• Tartalom

20/2015. (IV. 10.) EMMI rendelet

20/2015. (IV. 10.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról1

2019.09.01.

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában foglalkoztató szervezet

a) az Emberi Erőforrások Minisztériuma,

b)2 az emberi erőforrások minisztere által irányított, illetve felügyelt központi kormányzati igazgatási szerv és

c)3 az emberi erőforrások minisztere által irányított vagy felügyelt, központi kormányzati igazgatási szervnek nem minősülő költségvetési szerv.

2. § A foglalkoztató szervezettel a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) szerinti foglalkoztatási jogviszonyban (a továbbiakban: foglalkoztatási jogviszony) vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszonyban álló vagy ilyen jogviszonyt létesíteni szándékozó személyek esetében a 3. §-ban, a 4. §-ban és az 1. mellékletben meghatározott

a)4 munkakör betöltésére, feladat ellátására irányuló foglalkoztatási jogviszony, illetve

b) feladat ellátására irányuló, a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszony

minősül az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak.

3. §5 A foglalkoztató szervezetnél

a) a belső ellenőr és az ellenőrzési feladatokat ellátó szervezeti egységnél betöltött munkakör, valamint a belső ellenőri feladatok ellátása és az ellenőrzési feladatokat ellátó szervezeti egységhez tartozó álláshelyen történő feladatellátás,

b) az integritás tanácsadó munkakör, valamint az integritás tanácsadói feladatok ellátása,

c) a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban kijelölt biztonsági megbízotti feladatok ellátása,

d) a biztonsági vezetői feladatok ellátása,

e) a rendszerbiztonsági felügyelői feladatok ellátása,

f) a rendszeradminisztrátori feladatok ellátása,

g) a titkos ügykezelői feladatok ellátása és

h) a rejtjelfelügyelői és a rejtjelezői feladatok ellátása

az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül.

4. § A foglalkoztató szervezettel foglalkoztatási jogviszonyban vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszonyban álló személy jogviszonya az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül

a) ha a jogviszony a foglalkoztató szervezet által meghatározott funkcionális jellegű, a foglalkoztató szervezet közhatalmi tevékenységét nem érintő feladat ellátására irányul, és a jogviszony betöltője a feladatellátásával összefüggésben jogellenes befolyással vagy leplezett támadással fokozottan fenyegetett,

b) ha a jogviszony betöltőjét külszolgálatra jelölik vagy helyezik ki.

5. § A foglalkoztató szervezetnél a nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezésére jogosult kijelöli a 4. § a) pontja és az Nbtv. 74. § i) pont io) alpontja szerinti jogviszonyt betöltők körét.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1. melléklet a 20/2015. (IV. 10.) EMMI rendelethez

Nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározása

A) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma hivatali szervezete

1.1.6 a miniszter kabinetfőnöke, a miniszteri kabinet valamennyi álláshelye
1.2.7 a miniszter, az államtitkárok, a közigazgatási államtitkár és a helyettes államtitkárok titkárságának valamennyi álláshelye
1.3. a főosztályvezető
1.4. a politikai főtanácsadó, politikai tanácsadó
1.5.8 a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatos ügyintézői, adminisztratív feladatok ellátását szolgáló álláshely
1.6.9 a kiadmányozási joggal rendelkező osztályvezető
1.7.10 a biztonságszervezési, védelmi feladatokat ellátó, valamint az elektronikus információs rendszer biztonsági feladatainak ellátását szolgáló álláshely
1.8.11 a szakrendszeri informatikai infrastruktúra és alkalmazásmenedzsment feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője, valamint a koordinációs, műszaki felügyeletet, illetve az infrastruktúra működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátását szolgáló álláshely
1.9.12 a minősített ügyiratok kezeléséért felelős szervezeti egység kormánytisztviselője
1.10. a minősített iratok továbbításában közreműködő személy
1.11.13 a minősített beszerzési eljárásban döntés-előkészítő, döntéshozó feladatok ellátását szolgáló álláshely
1.12.14 a közbeszerzési ügyintézői feladatok ellátását szolgáló álláshely
1.13. a külszolgálatra kijelölt személy
1.14.15 a védett állománnyal kapcsolatos ügyintézői, adminisztratív feladatok ellátását szolgáló álláshely
1.15. biztonsági referens

B) Központi hivatalok

1.16

2.17

3.18 A Klebelsberg Központnál
3.1. a főosztályvezető
3.2.19
3.3.20 a kiadmányozási joggal rendelkező osztályvezető
3.4.21 az elnöki kabinet valamennyi álláshelye
3.5. a belső adatvédelmi felelős
3.6.22 a jogi, személyügyi, pénzügyi, számviteli, fejlesztési, vagyongazdálkodási, üzemeltetési, beszerzési és közbeszerzési feladatokat ellátó szervezeti egység valamennyi álláshelye
3.7.23 a pályázatkezelő feladatokat ellátó szervezeti egység projektmenedzseri, projektasszisztensi, modulvezetői álláshelye
3.8.24 a biztonságszervezési, védelmi feladatokat ellátó, az elektronikus információs rendszer biztonsági, üzemeltetési és fejlesztési feladatainak ellátását szolgáló álláshely
3.9.25

4.26

5.27 Az Oktatási Hivatalnál
5.1. a projektmenedzsment feladatok ellátásáért felelős vezetői munkakör
5.2. a minősített érettségi vizsga dokumentumok kezelését ellátó munkakör
5.3. a közbeszerzési eljárásban résztvevő munkakör
5.4. a biztonságszervezési, védelmi feladatokat ellátó, valamint az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör

6.28

7.29 A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnél
7.1. a gazdasági vezető
7.2.30 a főosztályvezető és az osztályvezető
7.3.31 a közbeszerzési ügyintézői feladatok ellátását szolgáló álláshely
7.4.32 az elektronikus információs rendszer biztonsági, üzemeltetési és fejlesztési feladatainak ellátását szolgáló álláshely

8.33

9.34

10. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnál
10.1. gazdasági vezető
10.2. az igazgató
10.3.35 a közbeszerzési ügyintézői feladatok ellátását szolgáló álláshely
10.4.36 az elektronikus információs rendszer biztonsági, üzemeltetési és fejlesztési feladatainak ellátását szolgáló álláshely

11.37 Az Állami Egészségügyi Ellátó Központnál
11.1. a gazdasági vezető
11.2. az igazgatók
11.3. a főigazgatói titkárság főosztályvezetője
11.4. a közbeszerzési feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője
11.5. a humánerőforrás feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője
11.6.38 az elektronikus információs rendszer biztonsági, üzemeltetési és fejlesztési feladatainak ellátását szolgáló álláshely

12.39 Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnél
12.1.40 a közbeszerzési ügyintézői feladatok ellátását szolgáló álláshely
12.2.41 az elektronikus információs rendszer biztonsági, üzemeltetési és fejlesztési feladatainak ellátását szolgáló álláshely

13.42 A tankerületi központnál
13.1. a tankerületi igazgató
13.2. a gazdasági vezető

14.43 A Nemzeti Népegészségügyi Központnál
14.1.44 a közbeszerzési ügyintézői feladatok ellátását szolgáló álláshely
14.2. a gyorsreagálási, a humánpolitikai, az igazgatási és a járványügyi feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője
14.3. a gazdasági vezető
14.4.45 a biztonságszervezési, védelmi feladatokat ellátó, valamint az elektronikus információs rendszer biztonsági, üzemeltetési és fejlesztési feladatainak ellátását szolgáló álláshely
14.5. Nemzeti Biztonsági Laboratórium vezetője és helyettese
14.6.46 az Országos Sugáregészségügyi Készenléti Szolgálat feladatainak ellátását szolgáló álláshely

C)47 Központi kormányzati igazgatási szervnek nem minősülő költségvetési szerv

1.48 Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnél
1.1. a gazdasági vezető
1.2. a közbeszerzési ügyintézői munkakör, valamint
1.3. az elektronikus információs rendszer biztonsági, üzemeltetési és fejlesztési feladatait ellátó munkakör

2.49
2.1. a főigazgató és helyettese
2.2. a gazdasági vezető
2.3. a programvezető
2.4. a közbeszerzési eljárásban résztvevő munkakör
2.5. az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör
2.6. a vezető projektmenedzser munkakör

3–4.50

5.51

6. Az Országos Mentőszolgálatnál
6.1. a főigazgató
6.2. az igazgatók
6.3. a regionális mentőszervezet regionális igazgatója, regionális gazdasági vezetője, vezető mentőtisztje
6.4. a főigazgató és az igazgatók személyi titkára, vezetői asszisztense
6.5. a főigazgatói kabinetvezető
6.6. a főosztályvezető és a helyettesítésére kijelölt személy
6.7. a közbeszerzési eljárásban résztvevő munkakör
6.8. a biztonságszervezési feladatokat ellátó, valamint az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős munkakör

7. Az Országos Vérellátó Szolgálatnál
7.1. a főigazgató és helyettese
7.2. a gazdasági vezető
7.3. a szervkoordinációs iroda vezetője
7.4. a közbeszerzési eljárásban résztvevő munkakör
7.5. a biztonságszervezési, védelmi feladatokat ellátó, valamint az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör
1

A rendeletet a 42/2021. (IX. 28.) EMMI rendelet 8. §-a hatályon kívül helyezte 2021. október 13. napjával.

2

Az 1. § b) pontja a 18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet 6. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § c) pontja a 18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet 6. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § a) pontja a 18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet 6. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 3. § a 18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 1. melléklet A) rész 1.1. pontja a 18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

7

Az 1. melléklet A) rész 1.2. pontja a 18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

8

Az 1. melléklet A) rész 1.5. pontja a 18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

9

Az 1. melléklet A) rész 1.6. pontja a 18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet 5. pontja szerint módosított szöveg.

10

Az 1. melléklet A) rész 1.7. pontja a 18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

11

Az 1. melléklet A) rész 1.8. pontja a 18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

12

Az 1. melléklet A) rész 1.9. pontja a 18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

13

Az 1. melléklet A) rész 1.11. pontja a 18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

14

Az 1. melléklet A) rész 1.12. pontja a 18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

15

Az 1. melléklet A) rész 1.14. pontja a 18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

16

Az 1. melléklet B) alcím 1. pontját az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 98. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

17

Az 1. melléklet B) rész 2. pontját a 18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte.

18

Az 1. melléklet B) alcím 3. pontja a 4/2016. (II. 22.) EMMI rendelet 1. §-ával megállapított, a 46/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 7. § a) pontja szerint módosított szöveg.

19

Az 1. melléklet B) alcím 3.2. pontját a 46/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 8. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

20

Az 1. melléklet B) rész 3. pont 3.3. alpontja a 18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

21

Az 1. melléklet B) rész 3. pont 3.4. alpontja a 18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

22

Az 1. melléklet B) alcím 3.6. pontja a 46/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 7. § b) pontja és 8. § b) pontja, a 18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

23

Az 1. melléklet B) alcím 3.7. pontja a 46/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 7. § b) pontja és 8. § b) pontja, a 18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

24

Az 1. melléklet B) rész 3. pont 3.8. alpontja a 18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

25

Az 1. melléklet B) alcím 3.9. pontját a 46/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 8. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

26

Az 1. melléklet B) pont 4. pontját a 43/2016. (XII. 27.) EMMI rendelet 38. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

27

Az 1. melléklet B) rész 5. pontja a 20/2019. (VIII. 30.) EMMI rendelet 42. §-ával megállapított szöveg.

28

Az 1. melléklet B) alcím 6. pontját az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 98. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

29

Az 1. melléklet B) alcím 7. pontja a 4/2016. (II. 22.) EMMI rendelet 1. §-ával, nyitó szövegrésze az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 98. § (1) bekezdés a) pontjával megállapított szöveg.

30

Az 1. melléklet B) rész 7. pont 7.2. alpontja a 18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

31

Az 1. melléklet B) rész 7. pont 7.3. alpontja a 18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

32

Az 1. melléklet B) rész 7. pont 7.4. alpontja a 18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

33

Az 1. melléklet B) alcím 8. pontját az 5/2018. (II. 1.) EMMI rendelet 8. §-a hatályon kívül helyezte.

34

Az 1. melléklet B) alcím 9. pontját az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 98. § (2) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

35

Az 1. melléklet B) rész 10. pont 10.3. alpontja a 18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

36

Az 1. melléklet B) rész 10. pont 10.4. alpontja a 18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

37

Az 1. melléklet B) alcím 11. pontja a 4/2016. (II. 22.) EMMI rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

38

Az 1. melléklet B) rész 11. pont 11.6. alpontja a 18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

39

Az 1. melléklet B) alcím 12. pontját a 4/2016. (II. 22.) EMMI rendelet 1. §-a iktatta be.

40

Az 1. melléklet B) rész 12. pont 12.1. alpontja a 18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

41

Az 1. melléklet B) rész 12. pont 12.2. alpontja a 18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

42

Az 1. melléklet B) alcím 13. pontját a 46/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 6. §-a iktatta be.

43

Az 1. melléklet B) rész 14. pontját a 38/2018. (X. 31.) EMMI rendelet 22. §-a iktatta be.

44

Az 1. melléklet B) rész 14. pont 14.1. alpontja a 18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

45

Az 1. melléklet B) rész 14. pont 14.4. alpontja a 18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

46

Az 1. melléklet B) rész 14. pont 14.6. alpontja a 18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

47

Az 1. melléklet C) alcíme a 4/2016. (II. 22.) EMMI rendelet 1. §-ával megállapított, a 18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

48

Az 1. melléklet C) alcím 1. pontját az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 98. § (2) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet 5. §-a iktatta be.

49

Az 1. melléklet C) rész 2. pontját a 45/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 11. §-a hatályon kívül helyezte.

50

Az 1. melléklet C) alcím 3–4. pontját az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 98. § (2) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

51

Az 1. melléklet C) rész 5. pontját a 38/2018. (X. 31.) EMMI rendelet 22. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére