• Tartalom

2015. évi CXCII. törvény

2015. évi CXCII. törvény

az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény és egyes törvények módosításáról1

2016.01.11.
I. Fejezet

AZ ADÓ- ÉS EGYÉB KÖZTERHEKKEL KAPCSOLATOS NEMZETKÖZI KÖZIGAZGATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS EGYES SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA

1. Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény módosítása

1–6. §2

II. Fejezet

AZ AUTOMATIKUS INFORMÁCIÓCSERÉVEL ÉS EURÓPAI UNIÓS JOGBÓL FAKADÓ MÁS KÖTELEZETTSÉGGEL ÖSSZEFÜGGŐ TOVÁBBI TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSOK

2. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosítása

7–9. §3

3. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény módosítása

10–12. §4

4. Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény módosítása

13–15. §5

5. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása

16–19. §6

6. A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény módosítása

20–23. §7

III. Fejezet

EGYES TÖRVÉNYEKNEK A SZERENCSEJÁTÉK-SZERVEZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ MÓDOSÍTÁSA

7. A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény módosítása

24. §8

8. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása

25. §9

26–27. §10

28. § Az Szjtv. „Játékkaszinó játékadója” alcíme helyébe a következő alcím lép:

„Játékkaszinó és online kaszinó játékadója
35. § (1) A játékkaszinó és online kaszinó – ideértve a játékkaszinóban üzemeltetett pénznyerő automatát is – játékadója, ha az adóév első napjától elért, göngyölített módon számított tiszta játékbevétel összege:
0–10 milliárd forint 30 százalék,
10 milliárd 1 forinttól 3 milliárd forint és a 10 milliárd forinton felüli rész 10 százaléka.
(2) A tiszta játékbevételt növeli az adóév első napjától elfogadott borravaló 50%-a.
(3) A szervező a játékadó tárgyhónapban fizetendő összegét a következők szerint állapítja meg: a szerencsejáték-szervező a (2) bekezdés figyelembevételével összesíti az adóév első napjától a tárgyhó utolsó napjáig elért tiszta játékbevételt, ezután az (1) bekezdésben foglaltak alapján megállapítja a játékadó tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszakra számított adóévi összegét, ebből levonja a tárgyhót megelőző hónap utolsó napjáig terjedő tárgyadóévi időszakra, a koncessziós díj figyelembe vétele nélkül számított játékadó összegét, majd ezt követően levonja a tárgyév vonatkozásában fizetendő bruttó koncessziós díjnak a tárgyhónapra arányosan jutó összegét.
(3a) Ha az online kaszinó(k) tiszta játékbevétele meghaladja a szervező által üzemeltetett játékkaszinó-egység(ek) összesített tiszta játékbevételét, a pozitív különbözetet az (1)–(3) bekezdéstől függetlenül, további 15% játékadó terheli. E bekezdés alkalmazásában a játékkaszinók tiszta játékbevételének számításakor a (2) bekezdést nem lehet alkalmazni.
(4) A játékkaszinók és online kaszinók játékadójának 3%-át játékosvédelmi vagy karitatív célra kell fordítani. E rendelkezés alkalmazásában játékosvédelmi célnak minősül különösen a játékosok által ingyenesen, 0-24 óra között hívható telefonos ügyfélszolgálat (zöld szám) fenntartása, a játékosok részére a szociális ellátórendszer keretében elérhető közösségi ellátásokról szóló figyelemfelhívó, illetve folyamatos tájékoztatás biztosítása, valamint a szerencsejátékkal kapcsolatos, esetleges káros mentális, pszichikai vagy szociális hatások megelőzése, kezelése.”

29. §11

30. § Az Szjtv.

a) –j12

k) 36/C. § (2) bekezdés e) pontjában a „II. kategóriájú játékkaszinó esetén 5 millió forint,” szövegrész helyébe a „II. kategóriájú játékkaszinó esetén 5 millió forint, online kaszinó üzemeltetése esetén 5 millió forint,” szöveg,

l)13

lép.

31. §14

9. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

32. § A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja-tv.) 76. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A nyeremény esetében – ha az nem tartozik a kamatjövedelemre vonatkozó rendelkezések hatálya alá – a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben (a továbbiakban: Szjtv.) meghatározott engedélyhez kötött sorsolásos játékból, az ajándéksorsolásból, a fogadásból, valamint az Szjtv. 29/Q. §-a szerinti külföldi jackpot rendszerből származó nyeremény (a továbbiakban együtt: adóköteles nyeremény) címén kapott bevétel egészét jövedelemnek kell tekinteni.”

(2) Az Szja-tv. 76. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Nem számít jövedelemnek a jogszerűen szervezett, az Szjtv. 16. §-a alapján engedélyhez nem kötött sorsolásos játékból, a sorsjátékból, a játékkaszinóból, a bukmékeri rendszerű fogadásból, a lóversenyfogadásból, a bingójátékból, a kártyateremben szervezett kártyajátékból, a távszerencsejátékból valamint – az Szjtv. 29/Q. §-a szerinti külföldi jackpot rendszerből származó nyeremény kivételével – az online kaszinójátékból származó nyeremény.”

10. A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosítása

33–34. §15

11. A Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló, 2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2007. évi XLVIII. törvény módosítása

35. §16

12. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény módosítása

36–38. §17

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

13. Hatályba léptető rendelkezések

39. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–19. § és a 25. § 2016. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 20–23. § 2016. január 2-án lép hatályba.

(4) A 28. §, a 30. § k) pontja és a 32. § e törvény kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

14. Az Európai Unió jogának való megfelelés

40. § Az 1–20. §, 22–23. §, valamint az 1–4. melléklete a 2011/16/EU tanácsi irányelvnek az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. december 9-i 2014/107/EU tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1–4. melléklet a 2015. évi CXCII. törvényhez18

1

A törvényt az Országgyűlés a 2015. december 1-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2015. december 11. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. január 12. napjával.

2

Az 1–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 7–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 10–12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 13–15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 16–19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 20–23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 26–27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 30. § a)–j) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 30. § l) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 33–34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 36–38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

Az 1–4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére