• Tartalom

19/2015. (V. 29.) BM rendelet

19/2015. (V. 29.) BM rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről1

2016.01.01.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A központi költségvetésről szóló törvénynek a Belügyminisztérium fejezetében eredeti előirányzatként megállapított fejezeti kezelésű előirányzatok, a költségvetési évet megelőző évek központi költségvetéséről szóló törvényeiben Belügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője által vezetett minisztérium és annak jogelődjei költségvetési fejezetében megállapított fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványai, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a költségvetési év során megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatok, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdése szerinti felhasználási szabályait az 1. melléklet, a központi kezelésű előirányzatok felhasználási szabályait a 2. melléklet tartalmazza.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. § A Belügyi Alapok fejezeti kezelésű előirányzat vonatkozásában e rendelet

a) az Unió általános költségvetésére vonatkozó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002 EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet;

b) a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs alapra, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 2014. április 16-i 514/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet;

c) a Menekültügyi, a Migrációs és Integrációs Alap létrehozásáról, a 2000/381/EK tanácsi határozat módosításáról, valamint az 573/2007/EK és az 575/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatok és a 2007/435/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 516/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet;

d) a Belső Biztonsági Alap részét képező, a rendőrségi együttműködés,a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról és a 2007/125/IB tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 513/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet;

e) a Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról és az 574/2007/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 515/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

4. §2

1. melléklet a 19/2015. (V. 29.) BM rendelethez3

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

1

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

2

Áht.
azono-
sító

Cím
név

Al-
cím
név

Jog-
cím-
csop.


Jogcím név

Előirányzat célja

Kifizetés-
ben
részesülők
köre

Támo-
gatás
bizto-
sításának
módja

Támo-
gatási
előleg

Rendel-
kezésre
bocsátás
módja

Vissza-
fizetés
határ-
ideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebo-nyo-
lító szerv

Európai uniós forrás-ból finan-
szíro-z ott költség-
vetési
támoga-
tás közre-
működő
szerve-
zete

3

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Ágazati célfeladatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

237778

Energia-racionalizálás

Az előirányzat a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek energia-racionalizálási rendszerének támogatására, valamint európai uniós forrásból megvalósuló épületenergetikai fejlesztéseinek előkészítéséhez szükséges kiadások finanszírozására szolgál.

a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek

Az előirányzatból pályázat útján költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben
közvetlen kifizetéssel

A támogatási szerződés hatálybalépésétől számított legfeljebb hat év.

 

 

 

 

6

229825

 

 

Közrendvédelmi bírság

Az előirányzaton a – központi költségvetést megillető – közrendvédelmi bírság címen befolyt bevételnek a Magyar Államkincstár felé történő továbbutalása történik.

Magyar Államkincstár

 

 

Egy összegben és/vagy részletekben, közvetlen kifizetéssel.

 

 

 

 

 

7

284756

Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások

Az előirányzat felhasználható
1. a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium), a miniszterrel partnerségi megállapodást kötött szervezet vagy a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerv, nemzetközi szervezet által megvalósított, az Európai Unió által az Új Széchenyi Terv operatív programjai keretében támogatott projektek, az Európai Gazdasági Térség és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus, a Svájci-Magyar Együttműködési Program és egyéb európai uniós forrásból támogatott projektek lebonyolításához - beleértve az Európai Unió által közvetlenül társfinanszírozott projektek pályázatához - szükséges kiadások megelőlegezésére, a szükséges önrész finanszírozására, valamint az európai uniós forrás terhére el nem számolható tételek finanszírozására,
2. a miniszter szakmai felelősségi körébe tartozó támogatási konstrukciók vagy projektek előkészítéséhez szükséges kiadások fedezetére,
3. az Európai Migrációs Hálózat önrésze és az el nem számolható tételek finanszírozására.

a) BM Igazgatás
b) a minisz-terrel partner-ségi megállapo-dást kötött szervezet,
c) a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek,

Az előirányzatból kérelem alapján - költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

A költségvetési támogatás rendelkezésre bocsátása közvetlen kifizetéssel egy összegben és/vagy részletekben,
vagy előirányzat-átcsoportosítással történik.A Kedvezményezett a projektet kiíró támogató fél által jóváhagyott záró kifizetési kérelem alapján átutalt egyenleg kifizetésétől számított legfeljebb 30 napon belül köteles az Európai Unió által közvetlenül társfinanszírozott projektek pályázatához - szükséges kiadások megelőlegezésére kapott támogatást visszafizetni a Támogató részére.

A b) esetében a támogatási szerződésben az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

 

 

 

8

229814

 

 

Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása

Az előirányzat célja a kötelezettek által a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény alapján tévesen befizetett tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulásának pénzügytechnikai rendezése. Az előirányzaton a tűzvédelmi bírsághoz és a tűzvédelmi hozzájárulásokhoz kapcsolódó befizetések pénzügytechnikai kezelése történik.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagy az egyes biztosító társaságok

 

 

Egy összegben és/vagy részletekben,
közvetlen kifizetéssel

 

 

 

 

 

9

242701

 

 

Területrendezési feladatok


Eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzat. A fejezeti kezelésű előirányzaton a maradvány pénzügytechnikai kezelése történik.

XI. Miniszter-elnökség fejezet

 

 

Egy összegben
közvetlen kifizetéssel

 

 

 

 

 

10

232698

 

 

Katasztrófa-elhárítási célelőirányzatok

Az előirányzat fedezetet biztosít a 2010. október 4-én történt vörösiszap-kiömlés védekezési és helyreállítási költségeire. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a katasztrófa-elhárítás során felmerülő költségekre és károkra, valamint a peres ügyek során felmerült kifizetésekre. A költségvetési maradvány felhasználása a kötelezettségvállalások jogosultjai részére történő kifizetéssel valósul meg.

Központi költségvetési szervek, illetve a peres eljárásban részt vevő közreműködő szervezetek

 

 

Egy összegben és/vagy részletekben, közvetlen kifizetéssel

 

 

 

 

 

11

256467

 

 

Vízkár elhárítási művek fejlesztési feladatai

Az előirányzat a nem kielégítő védképességű elsőrendű árvízvédelmi művek védbiztonságának fejlesztését, térségükben az elvárható árvízvédelmi biztonság megteremtését, az árvizek kártételei elleni megelőző tevékenység biztosítását szolgálja. Az előirányzat terhére az árvízvédelem infrastrukturális fejlesztései, továbbá a projekt típusú beruházásokon túli egyedi töltéserősítési és védelmi képesség fokozási munkák valósíthatók meg. A költségvetési maradvány kifizetésére az elszámolások lezárását követően a visszafizetésre került, fel nem használt támogatásokra vonatkozó döntés függvényében kerül sor.

Központi költségvetési szervek

 

 

Egy összegben és/vagy részletekben, közvetlen kifizetéssel

 

 

 

 

 

12

256501

Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás

Az előirányzat felhasználható
1. a központi költségvetési szervek, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek kirendelése alapján az önkéntes tűzoltó egyesületek és önkéntes mentőszervezetek, valamint a védelmi feladatokat ellátó vízitársulatok által víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás esetén végzett védekezési, helyreállítási feladatokkal összefüggő többletkiadásokra, a jégvédekezéssel összefüggő feladatokra, ideértve a védekezési időszak elrendelésétől annak megszűnéséig a jégtörő hajók üzemeltetése során jelentkező költségeket, külön kormánydöntés alapján preventív feladatok elvégzésére,
2. az állam kártalanítási kötelezettsége költségeinek biztosítására,
3. az 1. és 2. ponttal összefüggő, így különösen a személyi juttatásokkal, a munkaadókat terhelő járulékokkal, a dologi kiadásokkal, a veszélyhelyzet felszámolásához szükséges eszközök beszerzésével, valamint a károsodott eszközök visszapótlásával kapcsolatos egyéb felhalmozási kiadásokra, tevékenységekre,
4. a vízkárelhárítást ellátó állami vízügyi szerveknél és vízitársulatoknál történő közfoglalkoztatási programok saját erő költségeire, az előirányzatból nyújtott támogatást az irányító/középirányító szerv a védekezésben részt vevő irányított költségvetési szervek, továbbá a BM OKF az önkéntes tűzoltó és mentőszervezetek részére a támogatást továbbadhatja,
5.

központi költségvetési szervek, vízitársulatok, önkéntes tűzoltó egyesületek és önkéntes mentőszerve-zetek

Az előirányzat terhére kérelem útján egyedi döntéssel - támogatási szerződés vagy támogatói okirat keretében költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben és/vagy részletekben,
közvetlen kifizetéssel

 

A támogatási szerződésben az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki, a miniszter irányítása alatt álló központi költségvetési szerv kivételével.

 

 

 

13

221467

 

 

Vízügyi feladatok támogatása

Az előirányzat célja a forgalomképes állami tulajdonú vízügyi létesítményekkel kapcsolatos állagmegóvási, fenntartási feladatok, szivattyútelepek üzemeltetési és karbantartási költségeinek finanszírozása, rendkívüli időjárás miatt szükséges kármegelőzési, védekezési, helyreállítási munkák elvégzése. Az előirányzat felhasználható a vízgazdálkodási társulatok európai uniós pályázatainak önerő részének finanszírozására is. A költségvetési maradvány kifizetésére a maradvány-elszámolás és az arra vonatkozó döntés függvényében kerül sor.

Központi költségvetési szervek

 

 

Egy összegben és/vagy részletekben, közvetlen kifizetéssel

 

 

 

 

 

14

279289

 

 

Őrbottyán és térsége csatorna- és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése

Az előirányzat célja az Őrbottyán és térsége csatorna- és szennyvíz-elvezetési rendszer kiépítésének támogatása. A költségvetési maradvány felhasználása a kötelezettségvállalás jogosultja részére történő kifizetéssel valósul meg.

Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemel-tetési és Közbeszer-zési Zrt.

 

 

Közvetlen kifizetéssel számla ellenében

 

 

 

 

 

15

333240

 

 

Technikai azonosító maradvány rendezéséhez

Az előirányzat célja a maradvány rendezésének technikai lebonyolítása.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

347762

Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások

Az előirányzat felhasználási célja:
1. az általános nyomtatványkitöltő űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás és a kapcsolódó szolgáltatásokat biztosító szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás működtetését biztosító rendszer üzemeltetése, az ezzel közvetlenül összefüggő feladatok ellátása, az EU elektronikus ügyintézési folyamataiba való bekapcsolódás, valamint a Kormányzati Portál, az Ügyfélkapu (1-2), az Elektronikus adó- és járulékbevallás, a Kormányzati Ügyfél-tájékoztató Központ, az eLevéltár, illetve az Informatikai Biztonsági Központ és a Központi azonosító, hitelesítő rendszer működtetésének biztosítása,
2. a Védelemszervezési rendszer fenntartási kötelezettségeinek biztosítása, valamint a Védelem és biztonságfejlesztési hírközlési céltartalék-képzési program finanszírozása,
3. a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. mellékletében meghatározott Nemzetközi Távközlési Gerinchálózat (a továbbiakban: NTG), Zártcélú Rendészeti Hálózat, Köznet, hálózatok működtetése,
4. a készenléti szervek biztonságos, gyors, elektronikus kommunikációját biztosító rendszer (EDR rendszer) üzemeltetésének biztosítása,
5. a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtásának, az igénybevevők informatikai és telekommunikációs eszközökkel történő ellátásának, valamint az ilyen eszközök működtetésének biztosítása a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján,
6. a Korm. rendeletben foglaltak értelmében indított Nemzeti Közigazgatási Kommunikációs Infrastruktúra projekt I. szakaszának megvalósításával az EKG (NTG) gerinchálózat felhordó hálózatainak biztosítása és ennek finanszírozása,
7. az Elektronikus fizetési és elszámolási rendszer (EFER) működtetésének biztosítása,
8. az elektronikus kormányzással és a közigazgatási informatikával kapcsolatos kormányzati feladatok ellátásában történő közreműködés biztosítása,
9. a közigazgatási informatikai biztonsági politika, az ellenőrzési rendszer és a megvalósításához szükséges alapfeltételek, valamint szabályozás kidolgozásában történő részvétel biztosítása,
10. a központi költségvetési szervek informatikai rendszerei szolgáltatásainak és biztonságos üzemeltetésének fejlesztése, és az ehhez kapcsolódó információs társadalmi szolgáltatások technikai támogatása,
11. a technikai védelmi, megelőző és felvilágosító tevékenység finanszírozása,
12. az informatikai és a hálózatbiztonságra, valamint a kritikus információs infrastruktúrák védelmére vonatkozó stratégiák és szabályozások előkészítésében való részvétel biztosítása,
13. a hálózatbiztonsági feladatok ellátásának finanszírozása,
14. a kormányzati információtechnológiai és hálózatbiztonsági információ-megosztási, incidens-kezelési együttműködési munkacsoport tevékenységének támogatása,
15. a miniszter információs rendszerek biztonságával összefüggő tevékenységének, feladatának ellátásához támogatás nyújtása,
16. azoknak a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásoknak a biztosítása, amelyek szolgáltatója a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NISZ Zrt.),
17. a „Kormányzati Felhő” infrastruktúra rendszer, beleértve az infrastruktúra szolgáltatás biztosítása,
18. a Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer (FAIR) üzemeltetése,
19. az Egységes Központi Elektronikus Irat- és Dokumentumkezelési Rendszer üzemeltetése,
20. az európai uniós projektek önrész támogatása,
21. az elektronikus központi érkeztető rendszer (EKÉR) működtetésének biztosítása,
22. egyéb, a kormányzati központosított informatikával és telekommunikációval kapcsolatos feladatok megvalósítása.

az 1-22. pontok tekintetében a Kormány által kijelölt kormányzati célú hírközlési szolgáltató illetve a 2, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 17, 21, 22. pontoknál, egyes feladatok tekintetében a
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgálta-tások Központi Hivatala is; a 4. pont esetében a Pro-M Professzioná-lis Mobilrádió Zrt.

Az előirányzat terhére támogatási kérelem alapján költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Az 1- 22. pontok esetében a rendelkezésre bocsátás teljesítés arányosan, közvetlen kifizetéssel költségvetési támogatás esetén egy összegben és/ vagy részletekben történik; közszolgáltatási szerződés, szolgáltatási szerződés, támogatási szerződés vagy egyéb polgári jogi szerződés keretében.
A 2., 7., 8., 9., 10., 12., 15., 17., 21. és 22. pontja szerinti feladattal összefüggésben a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala jogszabály szerint végzett feladatai finanszírozására az előirányzat terhére előirányzat-átcsoportosítás hajtható végre.

 

 

 

 

 

17

281912

Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő

Az előirányzatból jogszabály alapján az államra, mint tulajdonosra háruló kötelezettségek teljesítésének pénzügyi fedezetére nyújtható támogatás, amely a többségi állami tulajdonú regionális rendszereken helyi önkormányzatokkal közös vagy önálló pályázatként az Új Széchenyi Terv keretében történő fejlesztéseknek az állami részre jutó arány önerő-fizetési kötelezettség finanszírozására használható.

Országos Vízügyi Főigazgató-ság

Az előirányzat terhére kérelem alapján meghozott egyedi döntéssel költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben és / vagy részletekben, előirányzat-átcsoportosítással

 

 

 

 

 

18

031721

Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése

Az előirányzat a Balatoni Vízgazdálkodási Fejlesztési Programra alapozott, 2005. évben átdolgozott Balaton térség regionális szennyvízelvezetése és tisztítása fejlesztési koncepcióban prognosztizált beruházások támogatására használható fel.

Országos Vízügyi Főigazgató-ság

Az előirányzat terhére kérelem alapján meghozott egyedi döntéssel költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben és /vagy részletekben, előirányzat-átcsoportosítással

 

 

 

 

 

19

256478

Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása

Az előirányzat az 1996-ban megkezdett vízbázisvédelmi célprogram végrehajtására vonatkozó jogszabályokban és az Európai Unió Víz Keretirányelvében meghatározott célokra használható fel.

Országos Vízügyi Főigazgató-ság és a vízügyi igazgatóságok

Az előirányzat terhére kérelem alapján meghozott egyedi döntéssel költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben és /vagy részletekben, előirányzat-átcsoportosítással

 

 

 

 

 

20

256489

Ivóvíz-minőség javító program

Az előirányzat a vízellátás biztonságát növelő fejlesztések és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósítására használható fel. Az előirányzat támogatja az Almásfüzitő, Kocs, Nagyigmánd területén az egészséges ivóvízellátást biztosító távvezeték, illetve a Nyirád-darvastói vízátvezetést megvalósító távvezeték kiépítését.

Országos Vízügyi Főigazgató-ság

Az előirányzat terhére kérelem alapján meghozott egyedi döntéssel költségvetési támogatás nyújthatóIgen

Egy összegben és /vagy részletekben,
előirányzat-átcsoportosítással

 

 

 

 

 

21

 

Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

Társadalmi önszerveződések támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

251212

Országos Polgárőr Szövetség

Az előirányzat az Országos Polgárőr Szövetség alapszabályában meghatározott feladatához kapcsolódó arányos működési költségeire használható fel, amely támogatást az Országos Polgárőr Szövetség a támogatást nyilvántartott tagjai részére továbbadhatja.

Országos Polgárőr Szövetség

Az előirányzat terhére kérelem alapján meghozott egyedi döntéssel költségvetési támogatás nyújtható. Az előirányzat felhasználása a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott, a költségvetési támogatás elosztásának részletes szabályaira vonatkozó miniszteri rendelet alapján történik.

Igen

Részletekben,
közvetlen kifizetéssel

 

A támogatási szerződésben az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

 

 

 

24

029054

Önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek támogatása

Az előirányzat felhasználása költségvetési támogatás nyújtása útján történik. Az előirányzat
1. az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek feladataihoz kapcsolódó működési és felhalmozási költségek finanszírozására,
2. műszaki-technikai és informatikai fejlesztésre, valamint
3. az önkéntes tűzoltók és mentőszervezetek tagjainak oktatására
használható fel.

BM Országos Katasztrófa-védelmi Főigazgató-ság
és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére átcsoportosított előirányzatból a költségvetési támogatás pályázat útján, támogatási szerződés vagy támogatói okirat keretében kerül rendelkezésre bocsátásra a végső kifizetésben részesülők részére.

Igen

Előirányzat átcsoportosítással

 


 

 

 

25

302980

Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása

1. Az előirányzat a Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatására 29,0 millió forint összegig használható fel. A költségvetési támogatás célja a belügyi és rendvédelmi szervek dolgozói és azok családtagjai, valamint a belügyi nyugdíjasok részére szervezett, az alapítói okirat céljaihoz igazodó különböző szakmai, egészségmegőrző, sport- és kulturális programok, rendezvények táborok támogatása.
2. Az előirányzat a Magyar Polgári Védelmi Szövetség támogatására 10,0 millió forint összegig használható fel, amely támogatást a Magyar Polgári Védelmi Szövetség nyilvántartott tagjai részére továbbadhatja. A költségvetési támogatás a lakosság, az ifjúság, a polgári védelmi szervezetek, valamint a polgármestert segítők és közbiztonsági referensek folyamatos felkészítésére, a „Polgári védelmi mozgalom dinamizálása” projekt időarányos végrehajtására, továbbá a szervezet BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) főigazgatója által jóváhagyott éves munkatervében meghatározott feladatokhoz, az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának védelméhez való hozzájárulás céljára használható fel.
3. Az előirányzat a Magyar Tűzoltó Szövetség és megyei szervezetei támogatására 50 millió forint összegig használható fel, amely támogatást a Magyar Tűzoltó Szövetség nyilvántartott tagjai részére továbbadhatja. A költségvetési támogatás, a Magyar Tűzoltó Szövetség és megyei szervezetei alapító okiratában, a BM OKF főigazgatója által jóváhagyott éves munkatervében meghatározott feladataira, és az általuk szervezett rendezvények megvalósítására fordítható.
4. Az előirányzat az Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetségének és a Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetségének támogatására 10,0 millió forint összegig használható fel, amelyet az Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetség és a Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetség nyilvántartott tagjai részére továbbadhatja. A költségvetési támogatás célja a két szövetségnek a BM OKF főigazgatója által jóváhagyott éves munkatervében meghatározott feladatok, és az általuk szervezett rendezvények megvalósításának támogatása, továbbá az egyéb feladataik végrehajtásának elősegítése.
5. Az előirányzat a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége, a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége, a Magyar Faluszövetség, a Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége és a Megyei Jogú Városok Szövetsége együttes támogatására 9,0 millió forint összegig használható fel. A költségvetési támogatás célja más nemzetek kedvező tapasztalatainak megismerése, átvétele, a nemzetközi kapcsolatok elmélyítése.
6. Az előirányzat a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület támogatására 35,0 millió forint összegig használható fel. A költségvetési támogatás célja a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület alapszabályában meghatározott közfeladatok ellátása, különös tekintettel a dunai, tiszai és balatoni információs és segélyhívó rendszerek állami feladatként jelentkező működtetésére, karbantartására és korszerűsítésére, továbbá új rendszerek kialakítása, üzemeltetési költségeinek finanszírozása.
7. Az előirányzat a Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatására 24,0 millió forint összegig használható fel, amelyet a Magyar Rendészeti Sportszövetség nyilvántartott tagjai részére továbbadhatja. A költségvetési támogatás a Magyar Rendészeti Sportszövetség alapító okiratában meghatározott feladatok megvalósulásának elősegítésére, ezen belül a nemzetközi és hazai versenyek szervezésére, a sporteseményeken történő részvétellel kapcsolatos kiadásokra, továbbá az európai és nemzetközi rendőr sportszövetségben való tagság tagdíjfizetésére biztosít fedezetet.
8. Az előirányzat a Szertelen-kék Alapítvány támogatására 5,0 millió forint összegig használható fel. A költségvetési támogatás célja a Szertelen-kék Alapítvány alapító okiratában meghatározott feladatok megvalósulásának elősegítése.

a) Nemze-dékek Biz-tonságáért Alapítvány;
b) Magyar Polgári Védelmi Szövetség;
c) Magyar Tűzoltó Szövetség;
d) Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetsége;
e) Léte-sítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége;
f) Települési Önkormány-zatok Országos Szövetsége;
fa) Magyar Önkormány-zatok Szövetsége; fb) Megyei Önkormány-zatok Országos Szövetsége; fc) Kisvárosi Önkormány-zatok Országos Érdekszövetsége;
fd) Magyar Faluszövet-ség;
fe) Községek, Kistelepülé-sek és Kistérségek Országos Önkormány-zati Szövetsége; ff) Megyei Jogú Városok Szövetsége
g) Rádiós Segélyhívó és Infokommu-nikációs Országos Egyesület;
h) Magyar Rendészeti Sportszövet-ség; i) Szertelen-kék Alapítvány

Kérelem alapján meghozott egyedi döntéssel költségvetési támogatás nyújtható.

Igen, kivéve a g) pont eseté-ben

Egy összegben és/vagy részletekben, közvetlen kifizetéssel

 

A támogatási szerződésben az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

 

 

 

26

271678

 

 

 

Közösségi programok

Az előirányzat célja
a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerv vagy nemzetközi szervezet által önállóan vagy együttesen megvalósított és az Európai Unió által társfinanszírozott projekt (EK-tematikus és egyéb uniós programok) uniós forrásból nem finanszírozható tételek fedezetének, saját forrásának biztosítása.

BM Igazgatás

 

 

Egy összegben és/vagy részletekben, közvetlen kifizetéssel

 

 

 

 

 

27

 

Szolidaritási programok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

277389

Európai Menekültügyi Alap

Az Európai Menekültügyi Alap (a továbbiakban: EMA) a Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása általános program keretében a 2008-2013-as időszakra az Európai Menekültügyi Alap létrehozásáról és a 2004/904/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. május 23-i 2007/573/EK európai parlamenti és a tanácsi határozatban foglaltak szerint használható fel.


a) egyesület a párt kivételével,
b) köztestület,
c) egyházi jogi személy,
d) alapítvány,
e) köz-alapítvány
f) szövetkezet,
g) jogi személyiség-gel rendelkező egyéb szervezet,
h) helyi önkormányzat
i) nemzetiségi önkormányzat
j) önkor-mányzati társulás,
k) költség-vetési szerv,
l) nemzetközi szervezet,
m) kormány-közi szervezet és
n) gazdasági társaság abban az esetben, ha az általa végrehajtott projektet nonprofit módon hajtja végre.

Az előirányzat felhasználása pályázati formában, a 2007-2013. közötti programozási időszakban a szolidaritási programokból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól, intézményrendszeré-ről, a pénzügyi irányítási és kontrollrendszerekről szóló 23/2012. (IV. 29.) BM rendeletben szabályozott eljárásrend alapján történik.


Igen

Egy összegben és / vagy részletekben,
közvetlen kifizetésselA támogatási szerződésben az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

 

 

 

29

277390

Integrációs Alap

A „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2007-2013-as időszakra a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő európai alap létrehozásáról szóló 2007. június 25-i 2007/435/EK tanácsi határozat által létrehozott, a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő Integrációs Alap a különböző gazdasági, társadalmi, kulturális, vallási, nyelvi és etnikai hátterű harmadik országbeli állampolgárok tartózkodási feltételeinek teljesítéséhez, és az európai társadalmakba való beilleszkedésük megkönnyítését szolgáló tevékenységhez használható fel.


a) egyesület a párt kivételével,
b) köztestület,
c) egyházi jogi személy,
d) alapítvány,
e) közalapít-vány,
f) szövetkezet,
g) jogi személyiség-gel rendelkező egyéb szervezet,
h) helyi önkormány-zat,
i) nemzetiségi önkormány-zat,
j) önkormány-zati társulás,
k) költ-ségvetési szerv,
l) nemzetközi szervezet,
m) kor-mányközi szervezet és
n) gazdasági társaság abban az esetben, ha az általa végrehajtott projektet nonprofit módon hajtja végre.

Az előirányzat felhasználása pályázati formában, a 2007-2013. közötti programozási időszakban a szolidaritási programokból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól, intézményrendszeréről, a pénzügyi irányítási és kontrollrendszerekről szóló 23/2012.
(IV. 29.) BM rendelet alapján történik.


Igen

Egy összegben és / vagy részletekben
közvetlen kifizetés


A támogatási szerződésben az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

 

 

 

30

277401

Visszatérési Alap

A „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2008-2013-as időszakra az Európai Visszatérési Alap létrehozásáról szóló 2007. május 23-i 2007/575/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal 2008. január 1. és 2013. december 31. közötti időbeli hatállyal létrehozott Visszatérési Alap felhasználási célja, hogy támogassa a tagállamoknak a visszatérés igazgatásának javítására tett erőfeszítéseit azok minden dimenziójában, az integrált igazgatás elvének alkalmazásával és a tagállamok által végrehajtandó közös intézkedések vagy a szolidaritás elve alapján a közösségi céloknak megfelelő nemzeti intézkedések előírásával, figyelembe véve az e területet érintő közösségi jogszabályokat, és teljes összhangban az alapvető jogokkal.


a) egyesület a párt kivételével,
b) köztestület,
c) egyházi jogi személy,
d) alapítvány,
e) közalapítvány
f) szövetkezet,
g) jogi személyiség-gel rendelkező egyéb szervezet,
h) helyi önkormányzat
i) nemzetiségi önkormányzat
j) önkormány-zati társulás,
k) költ-ségvetési szerv,
l) nemzetközi szervezet,
m) kor-mányközi szervezet és
n) gazdasági társaság abban az esetben, ha az általa végrehajtott projektet nonprofit módon hajtja végre.

Az előirányzat felhasználása pályázati formában, a 2007-2013. közötti programozási időszakban a szolidaritási programokból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól, intézményrendszeréről, a pénzügyi irányítási és kontrollrendszerekről szóló 23/2012.
(IV. 29.) BM rendelet alapján történik.


Igen

Egy összegben és / vagy részletekben,
közvetlen kifizetésselA támogatási szerződésben az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

 

 

 

31

277412

Külső Határok Alap

A „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2007-2013-as időszakra a Külső Határok Alap létrehozásáról szóló 2007. május 23-i 2007/574/EK európai parlamenti és tanácsi határozat által létrehozott Alap
1.    a külső határok ellenőrzése hatékonyságának javítása,
2.    a külső határok egységes határellenőrzési rendszerének kialakítása,
3.    a határforgalmi ellenőrzés hatékony menedzsmentje kialakítása,
4.    a releváns közösségi jogi aktusok egységes alkalmazására irányuló tevékenység,
5.    a konzuli szolgálatok menedzsmentje fejlesztésére irányuló tevékenységek
6.    finanszírozására használható fel.

költségvetési szervek

Az előirányzat felhasználása pályázati formában, a 2007-2013. közötti programozási időszakban a szolidaritási programokból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól, intézményrendszeré-ről, a pénzügyi irányítási és kontrollrendszerek-ről szóló 23/2012. (IV. 29.) BM rendeletben szabályozott eljárásrend alapján történik.


Igen

Egy összegben és /vagy részletekben, közvetlen kifizetéssel 

 

 

32

283601

Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek

Az előirányzat a 27-29. alcímben meghatározott pénzügyi alapokkal kapcsolatos előkészítési, igazgatási, felügyeleti, értékelési, tájékoztatási és ellenőrző intézkedések és az azok lebonyolításához szükséges igazgatási kapacitást erősítő tevékenységek finanszírozására használható fel.

a)Belügy-minisztérium Igazgatása
b) Ellenőrzési Hatóság

jogszabály alapján vagy kérelemre

Igen

Egy összegben és / vagy részletekben,
közvetlen kifizetéssel.


b) pont esetében fizetési felszólítás alapján

 

 

 

 

33

302946

Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék

Az előirányzat terhére finanszírozhatóak a 27-29. alcímben meghatározott pénzügyi alapokhoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettségek
és az árfolyam-ingadozásból adódó veszteségek.


a) Európai Bizottság
b) 27.-29. fejezeti kezelésű előirányzatok részére

Az előirányzat felhasználása közvetlenül történik, az Európai Bizottság fizetési felszólításának teljesítésével.


Igen

Egy összegben és/ vagy részletekben,
közvetlen kifizetéssel vagy
előirányzat-átcsoportosítással

 

 

 

 

 

34

232061

Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása

Az előirányzat célja az önkormányzati tűzoltóságok fenntartásával, működésével és fejlesztésével kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása az átvállalt feladattal arányban.

önkormányzati tűzoltóságok

A támogatás felhasználása a központi költségvetésről szóló törvény és az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló kormányrendelet alapján történik. Az előirányzat beruházási, felújítási célokra kizárólag abban az esetben fordítható, ha a fenntartáshoz és működéshez kapcsolódó kiadások fedezete a normatív támogatás terhére teljes mértékben biztosított.

 

Az előirányzat felhasználása a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kezdeményezése alapján történik, részletekben, időarányosan
közvetlen kifizetéssel.
Az előirányzatból támogatott önkormányzati tűzoltóság az éves támogatás összegéből legalább 6,0 millió forintot az átvállalt feladathoz kapcsolódó működési, üzemeltetési, fenntartási fejlesztési feltételek biztosítására köteles fordítani.

 

 

 

 

 

35

270756

Duna Művész Együttesek támogatása

Az előirányzat fedezetet nyújt a minisztérium és a Duna Palota Kulturális Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között létrejövő támogatási szerződés keretében ellátandó kulturális közhasznú feladatok finanszírozására.
A kedvezményezett a költségvetési támogatást a kulturális közhasznú feladatokkal összefüggő, valamint ennek végrehajtása érdekében felmerült közvetlen és közvetett költségek, ráfordítások finanszírozására használhatja fel.

Duna Palota Kulturális Kiemelkedő-en Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Az előirányzat terhére kérelem alapján meghozott egyedi döntéssel, költségvetési támogatás nyújtható

Igen

Részletekben
közvetlen kifizetéssel

 

A támogatási szerződésben az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

 

 

 

36

342684

Magyar Rendvédelmi Kar

Az előirányzat célja a Magyar Rendvédelmi Kar működésének és szakmai köztestületi tevékenységének biztosítása, valamint alapszabályban foglalt egyéb feladatai ellátásának támogatása.

a) Magyar Rendvédelmi Kar
b) a miniszter vezetése vagy irányítása alá tartozó költségvetési szerv

Az előirányzat terhére kérelem alapján meghozott egyedi döntéssel költségvetési támogatás nyújtható

Igen

Az a) esetben részletekben
közvetlen kifizetéssel,
b) esetben, ha a költségvetési támogatás hatékony felhasználása céljából szükséges, a költségvetési támogatás a miniszter vezetése vagy irányítása alá tartozó költségvetési szerv részére történő előirányzat-átcsoportosítással történik

 

a) esetben a támogatási szerződésben az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.


 

 

 

37

342695

A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása

Az előirányzat célja a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiában rögzített feladatrendszer megvalósítási folyamatának beindítása és támogatása, valamint a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása. Az előirányzat a bűnmegelőzési, büntetőpolitikai hatékonyságvizsgálatok készíttetésével, a bűnmegelőzés hazai és nemzetközi gyakorlatainak megismerésével és terjesztésével - így különösen hazai és nemzetközi rendezvények, képzések, továbbképzések szervezése belföldön és külföldön, publikációk, kiadványok elkészíttetése, honlap üzemeltetése -, lakossági felmérések, lakossági fórumok, pályázatok, kutatások, tanulmányok, képzési és oktatási anyagok megrendelésével, pilotprojektek kifejlesztésével, megvalósíttatásával, már bevált bűnmegelőzési gyakorlatok utánkövetésével, továbbfejlesztésével, terjesztésével kapcsolatos kiadásokra kerül felhasználásra.


a)    költségvetési szerv
b)    társadal-mi szerveze-tek
c)    gazdasági társasá-gok
d)    alapít-vány
e)    köztestü-let
f)    polgári jogi társaság

Az előirányzat terhére, kérelemre és/vagy pályázatra költségvetési támogatás nyújtható


Igen

Az a) esetben előirányzat terhére a BM Igazgatása és a feladat-megvalósításban közreműködő központi költségvetési szerv javára előirányzat átcsoportosítás;

A b) – f) esetekben egy összegben és/ vagy részletekben történő közvetlen kifizetés.

Az előirányzat felhasználása visszterhes polgári jogi szerződés megkötésével is történhet

 

A b) – f) esetében a támogatási szerződésben az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

 

 

 

38

 

Belügyi Alapok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

342651

Belső Biztonsági Alap

Az előirányzat a Belügyi Alapok keretében a 2014-2020-as időszakra a külső határok igazgatását, a közös uniós vízumpolitikát, a rendőri együttműködést, a szervezett bűnözés megelőzését és az ellene folyatott küzdelmet, valamint válságkezelést szolgáló tevékenység támogatására az Európai Parlament és a Tanács 513/2014/EU rendeletében és 515/2014/EU rendeletében meghatározottak szerint használható fel.

a) egyesület a párt kivételével,
b) köztestület,
c) egyházi jogi személy,
d) alapítvány,
e) köz-alapítvány,
f) szövet-kezet,
g) jogi személyiség-gel ren-delkező egyéb szervezet,
h) helyi önkormány-zat,
i) nemzetiségi önkormány-zat,
j) ön-kormányza-ti társulás,
k) költ-ségvetési szerv,
l) nemzetközi szervezet,
m) kor-mányközi szervezet és
n) gazdasági társaság

I. A támogatás támogatási kérelem vagy egyedi kérelem alapján nyújtható.
1) Közvetlen kijelöléssel kell kiválasztani azt a támogatási kérelmet, amelynek esetében az adott tevékenység jellege vagy a támogatás igénylőjének jogállása nem teszi lehetővé a nyílt eljárással történő kiválasztást, a tervezett tevékenységet a kedvezményezett jogszabályi felhatalmazás alapján, kizárólagos hatáskörrel látja el.
2) Korlátozott eljárással kell kiválasztani azt a támogatási kérelmet, amelynek esetében az adott tevékenység vagy a megvalósító szervezet típusa annak szakmai vagy egyéb sajátossága miatt nem teszi lehetővé a nyílt eljárással vagy a közvetlen kijelöléssel történő kiválasztást.
3) A Felelős Hatóság a kedvezményezett egyedi kérelmére a tervezés, kiválasztási eljárás, vagy a támogatási szerződés megkötésének időpontjában előre nem látható ok miatt a támogatási szerződésben rögzített uniós és hazai költségvetési támogatás összegét megemelheti (többlettámogatás) az esélyegyenlőség biztosítása mellett. Többlettámogatás nyújtásáról, valamint annak összegéről a Felelős Hatóság ellenőrzését követően a Felelős Személy dönt; az így megítélt többlettámogatás nem haladhatja meg a projekt teljes támogatási összegének 25%-át.
4) Az 1)-3) pontban meghatározott kivétellel a támogatás biztosítására nyílt projektkiválasztási eljárással kerülhet sor.
5) Egyszerűsített nyílt eljárással kell kiválasztani a támogatási kérelmet, ha kizárólag a támogatást igénylő jogosultsága és a felhívásban előírt, mérlegelést nem igénylő értékelési szempontok vizsgálatára kerül sor, és nem állnak fenn a közvetlen kijelölés feltételei.

II.
Beruházási célú projektek esetében a felhívásban meghatározottakat figyelembe véve költségvetési támogatásban az részesülhet, aki vállalja, hogy a beruházás teljes értéken történő elszámolása esetén a számviteli törvény szerinti aktiválástól számítva
a) informatikai célú beruházás esetén 3 évig,
b) eszközbeszerzés esetén 5 évig,
c) infrastrukturális beruházás, valamint az elszámolhatósági útmutatóban meghatározott eszközök esetén
10 évig
a megvalósított beruházást a projekt céljaival összhangban működteti.

Igen

Egy összegben vagy részletekben,

 

A támogatási szerződésben az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

 

 

 

40

342662

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

Az előirányzat a Belügyi Alapok keretében a 2014-2020-as időszakra a migrációs áramlások hatékony menedzselése érdekében a Közös Európai Menekültügyi Rendszer fejlesztését, a legális migrációnak és a harmadik országbeli migránsok hatékony integrációjának támogatását, a hatékony visszatérési stratégiák erősítését szolgáló tevékenységhez használható fel az Európai Parlament és a Tanács 516/2014/EU rendeletében meghatározottak szerint

a) egyesület a párt kivételével,
b) köztestület,
c) egyházi jogi személy,
d) alapítvány,
e) közalapít-vány,
f) szövetkezet,
g) jogi személyiséggel rendelkező egyéb szervezet,
h) helyi önkormány-zat,
i) nemzetiségi önkormány-zat,
j) önkormány-zati társulás,
k) költség-vetési szerv,
l) nemzetközi szervezet,
m) kor-mányközi szervezet és
n) gazdasági társaság

I. A támogatás támogatási kérelem vagy egyedi kérelem alapján nyújtható.
1) Közvetlen kijelöléssel kell kiválasztani azt a támogatási kérelmet, amelynek esetében az adott tevékenység jellege vagy a támogatás igénylőjének jogállása nem teszi lehetővé a nyílt eljárással történő kiválasztást, a tervezett tevékenységet a kedvezményezett jogszabályi felhatalmazás alapján, kizárólagos hatáskörrel látja el.
2) Korlátozott eljárással kell kiválasztani azt a támogatási kérelmet, amelynek esetében az adott tevékenység vagy a megvalósító szervezet típusa annak szakmai vagy egyéb sajátossága miatt nem teszi lehetővé a nyílt eljárással vagy a közvetlen kijelöléssel történő kiválasztást.
3) A Felelős Hatóság a kedvezményezett egyedi kérelmére a tervezés, kiválasztási eljárás, vagy a támogatási szerződés megkötésének időpontjában előre nem látható ok miatt a támogatási szerződésben rögzített uniós és hazai költségvetési támogatás összegét megemelheti (többlettámogatás) az esélyegyenlőség biztosítása mellett. Többlettámogatás nyújtásáról, valamint annak összegéről a Felelős Hatóság ellenőrzését követően a Felelős Személy dönt; az így megítélt többlettámogatás nem haladhatja meg a projekt teljes támogatási összegének 25%-át.
4) Az 1)-3) pontban meghatározott kivétellel a támogatás biztosítására nyílt projektkiválasztási eljárással kerülhet sor.
5) Egyszerűsített nyílt eljárással kell kiválasztani a támogatási kérelmet, ha kizárólag a támogatást igénylő jogosultsága és a felhívásban előírt, mérlegelést nem igénylő értékelési szempontok vizsgálatára kerül sor, és nem állnak fenn a közvetlen kijelölés feltételei.

II.
Beruházási célú projektek esetében a felhívásban meghatározottakat figyelembe véve költségvetési támogatásban az részesülhet, aki vállalja, hogy a beruházás teljes értéken történő elszámolása esetén a számviteli törvény szerinti aktiválástól számítva
a) informatikai célú beruházás esetén
3 évig,
b) eszközbeszerzés esetén 5 évig,
c) infrastrukturális beruházás, valamint az elszámolhatósági útmutatóban meghatározott eszközök esetén
10 évig
a megvalósított beruházást a projekt céljaival összhangban működteti.

Igen

Egy összegben vagy részletekben

A támogatási szerződésben az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

 

 

 

41

342673

Belügyi Alapok technikai költségkerete

Az előirányzat a 31-32. alcímben meghatározott pénzügyi alapokkal kapcsolatos előkészítési, igazgatási, felügyeleti, értékelési, tájékoztatási és ellenőrző intézkedések és az azok lebonyolításához szükséges igazgatási kapacitást erősítő tevékenységek finanszírozására használható fel az Európai Parlament és a Tanács 514/2014/EU rendelete alapján.

a) Belügy-minisztérium Igazgatása
b) audit hatóság

a) kormányrendelet alapján
b) kérelemre

Igen

Egy összegben vagy részletekben.

 


 

 

 

42

355939

 

 

Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások

Az előirányzat felhasználható a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó:
1. a menedékjogról szóló törvény és a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személyek elhelyezésére, ellátására és fogvatartására szolgáló építmények építése, telepítése és üzemeltetése,
2. a menedékjogról szóló törvény és a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személyek ellátását szolgáló közművek és csatlakozó elemeik kiépítése, és
3. a menekültügyi és idegenrendészeti feladatok ellátásával közvetlenül összefüggő, valamint,
4. egyéb kiadások
finanszírozására.

A támogatást a fejezetet irányító szerv, a belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szerv az általa irányított, a tömeges bevándorlás kezelésében részt vevő költségvetési szervek részére továbbadhatja.

Azok a fejezetet irányító szervek, a belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek, amelyek
a) vállalják, hogy – ha a központi költségvetési szerv rendelkezik középirányító szervvel, akkor a középirányító szerven keresztül – a kérelem mellékleteként benyújtott tanúsítvány alapján határidőre elszámolnak a költségvetési támogatás felhasználásáról,
b) vállalják, hogy a tanúsítvány valóságtartalmáért, teljeskörűségéért, a tanúsítványhoz kapcsolódó bizonylatok rendelkezésre állásáért, megőrzéséért és hitelességéért a fejezetet irányító szerv, a belügyminiszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv, valamint továbbadás esetén a fejezetet irányító szerv és az általa irányított költségvetési szerv, valamint a belügyminiszter irányítása alá tartozó középirányító költségvetési szerv és az általa irányított költségvetési szervek a Támogató felé egyetemlegesen felelnek,
c) nyilatkoznak a tanúsítvány hitelességéről,
d) vállalják, hogy együttműködnek az előirányzat céljával megegyező jogszerű felhasználás megvalósulásának, és az elszámolás szabályszerűségének az ellenőrzése során az előirányzat kezelőjével, valamint
e) vállalják, hogy az előirányzat felhasználását elkülönítetten és naprakészen tartják nyilván.

A költségvetési támogatás továbbadása esetén a fejezetet irányító szerv és a belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szerv abban az esetben részesülhet támogatásban, ha vállalja, hogy a továbbadott összeg kedvezményezettjei által benyújtott szakmai és pénzügyi elszámolásokat ellenőrzi, azok valóságtartalmát megvizsgálja, az elszámolásokat összesíti, és az ellenőrzésről és az elszámolás elfogadásáról nyilatkozatot állít ki, amelyben igazolja a továbbadott összeg kedvezményezettjei által benyújtott szakmai és pénzügyi elszámolásoknak a keret-megállapodásban foglaltaknak való megfelelőségét, és azt, hogy azok a fejezetet irányító szerv, a belügyminiszter irányítása alá tartozó középirányító költségvetési szerv részéről ellenőrzésre és elfogadásra kerültek.

___________________________________

Azok a Belügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok, amelyek vállalják, hogy az előirányzat kezelőjével közszolgáltatási szerződést vagy szolgáltatási szerződést vagy egyéb polgári jogi szerződést kötnek.

A fejezetet irányító szerv, a belügyminiszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv – ha a központi költségvetési szerv rendelkezik középirányító szervvel, akkor a középirányító szerv – által benyújtott kérelem és az annak mellékletét képező tanúsítvány alapján.

Igen

Egy összegben, illetve részletekben, közvetlen kifizetéssel történik, a fejezetet irányító szervekkel, a belügyminiszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szervekkel, ha a központi költségvetési szerv rendelkezik középirányító szervvel, akkor a középirányító szervvel kötött támogatási szerződés vagy a részükre kiállított támogatói okirat alapján.

_________________________

A Belügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok esetében egy összegben, illetve részletekben, közvetlen kifizetéssel történik, a megkötött közszolgáltatási szerződés /szolgáltatási szerződés/ egyéb polgári jogi szerződés alapján.

 

 

 

 

 

2. melléklet a 19/2015. (V. 29.) BM rendelethez

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 2015. évi központi kezelésű előirányzatának feladatterve

1

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

2

Áht.
azono-
sító

Cím
név

Al-
cím
név

Jog-
cím-
csop.


Jogcím név

Előirányzat célja

Kifizetés-
ben
részesülők
köre

Támo-
gatás
bizto-
sításának
módja

Támo-
gatási
előleg

Rendel-
kezésre
bocsátás
módja

Vissza-
fizetés
határ-
ideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebo-nyo-
lító szerv

Európai uniós forrás-ból finan-
szíro- zott költség-
vetési
támoga-
tás közre-
működő
szerve-
zete

3

 

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

349284

Magyar Gáz Tranzit Zrt. tőkeemelése

A Magyar Gáz Tranzit ZRt. által megvalósított magyar-szlovák határkeresztező földgázszállító gázvezetékhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesítése és a Magyar Gáz Tranzit Zrt. likviditásának és működésének biztosítása érdekében szükséges tőkeemelés.

Magyar Gáz Tranzit Zrt.

 

 

Egy összegben és / vagy részletekben
közvetlen kifizetéssel

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások

 

 

 

 

 

1

A rendeletet a 17/2016. (V. 13.) BM rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte 2016. május 14. napjával.

2

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 62/2015. (XII. 7.) BM rendelet 1. §-a és 2. §-a, a 72/2015. (XII. 21.) BM rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére