• Tartalom

2015. évi CLXXXVII. törvény

2015. évi CLXXXVII. törvény

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról1

2018.01.02.
I. Fejezet

1. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

1–4. §2

5. §3

6–12. §4

13. §5

14–39. §6

40. § Az Art.

1.7

2.8

3–26.9

lép.

41. § Hatályát veszti az Art.

1.10

2–6.11

II. Fejezet

EGYES ADÓTÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

2. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

42–50. §12

3. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása

51–53. §13

54. §14

55–56. §15

4. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosítása

57–58. §16

59. §17

60–61. §18

62. § A Gjt.

1.19

2.20

szöveg lép.

63. § Hatályát veszti a Gjt.

1.21

2.22

3.23

5. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

64–65. §24

66–69. §25

70–72. §26

73. § Az Szja tv.

a)27

b)28

szerint módosul.

74–75. §29

6. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

76. §30

77–79. §31

80–81. §32

82–83. §33

84–85. §34

86–87. §35

7. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosítása

88. §36

8. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

89–91. §37

9. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosítása

92–94. §38

10. A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény módosítása

95–103. §39

11. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosítása

104–117. §40

12. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény módosítása

118. §41

119–120. §42

121–122. §43

13. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása

123–128. §44

14. A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény módosítása

129–130. §45

15. A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény módosítása

131–132. §46

16. A fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény módosítása

133–134. §47

17. Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXIV. törvény módosítása

135. § Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Adómódtv.) 110. §-ának az Áfa tv. 58. § (1a) bekezdés b) pontját megállapító rendelkezése a „de legfeljebb az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napját követő harmincadik nap” szövegrész helyett a „de legfeljebb az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napját követő hatvanadik nap” szöveggel lép hatályba.

136. § Az Adómódtv. 134. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

297. § E törvénynek a Mód5 törvénnyel megállapított 58. § (1) és (1a) bekezdését az olyan 2015. december 31-ét követően kezdődő elszámolással vagy fizetéssel érintett időszakokra kell először alkalmazni, amelyek tekintetében a fizetés esedékessége, valamint a számla vagy a nyugta kibocsátásának időpontja 2015. december 31-ét követő időpont.””

III. FEJEZET
EGYES KAPCSOLÓDÓ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

18. A Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény módosítása

137–139. §48

19. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosítása

140. §49

20. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosítása

141–145. §50

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. Hatályba léptető rendelkezések

146. § (1) Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E törvény 1. §–4. §-a, 6. §–12. §-a, 14. §–39. §-a, 40. § 1., 3–26. pontjai, 41. § 2–6. pontjai, 42. §–53. §-a, 55. §–58. §-a, 60. §–61. §-a, 62. § 2. pontja, 63. § 1. és 3. pontja, 66. §–69. §-a, 73. § b) pontja, 74. §–76. §-a, 80. §–81. §-a, 84. §–85. §-a, 89. §–128. §-a, 140. §-a és az 1–2., 4–5. melléklete 2016. január 1-jén lép hatályba.

(3) E törvény 59. §-a, 62. § 1. pontja, 63. § 2. pontja 2016. július 1-jén lép hatályba.

(4) E törvény 5. §-a, 13. §-a, 41. § 1. pontja, 54. §-a 2017. január 1-jén lép hatályba.

(5) E törvény 40. § 2. pontja 2018. január 1-jén lép hatályba.

22. Jogharmonizációs záradék

147. § (1) E törvény 104. §-a, 105. §-a, 107. §–117. §-a az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról szóló, 1992. október 19-i 92/83/EGK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) E törvény 44. §-a, 57. §-a, 60. §-a, 62. §-a, 94. §-a és 5. számú melléklete tervezetének a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, – a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított – 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikke szerinti bejelentése megtörtént.

1–2. melléklet a 2015. évi CLXXXVII. törvényhez51

3. melléklet a 2015. évi CLXXXVII. törvényhez52

4–5. melléklet a 2015. évi CLXXXVII. törvényhez53

1

A törvényt az Országgyűlés a 2015. november 17-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2015. november 27.

2

Az 1–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 6–12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 13. § a 2016: CXXV. törvény 217. §-a alapján nem lép hatályba.

6

A 14–39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 40. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 40. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 40. § 3–26. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 41. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 41. § 2–6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 42–50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

Az 51–53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

Az 54. § a 2016: LXVI. törvény 102. § 1. pontja alapján nem lép hatályba.

15

Az 55–56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

Az 57–58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

Az 59. § a 2016: LXVI. törvény 102. § 2. pontja alapján nem lép hatályba.

18

A 60–61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 62. § 1. pontja a 2016: LXVI. törvény 102. § 3. pontja alapján nem lép hatályba.

20

A 62. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 63. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 63. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 63. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 64–65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 66–69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 70–72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 73. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 73. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 74–75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 77–79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 80–81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 82–83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 84–85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 86–87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 89–91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 92–94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 95–103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 104–117. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 119–120. § a 2015: CCXVII. törvény 5. §-a alapján nem lép hatályba.

43

A 121–122. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 123–128. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 129–130. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 131–132. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 133–134. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 137–139. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 140. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 141–145. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

Az 1–2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 4–5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére