• Tartalom

2/2015. (II. 6.) FM rendelet

2/2015. (II. 6.) FM rendelet

a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnál működő Közösségi Marketing Alapba történő befizetésről szóló piacszervezési intézkedés kiterjesztéséről1

2017.12.30.

A szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 2012. évi CXXVIII. törvény 23. § b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Gazdasági Versenyhivatal elnöke véleményének kikérésével – a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) nagykereskedelemmel foglalkozó tejágazati szereplő: tejjel és tejtermékkel a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 18. pontja szerinti tevékenységet végző természetes vagy jogi személy;

b) tej és tejtermék: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 3/A. számú melléklet I. rész 1–3. pontja alá tartozó termékkör;

c) tejfeldolgozó: tejet és tejterméket előállító és azt bel- vagy külpiacra értékesítő természetes vagy jogi személy, aki vagy amely

ca) megfelel az élelmiszerhigiéniáról szóló 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásainak,

cb) a tejet és tejterméket engedélyezett üzemben állította elő, és

cc) szerepel a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által közzétett engedélyezett létesítmények nyilvántartásában;

d) tej-kiskereskedő: tejjel és tejtermékkel a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 13. pontja szerinti tevékenységet végző természetes vagy jogi személy, illetve közös beszerzés esetén a beszerzési szövetséget alkotó vállalkozások összessége.

2. § (1) A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (a továbbiakban: szakmaközi szervezet) Közösségi Marketing Alapot működtet, amelynek célja a fogyasztók több, gyakoribb és tudatosabb tej és tejtermék fogyasztásra való ösztönzése, a gyermekek, a fiatalok tej és tejtermék fogyasztásra motiváló nevelésének támogatása, segítségnyújtás az egészségtudatos táplálkozás kialakításában, a tej és tejtermékek fogyasztásának megszerettetésével, valamint a tejtermékek sokféleségének és egészséges táplálkozásban betöltött szerepének bemutatásával.

(2) A Közösségi Marketing Alapból kizárólag egységesen valamennyi tej és tejtermék nem márka specifikus közösségi marketingje finanszírozható. A Közösségi Marketing Alap működésének szabályait a szakmaközi szervezet határozza meg.

(3) A Közösségi Marketing Alap bevételét képezi:

a) pályázaton elnyert támogatás, kivéve a pályázati meghirdetés szerint kizárólag működésre fordítható bevételeket,

b) a 195098, a 208346 és a 212671 lajstromszámú védjegyek használata alapján fizetett védjegyhasználati díj,

c) a szakmaközi szervezet belső szabályzata alapján felhasználható bevételek,

d) a 3. § szerinti piacszervezési hozzájárulás.

3. § (1) A Magyarország területén működő tejfeldolgozó, nagykereskedelemmel foglalkozó tejágazati szereplő, valamint tej-kiskereskedő (a továbbiakban együtt: befizető) – a (4) bekezdés szerinti kivétellel – köteles piacszervezési hozzájárulást fizetni a szakmaközi szervezet által működtetett 2. § szerinti Közösségi Marketing Alapba.

(2) A piacszervezési hozzájárulás mértéke a befizető tej és tejtermék forgalmazásából származó, tárgyévet megelőző naptári évben keletkezett nettó árbevételének fél ezreléke.

(3) Nem köteles az adott év vonatkozásában piacszervezési hozzájárulást fizetni, aki a 2. § (3) bekezdés b) pontja szerinti védjegyek valamelyikének jogszerű használata alapján a védjegy tulajdonosának az adott év teljes időszakára nézve a védjegyhasználati díjat megfizette. Ilyennek kell tekinteni azt a befizetőt, aki a védjegyhasználati szabályzatnak maradéktalanul megfelel, a védjegyhasználati szabályzatban foglalt kötelezettségeket írásban vállalta, azonban szabályos kérelme ellenére a védjegy tulajdonosa vele védjegyhasználati szerződést nem kötött. A nem szakmaközi szervezeti tag befizetők esetében a védjegyhasználat feltételeit és díját a szakmaközi szervezeti tagokra vonatkozó rendelkezésekkel megegyező módon kell meghatározni. Közös beszerzési szövetséget alkotó tej-kiskereskedő esetében, ha a védjegyhasználati díjat a beszerzési szövetség valamely tagja megfizette, a beszerzési szövetséget alkotó vállalkozások mindegyikét kell úgy tekinteni, hogy megfizette a védjegyhasználati díjat.

(4) Az a befizető, akinek, vagy amelynek tej és tejtermék forgalmazásából származó, tárgyévet megelőző naptári évben keletkezett nettó árbevétele az 50 millió forintot nem haladja meg, mentesül a piacszervezési hozzájárulás befizetési kötelezettség alól.

(5) A befizetést két egyenlő részletben a tárgyév április 15. és október 15. napjáig kell teljesíteni a 10300002-43714050-70383285 számú folyószámlára. A védjegyhasználati díjat a védjegyhasználati szerződésben foglaltak szerint kell teljesíteni.

4. § (1) A szakmaközi szervezet a Közösségi Marketing Alapot elkülönítetten köteles működtetni. A Közösségi Marketing Alap működtetésének technikai, személyi és adminisztratív költségeire a tárgyévi bevétel legfeljebb 4%-a használható fel.

(2) A szakmaközi szervezet minden év május 31-ig köteles honlapján nyilvánosságra hozni – az e rendelet szerinti bevételek elkülönített bemutatásával készített – beszámolóját a Közösségi Marketing Alap előző évi felhasználásáról.

5. §2 Ez a rendelet 2015. február 15-én lép hatályba és 2020. december 31-én hatályát veszti.

6. § Ez a rendelet a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1

A rendelet – a 69/2017. (XII. 27.) FM rendelet 22. §-a szerint módosított – 5. § alapján hatályát vesztette 2020. december 31. napjával.

2

Az 5. § a 69/2017. (XII. 27.) FM rendelet 22. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére