• Tartalom

19/2015. (XII. 22.) HM rendelet

19/2015. (XII. 22.) HM rendelet

egyes honvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről1

2015.12.23.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 2., 3. és 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A hivatásos, szerződéses és nyugállományú katonák, valamint a honvédelmi ágazatban foglalkoztatott köztisztviselők és közalkalmazottak igazolványairól szóló 24/2002. (IV. 10.) HM rendelet hatályon kívül helyezése

1. § Hatályát veszti a hivatásos, szerződéses és nyugállományú katonák, valamint a honvédelmi ágazatban foglalkoztatott köztisztviselők és közalkalmazottak igazolványairól szóló 24/2002. (IV. 10.) HM rendelet.

2. A Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó eltérő munkavédelmi követelményekről, eljárási szabályokról szóló 1/2009. (I. 30.) HM rendelet módosítása

2. § (1) A Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó eltérő munkavédelmi követelményekről, eljárási szabályokról szóló 1/2009. (I. 30.) HM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

b) állományilletékes parancsnok: a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet (a továbbiakban: Hjtvhr.) 3. §-ában ekként meghatározott személy,”

(2) Az R. 2. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

f) elöljáró parancsnok: a Hjtvhr. 1. § 3. pontjában ekként meghatározott fogalom,”

3. § Az R.

a) 32. § (4) bekezdésében az „(1)–(3) bekezdés” szövegrész helyébe az „(1) és (2) bekezdés”,

b) 41. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 41. § (1) bekezdés e) pontjában a „szolgálati/köztisztviselői” szövegrészek helyébe a „szolgálati vagy kormánytisztviselői”,

c) 1. melléklet 2. pont 2.3. alpontjában az „ellátásával megbízottak,” szövegrész helyébe az „ellátásáért”

szöveg lép.

4. § (1) Hatályát veszti az R. 32. § (3) bekezdése.

(2) Hatályát veszti az R. 41. § (2) bekezdésében az „A munkavédelmi igazolványok kezelésére, illetve kiadására a hivatásos, szerződéses és nyugállományú katonák, valamint a honvédelmi ágazatban foglalkoztatott köztisztviselők és közalkalmazottak igazolványairól szóló 24/2002. (IV. 10.) HM rendelet igazolványok kezelésével, illetve kiadásával kapcsolatos szabályait kell megfelelően alkalmazni.” szövegrész.

3. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosítása

5. § A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet (a továbbiakban: Hjtvhr.) 239. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az önkéntes tartalékos katona szolgálati beosztásra való felkészítésével és kiképzésével kapcsolatos követelményeket a HVKF, illetve a KNBSZ-nél szolgálatot teljesítők esetében a KNBSZ főigazgatója határozza meg.”

6. § A Hjtvhr. 258. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

258. § Az önkéntes tartalékos katonák által betölthető szolgálati beosztásokat a KNBSZ vonatkozásában a honvédelmi miniszter, az MH vonatkozásában a HVKF által jóváhagyott hadi állománytáblák tartalmazzák.”

7. § A Hjtvhr.

a) 238. § (1) bekezdésében és 246. § (1) bekezdésében a „honvédségi” szövegrészek helyébe a „honvédelmi” szöveg,

c) 12. mellékletében a „Honvédségi” szövegrész helyébe a „Honvédelmi” szöveg

lép.

4. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. december 24. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére