• Tartalom

183/2015. (VII. 10.) Korm. rendelet

183/2015. (VII. 10.) Korm. rendelet

a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet, valamint a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet módosításáról1

2015.07.11.

A Kormány

az 1. alcím tekintetében a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 2010. évi CLVII. törvény 2. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pont b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. § A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 3. sorában

a) az „Az Áht. 124. § (2) bekezdés l) pontjában foglalt” szövegrész helyébe az „Az európai uniós források felhasználásához kötődő adatfeldolgozói feladatok” szöveg,

b) a „Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.” szövegrész helyébe a „NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság” szöveg

lép.

2. A támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet módosítása

2. § A támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet] 25/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A miniszter által vezetett minisztérium a miniszternek a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendeletben meghatározott, az európai uniós források felhasználásával összefüggő feladatai ellátásához szükséges informatikai rendszerek szoftverfejlesztésével és alkalmazásüzemeltetésével kapcsolatos feladatokat az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság útján, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozattal összhangban látja el.”

3. § A 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 17. alcíme címe helyébe a következő cím lép:

„17. Az Európai Unió jogának való megfelelés”

4. § A 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 17. alcíme a következő 28. §-sal egészül ki:

28. § A 25/A. § az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozatnak (HL L 7., 2012.1.11., 3. o.) való megfelelést szolgálja.”

a) 2. melléklete helyébe az 1. melléklet,

b) 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

a) 1. § (1) bekezdésében a „miniszter által” szövegrész helyébe a „miniszter (a továbbiakban: miniszter) által” szöveg,

b) 5. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szövegrész helyébe az „A miniszter” szöveg,

c) 25/A. § (2) bekezdésében a „FAIR-rel” szövegrész helyébe a „FAIR-ral” szöveg,

d) 25/A. § (3) bekezdésében a „FAIR–hez” szövegrész helyébe a „FAIR-hoz” szöveg

lép.

3. Záró rendelkezés

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 183/2015. (VII. 10.) Korm. rendelethez

 

A

B

1.

Eljárásrendi szakasz

Adat megnevezése

2.

Alapadatok

Pályázat száma

3.

Szerződés száma

4.

Pályázó neve

5.

Adószám

6.

Adóazonosító jel (magánszemély esetén)

7.

Gazdálkodási forma

8.

Minősítési kód

9.

A főtevékenység a Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere, 2008 (a továbbiakban: TEÁOR ’08) szerinti kódja

10.

Projektcíme

11.

Projekt megvalósítási helye (a helység megnevezése)

12.

Projekt megvalósítási helye irányítószáma

13.

Projektkiválasztás

Támogatói döntés dátuma

14.

Igényelt támogatás

15.

Projekt elfogadott saját forrása

16.

Projekt egyéb forrása

17.

Megítélt állami támogatásban érintett összeg

18.

Megítélt de minimis támogatás

19.

Beérkezés dátuma

20.

Támogató végső döntése

21.

A projekt célcsoportja

22.

Támogató által megítélt támogatás

23.

Támogató által támogatott összköltség

24.

Szerződéskötés

A szerződéskötés dátuma

25.

Biztosíték nyújtására kötelezett

26.

Projekt tervezett kezdete – szerződés

27.

Projekt tényleges kezdete szerződés alapján

28.

Projekt tényleges dokumentált befejezés dátuma

29.

Szerződés hatályba lépése

30.

Szerződésben meghatározott összeg

31.

Szerződésben meghatározott összköltség

32.

Visszalépés dátuma

33.

Szerződés zárásának dátuma

34.

Szerződés zárásának oka

35.

Szerződésmódosítások száma

36.

Nyomon követés

Indikátor megnevezése

37.

Bázisérték

38.

Összes változás tervértéke

39.

Bázis és összes változás összegének tervértéke

40.

Összes változás tényértéke

41.

Bázis és összes változás összegének tényértéke

42.

Kifizetett előleg

43.

Elszámolt előleg

44.

Kifizetett utófinanszírozás

45.

Szerződés lezárása

46.

Beérkezett számlák száma

47.

Kifizetett számlák száma

48.

Elszámolt utófinanszírozás

49.

Helyszíni ellenőrzés

Helyszíni szemle vagy helyszíni ellenőrzés eredménye

50.

Helyszíni ellenőrzés oka

51.

Kifogáskezelés

Kifogás oka

52.

Kifogással érintett összeg

53.

Kifogáshoz kapcsolódó döntés

54.

Közbeszerzés

Közbeszerzés tárgya

55.

Közbeszerzési eljárás típusa

56.

Szerződéskötés dátuma (tényadat)

57.

Szerződésben meghatározott ellenszolgáltatás nettó összege (magyar forintban)

58.

Nyertes szállító neve

59.

Nyertes szállító adószáma

2. melléklet a 183/2015. (VII. 10.) Korm. rendelethez

 

A

B

C

D

1.

Eljárásrendi szakasz

Alapok alapját végrehajtó szervezet adatai

Pénzügyi közvetítő adatai

Végső kedvezményezett adatai

2.

Alapadatok

Pénzügyi termék száma

Pénzügyi termék száma

Pénzügyi termék száma

3.

Szerződés száma

Szerződés száma

Szerződés száma

4.

Név

Név

Név

5.

Adószám

Adószám

Adószám

6.

Kapcsolattartó adatai

Kapcsolattartó adatai

 

7.

Hivatalos képviselő

Hivatalos képviselő

 

8.

Bankszámlaszám

Bankszámlaszám

 

9.

 

 

 

Gazdálkodási forma

10.

 

 

 

Minősítési kód

11.

 

 

 

A főtevékenység TEÁOR ’08 szerinti kódja

12.

Projektkiválasztás

 

Közvetítői kérelem beérkezésének dátuma

 

13.

Kiválasztásról szóló döntés dátuma

 

14.

 

Projekt címe

15.

 

Projekt megvalósítási helye
(a helység megnevezése)

16.

 

Projekt megvalósítási helyének irányítószáma

17.

 

Közvetítői döntés dátuma

18.

 

Igényelt összeg típusa, nagysága

19.

 

Projekt elfogadott saját forrása

20.

 

Projekt egyéb forrása

21.

 

Állami támogatásban érintett összeg

22.

 

De minimis támogatás

23.

 

Finanszírozási igény benyújtása

24.

 

Pénzügyi közvetítő

25.

 

Megítélt összeg típusa, nagysága

26.

 

Megítélt támogatástartalom

27.

Szerződéskötés

Finanszírozási megállapodás dátuma

Finanszírozási megállapodás dátuma

 

28.

 

 

Szerződéskötés dátuma

29.

 

 

Projekt tervezett kezdete

30.

 

 

Projekt tényleges kezdete

31.

 

 

Projekt tényleges dokumentált befejezése

32.

 

 

Szerződés hatályba lépése

33.

 

 

Szerződésben meghatározott összeg típusa, nagysága

34.

 

 

Szerződésben meghatározott összköltség

35.

 

Visszalépés dátuma

Visszalépés dátuma

36.

 

Szerződés zárásának dátuma

Szerződés zárásának dátuma

37.

 

Szerződés zárásának oka

Szerződés zárásának oka

38.

Szerződésmódosítások száma

Szerződésmódosítások száma

Szerződésmódosítások száma

39.

Nyomon követés

 

 

Indikátor megnevezése

40.

Bázisérték

41.

Összes változás tervértéke

42.

Bázis és összes változás összegének tervértéke

43.

Összes változás tényértéke

44.

Bázis és összes változás összegének tényértéke

45.

Garancia esetén a garantált hitelösszeg

46.

Tőkebefektetés esetén a tőke értéke

47.

Finanszírozás

Pénzügyi termék kerete

 

 

48

Alapok alapját végrehajtó szervezethez kifizetett összeg lehívási értesítőnként bizonylat azonosítóval, dátummal (forrás szerinti bontásban: uniós, hazai)

 

 

49.

Menedzsment költsége és díja

Menedzsment költsége és díja

 

50.

Visszafizetett pénzügyi eszközből

 

 

51.

Kamat és egyéb bevétel

 

 

52.

 

Pénzügyi közvetítőkhöz kihelyezett összeg

 

53.

 

 

Kifizetett összeg típusa, nagysága, dátuma, számviteli bizonylat azonosítója (forrás szerinti bontásban: uniós, pénzügyi közvetítő, végső kedvezményezett)

54.

Helyszíni ellenőrzés

Helyszíni szemle vagy helyszíni ellenőrzés eredménye

Helyszíni szemle vagy helyszíni ellenőrzés eredménye

Helyszíni szemle vagy helyszíni ellenőrzés eredménye

55.

Helyszíni ellenőrzés oka

Helyszíni ellenőrzés oka

Helyszíni ellenőrzés oka

56.

Kifogáskezelés

 

Kifogás oka

 

57.

Kifogásban érintett összeg

 

58.

Kifogáshoz kapcsolódó döntés

 

59.

Közbeszerzés

Közbeszerzés tárgya

Közbeszerzés tárgya

 

60.

Közbeszerzési eljárás típusa

Közbeszerzési eljárás típusa

 

61.

Szerződéskötés dátuma

Szerződéskötés dátuma

 

62.

Szerződés összege

Szerződés összege

 

63.

Nyertes szállító neve

Nyertes szállító neve

 

64.

Nyertes szállító adószáma

Nyertes szállító adószáma

 

65.

Szabálytalanság

Szabálytalansági gyanú észlelésének dátuma

Szabálytalansági gyanú észlelésének dátuma

Szabálytalansági gyanú észlelésének dátuma

66.

Szabálytalansági gyanú

Szabálytalansági gyanú

Szabálytalansági gyanú

67.

Szabálytalansággal érintett összeg

Szabálytalansággal érintett összeg

Szabálytalansággal érintett összeg

68.

Szabálytalansági döntés dátuma

Szabálytalansági döntés dátuma

Szabálytalansági döntés dátuma

69.

Szabálytalansági döntés

Szabálytalansági döntés

Szabálytalansági döntés

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. július 12. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére