• Tartalom

19/2015. (II. 16.) Korm. rendelet

19/2015. (II. 16.) Korm. rendelet

a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet és a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosításáról1

2015.02.19.

A Kormány

az 1. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 2. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet módosítása

1. § A kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § d)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E rendelet alkalmazásában:)

d) díszítő mák: virágkötészeti célra előállított étkezési mákfajta;
e) mákszalma: teljes éréskor szárrésszel betakarított mák magot már nem tartalmazó tokja;
f) kifejtetlen máktok: teljes éréskor szárrésszel betakarított mák magot tartalmazó tokja;”

2. § (1) Az R. 5. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A termesztető köteles)

b) az adott év július 15-ig az eseti termesztetési engedély kiadása érdekében a KKR. 10. §-ában meghatározott adatokat az EEKH-nak, valamint az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak (a továbbiakban: Minisztérium) megküldeni,”

(2) Az R. 5. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A termesztető köteles)

g) a felhasználni nem kívánt mákszalmát legkésőbb november 30-ig megsemmisíteni,”

(3) Az R. 5. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

(A termesztető köteles)

j) a vetőmaggal kapcsolatos számlák másolatát a földművelésügyi igazgatóságnak az a) pont szerinti bejelentéssel egyidejűleg megküldeni.”

(4) Az R. 5. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A termesztető köteles őszi vetésű ipari mák kipusztulása esetén a földművelésügyi igazgatóságnak a vetést követő év április 30-ig bejelenteni a kipusztulással érintett termesztő nevét, címét, a terület azonosítóit (település neve, földrészlet helyrajzi száma, alrészlet megjelölése, fizikai blokk és parcella azonosító), nagyságát, valamint a kipusztult állomány fajtáját.”

3. § Az R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A földművelésügyi igazgatóság az ipari mákot termesztők bejelentési, nyilvántartási, valamint a 4. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségeinek betartását a virágzástól a betakarításig terjedő időszakban évente legalább egyszer ellenőrzi. A földművelésügyi igazgatóság a fajtaazonosság vagy az alkaloid tartalom laboratóriumi vizsgálattal történő megállapítása érdekében a betakarítás előtt a máktokból mintát vehet.”

4. § (1) Az R. 8. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A termesztő az étkezési mák kereskedelmi céllal történő termesztése, illetve az étkezési mák 500 m2-t meghaladó termőterületen történő termesztése esetén köteles a földművelésügyi igazgatóság részére a termesztés megkezdése előtt, de legkésőbb tárgyév május 15-ig a következő adattartalmú bejelentést tenni a NÉBIH által rendszeresített, és a NÉBIH honlapján közzétett formanyomtatványon:)

a) a termesztő
aa) természetes személy személyazonosító adatai és lakcíme,
ab) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet megnevezése, székhelye, adószáma, a képviseletét ellátó személy családi és utóneve, lakcíme, valamint a képviselet jogcíme,”

(2) Az R. 8. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A termesztő köteles a vetőmaggal kapcsolatos számlák másolatát a földművelésügyi igazgatóságnak a (2) bekezdés szerinti bejelentéssel egyidejűleg megküldeni.
(2b) A termesztő köteles őszi vetésű étkezési mák kipusztulása esetén a földművelésügyi igazgatóságnak a vetést követő év április 30-ig bejelenteni a kipusztulással érintett terület azonosítóit (település neve, földrészlet helyrajzi száma, alrészlet megjelölése, fizikai blokk és parcella azonosító), nagyságát, valamint a kipusztult állomány fajtáját.”

(3) Az R. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A termesztőnek a (2) bekezdés szerint bejelentett adatairól a földművelésügyi igazgatóság a bejelentést követő tizenöt napon belül a NÉBIH által rendszeresített, és a NÉBIH honlapján közzétett formanyomtatvány szerinti igazolást állítja ki. A földművelésügyi igazgatóság az igazolás kiállítását megtagadja, amennyiben a termesztő a (2) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget és azt legkésőbb a mák virágzásának befejezését megelőző tizenöt napig nem pótolja, vagy alapos okkal feltételezi, hogy a termesztő bejelentésében valótlan adatot közölt és felhívására a termesztő az adatot nem tudja igazolni.”

(4) Az R. 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A földművelésügyi igazgatóság a NÉBIH-en keresztül a (2) bekezdés szerinti bejelentésben foglalt adatokat az érintett személyek azonosítására alkalmatlan statisztikai adat formájában május 31-ig megküldi a Minisztériumnak, amely azt június 15-ig összesítve továbbítja az EEKH-nak.”

5. § Az R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

9. § (1) Az étkezési mák fel nem használt mákszalmáját a termesztő felajánlhatja az ipari mákot termesztetőnek átvételre, aki a mákszalma elfogadása esetén az elszállításról saját költségén gondoskodik. Az ipari mákot termesztető jegyzőkönyvvel dokumentálja az elszállítást, és a jegyzőkönyv másolatát megküldi az EEKH-nak.
(2) A fel nem ajánlott, továbbá át nem vett mákszalmát égetéssel vagy talajba forgatással legkésőbb november 30-ig meg kell semmisíteni.”

6. § Az R. „Étkezési mák termesztése” alcíme a következő 9/A. és 9/B. §-sal egészül ki:

9/A. § (1) A földművelésügyi igazgatóság ellenőrzi az étkezési mák termesztője számára e rendeletben megállapított kötelezettség teljesítését.
(2) Étkezési mák 500 m2-t meghaladó termőterületen történő termesztése esetén a földművelésügyi igazgatóság évente egyszer, az állomány virágzó állapotának végéig, szántóföldi ellenőrzést végez. Amennyiben a máktábla nagysága étkezési mák kereskedelmi céllal történő termesztése esetén nem haladja meg az 500 m2-t, a földművelésügyi igazgatóság szántóföldi ellenőrzést szúrópróbaszerűen végez az állomány virágzó állapotának végéig.
(3) A földművelésügyi igazgatóság a szántóföldi ellenőrzés keretében ellenőrzi a bejelentett adatok megfelelőségét. A földművelésügyi igazgatóság a szántóföldi ellenőrzés során a fajtaazonosság vagy az alkaloid tartalom laboratóriumi vizsgálattal történő megállapítása érdekében a máktokból mintát vehet.
(4) A földművelésügyi igazgatóság a termesztő költségére elrendelheti az étkezési máktábla talajba forgatással történő megsemmisítését, amennyiben az étkezési mák termesztése a 8. § (2) bekezdése alapján bejelentési kötelezettség alá tartozik és a termesztő a bejelentési kötelezettségének határidőre nem tett eleget, illetve azt legkésőbb a mák virágzásának befejezését megelőző tizenöt napig nem pótolta, vagy a termesztő valótlan adatokat jelentett be.
9/B. § (1) Az étkezési mák termesztője köteles tárgyév szeptember 30-ig a földművelésügyi igazgatóságnak bejelenteni a mákszalma és a betakarított mákmag mennyiségét, megjelölve, hogy a tisztított vagy tisztítatlan állapotú mákmag mennyiségét adta-e meg, valamint a mákszalma megsemmisítésének tervezett módját. A bejelentés és a mákszalma megsemmisítése között legalább hét napnak kell eltelnie.
(2) A mákszalma megsemmisítéséről az étkezési mák termesztőjének nyilvántartást kell vezetnie, megjelölve a megsemmisítés időpontját és módját. A mákszalma megsemmisítését, valamint a nyilvántartás meglétét a földművelésügyi igazgatóság szúrópróbaszerűen ellenőrzi. Amennyiben a mákszalma megsemmisítését a termesztő nem végzi el a 9. § (2) bekezdése szerinti határidőig, a földművelésügyi igazgatóság a termesztő költségére elrendeli a mákszalma megsemmisítését.
(3) A földművelésügyi igazgatóság az (1) bekezdés szerinti bejelentést követő hét napon belül igazolást állít ki a termesztő számára a bejelentett mákmag mennyiségéről. A földművelésügyi igazgatóság az igazolás kiállítását megtagadja, amennyiben a termesztő a 8. § (3) bekezdése szerinti igazolással nem rendelkezik, vagy alapos okkal feltételezi, hogy a termesztő bejelentésében valótlan adatot közölt és felhívására a termesztő az adatot nem tudja igazolni.
(4) Az étkezési mák termesztője az (1) bekezdés szerinti adatokat az (1) bekezdésben foglalt határidő végéig több részletben is megadhatja, megjelölve, hogy az adott bejelentés nem a termesztő által termesztett és betakarított mák teljes mennyiségére vonatkozik. Az (1) bekezdésben foglalt adatok mellett a termesztőnek meg kell adnia a bejelentéssel érintett területnagyságot is. A földművelésügyi igazgatóság minden egyes bejelentésről a (3) bekezdésben foglaltak szerint igazolást állít ki.
(5) A termesztő az étkezési mákot kizárólag a (3) bekezdés szerinti igazolás birtokában hozhatja kereskedelmi forgalomba. A termesztő köteles az étkezési mákot továbbforgalmazó személynek az igazolást bemutatni. Az igazolás számát az étkezési mák forgalomba hozatala során a kereskedelmi dokumentumoknak tartalmaznia kell.
(6) A földművelésügyi igazgatóság, valamint a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság) ellenőrzi a forgalomba hozott étkezési mák (3) bekezdés szerinti igazolásának meglétét. Amennyiben a termesztő igazolás nélkül hozta forgalomba az étkezési mákot, a földművelésügyi igazgatóság vagy az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság az étkezési mákot lefoglalja és elrendeli a termesztő költségén való megsemmisítését.”

7. § Az R. 10. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A fel nem ajánlott, továbbá át nem vett, valamint virágkötészeti célra nem értékesített díszítő mák mákszalmáját égetéssel vagy talajba forgatással legkésőbb november 30-ig meg kell semmisíteni. A megsemmisítés módjáról és tervezett időpontjáról legalább hét nappal a megsemmisítés időpontja előtt a díszítő mák termesztőjének tájékoztatnia kell a földművelésügyi igazgatóságot. A 9/B. § (2) bekezdésében foglalt előírásokat a díszítő mák szalmájának megsemmisítésével kapcsolatban alkalmazni kell.”

8. § Az R. 11. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek; egyidejűleg a 11. § a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Ipari mák és étkezési mák magja csak megfelelő tisztítás után hozható étkezési célra forgalomba.
(3) Az ipari mákmagot első alkalommal étkezési céllal forgalomba hozónak az alkaloidtartalom meghatározása céljából a mákmagot erre akkreditált laboratóriumban be kell vizsgáltatnia. Az ipari mákmagot étkezési céllal első alkalommal forgalomba hozónak a laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyvet a mákmagot továbbforgalmazó személy számára be kell mutatnia. A vizsgálati jegyzőkönyv számát a mákmag forgalomba hozatala során a kereskedelmi dokumentumoknak tartalmaznia kell.
(3a) A forgalomba hozatalra kerülő étkezési és ipari mákfajta magjának megfelelő tisztítottságát a földművelésügyi igazgatóság, valamint az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság ellenőrzi. Az étkezési céllal forgalmazott mákmagból a földművelésügyi igazgatóság, valamint az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság szúrópróbaszerűen mintát vehet, és azt az élelmiszerekben előforduló egyes szennyezőanyagokra és természetes eredetű ártalmas anyagokra vonatkozó határértékekről, valamint az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő egyes anyagokkal, tárgyakkal kapcsolatos követelményekről szóló 49/2014. (IV. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 49/2014. (IV. 29.) VM rendelet] szerinti határértékeknek való megfelelést ellenőrző vizsgálat céljából megküldi az erre akkreditált hatósági laboratóriumnak.
(3b) A földművelésügyi igazgatóság, valamint az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság elrendelheti a forgalomba hozó költségére a mákmag ismételt tisztítását vagy a forgalomból való kivonását, amennyiben a mákmag a természetes eredetű ártalmas anyag tartalma tekintetében nem felel meg a 49/2014. (IV. 29.) VM rendelet szerinti határértékeknek.”

9. § Az R.

1. 5. § (1) bekezdés a) pont nyitó szövegrészében a „tárgyév május 15-ig” szövegrész helyébe a „tavaszi vetésű ipari mák esetén a vetési évben április 30-ig, őszi vetésű ipari mák esetén a vetési évben november 30-ig” szöveg,

2. 5. § (1) bekezdés a) pont ai) alpontjában a „mákszalma vagy kifejtetlen ipari máktok” szövegrész helyébe a „kifejtetlen ipari máktok” szöveg,

3. 5. § (1) bekezdés c) pontjában a „mákszalmájának” szövegrész helyébe a „kifejtetlen tokjának” szöveg,

4. 5. § (1) bekezdés f) pontjában az „előállított kifejtetlen ipari mák mákszalmájának” szövegrész helyébe a „termesztett ipari mák kifejtetlen tokjának” szöveg,

5. 5. § (1) bekezdés h) pontjában a „mákszalma, a kifejtett máktok” szövegrész helyébe a „mákszalma, a kifejtetlen máktok” szöveg,

6. 6. § (1) bekezdés a) pont aj) alpontjában a „mákszalma vagy kifejtetlen ipari máktok” szövegrész helyébe a „kifejtetlen ipari máktok” szöveg,

7. 6. § (1) bekezdés d) pontjában az „az ipari mák mákszalmáját teljes mennyiségben” szövegrész helyébe az „a kifejtetlen ipari máktok teljes mennyiségét” szöveg,

8. 6. § (1) bekezdés e) pontjában a „kifejtetlen ipari mák mákszalmájának a” szövegrész helyébe a „kifejtetlen ipari máktok” szöveg,

9. 7. § (2) bekezdésében az „a 6. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe az „az e rendeletben” szöveg,

10. 7. § (2) bekezdésében a „termesztetőt” szövegrész helyébe a „termesztetőt, a rendőrséget és az EEKH-t” szöveg,

11. 7. § (3) bekezdésében az „e) pontja” szövegrész helyébe az „a) pontja” szöveg,

12. 8. § (1) bekezdésében a „tenyészidőszak végéig” szövegrész helyébe a „vetési évet követő második év végéig” szöveg,

13. 8. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „kereskedelmi céllal történő termesztése, illetve az étkezési mák 500 m2-t meghaladó termőterületen” szövegrész helyébe az „500 m2-t meghaladó termőterületen történő termesztése, valamint területnagyságtól függetlenül az étkezési mák kereskedelmi céllal” szöveg,

14. 8. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „tárgyév május 15-ig” szövegrész helyébe a „tavaszi vetésű étkezési mák esetén a vetési évben április 30-ig, őszi vetésű étkezési mák esetén a vetési évben november 30-ig” szöveg,

15. 10. § (2) bekezdésében a „tárgyév május 15-ig” szövegrész helyébe a „tavaszi vetésű díszítő mák esetén a vetési évben április 30-ig, őszi vetésű díszítő mák esetén a vetési évben november 30-ig” szöveg,

16. 10. § (3) bekezdésében a „formájában megküldi” szövegrész helyébe a „formájában május 31-ig megküldi” szöveg,

17. 10. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében a „mákszalmát” szövegrész helyébe a „díszítő mák mákszalmáját vagy kifejtetlen máktokját a szárával” szöveg,

18. 10. § (4) bekezdés b) pontjában a „díszítő mákot, illetve mákszalmát” szövegrész helyébe a „máktokot” szöveg,

19. 10. § (4) bekezdés c) pontjában a „díszítőmákot, illetve a mákszalmát” szövegrész helyébe a „máktokot” szöveg,

20. 10. § (6) bekezdésében a „mákszalmáját” szövegrész helyébe a „mákszalmáját vagy kifejtetlen máktokját” szöveg,

21. 10. § (6) bekezdésében a „mákszalma” szövegrész helyébe a „mákszalma vagy kifejtetlen máktok” szöveg

lép.

10. § Hatályát veszti az R.

2. A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása

11. § A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 1. § 27. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„27. mákszalma: a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló kormányrendelet 1. § e) pontja szerinti fogalom;”

3. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. február 20. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére