• Tartalom

20/2015. (II. 17.) Korm. rendelet

20/2015. (II. 17.) Korm. rendelet

egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2015.02.19.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az 1. alcím tekintetében a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 18. § (1) bekezdés a) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 73. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a környezetvédelem általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 5. pontjában és az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés k) és n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló
367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

1–5. §2

2. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

6–16. §3

3. A határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló
98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet módosítása

17–18. §4

4. A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

19–21. §5

5. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

22–24. §6

6. Az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

25–27. §7

7. A Civil Alap – 2014 pályázati program keretében nyújtott támogatások sajátos szabályairól szóló 499/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

28–30. §8

8. A civil szervezetek által igénybe vehető infrastruktúra-támogatásról szóló 554/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

31. §9

9. A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

32. § A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet

a) a 3. melléklet szerinti 3. melléklettel és

kiegészülve lép hatályba.

10. Záró rendelkezések

33. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1–2. melléklet a 20/2015. (II. 17.) Korm. rendelethez10

3. melléklet a 20/2015. (II. 17.) Korm. rendelethez

Zárt rendszerű, klímagázt tartalmazó alkalmazások szivárgásvizsgálati és visszagyűjtési technológia követelményei
1. Az üzemeltető köteles a rendszeres, kötelező szivárgásvizsgálatok elvégzéséhez a berendezés tervezőjével vagy a képesített személyzettel elkészíttetni egy, az adott hűtőkör ellenőrzését támogató, a közvetlen és közvetett szivárgásvizsgálatok, a mérések és dokumentálás módját részletesen meghatározó, a rendszer kapcsolási vázlatát és a potenciális szivárgási helyeit tartalmazó szivárgásvizsgálati dokumentációt készíttetni, amit elektronikus formában, a Hatóság nyilvántartó rendszerébe a regisztrált hűtőkörhöz kell feltölteni.
2. A zárt rendszerű gázlefejtő technológia alkalmazása esetén a vele visszagyűjtött gáz mennyisége legalább 97,5% kell, hogy legyen, az összes veszteség legfeljebb 2,5% lehet. A zárt rendszerű gázlefejtő berendezésnek a megadott követelményeknek való megfelelését megfelelőségi tanúsítvánnyal kell igazolni.
3. A zárt rendszerű lefejtő technológiák közül azok alkalmazhatók, amelyek
a) folyadékszivattyút és a tartály gázterének leszívásához vákuumszivattyút alkalmaznak, vagy
b) száraz nitrogén túlnyomással szorítják ki a folyadék leürítése után a tartályban maradó gáz halmazállapotú közeget.
4. Klímagáz közeg csak a megfelelően címkézett nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló jogszabályokban előírt gázpalackba (tartályba) tölthető és abban tárolható.”

4. melléklet a 20/2015. (II. 17.) Korm. rendelethez

1.     HR és MR szektor klímagázt tartalmazó alkalmazásai szerelő, karbantartó, szervizelő és szivárgásvizsgáló, valamint klímagáz kezelést végző természetes személy képesítési igazolásainak jele, megnevezése és az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek való megfelelése

 

A.

B.

C.

1

Személyi képesítési kategória

Személyi képesítési kategória megnevezése és jogosultsága

2

Jele

EU-s, F-ÜHG megfelelési kategória
„1”

3

H-I.

I.

Minden helyhez kötött
– F-ÜHG-t tartalmazó hűtőkör telepítésére, karbantartására, szervizelésére, kötelező szivárgásvizsgálatára, és
– ORLA-t tartalmazó hűtőkörök hűtőköri beavatkozást nem igénylő karbantartására, kötelező szivárgásvizsgálatára, valamint
– klímagáz lefejtésére, kezelésére jogosít

4

H-II.

II.

Minden helyhez kötött:
– kevesebb, mint 5 tonna széndioxid egyenértékű, valamint hermetikusan szerelt és erre utaló címkével ellátott rendszerek esetében kevesebb, mint 10 tonna széndioxid egyenértékű, F-ÜHG-t tartalmazó hűtőkör telepítésére, beüzemelésére, karbantartására, szervizelésére, és
– kevesebb, mint 3 kg ORLA hűtőközeget tartalmazó hűtőkör hűtőköri beavatkozást nem igénylő karbantartására, valamint
– klímagáz lefejtésére, kezelésére jogosít

5

H-III.

III.

A HR szektor klímagázt tartalmazó, hermetikusan szerelt és arra utaló címkével ellátott
– kevesebb, mint 10 tonna széndioxid egyenértékű F-ÜHG-t és
– kevesebb, mint 3 kg ORLA-t tartalmazó hűtőkör hűtőközeg visszanyerésére, valamint
– klímagáz kezelésére jogosít

6

H-IV.

IV.

A HR szektor klímagázt tartalmazó berendezése üzemeltetésére, hűtőköri beavatkozás nélküli kötelező szivárgásvizsgálatára jogosít

7

M-V.

„2”

Az MR szektor klímagázt tartalmazó hűtőköre hűtőközeg visszanyerésére klímagáz kezelésre jogosít

8

M-VI.

Az MR szektor klímagázt tartalmazó hűtőkör szerelésére, karbantartására, szervizelésére, kötelező szivárgásvizsgálatára, hűtőközeg lefejtésére, klímagáz kezelésre jogosít

9

M-VII.

Az MR szektor:
– kevesebb, mint 5 tonna széndioxid egyenértékű F-ÜHG-t, vagy
– kevesebb, mint 3 kg ORLA-t tartalmazó hűtőkörei szerelésére, karbantartására, szervizelésére, valamint
– hűtőközeg lefejtésre, klímagáz kezelésre jogosít

10

E-I

„3”

Villamos berendezésekben alkalmazott SF6 gáz szivárgásvizsgálatára, használatára és kezelésére jogosít

11

T-I

„4”

Tűzvédelmi készülékekben és berendezésekben alkalmazott klímagáz szivárgásvizsgálatára, használatára és kezelésére jogosít

„1” A 303/2007/EK bizottsági rendelet szerinti tevékenységi kategóriák (I–IV.),
„2” a 307/2008/EK bizottsági rendeletnek való megfelelés,
„3” a 305/2008/EK bizottsági rendeletnek való megfelelés,
„4” a 306/2008/EK bizottsági rendeletnek való megfelelés.
2.     HR és MR szektor klímagázt tartalmazó alkalmazásai szerelő, karbantartó, szervizelő és szivárgásvizsgáló, valamint hűtőközeget és előretöltött készüléket kezelő vállalkozás képesítési igazolásainak jele, megnevezése

 

A.

B.

1

Képesített vállalkozás tevékenységi kategória jele

Vállalkozás képesítési kategória megnevezése és jogosultsága

2

HR-I

HR szektor hűtő-, klíma- és hőszivattyú-berendezés szerelő képesített vállalkozás:
Hűtőközeg és előretöltött készülék vásárlása és értékesítése,
Minden HR szektorbeli:
– F-ÜHG-t tartalmazó berendezés, termék hűtőkörének hűtőköri beavatkozással történő telepítése, beüzemelése, karbantartása és szervizelése, FÜHG felhasználása
– klímagáz hűtőközeg lefejtése visszanyerése és, kezelése
– a kötelező szivárgásvizsgálat elvégzése és eredményének joghatályos igazolása.

3

HR-II

HR szektor kisteljesítményű hűtő- klíma- és hőszivattyú-berendezés szerelő képesített vállalkozás:
Hűtőközeg vásárlása és értékesítése,
HR szektor 5 tonna, valamint hermetikusan szerelt és erre utaló címkével ellátott rendszerek esetében 10 tonna széndioxid egyenértéknél kevesebb hűtőközeg töltetű:
– F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásoknál
o    előretöltött készülék vásárlása és értékesítése,
o    hűtőkörének hűtőköri beavatkozással történő telepítése, beüzemelése, karbantartása és szervizelése,
o    ennek során hűtőközeg felhasználása, lefejtése és visszanyerése.
– ORLA-t tartalmazó alkalmazásoknál
o    hűtőközeg ártalmatlanítás céljából történő visszanyerése, kezelése.

4

„3”
HR-III

HR szektor 5 tonna széndioxid egyenértéknél, valamint hermetikusan szerelt és erre utaló címkével ellátott rendszerek esetében 10 tonna széndioxid egyenértéknél kevesebb hűtőközeg töltetű F-ÜHG-t, vagy 3 kg ORLA-t tartalmazó alkalmazás hűtőköréből a hűtőközeg regenerálás vagy ártalmatlanítás céljából történő visszanyerése.

5

HR-IV

HR szektor klímagázt tartalmazó alkalmazása hűtőkörének hűtőköri beavatkozás nélküli, kötelező szivárgásvizsgálatának elvégzése és eredményének joghatályos igazolása.

6

MR-I

MR szektor hűtő- és klímaberendezés szerelő képesített vállalkozás
F-ÜHG hűtőközeg és hűtőköri elemek vásárlása,
MR szektor F-ÜHG-t tartalmazó berendezés
o    hűtőkörének hűtőköri beavatkozással történő szerelése, karbantartása és szervizelése,
o    ennek során hűtőközeg felhasználása, lefejtése és visszanyerése,
o    a kötelező szivárgásvizsgálat elvégzése és eredményének joghatályos igazolása.
MR szektor ORLA-t tartalmazó berendezés
o    hűtőközeg ártalmatlanítás céljából történő visszanyerése.

7

MR-II

MR szektor gépjárműklíma berendezés szerelő képesített vállalkozás
F-ÜHG hűtőközeg és hűtőköri elemek vásárlása,
5 tonna széndioxid egyenértéknél kevesebb hűtőközeg töltetű, F-ÜHG-t tartalmazó berendezés
o    hűtőkörének hűtőköri beavatkozással történő szerelése, karbantartása és szervizelése,
o    ennek során hűtőközeg felhasználása, lefejtése és visszanyerése.
MR szektor ORLA-t tartalmazó berendezés
o    hűtőközeg ártalmatlanítás céljából történő visszanyerése.

8

MR-III

A gépjárművek légkondicionáló rendszereiből eredő kibocsátásokról és a 70/156/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2006. május 17-i 2006/40/EK európai parlament és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó, gépjárművekbe szerelt légkondicionáló rendszerekből a hűtőközeg regenerálás vagy ártalmatlanítás céljából történő visszanyerése.

9

NK

F-ÜHG, tartályok, palackok vásárlása, átfejtése, lefejtése, értékesítése,
F-ÜHG visszanyerése, ártalmatlanításra átvétele, leadása
ORLA visszanyerése, ártalmatlanításra átvétele, leadása
F-ÜHG-vel előtöltött berendezések kereskedelme, forgalomba hozatala
Nagykereskedő

10

VE

F-ÜHG-t tartalmazó tároló palackok vásárlása és értékesítése,
F-ÜHG-vel előtöltött berendezések kereskedelme, forgalomba hozatala
Viszonteladó

„3” a 2002 /96/EK Irányelv szerint működő ártalmatlanító szervezetekre vonatkozó követelményeinek való megfelelés.
1

A rendeletet a 175/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 91. §-a hatályon kívül helyezte 2015. július 8. napjával.

2

Az 1–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 6–16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 17–18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 19–21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 22–24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 25–27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 28–30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

Az 1–2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére