• Tartalom

2015. évi CLXXXI. törvény

2015. évi CLXXXI. törvény

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról1

2015.12.11.

1. § A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (a továbbiakban: Fétv.) a következő 50/A. §-sal egészül ki:

50/A. § (1) A haszonbérbe adó személyében bekövetkező változás esetén – ide nem értve a Ptk. szerinti hozzátartozók közötti ügyleteket – a haszonbérbe adó jogutódja a haszonbérbe adó személyében bekövetkező változást követő 90 napon belül és ezt követően pedig további három évenként – kivéve, ha a szerződés lejártáig három évnél kevesebb időtartam van hátra – az e §-ban foglaltak szerint kezdeményezheti a haszonbérleti szerződés módosítását a haszonbérnek a kezdeményezéskor irányadó piaci haszonbérleti díj összegére való emelése érdekében.
(2) Ha a haszonbérlő a haszonbérbe adó kezdeményezésével nem ért egyet, a kezdeményezés kézhezvételétől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül a bíróságtól kérheti a piaci haszonbérleti díj meghatározását, ellenkező esetben a haszonbérleti díjat a kezdeményezésben megjelölt mértékben módosítottnak kell tekinteni.
(3) E § rendelkezéseitől a felek érvényesen nem térhetnek el.”

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2015. november 17-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2015. november 26. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. december 12. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére