• Tartalom

2/2015. (IV. 10.) HM rendelet

2/2015. (IV. 10.) HM rendelet

a honvédelmi miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról1

2017.01.01.

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §2 E rendelet alkalmazásában foglalkoztató szervezet a Honvédelmi Minisztérium, a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezet és a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezete.

2. § (1) A foglalkoztató szervezettel a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) szerinti foglalkoztatási jogviszonyban (a továbbiakban: foglalkoztatási jogviszony) álló vagy ilyen jogviszonyt létesíteni szándékozó személyek esetében a (2) bekezdés szerinti munkakör betöltésére irányuló foglalkoztatási jogviszony minősül az Nbtv. 74. § i) pont in), illetve io) alpontja szerinti jogviszonynak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jogviszonynak minősül

a) az 1. melléklet szerinti valamennyi munkakör,

b) a 2. melléklet szerinti munkakör, ha

ba) az Nbtv. 74. § i) pont io) alpontja szerinti feltétel fennáll, illetve

bb) a foglalkoztatási jogviszony betöltője a feladatellátásával összefüggésben jogellenes befolyással vagy leplezett támadással fenyegetett.

3. § A foglalkoztató szervezetnél a 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti jogviszonyt betöltők körét a foglalkoztató szervezet munkaköri jegyzékében vagy állománytáblájában kell kijelölni.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2015. (IV. 10.) HM rendelethez

A 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározása
1. Honvédelmi Minisztérium
1.1. a miniszter kabinetfőnöke, a miniszteri kabinet munkaköre,
1.2.3 a Honvéd Vezérkar főnöke és helyettesei tevékenységét közvetlenül segítő szervezeti elem munkaköre,
1.3. az állami vezetők titkárságának munkaköre,
1.4. a főosztályvezető, a főosztályvezető helyettesítésére jogosult főosztályvezető-helyettes vagy osztályvezető,
1.5. a biztonsági vezető, a biztonsági vezető helyettese és a biztonsági referens,
1.6. a rendszerbiztonsági felügyelő,
1.7. a rendszeradminisztrátor,
1.8.4
1.9. a politikai főtanácsadó, a politikai tanácsadó,
1.10. a miniszteri főtanácsadó és tanácsadó,
1.11. az integritás tanácsadó,
1.12.5 a belső adatvédelmi felelős, az adatvédelmi felügyeleti feladatokat ellátó munkakör,
1.13. a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdésében meghatározott védelmi igazgatási munkában részt vevő munkakör,
1.14. a minősített beszerzési eljárásban döntés-előkészítő vagy döntéshozó munkakör,
1.15. a rejtjelező tevékenységet ellátó munkakör,
1.16. az információvédelmi, a dokumentumvédelmi és az MH központi rejtjelfelügyeleti feladatokat ellátó munkaköre,
1.17. a híradó és informatikai rendszerek fejlesztését és felügyeletét végző munkakör,
1.18. a hadműveleti és haderőtervezési feladatokat ellátó szervezeti elem munkaköre,
1.19. a védelmi tervezési rendszer keretein belül stratégiai tervek, valamint nemzeti tervek kidolgozásában részt vevő munkakör.
2.6 A miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezet és az MH katonai szervezete
2.1. a szervezet parancsnoka vagy vezetője, helyettese és törzsfőnöke,
2.2. a védett objektumok parancsnoka vagy vezetője és helyettese,
2.3. a középszintű vezető szerv törzsfőnök-helyettese,
2.4. a szervezetek belső adatvédelmi felelősei,
2.5. a biztonsági vezető, a biztonsági vezető helyettese,
2.6. az országos illetékességgel rendelkező ügyeleti szolgálat és a központi ügyelet munkaköre,
2.7. az információvédelmi, a dokumentumvédelmi és a rejtjelfelügyeleti tevékenységet ellátó, a rejtjelző, a rejtjelző szakkiképzést végrehajtó munkakör és a futárszolgálat állománya,
2.8. a védett objektumban munkaköri jegyzék vagy állománytábla alapján folyamatos helyszíni jelenléthez kötött feladatot ellátó munkakör,
2.9. az I. osztályú biztonsági területen feladatot végző munkakör,
2.10. a fejezet költségvetési gazdálkodásának tervezési, koordinálási és ellenőrzési feladatait végző szervezetnél a NATO és az EU műveletek, valamint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat költségvetésének tervezésében, elszámoltatásában, járandóságai megállapításában, ellenőrzésében és az előbbiekben felsoroltak informatikai támogatásában a teljes körű adatállományhoz való hozzáférési jogosultsággal rendelkező munkakör,
2.11.7
2.12. a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 5. § (4) bekezdés a)–c) pontja szerinti minősítési jelölésű információt kezelő elektronikus rendszereket üzemeltető munkakör, valamint az MH szintű elektronikus hitelesítés-szolgáltatás fejlesztője, programozója és operátora,
2.13. az állandó személyi védelemben részesülő állami vezetők állami légi járművel történő szállításában közvetlenül részt vevő gépszemélyzet munkaköre,
2.14. olyan külföldi szolgálat teljesítése, amely esetében a fogadó fél személyi biztonsági tanúsítvány meglétét igényli.

2. melléklet a 2/2015. (IV. 10.) HM rendelethez

A 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározása
1. Honvédelmi Minisztérium
1.1. a humán, a logisztikai és a kiképzési feladatokat tervező és irányító szervezeti elem munkaköre,
1.2. a védelempolitikai és nemzetközi együttműködési feladatokat ellátó szervezeti elem munkaköre,
1.3. a jogi, igazgatási és képviseleti feladatokat ellátó szervezeti elem munkaköre,
1.4. a törvényességi felügyeleti, illetve szakellenőrzési feladatokat ellátó szervezeti elem munkaköre,
1.5. a kontrolling, az államháztartási belső ellenőrzési, a vagyonfelügyeleti, a gazdasági-tervezési és a szabályozási feladatokat, valamint a közbeszerzés-felügyeleti tevékenységet ellátó szervezeti elem munkaköre,
1.6. a tervezési és koordinációs feladatokat ellátó szervezeti elem munkaköre,
1.7.8 a védett objektumok szakmai irányítását, felügyeletét, támogatását, ellenőrzését végző szervezeti elem munkaköre, valamint a létesítmények vonatkozásában a beruházások lebonyolításában részt vevő munkakör,
1.8.9 a honvédelmi igazgatás központi döntés-előkészítő feladatai végrehajtásában részt vevő szervezeti elem munkaköre,
1.9.10 a katonai hatóságok hatósági, valamint szakhatósági döntést előkészítő feladatokat ellátó munkaköre.
2.11 A miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezet és az MH katonai szervezete
2.1. az MH katonai szervezet ügyeleti szolgálatának munkaköre,
2.2. a különleges műveletben, fegyverzet-ellenőrzésben és válságkezelésben részt vevő szervezet munkaköre, a felderítő és elektronikai hadviselési feladatokat ellátó szervezet munkaköre, valamint a készenlét fokozásával, fenntartásával kapcsolatos feladatok minősített okmányrendszerének kidolgozásában és naprakészen tartásában részt vevő munkakör,
2.3. a légierő, a légtérvédelem és a légtérellenőrzés feladatban részt vevő szervezet munkaköre,
2.4. a helyszínen feladatot végrehajtó, a Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosításában részt vevő munkakör,
2.5.12
2.6. a középszintű vezető szerv hadműveleti, műveleti, kiképzési, tervezési, szervezési, jogi és logisztikai munkaköre,
2.7. a központi személyügyi nyilvántartást kezelő szervezet munkaköre,
2.8. a miniszter által átruházott jogkörben fejezetszintű államháztartási belső ellenőrzési feladatokat ellátó szervezet fejezetszintű ellenőrzést végző munkaköre, továbbá a saját szervezet államháztartási belső ellenőrzési feladatait ellátó munkaköre,
2.9. a katonai hatóságok hatósági, szakhatósági, valamint légügyi szakirányítási döntést előkészítő feladatokat ellátó munkaköre,
2.10.13
2.11. a központi irattár és levéltár munkaköre,
2.12. a szervezetek részére kommunikáció-technikai feltételeket biztosító szervezet minősített rendezvények informatikai, akusztikai és tolmácstechnikai biztosító állománya, valamint a minősített távközlési hálózatok és szolgáltatások munkaköre,
2.13. a koronaőr munkakör,
2.14. a hadfelszerelés-fejlesztést, a logisztikai tervezést, -irányítást és minősített beszerzést bonyolító szervezet munkaköre, továbbá a minősített beszerzési eljárásokban részt vevő munkakör,
2.15. az MH Altiszti Akadémia oktatási tevékenységet folytató katona állománya, továbbá a honvéd tisztjelölt, a honvéd altiszt-jelölt és az önkéntes tartalékos.
1

A rendeletet a 9/2020. (VI. 10.) HM rendelet 6. §-a hatályon kívül helyezte 2020. június 25. napjával.

2

Az 1. § a 16/2016. (VIII. 31.) HM rendelet 8. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. melléklet 1. pont 1.2. alpontja a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 79. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1. melléklet 1. pont 1.8. alpontját a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 80. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

5

Az 1. melléklet 1. pont 1.12. alpontja a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 79. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

Az 1. melléklet 2. pont nyitó szövegrésze a 16/2016. (VIII. 31.) HM rendelet 8. § b) pontja szerint módosított szöveg.

7

Az 1. melléklet 2. pont 2.11. alpontját a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 80. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 2. melléklet 1. pont 1.7. alpontját a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 78. §-a iktatta be.

9

A 2. melléklet 1. pont 1.8. alpontját a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 78. §-a iktatta be.

10

A 2. melléklet 1. pont 1.9. alpontját a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 78. §-a iktatta be.

11

A 2. melléklet 2. pont nyitó szövegrésze a 16/2016. (VIII. 31.) HM rendelet 8. § c) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 2. melléklet 2. pont 2.5. alpontját a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 80. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 2. melléklet 2. pont 2.10. alpontját a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 80. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére