• Tartalom

20/2015. (IV. 13.) MvM rendelet

20/2015. (IV. 13.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról1

2016.01.15.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya

a) a központi költségvetés Miniszterelnökség fejezetében eredeti előirányzatként megállapított fejezeti kezelésű előirányzatokra, és központi kezelésű előirányzatokra, amelyek vonatkozásában a fejezetet iránytó szerv és annak vezetője az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 1. melléklete szerint a Kormánynak a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. §-a szerinti tagja (a továbbiakban: miniszter),

b) a költségvetési évet megelőző évek központi költségvetéséről szóló törvényben az a) pont szerinti költségvetési fejezetet irányító szerv vezetője által vezetett minisztérium és annak jogelődjei költségvetési fejezetében megállapított fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványára, és

c) az Ávr. alapján az a) pont szerinti költségvetési fejezetben a költségvetési év során megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatokra és központi kezelésű előirányzatokra [az a)–c) pont a továbbiakban együtt: előirányzatok] terjed ki.

II. Fejezet

FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

2. Közös szabályok

2. § Az egyes előirányzatok különös felhasználási szabályait az 1. melléklet tartalmazza. Az 1. mellékletben meghatározott különös felhasználási szabályokat az egyes előirányzatokhoz rendelt megfelelő államháztartási egyedi azonosító számmal (a továbbiakban: ÁHT azonosító) azonosított előirányzatra kell alkalmazni, annak a fejezeten belüli címrendi besorolásától vagy címrendi módosításától függetlenül.

3. § Az előirányzatok felhasználása során felmerülő költségek, így különösen a Magyar Államkincstár által a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásáért felszámított díj, a pénzügyi tranzakciós illeték, a postaköltség, a fordítási, tolmácsolási, szakértői költség fedezetét vagy az előirányzat terhére vagy a Fejezeti általános tartalék terhére kell biztosítani.

III. Fejezet

AZ EURÓPAI UNIÓS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS

3. Közös szabályok

4. § E fejezet alkalmazásában

a) állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja szerinti támogatás,

b) egy és ugyanazon vállalkozás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás,

c) közszolgáltatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 106. cikk (2) bekezdése szerinti általános gazdasági érdekű szolgáltatás,

d) támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerint meghatározott fogalom.

5. § (1) A támogató az állami támogatás odaítélésekor tájékoztatja a kedvezményezettet a nyújtott támogatás támogatástartalmáról, a támogatásra vonatkozó 6–9. § szerinti támogatási kategóriáról és annak szabályairól.

(2) A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés meghozatala napjától számított tíz évig megőrizni.

4. A csekély összegű (de minimis) támogatás

6. § (1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

(2) A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(3) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(4) Hitel vagy kezességvállalás formájában nyújtott támogatás esetén nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amelyet kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá vontak vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá lenne vonható, valamint az a nagyvállalkozás, amely B-hitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb helyzetben van.

(5) Nem nyújtható támogatás a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző vállalkozás részére teherszállító jármű vásárlására.

(6) A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 360/2012/EU bizottsági rendeletben (a továbbiakban: 360/2012/EU bizottsági rendelet) meghatározott felső határig halmozható. A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

(7) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

(8) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

5. A csekély összegű közszolgáltatási támogatás

7. § (1) Egy vállalkozás részére odaítélt a 360/2012/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű közszolgáltatási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg az 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(2) Nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely a támogatást a 360/2012/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(3) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

(4) A támogatás nem halmozható ugyanazon közszolgáltatáshoz kapcsolódó más ellentételezéssel, függetlenül attól, hogy ez az ellentételezés uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak minősül-e.

(5) Az (1) bekezdés szerinti felső határ tekintetében a támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi évben odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(6) A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

(7) A támogatás kedvezményezettjének a (4)–(6) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

6. A közszolgáltatásért járó ellentételezés

8. § (1) A közszolgáltatásért járó ellentételezést (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) kizárólag a közszolgáltatás ellátásával megbízott kedvezményezett részére nyújtható.

(2) A támogatás csak olyan mértékben korlátoztathatja a versenyt, amely mindenképpen szükséges a feladat hatékony ellátásához.

(3) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó költséget, ide értve az ésszerű nyereséget is. A támogatás mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke szerint kell megállapítani.

(4) Ha a kedvezményezett a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget meghaladó támogatásban részesül, köteles a túlkompenzációt visszafizetni. Ha a túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10%-át, a túlkompenzáció átvihető a következő időszakra, és levonható az arra az időszakra fizetendő támogatás összegéből.

(5) A kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a (2)–(4) bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.

7. Kulturális célú támogatás

9. § (1) Az előirányzatok terhére az alkotóművészeti, az előadóművészeti, a múzeumi, a könyvtári, a levéltári, a közművelődési és az örökségvédelmi-műemlékvédelmi tevékenységek tekintetében az Európai Bizottság SA.34770 (2012/N-2). számú határozata szerinti kulturális célú támogatás nyújtható a következő célokra:

a) a kulturális ágazat területén a nemzeti és az egyetemes értékek létrehozására, megőrzésére, digitalizálására, valamint hazai és határon túli terjesztésére, hozzáférhetővé tételére;

b) a kulturális ágazatot érintő évfordulókra, fesztiválokra, hazai és külföldi rendezvényekre;

c) a nemzetközi kiállításokon, vásárokon a nemzeti kulturális jelenlét biztosítására, a hazai és külföldi kulturális rendezvényeken, fesztiválokon történő részvételre;

d) a művészeti alkotások új irányzataira, új kulturális kezdeményezésekre, a kultúrával kapcsolatos tudományos kutatásokra, az épített örökséggel, az építőművészettel kapcsolatos tevékenységekre;

e) a kultúrateremtő, kultúraközvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységre, a kiemelkedő szakmai teljesítmények elismerésének díjazásához, valamint a szakmai szervezetek által alapított díjakhoz való hozzájárulásra;

f) kulturális vidékfejlesztésre;

g) kulturális jellegű civil és nonprofit szervezetek támogatására;

h) határon túli magyar kultúra támogatására;

i) a nemzetiségek kultúrájának támogatására.

(2) A támogatás maximális mértéke nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át.

(3) Pályázaton kívüli visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő kulturális célú támogatás csak akkor nyújtható, ha

a) a támogatandó cél a kultúra fejlesztésében stratégiai jelentőségű,

b) kulturális hatása országos, illetve nemzetközi,

c) a támogatás biztosításával jelentős előny érhető el, illetve jelentős hátrány hárítható el, vagy

d) a támogatandó cél másképp nem érhető el vagy az időmúlás következtében okafogyottá válna.

(4) A pályázaton kívüli támogatás iránti kérelmet megfelelő dokumentumokkal és adatokkal alá kell támasztani és meg kell jelölni a támogatási igény nagyságát.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8. Hatályba léptető rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)2

9. Átmeneti szabályok

11. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

10. Az Európai Unió jogának való megfelelés

12. § Ez a rendelet

a) az EUMSZ 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.),

b) az EUMSZ 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 114, 2012.4.26., 8. o.),

c) az EUMSZ 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3. o.), és

d) az Európai Bizottság SA.34770 (2012/N-2). számú határozata

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

1. melléklet a 20/2015. (IV. 13.) MvM rendelethez3


6K00388M_0

XI. Miniszterelnökség 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Áht azonosító

Cím-név

Alcímnév

Jogcímcsoport név

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Vissza-fizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebo-
nyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete

2

296635

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

3

334706

 

30/1 Célelőirányzatok

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

302213

30/1/4 Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai

Az előirányzaton kerül sor a fejezeti általános tartalék közvetlen fejezeti kifizetéseinek a kimutatására. Ezen az előirányzaton kerül sor az Áht. szerinti várható költségvetési megtakarítások átcsoportosításából keletkező költségvetési előirányzat-többlet kimutatására, mely a fejezet előre nem tervezhető többletfeladatainak finanszírozására használható fel.
Az előirányzat felhasználható a Miniszterelnökség fejezet irányítása és fenntartói irányítása alá tartozó intézmények működésével kapcsolatos likviditási problémák kezelésének finanszírozására.
Az előirányzat felhasználható a Szép Magyar Könyv miniszterelnöki különdíjához továbbá szponzoráció finanszírozására is.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

jogi személy,
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, különösen:
költségvetési szerv,
gazdálkodó szervezet,
civil szervezet,
helyi önkormányzat, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, fenntartott intézmény,
bevett egyház,
egyházi jogi személy,
közalapítvány

törvény, kormányrendelet, Korm. egyedi határozata vagy egyedi döntés alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő kifizetéssel

támogatási szerződés szerint

Ávr. 84. §
(2) bekezdés alapján

-

-

-

visszterhes polgári jogi szerződéssel

-

-

szponzorálási szerződéssel

közérdekű kötelezettség-
vállalás útján (miniszterelnöki felajánlás)

8

331351

 

 

30/1/5 Ifjúságpolitikai célok támogatása

Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás terhére azon ifjúsági programok, rendezvénysorozatok támogatása történik, amelyek elmélyíthetik a kormányzat és a fiatalabb generáció közötti konzultációt. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

jogi személy,
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
helyi önkormányzat,
helyi önkormányzat által fenntartott intézmény

törvény, kormányrendelet, Korm. egyedi határozata vagy egyedi döntés alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

9

331684

 

 

30/1/6 Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások

Az előirányzat a nemzeti sírkert és a történelmi, nemzeti és kiemelt nemzeti emlékhelyek gondozására, ápolására, valamint felújítására szolgáló költségvetési forrásokat tartalmazza. Ezen felül az előirányzat fedezetet biztosít a kiemelt jelentőségű, a nemzeti sírkert részeként megvalósítandó síremlékek létesítésének költségeire.
A kötelezettségvállalások szakmai előkészítését, megalapozását, alátámasztását, a szakmai feladatok megvalósulásának ellenőrzését a Nemzeti Örökség Intézetének elnöke végzi. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

a temetők fenntartását végző gazdálkodó szervezet,
gazdasági társaság,
helyi önkormányzat,
helyi önkormányzat által fenntartott intézmény,
bevett egyház,
egyházi jogi személy,
költségvetési szerv

törvény, kormányrendelet, Korm. egyedi határozata vagy egyedi döntés alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő kifizetéssel,
vagy előirányzat-átcsoportosítással

szerződés szerint

Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

igénybe vehető

visszterhes polgári jogi szerződéssel

-

-

10

334217

 

 

30/1/7 A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások

Az előirányzat célja költségvetési forrás biztosítása a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma részére az érdekképviseletek és a kormányzati szervek közötti együttműködés erősítése, a gazdasági növekedés elősegítése, a versenyképesség javítása, az üzleti környezet fejlesztése, valamint a társadalmi párbeszéd versenyszférán belüli erősítése érdekében. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája,
Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége, Munkástanácsok Országos Szövetsége, Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége, Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége, Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége

törvény, kormányrendelet, Korm. egyedi határozata vagy egyedi döntés alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

11

335751

 

 

30/1/8 Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány támogatása

Az előirányzat célja az Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány projektjeinek és működésének támogatása. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány

törvény, kormányrendelet, Korm. egyedi határozata vagy egyedi döntés alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

12

338140

 

 

30/1/9 „Az Élet Menete” Alapítvány támogatása

Az előirányzat célja „Az Élet Menete” Alapítvány projektjeinek és működési költségeinek támogatása. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

„Az Élet Menete” Alapítvány

törvény, kormányrendelet, Korm. egyedi határozata vagy egyedi döntés alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

13

335173

 

 

30/1/10 Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása

Az előirányzat célja az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács működésével és feladataival kapcsolatos kiadások fedezetének biztosítása. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Szakszervezetek Együttműködési Fóruma,
Értelmiségi Szakszervezeti Tömörüléssel,
Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége, Munkástanácsok Országos Szövetsége

törvény, kormányrendelet, Korm. egyedi határozata vagy egyedi döntés alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

14

334951

 

 

30/1/11 A kommunizmus áldozatai emlékmúzeumának létrehozásához való hozzájárulás

Az előirányzat célja az Amerikai Egyesült Államokban törvénnyel alapított, washingtoni székhelyű „The Victims of Communism Memorial Foundation” által megvalósítandó, a kommunizmus áldozatainak emléket állító múzeum létrehozásának támogatása. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

The Victims of Communism Memorial Foundation

törvény, kormányrendelet, Korm. egyedi határozata vagy egyedi döntés alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

15

340884

 

 

30/1/13 Határon átnyúló fejlesztési programok intézményrendszerének fejlesztése és támogatása

Az előirányzat célja Magyarország térségi vezető szerepének megtartása a területi együttműködési programok menedzsmentjében és az intézményrendszer kialakításának megkezdése. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

jogi személy,
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
gazdálkodó szervezet,
helyi önkormányzat,
helyi önkormányzat által fenntartott intézmény

törvény, kormányrendelet, Korm. egyedi határozata vagy egyedi döntés alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

visszterhes polgári jogi szerződéssel

-

-

16

339740

 

 

30/1/14 The Hungary Initiatives Foundation támogatása

Az előirányzat célja a „The Hungary Initiatives Foundation, Inc.” projektjeinek és működésének támogatása. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

The Hungary Initiatives Foundation, Inc

törvény, kormányrendelet, Korm. egyedi határozata vagy egyedi döntés alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

17

294668

 

 

30/1/17 A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás

Az előirányzat a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány alapító okiratában meghatározott feladatok, valamint az 1947-es Párizsi Békeszerződés 27. cikk 2. pontjában foglaltak szerint a Holokauszt túlélőinek támogatására szolgál. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány

törvény, kormányrendelet, Korm. egyedi határozata vagy egyedi döntés alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

18

295546

 

 

30/1/18 Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány

Az előirányzat fedezetet biztosít a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány projektjei megvalósításához, működéséhez és az alapító okiratában meghatározott feladatai teljesítéséhez. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány

törvény, kormányrendelet, Korm. egyedi határozata vagy egyedi döntés alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

19

295557

 

 

30/1/19 Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért

Az előirányzat célja az Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért elnevezésű civil szervezet projektjeinek és működési költségeinek támogatása. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért

törvény, kormányrendelet, Korm. egyedi határozata vagy egyedi döntés alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

20

343551

 

 

30/1/20 Washingtoni Magyar Kápolna létrehozásához hozzájárulás

Az előirányzat célja az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa felhasználásáról szóló 1356/2013. (VI. 24.) Korm. határozat alapján a Washingtoni Magyar Kápolna létrehozásának támogatása. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception

törvény, kormányrendelet, Korm. egyedi határozata vagy egyedi döntés alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

21

343340

 

 

30/1/27 Tokaj-Hegyalja borvidék településeinek fejlesztésinek fejlesztési támogatása

Az előirányzat célja a Világörökség részét képező tokaj-hegyaljai borvidékhez tartozó települések fejlesztéséről szóló 1991/2013. (XII. 29.) Korm. határozat alapján a Világörökség részét képező Tokaj-hegyaljai borvidékhez tartozó települések fejlesztése. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

helyi önkormányzat

1991/2013. (XII. 29.) Korm. határozat és a kapcsolódó támogatási igény alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

igénybe vehető

22

345673

 

 

30/1/23 A Sport XXI. létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban létesült önkormányzati sportlétesítmények kiváltása

Az előirányzat célja a Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban létesült helyi önkormányzati sportlétesítmények kiváltásáról szóló 1966/2013. (XII. 17.) Korm. határozat alapján a Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban létesült helyi önkormányzati sportlétesítmények kiváltása. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

helyi önkormányzat,
helyi önkormányzat által fenntartott intézmény

Korm. egyedi határozata, illetve támogatási igény alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

23

245773

 

 

30/1/24 Civil Alap – pályázati program

Az előirányzat célja a Magyar Holokauszt Emlékév 2014. keretében Civil Alap - pályázati program megvalósítása a pályázati kiírásban és a Civil Alap - 2014 pályázati program keretében nyújtott támogatások sajátos szabályairól szóló 499/2013. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

499/2013. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.

A 499/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet és támogatási igény alapján vagy
előirányzat-átcsoportosítással

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő kifizetéssel,
előirányzat átcsoportosítással

szerződés szerint

Ávr. 84. (2) bekezdés alapján a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

24

345784

 

 

30/1/25 Önkormányzatok átmeneti támogatása

Az előirányzat célja az, hogy a Világörökség részét képező tokaj-hegyaljai borvidékhez tartozó települések fejlesztéséről szóló 1991/2013. (XII. 29.) Korm. határozat végrehajtásáról, és a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és a XI. Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1083/2014. (II. 26.) Korm. határozat 2. pontja szerint részére átadott támogatói feladat végrehajtása. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

helyi önkormányzat

1083/2014. (II. 26.) Korm. határozat és támogatási igény alapján vagy
előirányzat-átcsoportosítással

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő kifizetéssel,
előirányzat-átcsoportosítással

szerződés szerint
-

Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül
-

25

346762

 

 

30/1/26 A magyar komolyzenei koncepció kidolgozásának támogatása

Az előirányzat célja a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kiemelt kategóriájú koncertjeinek szervezése, a Concerto Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása, továbbá a magyar komolyzenei koncepció kidolgozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1193/2014. (III. 28.) Korm. határozat 2. pontjában meghatározott feladatok finanszírozása. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

jogi személy,
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
központi költségvetési szerv,
helyi önkormányzat,
helyi önkormányzat által fenntartott intézmény

törvény, kormányrendelet, Korm. egyedi határozata vagy egyedi döntés alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

26

347439

 

 

30/1/29 Kőszeg-kreatív város projekt megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátása

Az előirányzat célja - összhangban a 2013. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1314/2014. (V. 19.) Korm. határozatban foglaltakkal - a Kőszeg-kreatív város projekt megvalósításának támogatása. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

Társadalomtudományok és Európa-tanulmányok Intézete Alapítvány

törvény, kormányrendelet, Korm. egyedi határozata vagy egyedi döntés alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

27

347662

 

 

30/1/30 Batthyány Lajos Alapítvány működésének és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás

Az előirányzat célja a Batthyány Lajos Alapítvány projektjeinek és működésének támogatása. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

Batthyány Lajos Alapítvány

törvény, kormányrendelet, Korm. egyedi határozata vagy egyedi döntés alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

28

347739

 

 

30/1/32 Bocuse d’Or szakácsverseny 2016. évi európai döntője

Az előirányzat célja - összhangban a Bocuse d’Or szakácsolimpia 2016. évi európai döntője rendezési jogának megszerzése esetén szükséges egyes kormányzati intézkedésekről szóló 1853/2013. (XI. 19.) Korm. határozatban és a 2016. évi Bocuse d’Or szakácsolimpia európai döntőjének budapesti megrendezésével kapcsolatos kormányzati intézkedésekről szóló 1575/2014. (X. 10.) Korm. határozatban foglaltakkal - a Bocuse d’Or szakácsverseny 2016. évi európai döntője budapesti megrendezésének, és a szervezési feladatokért felelős Magyar Bocuse d’Or Akadémia Egyesület működésének a támogatása. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

Magyar Bocuse d’Or Akadémia Egyesület

törvény, kormányrendelet, Korm. egyedi határozata vagy egyedi döntés alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

29

343751

 

 

30/1/34 Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése

Az előirányzat a Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése keretében megvalósuló Kárpát-medencei vezetőképzési és ifjúsági központ létrehozására nyújt fedezetet. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

civil szervezet,
jogi személy,
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
helyi önkormányzat,
helyi önkormányzat által fenntartott intézmény

törvény, kormányrendelet, Korm. egyedi határozata vagy egyedi döntés alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Ávr. 84. § ((2) bekezdés alapján a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

30

223702

 

 

30/1/36 Építésügyi célelőirányzat

Az előirányzat az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 50. §-a alapján befolyt, építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok által kivetett építésügyi, építésfelügyeleti, egyéb közigazgatási és eljárási bírságok kezelésére szolgál, amely bírságok átutalásra kerülnek a Magyar Államkincstár központosított bevételek beszedésére vonatkozó számlára. Az előirányzat felhasználási célját az Étv. 50. § (2) bekezdése határozza meg.

Magyar Államkincstár,
gazdasági társaság

-

részletekben történő utalással

-

31

296246

 

 

30/1/37 Országos Építésügyi és Területrendezési e- Nyilvántartás

Az előirányzat célja az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok megvalósításának finanszírozása közszolgáltatási támogatási szerződés alapján, valamint az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés d) pontjával összefüggésben az Országos Építésügyi Nyilvántartás rendszerének fenntartásával és fejlesztésével kapcsolatban felmerült feladatok, illetve a tulajdonosi joggyakorló által meghatározott egyéb feladatok megvalósításának finanszírozása. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft.

törvény, kormányrendelet, Korm. egyedi határozata vagy egyedi döntés alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

32

302624

 

 

30/1/38 Építésügyi, építészeti és területrendezési feladatok

Az előirányzat az Étv. 50. §-a alapján az épített környezet alakításának és védelmének pénzügyi eszközökkel történő támogatását és finanszírozását biztosítja.
Az előirányzat felhasználása során az előirányzat legalább 80%-át közigazgatási feladatokra kell tervezni, amelyet a kötelezettségvállalás során érvényesíteni kell.
A közigazgatási feladat különösen
a) az építésfelügyeleti és építésügyi hatósági feladat,
b) az ellenőrzési és építésrendészeti feladat,
c) a szakmai kamarák által ellátott közigazgatási feladat, különösen a szakmagyakorlási tevékenység engedélyezése és bejelentése, névjegyzék vezetése, továbbképzés szervezése, vállalkozó kivitelezői tevékenység bejelentése és vállalkozó kivitelezők nyilvántartásának vezetése,
d) a szakmai kamarák tevékenységének törvényességi felügyelete,
e) a tervtanácsok feladata,
f) a településrendezéshez kapcsolódó feladat,
g) az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Dokközpont rendelet) alapján ellátott feladatok,
h) az építésügyi szabványokkal összefüggő feladatok.
Az előirányzatból az építésügyi és építésfelügyeleti hatóság által elrendelt munkálatok költségeire - ha a végrehajtás elmaradása az állékonyságot, az életet és egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyezteti, és a végrehajtás önkéntes teljesítése, valamint a megelőlegezett költség behajtása nem várható - vissza nem térítendő költségvetési támogatást nyújtható. Egyéb esetben erre a célra visszatérítendő költségvetési támogatás adható.
Vissza nem térítendő költségvetési támogatás esetén, ha a végrehajtást elrendelő hatóság a munkálatok költségeit a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályai szerint a kötelezettől utóbb behajtja, az így befolyt összeget kizárólag az Étv. 50. § (2) bekezdésében meghatározott célokra fordíthatja. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

gazdálkodó szervezet,
központi költségvetési szerv,
helyi önkormányzat,
helyi önkormányzat által fenntartott intézmény
szakmai kamarák

törvény, kormányrendelet, Korm. egyedi határozata egyedi döntés alapján vagy előirányzat-
átcsoportosítással

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással

szerződés szerint


Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

visszterhes polgári jogi szerződéssel

-

-

33

302635

 

 

30/1/39 Dokumentációs Központ fenntartása és fejlesztése/ az elektronikus Területrendezési és Építésügyi Nyilvántartás Működtetése

Az előirányzat felhasználásának célja a Dokközpont rendelet és a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet szabályozási tárgykörébe tartozó dokumentumgyűjtési, nyilvántartási, hasznosítási, kezelési és archiválási és az ezekkel kapcsolatos fejlesztési feladatok finanszírozása. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft.

törvény, kormányrendelet, Korm. egyedi határozata egyedi döntés alapján vagy előirányzat-átcsoportosítással

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő kifizetéssel, előirányzat-átcsoportosítással

szerződés szerint

Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

34

341751

 

 

30/1/40 Örökségvédelmi feladatok

Az előirányzat célja kulturális örökségvédelmi és egyéb kulturális közfeladatok, szakmai feladatok ellátásának és az ahhoz kapcsolódó működés elősegítésének finanszírozása.. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

gazdasági társaság,
központi költségvetési szerv

törvény, kormányrendelet, Korm. egyedi határozata egyedi döntés alapján vagy előirányzat-átcsoportosítással

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő kifizetéssel, előirányzat-átcsoportosítással

szerződés szerint

Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

igénybe vehető

35

282078

 

 

30/1/41 Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása

Az előirányzat az Európai Innovációs és Technológiai Intézet és a Magyar Köztársaság Kormánya közötti Székhely-megállapodás kihirdetéséről szóló 2010. évi CLXVI. törvényben foglalt Megállapodás 3. Cikk 1. pontja alapján az Európai Innovációs és Technológiai Intézet alkalmazottai munkabérének finanszírozására szolgál. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

Európai Innovációs és Technológiai Intézet

törvény vagy egyedi döntés alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

36

302091

 

 

30/1/42 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása

Az előirányzat célja a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány, továbbá az általa fenntartott XX. Század Intézet, a XXI. Század Intézet, a Habsburg Történeti Intézet, valamint a Kommunizmus Kutató Intézet és a Terror Háza Múzeum működésének és programjainak biztosítása. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány

törvény, kormányrendelet, Korm. egyedi határozata vagy egyedi döntés alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

37

295146

 

 

30/1/43 Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok

Az előirányzat a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény alapján a kulturális örökség elemeinek védelmével, megóvásával, fenntartásával és bemutatásával kapcsolatos állami feladatok ellátásának támogatására szolgál. Az előirányzat biztosítja továbbá az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) kulturális tárgyú egyezményeinek, valamint az Európai Unió és az Európa Tanács kulturális örökséggel összefüggő kezdeményezéseinek végrehajtásából fakadó szakmai feladatok támogatását. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

költségvetési szerv, közgyűjtemény, muzeális intézmény, helyi önkormányzat,
helyi önkormányzat által fenntartott intézmény, nemzetiségi helyi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás, egyesület, alapítvány, egyházi jogi személy, (nonprofit) gazdasági társaság részére.

törvény, kormányrendelet, Korm. egyedi határozata egyedi döntés alapján vagy
előirányzat-
átcsoportosítással

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő kifizetéssel,
előirányzat- átcsoportosítással

szerződés szerint
-

Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül -

igénybe vehető

38

303002

 

 

30/1/44 Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása

Az előirányzat a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény alapján a magyarországi világörökségi és világörökségi várományos helyszínek védelmével, megóvásával, fenntartásával kapcsolatos feladatok (különösen világörökségi gondnokságok támogatása, világörökségi helyszínek védelme, megóvása, bemutatása, ismertté tétele) ellátásának támogatására szolgál. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

költségvetési szerv, közgyűjtemény, muzeális intézmény, helyi önkormányzat,
helyi önkormányzat által fenntartott intézmény,
nemzetiségi helyi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás, egyesület, alapítvány, egyházi jogi személy, (nonprofit) gazdasági társaság

törvény, kormányrendelet, Korm. egyedi határozata egyedi döntés alapján vagy
előirányzat-
átcsoportosítással

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő kifizetéssel,
előirányzat- átcsoportosítással

szerződés szerint
-

Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

igénybe vehető

39

343239

 

 

30/1/45 Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének támogatása

Az előirányzat a Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének támogatására szolgál. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

Magyar Kormánytisztviselői Kar

törvény vagy egyedi döntés alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

40

333751

 

 

30/1/46 Ludovika Campus

Az előirányzat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban elnevezésű állami beruházás megvalósításának hazai forrását biztosítja, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban elnevezésű állami beruházás programelemeinek bővítéséről szóló 1970/2013. (XII. 18.) Korm. határozatban foglaltak alapján a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Kara számára építendő 600 férőhelyes hallgatói kollégium megvalósítására nyújt fedezetet. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

központi költségvetési szerv,
gazdálkodó szervezet

törvény, kormányrendelet, Korm. egyedi határozata egyedi döntés alapján vagy
előirányzat-
átcsoportosítással

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő kifizetéssel,
előirányzat- átcsoportosítással

szerződés szerint

Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

41

296735

 

 

30/1/47 Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata

Az előirányzat költségvetési támogatást nyújt a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata működési költségeihez az alapító okiratában meghatározott feladatok megvalósítása érdekében, valamint a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata által Magyarország határai mentén, valamint Közép- és Délkelet-Európa egyéb államaiban az helyi önkormányzatok és a civil szféra által kezdeményezett határon átnyúló együttműködéseket megvalósító projektjeihez. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata

törvény, kormányrendelet, Korm. egyedi határozata vagy egyedi döntés alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

42

303013

 

 

30/1/48 Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása

Az előirányzat a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvényben meghatározott, a nemzeti emlékhelyek védelmével, megóvásával, fenntartásával, bemutatásával, fejlesztésével kapcsolatosan felmerülő működési vagy felhalmozási jellegű kiadások fedezetét biztosító állami feladatok ellátásának támogatására szolgál. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

költségvetési szerv, közgyűjtemény, muzeális intézmény, helyi önkormányzat,
helyi önkormányzat által fenntartott intézmény,nemzetiségi helyi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás, egyesület, alapítvány, egyházi jogi személy, (nonprofit) gazdasági társaság részére.

törvény, kormányrendelet, Korm. egyedi határozata, egyedi döntés alapján pályázati úton vagy előirányzat-
átcsoportosítással

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő kifizetéssel,
előirányzat-átcsoportosítással

szerződés szerint
-

Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

igénybe vehető

43

270745

 

 

30/1/49 Központi Informatikai feladatok

Az előirányzat biztosítja az informatikai rendszerek bevezetése, fejlesztése és üzemeltetése során felmerülő költségekhez, különösen a vezetői információs-rendszer gazdálkodással összefüggő fejlesztéseihez, a Miniszterelnökség középtávú ágazati stratégiájával összhangban végrehajtandó egyéb informatikai fejlesztésekhez, az IP alapú telefonrendszer működésével kapcsolatos kiadásokhoz, a kormányzati honlapok fejlesztéséhez, működtetéséhez és karbantartásához, az ehhez kapcsolódó eszközbeszerzésekhez, valamint egyéb eseti fejlesztésekhez szükséges költségek forrását. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

gazdasági társaság, költségvetési szerv

törvény, kormányrendelet, Korm. egyedi határozata. egyedi döntés alapján vagy előirányzat-
átcsoportosítással

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő kifizetéssel, előirányzat-átcsoportosítással

szerződés szerint

Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

visszterhes polgári jogi szerződéssel

-


-

44

347773

 

 

30/1/50 Határon túli műemlék–felújítási program

Az előirányzat célja a Teleki László Alapítványnak a határon túli magyar épített örökség védelmével kapcsolatos feladatainak támogatása. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

Teleki László Alapítvány

törvény, kormányrendelet, Korm. egyedi határozata vagy egyedi döntés alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

igénybe vehető

45

347828

 

 

30/1/53 Hozzájárulás egyes humán feladatok ellátásához

Az előirányzat célja egyes humán feladatok ellátásához költségvetési támogatás nyújtása a köznevelési intézmény, illetve a fenntartói jogot gyakorló szervezet részére. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

jogi személy,
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
központi költségvetési szerv,
helyi önkormányzat,
helyi önkormányzat által fenntartott intézmény

törvény egyedi döntés alapján vagy előirányzat-
átcsoportosítással

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő kifizetéssel,
előirányzat- átcsoportosítással

szerződés szerint

Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

46

347862

 

 

30/1/54 Nemzeti Táncszínház új játszóhelye kialakításának támogatása

Az előirányzat célja - különös tekintettel a Nemzeti Táncszínház új játszóhelyének kialakításáról szóló 1435/2014. (VII. 31.) Korm. határozatra - a Nemzeti Táncszínház új játszóhelye kialakításának finanszírozása. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

gazdasági társaság,
jogi személy,
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, költségvetési szerv

törvény, kormányrendelet, Korm. egyedi határozata, egyedi döntés alapján vagy
előirányzat-
átcsoportosítással


előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő kifizetéssel, előirányzat-átcsoportosítással

szerződés szerint

Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

igénybe vehető

47

347917

 

 

30/1/55 Területrendezési feladatok

Az előirányzat célja a miniszter által jóváhagyott területrendezési terv alapján az egyes területrendezési feladatok támogatása. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

jogi személy,
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
központi költségvetési szerv,
helyi önkormányzat,
helyi önkormányzat által fenntartott intézmény,
gazdasági társaság

törvény, kormányrendelet, Korm. egyedi határozata egyedi döntés alapján vagy előirányzat-
átcsoportosítással

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő kifizetéssel,
előirányzat- átcsoportosítással

szerződés szerint

Ávr. 84. (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

48

348040

30/1/56 Holokauszt emlékévvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása

Az előirányzat célja - különös tekintettel a magyarországi Holokauszt
70. évfordulójához kapcsolódó megemlékezések és programok megvalósításával kapcsolatos intézkedésekről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1512/2014. (IX. 16.)
Korm. határozatra, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat átcsoportosításról, a pártalapítványok tartalékának átcsoportosításáról, egyes kormányhatározatok módosításáról, továbbá egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről szóló 1563/2014. (X. 2.)
Korm. határozatra, valamint az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 2012. évben elfogadott 1883. számú határozatában foglalt egyes ajánlások végrehajtásáról szóló 1833/2014. (XII. 29.) Korm. határozatra - támogatás nyújtása egyházak, belső egyházi jogi személyek, költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, közalapítványok és egyéb, a Holokauszt emlékévvel kapcsolatos egyes kiemelt projekteket megvalósító civil és gazdálkodó szervezetek részére, továbbá magyarországi zsidó temetők felújítása céljából a temető tulajdonosainak, fenntartóinak, gondozóinak vagy a tulajdonos megbízásából eljáró civil szervezeteknek. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

jogi személy,
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
központi költségvetési szerv,
helyi önkormányzat,
helyi önkormányzat által fenntartott intézmény,
bevett egyház,
egyházi jogi személy,
civil szervezet,
közalapítvány,
gazdasági társaság

törvény, kormányrendelet, Korm. egyedi határozata egyedi döntés alapján, pályázati úton vagy

előirányzat-

átcsoportosítással

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,

részletekben történő kifizetéssel, előirányzat- átcsoportosítással

támogatási szerződés szerint

Ávr. 84. §
(2) bekezdés alapján

-

igénybe vehető

-

szponzorálási szerződéssel

-

-

49

348617

 

 

30/1/57 Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére

Az előirányzat nonprofit gazdasági társaságok általános (működési, felhalmozási) költségeinek és az általuk ellátott szakmai feladatok valamint egyedi szakmai feladatainak támogatásához biztosít forrást. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

gazdasági társaságok

törvény, kormányrendelet, Korm. egyedi határozata egyedi döntés alapján vagy pályázati úton

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

igénybe vehető

50

348751

 

 

30/1/58 Örökségvédelmi civil szervezetek támogatása

A kulturális örökség védelmét, ismertté tételét, nemzetközi és határon túli feladatainak ellátását segítő örökségvédelmi civil szervezetek támogatása. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

civil szervezetek

törvény, kormányrendelet, Korm. egyedi határozata vagy egyedi döntés alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

igénybe vehető

visszterhes polgári jogi szerződéssel

-

-

51

348340

 

 

30/1/59 Közép-kelet európai regionális együttműködés

Az előirányzat biztosítja a hagyományos közép-európai kapcsolatok új tartalommal való megtöltéséhez és annak kihasználásához szükséges költségek forrását, és az ezzel kapcsolatos kiadások, valamint az egyéb regionális kapcsolatok fenntartásához és fejlesztéséhez társuló kiadások finanszírozását. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

jogi személy,
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
költségvetési szerv,
gazdálkodó szervezet,
civil szervezet

törvény, kormányrendelet, Korm. egyedi határozata egyedi döntés alapján vagy előirányzat-
átcsoportosítással

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő kifizetéssel,
előirányzat- átcsoportosítással

szerződés szerint

Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

52

348351

 

 

30/1/60 Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos feladatok

Az előirányzat célja 52.1. egyrészről a fővárosi és megyei kormányhivatalok év közben felmerülő – különösen a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos likviditási problémák kezelésével összefüggő - előre nem látható költségeinek biztosítása,

52.2. másrészről a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 8. § (14) bekezdése szerinti felügyeleti díj fogadására és továbbutalására, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokat megillető felügyeleti díjak átutalására. A fővárosi és megyei kormányhivatalokat, mint az élelmiszerlánc felügyeleti szerveket megillető díjakat az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 47/B. § (10) bekezdésben meghatározott felhasználási célokra használhatja fel. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

központi költségvetési szerv

egyedi döntés alapján vagy
előirányzat-
átcsoportosítással

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő kifizetéssel,
előirányzat- átcsoportosítással

szerződés szerint

Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

53

348373

 

 

30/1/61 Szigetszentmiklósi Járási Hivatal kialakítása

Az előirányzat célja – a Szigetszentmiklósi Járási Hivatal és egyéb állami szervek elhelyezése megvalósításához szükséges beruházási források biztosításáról szóló 1431/2013. (VII. 10.) Korm. határozat alapján – a Szigetszentmiklósi Járási Hivatal, a Járási Kormányablak, egyes járási szakigazgatási szervek, a Ráckevei Járásbíróság, Ráckevei Járási Ügyészség, a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság Járási Hivatallal megegyező ingatlanban történő elhelyezése, ezáltal egy új igazgatási központ létrehozása. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

központi költségvetési szerv

egyedi döntés alapján vagy előirányzat-
átcsoportosítással

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő kifizetéssel,
előirányzat- átcsoportosítással

szerződés szerint

Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

54

348384

 

 

30/1/62 Bicskei Járási Kormányhivatal felújítása

Az előirányzat célja – a Bicskei Járási Hivatal irodaépületének beruházásához szükséges források biztosításáról szóló 1754/2013. (X. 24.) Korm. határozat alapján –a Bicskei Járási Hivatal jelenlegi elhelyezésére szolgáló épület elbontása, valamint a Járási Hivatal új épületben történő elhelyezése céljából. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

központi költségvetési szerv

egyedi döntés alapján vagy előirányzat-
átcsoportosítással

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő kifizetéssel,
előirányzat- átcsoportosítással

szerződés szerint

Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

55

32696

 

 

30/1/63 Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása

Az előirányzat fedezetet nyújt az 1956 előtti politikai üldözöttek és az 1956-os forradalom és szabadságharcban résztvevők és sérelmet szenvedettek támogatására, pályázat keretében vissza nem térítendő pénzügyi támogatás formájában az 1956-os és 1956 előtti szervezetek támogatására, a Szabadságharcosokért Közalapítvány Alapító Okiratában megjelölt célokkal összefüggő tevékenység, program, projekt finanszírozására, az 1956-os eseményekkel foglalkozó kéziratok kiadásának, a helyi szinten megvalósuló köztéri alkotások (emlékművek, szobrok, emléktáblák) és 1956-os emlékhelyek felújításának finanszírozására, a volt politikai elítéltek részére történő szociális segélyek, temetési segélyek folyósítására, továbbá a feladathoz kapcsolódó arányos működési költségek finanszírozására. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

Szabadságharcosokért Közalapítvány

törvény, kormányrendelet, Korm. egyedi határozata vagy egyedi döntés alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

56

349417

 

 

30/1/64 Német-magyar barátság évéhez kapcsolódó programsorozat

Az előirányzat célja a német-magyar barátság évéhez kapcsolódó programok megszervezéséhez, projektek megvalósításához kapcsolódó fedezet biztosítása.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft.

törvény, kormányrendelet, Korm. egyedi határozata vagy egyedi döntés alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

visszterhes polgári jogi szerződéssel

-

-

57

349606

 

 

30/1/65 Erzsébet liget sportlétesítmény rekonstrukciója

A 2007-ben elnyert uniós rekreációs jellegű átalakításra irányuló pályázat megnyerésének eredményeként az Erzsébet liget rekonstrukciója 90 %-os készültségi fokon áll, amelynek keretében a sport és szabadidős létesítmények kialakítása fontos cél volt.
Az előirányzat célja a terület teljes rekonstrukciójának befejezése, amelynek keretében néhány régi épület vár felújításra,
A felújításra váró épületekben vívó és birkózó csarnok létrehozása a cél a versenysport és a tömegeket megmozgató szabadidősport előtérbe helyezése
érdekében, ezzel erősítve az utánpótlás-nevelést, a diák- és szabadidősportot, illetve Magyarország sportbeli eredményességét is. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

jogi személy,
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
költségvetési szerv,
gazdálkodó szervezet,
gazdasági szervezet,
civil szervezet,
helyi önkormányzat, helyi önkormányzat által fenntartott intézmény,
bevett egyház,
egyházi jogi személy,
közalapítvány

törvény, kormányrendelet, Korm. egyedi határozata egyedi döntés alapján vagy előirányzat-
átcsoportosítással

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő kifizetéssel,
előirányzat- átcsoportosítással

szerződés szerint

Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

58

349617

 

 

30/1/66 Kormányablak program megvalósítása

Az előirányzat célja a Kormányablak Program fizikai megvalósítása, települési ügysegédi rendszer kialakítása, valamint számítógép szoftver licencek beszerzése, informatikai infrastruktúra kialakítása, fejlesztése, fenntartása.. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

központi költségvetési szerv

törvény, kormányrendelet, Korm. egyedi határozata egyedi döntés alapján, vagy előirányzat-
átcsoportosítással

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő kifizetéssel,
előirányzat- átcsoportosítással

szerződés szerint

Ávr. 84. § ((2) bekezdés alapján a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

igénybe vehető

59

350928

 

 

30/1/68 Károlyi József Alapítvány támogatása

Az előirányzat célja a Károlyi József Alapítvány projektjeinek és működési költségeinek támogatása. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

Károlyi József Alapítvány

törvény, kormányrendelet, Korm. egyedi határozata vagy egyedi döntés alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

60

263067

 

 

30/1/69 EU utazási költségtérítések

Az előirányzat forrást nyújt az Európai Unió tanácsi ülésein való részvétellel kapcsolatban felmerülő utazási költségek egy részének megtérítésére a Magyarország számára évente előre rögzített összeg erejéig.

központi költségvetési szervek

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő kifizetéssel

61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61a

352039

 

 

30/1/71 Antall József Tudásközpont Brüsszeli képviseletével összefüggő feladatok támogatása.

Az előirányzat célja az Antall József Politika- és Társadalom-
tudományi Tudásközpont brüsszeli képviselete létrehozásának és program-
jainak támogatása.

Antall József Politika- és Társadalom-
tudományi Tudásközpont Alapítvány

törvény, kormány-
rendelet, Korm. egyedi határozata vagy egyedi döntés alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

61b

355717

 

 

30/1/67. Egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatása

Az előirányzat célja az egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatásáról szóló
1003/2016. (I. 13.) Korm. határozat
[a továbbiakban: 1003/2016. (I. 13.) Korm. határozat] 3. pontjában meghatározott költségvetési támogatás biztosítása

a) az 1003/2016. (I. 13.)
Korm. határozat 3. pont b) alpontjában meghatározott támogatott tevékenységnek
a 2015. december 3. és
2017. december 31. közötti támogatási időszakban történő megvalósításához,

b) a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó,

ba) a költségvetési támogatás felhasználásának szakmai vonatkozásait és tapasztalatait részletező, a támogatott tevékenység megvalósítása során lefolytatott közbeszerzést és egyéb beszerzést bemutató, a megvalósítás eredményességét elemző, a szükséges hatósági engedélyek másolatát tartalmazó szakmai elszámolást, valamint

bb) a támogatott tevékenységnek a támogatási időszakban felmerült és 2018. január 31-éig pénzügyileg teljesített költségeket tartalmazó pénzügyi elszámolást

magában foglaló beszámolónak
2018. március 31-éig történő benyújtása és annak a nemzeti fejlesztési miniszter általi felülvizsgálata, illetve az Ávr.
100. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzése mellett,

c) a költségvetési támogatás felhasználásáról a kedvezményezett által vezetett elkülönített nyilvántartás alapján.
Az előirányzat terhére nyújtott támogatás nem használható fel olyan tevékenységre, amely megvalósításának következtében az előirányzat terhére nyújtott támogatás
az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősülne.

Az 1003/2016.
(I. 13.) Korm. határozat
2. mellékletében meghatározott települési önkormányzat.

Támogatói okirattal, egyedi döntés és kérelem benyújtása nélkül, jogszabály alapján.

A költségvetési támogatás 100%-a támogatási előlegként kerül kifizetésre.

Egyösszegű közvetlen kifizetéssel.

A költségvetési támogatás
2018. január 31-éig fel nem használt részét
2018. március 31-éig kell visszafizetni.

A jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét a nemzeti fejlesztési miniszter javaslata alapján
az 1. § a) pontja szerinti miniszter állapítja meg és kötelezi annak vissza-
fizetésére a kedvezményezettet.

Az Ávr.
84. § (1) bekezdés
c) pontja alapján a támogató eltekint a biztosíték nyújtásától.

61c

356051

 

 

30/1/77. Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató NKft. működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás

Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató NKft. működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás biztosítása. A költségvetési támogatás a támo-
gatási igény benyúj-
tásakor már megkez-
dett vagy megvaló-
sult tevékenységre is nyújtható.

Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató NKft.

törvény, kormányren-
delet, Korm. egyedi határozata vagy egyedi döntés alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,

részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján a költségve- tési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

-

-

-

61d

354873

 

 

30/1/80. Előző évi előirányzat maradványok technikai rendezése

A fejezetet váltó fejezeti kezelésű előirányzatok maradványának technikai rendezése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62

296668

 

30/2. Fejezeti általános tartalék

Az előirányzat az esetlegesen felmerülő, előre nem tervezhető év közbeni kiadások finanszírozására nyújt fedezetet. A Fejezeti általános tartalék - az Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai (Áht azonosító: 302213) előirányzat közbeiktatásával – használható fel. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

jogi személy,
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
költségvetési szerv,
gazdálkodó szervezet,
gazdasági szervezet,
civil szervezet,
helyi önkormányzat, helyi önkormányzat által fenntartott intézmény,
bevett egyház,
egyházi jogi személy,
közalapítvány

-

-

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő kifizetéssel, vagy előirányzat- átcsoportosítással

-

-

63

258767

 

30/3. Határon túli magyarok programjainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

228895

 

 

30/3/1 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása

63.1. Az előirányzat terhére a következő felhasználási célok bármelyikén nyújtható vissza nem térítendő költségvetési támogatás feladatfinanszírozás és az ahhoz kapcsolódó arányos működési költség támogatására:
a) a külhoni magyarok oktatási vagy kiemelten fontos egyházi, kulturális programjainak, tevékenységeinek, illetve a külhoni média- vagy könyvkiadás támogatása céljából,
b) a nemzetpolitikai szempontból kiemelt jelentőségű tevékenységek és fejlesztési célok támogatására,
c) a határon túli magyarsággal együttműködő magyarországi székhelyű jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet határon túli, illetve külföldi szervezet megerősítését szolgáló tevékenységének támogatására,
d) a Kőrösi Csoma Sándor Program keretében a program célkitűzéseivel összhangban olyan tevékenységek megvalósítására, amelyeknek a célja a diaszpórában élő magyar közösségek megerősítése, a hétvégi iskolák szakmai színvonalának emelése, a cserkészcsapatok munkájának segítése, a magyar néptánc és népzenei hagyományok ápolása, a magán és közösségi gyűjtemények (könyvtárak, levéltárak, múzeumok) anyagainak felméréséhez szakmai segítség nyújtása, az egyházi közösségek munkájának segítése, a diaszpóra történetét kutató munka végzése, a magyar identitás megőrzése, a többedik generáció bátorítása magyar gyökereik megismerésére,
e) a Mikes Kelemen Program keretében a program célkitűzéseivel összhangban lévő tevékenységek megvalósítására,
f) határon túli szervezetek tevékenységeinek támogatására, amelyek elősegítik a magyar igazolvánnyal, magyar hozzátartozói igazolvánnyal rendelkező ukrán állampolgárok oktatási, kulturális, művészeti, közművelődési, tudományos, hitéleti, média, sport, civil társadalmi, helyi önkormányzati együttműködési, magyar-magyar együttműködési, illetve kegyeleti okokból Magyarországra történő utazásait,
g) a Magyarság Háza nemzeti identitás kiállítása, látogató- és oktatás-módszertani központja kialakítása, valamint a Magyarság Háza egyéb járulékos felújítása céljából.
63.2 Az előirányzat terhére a határon túli szervezetek és külföldi szervezetek tevékenységhez kapcsolódó működési költségeinek támogatása érdekében vissza nem térítendő költségvetési támogatás nyújtható.
63.3. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
63.4 Az előirányzat terhére a következő felhasználási célok bármelyikén köthető visszterhes szerződés, történhet kifizetés megrendelő, kiküldetés alapján:
a) a Külhoni Magyarságért Díj költségeinek, a Magyar Állandó Értekezlet és szakbizottságainak, továbbá a Diaszpóra Tanács és a Kőrösi Csoma Sándor Program megszervezésével és működtetésével, ösztöndíjas programokkal kapcsolatos költségek kifizetése,
b) a Kisebbségi Vegyes Bizottságok megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos kiadások és a Miniszterelnökség személyi állományába tartozó személyek nemzetpolitikai célú és rendeltetésű hivatalos utazásainak finanszírozása.

magyarországi székhelyű jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, nem magyarországi székhelyű jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (a továbbiakban: külföldi szervezet), Magyarországgal szomszédos országban székhellyel rendelkező, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező külföldi szervezet (a továbbiakban: határon túli szervezet), központi költségvetési szerv

törvény, kormányrendelet, Korm. egyedi határozata, egyedi döntés alapján pályázati úton, vagy előirányzat-
átcsoportosítással

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő kifizetéssel,
előirányzat átcsoportosítással

szerződés szerint

az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül, azzal, hogy a határon túli szervezetnek és a külföldi szervezetnek támogatási kérelem alapján nyújtott határon túli költségvetési támogatás esetén biztosíték kikötésére nem kerül sor.

ösztöndíjas szerződéssel, visszterhes polgári jogi szerződéssel

-

-

65

344762

 

30/5. Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei

Az előirányzat a miniszter egyedi döntése alapján a fővárosi és megyei kormányhivatallal - ideértve a fővárosi és megyei kormányhivatal önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egységét is - vagy annak jogelődjével szemben 9,0 millió forint pertárgyértéket meghaladó peres vagy nemperes eljárásban hozott jogerős bírósági döntés alapján megállapított fizetési kötelezettség ellentételezésére, illetve teljesítésére használható fel, ha annak viselése a költségvetése terhére nem biztosítható, és a marasztalást tartalmazó döntéssel összefüggő bírósági eljárásban eljárási hiba vagy mulasztás nem terheli.
Az 50,0 millió forint pertárgyértéket meg nem haladó peres vagy nemperes eljárás esetén a kifizetés feltétele a fizetési kötelezettség fővárosi és megyei kormányhivatal általi teljesítése.
Az előirányzatból munkaügyi perekkel kapcsolatos kifizetések nem finanszírozhatók, kivéve, ha a per tárgyát képező vitatott munkáltatói intézkedés meghozatalára a fővárosi és megyei kormányhivatalok létrehozását megelőzően került sor. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

központi költségvetési szerv

Korm. egyedi határozata, egyedi döntés alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő kifizetéssel,


66

349306

35 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

349339

 

35/2 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

349317

 

 

35/2/1 Miniszter-
elnökség tulajdonosi joggyakor-
lásával kapcsolatos kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

349351

 

 

 

35/2/1/1 Paks II Atomerőmű Fejlesztő Zrt. tőkeemelése

Paks II Atomerőmű Fejlesztő Zrt. tőkeemelése

Paks II Atomerőmű Fejlesztő Zrt.

-

-

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő kifizetéssel

alapítói határozat alapján

-

70

349362

 

 

 

35/2/1/2 Az MFB. Zrt. működésének támogatása

az állami nevében történő tulajdonosi joggyakorlással járó feladatok – mint közfeladat – MFB általi ellátásának támogatása a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 3. § (12) bekezdésének megfelelően. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

törvény, egyedi döntés alapján vagy
alapítói határozattal

-

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő kifizetéssel

-alapítói határozat alapján

-

71

349462

 

 

 

35/2/1/3 Millenáris Széllkapu Nkft. tőkeemelése

Millenáris Széllkapu Nkft. tőkeemelése

Millenáris Széllkapu Nkft.

alapítói határozattal

-

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő kifizetéssel

alapítói határozat alapján

-

72

349328

 

 

35/2/2 Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó tulajdonosi joggyakor-
lásával kapcsolatos kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

349373

 

 

 

35/2/2/1 Az MFB. Zrt. rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése

Az MFB. Zrt. rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése

MFB. Zrt. rábízott vagyonába tartozó társaságok

-

-

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő kifizetéssel

-

-MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

74

349384

 

 

 

35/2/2/2 Az MFB. Zrt. rábízott vagyonához kapcsolódó tanácsadói, értékbecslési, jogi képviseleti kiadások

Az MFB. Zrt. rábízott vagyonához kapcsolódó tanácsadói, értékbecslési, jogi képviseleti kiadások

MFB Zrt. rábízott vagyonának tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos szállítók

-

-

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő kifizetéssel

-

-

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

75

350895

 

 

 

35/2/2/3. Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó részesedés-
szerzés

az ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a Központi
Adatgyűjtő és Feldolgozó társaság megalapítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre
szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1027/2015. (I. 29.) Korm. határozat 2 pontja alapján a az ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a Központi Adatgyűjtő és Feldolgozó társaság megalapításával összefüggő feladatok.

ENKSZ Zrt. és KAF Zrt.

-

-

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő kifizetéssel

-

-

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

76

351784

35/2/1/4. Az Erste Bank Hungary Zrt. tulajdonosi részesedé-
sének megszerzése

részesedés-
szerzés biztosítása

jogi személy

törvény, egyedi döntés alapján vagy alapítói határozattal egyösszegű vagy részletekben történő kifizetés útján

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

A rendeletet a 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet 44. §-a hatályon kívül helyezte 2016. március 26. napjával, alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 42. §-át azzal, hogy rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

2

A 10. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére