• Tartalom

2015. évi CLXXX. törvény

2015. évi CLXXX. törvény

a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint egyéb eljárásjogi és igazságügyi törvények módosításáról1

2016.07.01.

1–6. §2

7. §3

8–24. §4

25. §5

26. § A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ngtv.) 8. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A hatóság az elektronikus úton benyújtott keresetlevelet az ügy irataival és a keresetlevélben foglaltakra vonatkozó nyilatkozatával együtt elektronikus úton három napon belül továbbítja a bírósághoz.
(3) A perben a beadványok benyújtása és a hivatalos iratok kézbesítése a Pp.-ben meghatározottak szerint, elektronikus úton történik.”

27. § Az Ngtv. a következő 14. §-sal egészül ki:

14. § E törvénynek a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint egyéb eljárásjogi és igazságügyi törvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXX. törvénnyel megállapított 8. § (2) és (3) bekezdését 2016. január 1. napján és az azt követően indult közigazgatási eljárás során hozott határozat bírósági felülvizsgálata iránti perekben kell alkalmazni.”

28–29. §6

30. § (1)7 Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–6. § és a 8–24. § az e törvény kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(3)8 A 7. §, a 28. § és a 29. § 2016. január 1-jén lép hatályba.

(4)9 A 26. § és a 27. § 2016. július 1-jén lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2015. november 17-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2015. november 26. A törvény a 2012: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. július 2. napjával.

2

Az 1–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 8–24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 28–29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 30. § (1) bekezdése a 2015: CCXII. törvény 30. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 30. § (3) bekezdése a 2015: CCXII. törvény 30. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 30. § (4) bekezdését a 2015: CCXII. törvény 30. § (1) bekezdése iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére