• Tartalom

19/2015. (VIII. 31.) IM rendelet

19/2015. (VIII. 31.) IM rendelet

a természetes személyek adósságrendezési nyilvántartásából történő adatszolgáltatásról, tanúsítványok és okiratmásolatok kiadásáról

2018.01.01.

A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a 4. cím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –, a következőket rendelem el:

1. Általános szabályok

1. § (1)1 E rendelet hatálya a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény (a továbbiakban: Are. tv.) 5. § 8. pontja szerinti, a Családi Csődvédelmi Szolgálat (a továbbiakban: CsSz) által vezetett közhiteles központi nyilvántartásból, a természetes személyek adósságrendezési nyilvántartásából (a továbbiakban: ARE nyilvántartás)

a) az adatszolgáltatásra, illetve az adatokról tanúsítvány kiállítására vonatkozó eljárásra, valamint

b) az adatszolgáltatásért, a tanúsítvány kiállításáért és az okiratmásolatokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjra

terjed ki.

(2) Az ARE nyilvántartásból történő adatigénylésre, az ARE nyilvántartást érintő tanúsítvány, továbbá az Are. tv. 16. § (8) bekezdése szerinti hiteles és nem hiteles okiratmásolatok igénylésére és az igénylésekkel összefüggő, az Are. tv. 16. § (5) bekezdése szerinti célhoz kötött felhasználásra vonatkozó kötelezettségvállalásokra a CsSz központi szerve a honlapján formanyomtatványokat tehet közzé. Ezekben az esetekben a formanyomtatvány használata az igénylések beadásakor kötelező.

2–3. §2

2. Adatigénylések teljesítésére vonatkozó szabályok

4. §3

3. A tanúsítvány és okiratmásolat iránti megkeresések teljesítésére vonatkozó szabályok

5. §4

4. Az igazgatási szolgáltatási díj

6. § (1) Az igazgatási szolgáltatási díjak mértékét és megállapításának módját az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Mentes a díjfizetési kötelezettség és az adattovábbítással összefüggő költségek megfizetése alól

a) az Are. tv. 16. § (4) bekezdésében meghatározott adatigénylések alapján teljesített adatszolgáltatás, valamint

b) az Are. tv. 35. § (8) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatás.

7. § (1)5 Az igazgatási szolgáltatási díjat az adat szolgáltatását, a tanúsítvány kiállítását, illetve az okiratmásolat kiadását teljesítő CsSz központi szerv kincstárnál vezetett pénzforgalmi számlájára kell befizetni átutalási megbízással vagy készpénz átutalási megbízással postai úton. A CsSz központi szerve a kincstári számlaszámát a honlapján közzéteszi.

(2)6 Túlfizetés esetén a CsSz központi szerve az igazgatási szolgáltatási díjon felüli összeget hivatalból visszatéríti.

(3) A díjfizetési kötelezettség tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2) bekezdés a) és b) pontjában, valamint (3) bekezdésében foglaltakat, a díjfizetésre kötelezett tekintetében az Itv. 31. § (1) bekezdés első mondatában foglaltakat, az elévülés tekintetében pedig az Itv. 86. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

8. § (1)7 Az igazgatási szolgáltatási díj a CsSz központi szervének bevétele, amelyet a CsSz központi és területi szervei Are. tv.-ben és annak végrehajtási rendeleteiben meghatározott feladatai ellátásával összefüggő kiadásokra kell felhasználni.

(2) Az igazgatási szolgáltatási díj nyilvántartására, kezelésére az államháztartás szervezeteinek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

5. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 6–8. §, valamint az 1. melléklet e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

1. melléklet a 19/2015. (VIII. 31.) IM rendelethez

ARE nyilvántartásból történő adatszolgáltatásért, valamint tanúsítvány és okiratmásolat kiadásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj

1. Az ARE nyilvántartásból az Are. tv. 16. § (5) bekezdés szerinti adatigénylés díja 5000 Ft.

2.8 Az Are. tv. 16. § (7) bekezdés a) pontja szerinti tanúsítvány díja

a) elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles tanúsítványként 3600 Ft,

b) papíralapú dokumentumként szolgáltatott hiteles tanúsítványként 6600 Ft.

3.9 Az Are. tv. 16. § (7) bekezdés b) pontja szerinti tanúsítvány díja

a) elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles tanúsítványként 6000 Ft,

b) papíralapú dokumentumként szolgáltatott hiteles tanúsítványként 10 000 Ft.

4. Az Are. tv. 16. § (8) bekezdés szerinti okiratmásolat díja 120 Ft/oldal.

1

Az 1. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 26/2016. (XII. 27.) IM rendelet 23. § (7) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 2–3. §-t a 25/2017. (XII. 22.) IM rendelet 17. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 4. §-t a 25/2017. (XII. 22.) IM rendelet 17. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 5. §-t a 25/2017. (XII. 22.) IM rendelet 17. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 7. § (1) bekezdése a 25/2017. (XII. 22.) IM rendelet 17. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 7. § (2) bekezdése a 25/2017. (XII. 22.) IM rendelet 17. § c) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 8. § (1) bekezdése a 26/2016. (XII. 27.) IM rendelet 23. § (7) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

8

Az 1. melléklet 2. pontja a 26/2016. (XII. 27.) IM rendelet 23. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

9

Az 1. melléklet 3. pontja a 26/2016. (XII. 27.) IM rendelet 23. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére