• Tartalom

2015. évi CLXXXVI. törvény

2015. évi CLXXXVI. törvény

a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról1

2016.01.02.

1. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosítása

1. §2

2. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

2–4. §3

3. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

5–6. §4

4. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

7–9. §5

5. Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény módosítása

10. §6

6. A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény módosítása

11. §7

7. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

12. §8

8. A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosítása

13. §9

9. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

14. §10

10. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

15–17. §11

11. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosítása

18–19. §12

12. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása

20–22. §13

13. Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosítása

23. §14

14. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

24–25. §15

15. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

26–27. §16

16. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

28–29. §17

17. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása

30–31. §18

18. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

32. §19

19. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása

33. §20

20. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosítása

34–36. §21

21. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosítása

37. §22

22. A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosítása

38–39. §23

23. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosítása

40–41. §24

24. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

42–44. §25

25. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

45–47. §26

26. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

48–49. §27

27. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

50. §28

28. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosítása

51–52. §29

29. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

53–54. §30

30. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

55–57. §31

31. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása

58–60. §32

32. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosítása

61. §33

33. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosítása

62. §34

34. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

63. §35

35. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosítása

64–66. §36

36. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

67. §37

37. A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása

68–69. §38

38. A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény módosítása

70–71. §39

39. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosítása

72–73. §40

40. Az egészségügyi közvetítői eljárásról szóló 2000. évi CXVI. törvény módosítása

74. §41

41. A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény módosítása

75. §42

42. Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény módosítása

76. §43

43. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása

77–78. §44

44. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény módosítása

79. § (1)45

(2) Az egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXI. törvény 15. §-ának az Etv.

a) 9. § (2) bekezdését módosító rendelkezése a „két hónapon” szövegrész helyett a „negyvenöt napon” szöveggel, a „három hónapon belül” szövegrész helyett a „két hónapon belül” szöveggel,

b) 9. § (5) bekezdését módosító rendelkezése a „két hónapon” szövegrész helyett a „negyvenöt napon” szöveggel,

c) 9. § (6) bekezdését módosító rendelkezése az „egy hónapon” szövegrész helyett a „huszonegy napon” szöveggel

lép hatályba.

80. § Nem lép hatályba az egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXI. törvény 15. §-ának az Etv. 9. § (8) bekezdését megállapító rendelkezése.

45. A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény módosítása

81–83. §46

46. Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosítása

84. §47

47. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

85–87. §48

48. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosítása

88. §49

49. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosítása

89–90. §50

50. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosítása

91. §51

51. A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény módosítása

92. § A szőlő- és bortermeléssel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi XCVIII. törvény 4. §-ának a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 7. §-át módosító rendelkezése a „90 nap” szövegrész helyett a „70 nap” szöveggel lép hatályba.

52. A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény módosítása

93–94. §52

53. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosítása

95–109. §53

54. Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény módosítása

110. §54

55. A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosítása

111. §55

56. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény módosítása

112–113. §56

57. A haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény módosítása

114–115. §57

58. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény módosítása

116. §58

59. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosítása

117–119. §59

60. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása

120–122. §60

61. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosítása

123. §61

62. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosítása

124. §62

63. Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény módosítása

125–126. §63

64. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása

127–129. §64

65. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény módosítása

130–131. §65

66. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény módosítása

132–133. §66

67. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosítása

134–135. §67

68. A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosítása

136–138. §68

69. A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény módosítása

139. §69

70. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosítása

140. §70

71. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

141–142. §71

72. A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény módosítása

143. §72

73. A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosítása

144. §73

74. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosítása

145–148. §74

75. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

149–150. §75

76. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítása

151–153. §76

77. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosítása

154–156. §77

78. A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény módosítása

157–159. §78

79. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény módosítása

160. §79

80. A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény módosítása

161. §80

81. A megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény módosítása

162. §81

82. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása

163–164. §82

83. A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény módosítása

165–166. §83

84. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény módosítása

167. §84

85. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosítása

168. §85

86. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosítása

169. §86

87. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény módosítása

170–171. §87

88. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

172–174. §88

89. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény módosítása

175–176. §89

90. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

177–179. §90

91. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

180. §91

92. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

181. §92

93. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása

182–183. §93

94. A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény módosítása

184. §94

95. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény módosítása

185. §95

96. A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvény módosítása

186. §96

97. A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosítása

187. §97

98. A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény módosítása

188. §98

99. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása

189. §99

100. Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény módosítása

190. §100

101. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény módosítása

191–193. §101

102. A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosítása

194. §102

103. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény módosítása

195. §103

104. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosítása

196. §104

105. A fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény módosítása

197. §105

106. A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény módosítása

198. § A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény

a) 260. § (2) bekezdése a „hatvan” szövegrész helyett a „ötven” szöveggel

b) 260. § (3) bekezdése az „ötven” szövegrész helyett a „negyvenöt” szöveggel

lép hatályba.

107. A vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről szóló 2015. évi CII. törvény módosítása

199–201. §106

108. A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosítása

202–203. §107

109. Záró rendelkezések

204. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2015. december 31-én lép hatályba.

(2) Az 1–78. §, a 79. § (1) bekezdése, a 81–91. §, a 93–197. § és a 199–203. § és az 1. melléklet 2016. január 1-jén lép hatályba.

205. § Az e törvénnyel módosított rendelkezéseket a hatálybalépésüket követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

1. melléklet a 2015. évi CLXXXVI. törvényhez108

1

A törvényt az Országgyűlés a 2015. november 17-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2015. november 27. A törvényt a 2016: XXXII. törvény 45. § 71. pontja hatályon kívül helyezte 2016. július 1. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 5–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 7–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 15–17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 18–19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 20–22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 24–25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 26–27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 28–29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 30–31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 34–36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 38–39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 40–41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 42–44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 45–47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 48–49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

Az 51–52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

Az 53–54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

Az 55–57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

Az 58–60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 64–66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 68–69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 70–71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 72–73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 77–78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 79. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 81–83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 85–87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 89–90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 93–94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 95–109. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 110. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 111. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 112–113. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 114–115. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 116. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 117–119. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 120–122. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 123. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 124. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 125–126. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 127–129. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 130–131. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 132–133. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 134–135. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 136–138. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 139. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 140. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 141–142. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 143. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 144. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 145–148. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 149–150. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 151–153. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 154–156. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 157–159. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 160. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 161. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 162. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 163–164. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 165–166. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 167. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 168. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 169. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 170–171. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 172–174. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 175–176. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 177–179. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 180. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 181. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 182–183. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 184. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 185. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 186. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 187. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 188. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 189. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 190. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 191–193. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 194. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 195. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 196. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 197. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 199–201. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 202–203. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére