• Tartalom

200/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet

200/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet

a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról1

2015.07.24.

A Kormány a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 28. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a 2. §-át követően a következő alcímmel és 3. §-sal egészül ki:

„(A Hdt. 5–7/A. §-ához)
3. § A Hdt. 5. § (1) bekezdése és 7/A. § (1) bekezdése alkalmazásában Magyarország területe alatt Magyarországnak – az államforma megnevezésétől függetlenül – a katonai szolgálatra történő behívó kiadmányozása, kézbesítése, valamint a bevonulás napján érvényes államterülete értendő.”
„(4) A volt hadiárva, a volt hadigondozott családtag és volt hadigyámolt járadéka iránti kérelem az 5/A. melléklet szerinti formanyomtatványon terjeszthető elő.”

3. § Az R. 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ha a tanúk lakóhelye máshol van, a jegyző megkeresésére a tanúk
a) a lakóhelyük szerinti járási hivatal, vagy
b) külföldön élő, Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkező tanúk esetén a 16. § szerinti szerv
előtt is tehetnek nyilatkozatot.”

4. § Az R. a következő 16. §-sal egészül ki:

16. § (1) A külföldön élő, Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkező magyar állampolgár kérelmező a hadigondozás iránti kérelmét a kérelmező lakóhelye szerinti államban működő magyar diplomáciai és konzuli képviseleten (a továbbiakban: diplomáciai és konzuli képviselet) is benyújthatja.
(2) A kérelmet, valamint a 15. § (4) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozatot a diplomáciai és konzuli képviselet az átvételtől számított első diplomáciai postával megküldi Budapest Főváros Kormányhivatala részére.
(3) Ha a kérelem elbírálásához olyan adat szükséges, amely más magyar hatóság nyilvántartásából vagy irataiból ismerhető meg, és ezeket a kérelmező nem igazolja, ezek beszerzésére a hadigondozotti ügyekben illetékes szerv intézkedik.
(4) A kérelemhez
a) a külföldi okiratot eltérő nemzetközi szerződés vagy viszonossági gyakorlat hiányában – ha ennek elháríthatatlan akadálya nincs – diplomáciai felülhitelesítéssel,
b) az idegen nyelvű okiratot hiteles magyar nyelvű fordítással
ellátva kell csatolni.
(5) Ha a kérelem hiányos vagy az elbíráláshoz szükséges okiratokat a kérelmező nem csatolta, az eljáró szerv a hiány pótlására határidő tűzésével és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett a kérelmezőt felhívhatja. Okirat hiánya esetén a beszerzéséhez szükséges időtartam figyelembevételével megállapított határidőt kell kitűzni.”

5. § Az R. az 1. melléklet szerinti 5/A. melléklettel egészül ki.

6. § Az R. 7. §-át megelőző alcímében a „11–15. §-aihoz” szövegrész helyébe a „11–15/A. §-ához” szöveg lép.

7. § Hatályát veszti az R. 5. § (6) bekezdése.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 200/2015. (VII. 23.) Korm. rendelethez

IGÉNYBEJELENTÉS A VOLT HADIÁRVA, A VOLT HADIGONDOZOTT CSALÁDTAG
ÉS VOLT HADIGYÁMOLT RENDSZERES HAVI JÁRADÉKÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ
Az igénylő
családi és utóneve:     
születési neve:     
TAJ száma:     
anyja születési neve:     
születési helye, ideje: ..............................................., ............... év .............................. hó ................... nap
lakóhelye:    .................................................. ország .................................................. helység, ............................................... utca
............. hsz. .................... em. .......... ajtó .................. ir.sz.
tartózkodási helye: .................................................. ország ...................................................... helység ..................................... ut
............. hsz ..................... em. .......... ajtó .................. ir.sz.
nyugdíjfolyósító törzsszáma:     
telefonszáma, levelezési címe (ha eltérő):     
A szülő (volt hadigondozott családtag esetén unoka, gyermek vagy testvér) neve, akinek jogán a volt hadiárva, volt hadigyámolt, volt hadigondozott családtag a havi rendszeres járadékot igényli:
Az elesett, eltűnt, hadifogságban elhunyt személy elhalálozásának ideje, helye, utolsó ismert lakóhelye:
Kérem, szíveskedjék részemre megállapítani a Hdt. 14/A. §-ában vagy 15/A. §-ában meghatározott havi rendszeres járadékot.
A havi rendszeres járadékot mint:
–    volt hadiárva
–    volt hadigyámolt
–    volt hadigondozott családtag
igényelem. *
(* A megfelelő rész aláhúzandó.)
Az eljárás megindításáról kérelmére értesítjük.
Kelt: ...................................., .............. év ......................... hó .......... nap
.........................................................................
igénylő
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. július 25. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére