• Tartalom

198/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet

198/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet

egyes, a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerését szabályozó kormányrendeletek módosításáról1

2016.01.02.

A Kormány a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdésében,

a 6. § tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § e) és f) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosítása

1–4. §2

2. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

5. §3

3. A belső piaci információs rendszer hazai működéséről és az abban való részvételnek a szabályairól, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséről szóló 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet módosítása

6. §4

4. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

8. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

9. § Ez a rendelet a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról szóló, 2013. november 20-i 2013/55/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 198/2015. (VII. 23.) Korm. rendelethez5

1

A rendeletet a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 18. § 19. pontja hatályon kívül helyezte 2016. július 1. napjával.

2

Az 1–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére