• Tartalom

2012/2015. (XII. 29.) Korm. határozat

2012/2015. (XII. 29.) Korm. határozat

az internetről és a digitális fejlesztésekről szóló nemzeti konzultáció (InternetKon) eredményei alapján a Kormány által végrehajtandó Digitális Jólét Programjáról

2015.12.29.

A Kormány köszönetet mond a magyar polgároknak, a szakmai és civil szervezeteknek, a digitális ökoszisztéma szereplőinek, hogy javaslataikkal és véleménynyilvánításukkal segítették az internetről és a digitális fejlesztésekről szóló nemzeti konzultációt (InternetKon). A Kormány megállapította, hogy a nemzeti konzultáció sikeresen lezárult.

A magyar polgárok véleményére alapozva a Kormány a magyar társadalom és a magyar nemzetgazdaság fejlődése és fejlesztése érdekében elindítja a Digitális Jólét Programját.

A Kormány

1. a Digitális Jólét Programjának megalapozása érdekében

a) felhívja a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztost, hogy a digitális ökoszisztéma fejlesztésében érintett piaci szereplőkkel, illetve szakmai és civil szervezetekkel együttműködésben alakítsa ki azokat a hatékony konzultációs fórumokat és csatornákat, amelyek biztosítják, hogy a Digitális Jólét Programjának megvalósítására a lehető legszélesebb szakmai és társadalmi egyeztetés mellett kerüljön sor,

Felelős: a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos

Határidő: 2016. március 31.

b) felhívja a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztost, hogy az internetről és a digitális fejlesztésekről szóló nemzeti konzultáció eredményeivel és a Digitális Jólét Programmal összhangban, a nemzeti fejlesztési miniszter, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és a belügyminiszter bevonásával végezze el a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) felülvizsgálatát,

Felelős: a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos

nemzeti fejlesztési miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

belügyminiszter

Határidő: 2016. június 30.

c) felhívja a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztost, a Miniszterelnökséget vezető minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy egyeztessék a Digitális Jólét Programjából és a Digitális Nemzet Fejlesztési Programból (DNFP) fakadó feladatok végrehajtását;

Felelős: a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos

Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2016. február 29.

2. az internet széles körű hozzáférhetőségének és megfizethetőségének biztosítása érdekében

a) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy dolgozza ki és terjessze a Kormány elé az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítását, amelynek értelmében a törvény 3/A. melléklete (a kedvezményes, jelenleg 18%-os áfa kulccsal adózó termékek, szolgáltatások köre) kiegészül az internet-szolgáltatással,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2016. április 30.

b) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a 2. pont a) pontbeli adócsökkentés megvalósításához szükséges egyeztetéseket – a nemzetgazdasági miniszter bevonásával – az Európai Unió illetékes szerveivel folytassa le,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2016. április 30.

c) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal (a továbbiakban: NMHH) együttműködve kísérje figyelemmel a lakossági és vállalati-közületi internet-szolgáltatás díjainak alakulását annak érdekében, hogy a 2. pont a) alpontbeli adócsökkentés hatása maradéktalanul érvényesüljön a fogyasztói árakban. A szolgáltatási díjak alakulásáról készítsen évente jelentést, és azt terjessze a Kormány elé,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: folyamatos

d) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az NMHH bevonásával készítse elő az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) kiegészítését a számlaképpel és számlatartalommal kapcsolatos olyan új szabályokkal, hogy a 2. pont a) alpontbeli adócsökkentés fogyasztói árakra gyakorolt árcsökkentő hatása a fogyasztók számára is egyszerűen nyomon követhetővé váljon,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2016. június 30.

e) felkéri az NMHH-t, hogy a nemzeti fejlesztési miniszterrel folyamatosan egyeztetve készítse elő az Eht. 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti stratégia (hírközlés-politika) tervezetét és azt terjessze a Kormány elé,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2016. június 30.

f) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a hírközlés-politika tervezetének kidolgozásában történő közreműködése során fordítson különös figyelmet a szélessávú és szupergyors internet-szolgáltatás piacán a verseny élénkítésére,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2016. június 30.

g) felhívja a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztost, hogy az internet-alapcsomag bevezetésének feltételeiről és tartalmáról az 1. pont a) alpontban részletezett konzultációs mechanizmus keretében a piaci szereplőkkel, civil szervezetekkel és állami intézményekkel a szükséges egyeztetéseket folytassa le, az egyeztetések alapján dolgozzon ki javaslatot, és azt terjessze a Kormány elé,

Felelős: a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos

Határidő: 2016. június 30.

h) felhívja a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztost, hogy az internet-alapcsomag bevezetéséhez kapcsolódva, a digitális kompetenciákat fejlesztő képzésekről, és a képzést elvégzők számára a digitális alapcsomag részeként biztosítandó kedvezményrendszerről az 1. pont a) alpontban részletezett konzultációs mechanizmus keretében a piaci szereplőkkel, civil szervezetekkel és állami intézményekkel a szükséges egyeztetéseket folytassa le, az egyeztetések alapján dolgozzon ki javaslatot, és azt terjessze a Kormány elé,

Felelős: a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos

Határidő: 2016. június 30.

i) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a belügyminiszterrel és a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel együttműködve készítsen és működtessen országos, minden településre kiterjedő nyilvántartást az állami és önkormányzati intézmények által biztosított, nyilvánosan elérhető beltéri és kültéri szélessávú vezeték nélküli internet-hozzáférési pontokról (wifi-szolgáltatás),

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

belügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2016. március 31.

j) felhívja a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztost, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel, a nemzeti fejlesztési miniszterrel, a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel együttműködve, az 1. pont a) alpontban részletezett konzultációs mechanizmus keretében kezdje meg a tárgyalásokat a szolgáltatókkal, a települési önkormányzatok érdekképviseleteivel és az egyéb érintett szereplőkkel annak érdekében, hogy a minden településen legalább egy középületben és legalább egy közterületen nyilvánosan elérhető ingyenes szélessávú vezeték nélküli internet-szolgáltatás (wifi-szolgáltatás) rendszer kialakításának és működtetésének pontos műszaki és üzleti feltételeit kidolgozzák, és a tárgyalások alapján tegyen konkrét javaslatot a következőkre:

ja) a Szupergyors Internet Projekt (SzIP) keretében érintett településeken a jelen pont szerinti ingyenes wifi-szolgáltatás biztosításának módja,

jb) az egyéb településeken a jelen pont szerinti ingyenes vezeték nélküli internetelérést biztosító hálózat kiépítéséhez igénybe vehető források meghatározása,

jc) a hálózat üzemeltetésének modellje,

Felelős: a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos

Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

belügyminiszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2016. június 30.

k) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy vizsgálja meg a Digitális Nemzet Fejlesztési Programmal (DNFP) kapcsolatosan a szélessávú hálózatok építésére vonatkozó építési szabályok jogi akadálymentesítését célzó korábbi jogszabályok gyakorlati alkalmazását, valamint e körben értékelje, hogy a jogi akadálymentesítés céljai milyen mértékben valósultak meg, és mindezek alapján tegyen javaslatot a szabályozás továbbfejlesztésére;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2016. augusztus 31.

3. annak érdekében, hogy az internet és a digitalizáció az oktatásban az eddiginél sokkal nagyobb szerepet kapjon

a) felhívja a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztost, hogy az emberi erőforrások miniszterével együttműködve, illetve a nemzeti fejlesztési miniszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel egyeztetve, a digitális kompetenciafejlesztést, mint horizontális szempontot szem előtt tartva készítse elő és terjessze a Kormány elé a Digitális Oktatási Stratégiát, majd ennek elfogadását követően, a stratégia tartalmával összhangban vizsgálja felül a kapcsolódó jogszabályokat és stratégiákat,

Felelős: a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos

emberi erőforrások minisztere

nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2016. június 30.

b) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az emberi erőforrások miniszterével és a nemzetgazdasági miniszterrel együttműködve dolgozzon ki és hajtson végre programot annak érdekében, hogy valamennyi köznevelési-, szakképző- és felsőoktatási intézményen belül, továbbá azokban a nyilvános könyvtárakban, amelyekben a látogatók részéről jelentős internethasználati igény merül fel, valamint a közművelődési intézményekben, illetve a gyermekvédelmi intézményekben megfelelő minőségben elérhető legyen a vezeték nélküli szélessávú internet-szolgáltatás,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

emberi erőforrások minisztere

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: a program kidolgozása: 2016. június 30.

a program végrehajtása: 2017. június 30.

c) felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a nemzetgazdasági minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, illetve a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2016. évi Éves Fejlesztési Keretén belül biztosítsák a 3. pont b) alpontban szereplő feladat megvalósításához szükséges forrást;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2016. június 30.

4. annak érdekében, hogy a gyermekek és a személyiségi jogok védelmét szolgáló szabályok és intézkedések az eddigieknél hangsúlyosabban érvényesüljenek

a) felhívja a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztost, hogy az emberi erőforrások miniszterével együttműködve az 1. pont a) alpontban részletezett konzultációs mechanizmus keretében az érintett szakmai és civil szervezetekkel, az NMHH elnökével, valamint az állami és piaci szereplőkkel egyeztetve készítse elő és terjessze a Kormány elé a „Digitális Gyermekvédelmi Stratégiát”,

Felelős: a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2016. június 30.

b) felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy végezze el a gyermekek védelmére vonatkozó hatályos jogszabályoknak a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 21. § szerinti utólagos hatásvizsgálatát, ennek alapján indokolt esetben tegyen javaslatot a jogszabályok módosítására a gyermekek fokozottabb védelme érdekében,

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2016. június 30.

c) felhívja az igazságügyi minisztert, hogy a belügyminiszter közreműködésével készítsen előterjesztést az internetes zaklatás elleni megfelelő védelmet biztosító jogszabályalkotásról, amelynek célja a zaklatók felelősségre vonása; e körben vizsgálja meg a büntető törvénykönyv olyan módosításának lehetőségét, amely az internetes zaklatást önálló tényállásként nevesíti,

Felelős: igazságügyi miniszter

belügyminiszter

Határidő: 2016. augusztus 31.

d) felhívja az igazságügyi minisztert, hogy végezze el a Ptk. és a Btk. személyiségi jogok védelmére vonatkozó szabályainak a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 21. § szerinti utólagos hatásvizsgálatát, e körben összegezze a személyiségi jogsértésekkel kapcsolatos eljárások, valamint a sérelemdíj alkalmazásának tapasztalatait, és mindezek alapján indokolt esetben tegyen javaslatot a jogszabályok módosítására, illetve további vizsgálatokra,

Felelős: igazságügyi miniszter

Határidő: 2016. december 31.

5. annak érdekében, hogy erősödjön a hazai elektronikus kereskedelem hatékonysága és szabálykövető működése

a) felhívja a belügyminisztert, hogy a nemzetgazdasági miniszterrel együttműködve vizsgálja felül az internetes kereskedelemben elkövetett csalásokkal kapcsolatos nyomozások gyakorlatát és készítsen intézkedési tervet a nyomozások eredményességének növelésére,

Felelős: belügyminiszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2016. május 31.

b) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy vizsgálja felül a fogyasztóvédelmi intézményrendszer működését és bírságolási gyakorlatát az e-kereskedelem területén, és az erről készített jelentést terjessze a Kormány elé,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2016. május 31.

c) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az igazságügyi miniszterrel együttműködve készítse elő a fogyasztóvédelmi és az adatvédelmi jogszabályok olyan módosításait, amelyek lehetővé teszik az internetes kereskedelem és az online fizetési megoldások körében a fogyasztókkal szemben súlyos jogsértést elkövető e-kereskedelmi vállalkozások nyilvános adatbázisban történő megnevezését és nyilvántartását,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

igazságügyi miniszter

Határidő: 2016. május 31.

d) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az 5. pont a)–c) alpontok eredménye alapján vizsgálja felül az elektronikus kereskedelem szabályozását;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2016. augusztus 31.

6. annak érdekében, hogy az eddigieknél jobban fejlődjön a hazai digitális gazdaság, javítva mind a magyar IKT vállalkozások, mind az infokommunikációs eszközöket és szolgáltatásokat használó kis- és közepes vállalkozások versenyképességét

a) felhívja a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztost, hogy a nemzetgazdasági miniszterrel, a nemzeti fejlesztési miniszterrel és az emberi erőforrások miniszterével együttműködve dolgozza ki és terjessze a Kormány elé a hazai innovatív vállalkozói környezet (startup ökoszisztéma) fejlesztésére irányuló Digitális Startup Stratégiát,

Felelős: a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos

nemzeti fejlesztési miniszter

emberi erőforrások minisztere

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2016. szeptember 30.

b) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztossal együttműködve vizsgálja meg az adójogszabályok olyan módosításának lehetőségét, amelynek révén lehetővé válik, hogy az innovatív vállalkozásokat (startupokat) támogató befektetők a tevékenységükkel kapcsolatosan adókedvezményt vehessenek igénybe,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos

Határidő: 2016. szeptember 30.

c) felhívja a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztost, hogy a külgazdasági és külügyminiszterrel és a nemzeti fejlesztési miniszterrel együttműködve dolgozza ki és terjessze a Kormány elé az informatikai vállalkozások exportfeltételeinek javítását célzó Digitális Exportfejlesztési Stratégiát,

Felelős: a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos

külgazdasági és külügyminiszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2016. június 30.

d) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a belügyminiszterrel, a nemzetgazdasági miniszterrel és a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztossal együttműködve készítsen jelentést a Kormány számára a kis- és középvállalkozások informatikai helyzetéről és ügyintézési lehetőségeiről, valamint készítsen intézkedési tervet ezek javításáról,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

belügyminiszter

nemzetgazdasági miniszter

a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos

Határidő: 2016. június 30.

e) felhívja az igazságügyi minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel együtt, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökének bevonásával, valamint a jogosultakkal és a felhasználókkal egyeztetve alakítson ki tárgyalási álláspontot az európai szerzői jogi szabályozás felülvizsgálatáról folytatott tárgyalásokra. A tárgyalási álláspont alapja az legyen, hogy az európai szabályozás biztosítsa, hogy mindenki kedvező áron, legálisan és egyszerűen juthasson az interneten médiatartalmakhoz,

Felelős: igazságügyi miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2016. február 29.

f) felhívja az igazságügyi minisztert, hogy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökének bevonásával, a jogosultakkal és a felhasználókkal egyeztetve végezze el a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény utólagos hatásvizsgálatát a 6. pont e) elpontban említett szempontok alapján és mindezek alapján indokolt esetben tegyen javaslatot a szabályozás felülvizsgálatára, illetve új jogszabályok megalkotására;

Felelős: igazságügyi miniszter

Határidő: 2016. június 30.

7. annak érdekében, hogy az elektronikus közigazgatási szolgáltatások terén az eddiginél rugalmasabb és a felhasználók igényeit jobban kielégítő fejlesztésekre kerüljön sor

a) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a belügyminiszterrel együttműködve, az internetről és a digitális fejlesztésekről szóló nemzeti konzultáció eredményeinek figyelembe vételével végezze el az elektronikus közigazgatásra vonatkozó stratégiai dokumentumok felülvizsgálatát,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

belügyminiszter

Határidő: 2016. március 31.

b) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert és a belügyminisztert, hogy a használati mutatók alapján határozzák meg a polgárok által leggyakrabban igénybe vett 10 közigazgatási ügyet és készítsenek intézkedési tervet az ezek mielőbbi internetes ügyintézését lehetővé tevő fejlesztésekről,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

belügyminiszter

Határidő: 2016. június 30.

c) felhívja a belügyminisztert, hogy gondoskodjon a magyarorszag.hu portál vagy más kormányzati honlapok, portálcsaládok olyan felhasználóbarát átalakításáról, amely lehetővé teszi, hogy a polgárok és a vállalkozások minden, számukra releváns közigazgatási tartalomhoz és szolgáltatáshoz közérthető és hatékony módon férhessenek hozzá,

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2016. december 31.

d) felhívja a belügyminisztert, hogy nyújtson be előterjesztést annak érdekében, hogy az elektronikus közigazgatási szolgáltatások teljes körű elérhetővé tételéig létrejöjjön egy olyan, a 1818 kormányzati ügyfélvonalon alapuló, a hét minden napján, napi 24 órában elérhető, az online hozzáférés lehetőségét is biztosító folyamatos ügyfélszolgálat, amelynek segítségével a lakossági ügyfelek és a vállalkozások minden ügytípus intézéséhez szakértő segítséget kaphatnak,

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2016. február 15.

e) felhívja a belügyminisztert, hogy dolgozza ki és terjessze a Kormány elé a 7. pont d) alpontban szereplő online hozzáférés lehetőségét is biztosító folyamatos ügyfélszolgálat finanszírozási modelljét, valamint az érintett szervek együttműködésének rendjét szabályozó jogszabály tervezetét,

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2016. április 30.

f) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az e-közigazgatási szolgáltatások tekintetében a belügyminiszterrel együttműködve tárja fel a felhasználói igényeket, gyűjtse össze és értékelje az e-közigazgatási szolgáltatásokkal kapcsolatos felhasználói tapasztalatokat, illetve a szolgáltatások értékelésével, elfogadottságával kapcsolatos információkat, valamint az állampolgárok szempontjából tesztelje és minősítse az egyes e-közigazgatási fejlesztéseket,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

belügyminiszter

Határidő: folyamatos

g) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a belügyminiszter és a Miniszterelnökséget vezető miniszter közreműködésével a közadat-vagyon teljes körű felmérésével készítse el a közadat-katasztert, illetve a nemzetgazdasági és vállalati versenyképesség erősítése érdekében a közadatok széleskörű újrahasznosításához szükséges intézkedésekről szóló 1310/2015. (V. 21.) Korm. határozat 4. pontja nyomán készülő fehér könyv alapján készítsen előterjesztést a személyes adatnak nem minősülő közadatok újrahasznosításának lehetőségeiről. Az előterjesztés tartalmazza a kormányzati adatpolitika stratégiai térbe történő illesztését, valamint a szükséges jogszabályi változásokat is,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

belügyminiszter

Határidő: 2017. március 31.

h) felhívja a belügyminisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter, illetve a nemzeti fejlesztési miniszter közreműködésével alakítsa ki a települési önkormányzatok internetes megjelenésének központi módszertani, fejlesztési és üzemeltetési kompetencia-központját és támogató rendszerét, amely az önkéntes alapon részt vevő önkormányzatok számára

ha) ajánlásokat fogalmaz meg annak érdekében, hogy az önkormányzatok honlapjai egységesen magas színvonalú szolgáltatásokat és tájékoztatást nyújtsanak,

hb) alkalmazásokat, költséghatékony működtetési megoldásokat biztosít az önkormányzatok internetes megjelenéséhez és szolgáltatások nyújtásához;

Felelős: belügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2016. szeptember 30.

8. annak érdekében, hogy érvényesüljön Magyarország informatikai függetlensége, és ne hátráltassák bürokratikus akadályok a nyílt szabványokra és nyílt forráskódra épülő szoftveres megoldások alkalmazását

a) felhívja a belügyminisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszterrel, a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel együttműködve készítsen jelentést a Kormány számára az egyes közigazgatási szervek által használt elektronikus dokumentumok formátumáról és a nyílt forráskódú irodai szoftverek használatáról szóló 1479/2011. (XII. 23.) Korm. határozat végrehajtásáról, továbbá működtessen monitoring rendszert a nyílt szabványokra és nyílt forráskódra épülő szoftverek használatáról a közszférában,

Felelős: belügyminiszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2016. március 31.

b) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszterrel, a nemzetgazdasági miniszterrel és a belügyminiszterrel együttműködve vizsgálja meg és készítse elő a közbeszerzésekről szóló jogszabályok olyan módosítását, amelynek értelmében a szoftverre vonatkozó beszerzésekhez kapcsolódó műszaki leírás meghatározásának módjára és tartalmára külön kormányrendelet vonatkozik, amely kimondja, hogy a visszterhes szoftver- és szoftverhez kapcsolódó szolgáltatás-beszerzések során a teljes élettartamra számított költséget (TCO) is kötelezően figyelembe kell venni, valamint rögzíti a szoftverbeszerzéseknél érvényesítendő szempontokat, és meghatározza azt a szervezetet a közigazgatáson belül, amelynek az a feladata, hogy a fenti elvárásokat megfelelő módon érvényesítse;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidő: 2016. május 31.

9. annak érdekében, hogy megfelelően érvényesüljön az internetes hálózat-semlegesség Magyarországon

a) felhívja a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztost és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az NMHH-val együttműködve készítsenek jelentést a Kormány számára az internetes hálózat-semlegesség kérdésével kapcsolatos hazai helyzetről, tekintettel az Európai Parlament és a Tanács „a nyílt internet-hozzáférés megteremtéséhez szükséges intézkedések meghozataláról, továbbá az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelvről és az Unión belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti barangolásról (roaming) szóló 531/2012/EU rendelet módosításáról” szóló (EU) 2015/2120 (2015. november 25.) rendeletére,

Felelős: a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2016. december 31.

b) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztossal együttműködve és az NMHH-val egyeztetve készítse elő és terjessze a Kormány elé az internetes hálózat-semlegességről szóló törvény tervezetét;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos

Határidő: 2017. március 31.

10. annak érdekében, hogy a globális internetes vállalkozások a hazai internetes vállalkozásokkal egyenlő feltételek mellett vegyenek részt a piaci versenyben, illetve piaci súlyuknak megfelelő mértékben vegyék ki a részüket a közteherviselésből és a hazai digitális gazdaság fejlesztéséből

a) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztossal együttműködve, a sikeres nemzetközi gyakorlatokat is figyelembe véve készítsen jelentést a globális internetes vállalkozások adóelkerülésével szembeni fellépés lehetőségeiről,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos

Határidő: 2016. június 30.

b) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztossal együttműködve a 10. pont a) alpont alapján vizsgálja felül a globális internetes vállalkozások adóelkerülésével érintett országokkal fennálló, kettős adóztatást kizáró egyezményeket,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos

Határidő: 2016. június 30.

c) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztossal együttműködve készítsen intézkedési tervet az adóelkerülés megakadályozására, melynek részeként dolgozza ki az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, más adózásra vonatkozó jogszabályok, valamint a hazai reklámpiac szereplőivel egyeztetve a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény olyan módosítását, amely biztosítja, hogy a globális internetes vállalkozások a hazai piaci szereplőkkel azonos módon fizessék meg az adókat magyarországi üzleti tevékenységük után,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos

Határidő: 2016. szeptember 30.

d) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a fenti intézkedési terv részeként dolgozza ki azon közép-európai kezdeményezés megvalósítási tervét, mely szerint az adózásra vonatkozó jogszabályok olyan módosítása szükséges, amely az Amerikai Egyesült Államokban érvényesülő FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) rendszere logikájának megfelelően lehetővé teszi a megfizetendő közterhek levonását a globális internetes vállalkozások számára Magyarországról külföldre indított banki átutalások összegéből,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2016. szeptember 30.

e) felhívja az igazságügyi minisztert, hogy a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztossal együttműködve, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökének bevonásával, a jogosultakkal és a hazai felhasználókkal egyeztetve készítse el a szerzői jogi tárgyú jogszabályok olyan módosítását, amely biztosítja, hogy a globális internetes vállalkozások a hazai jogosultak műveinek felhasználása után megfelelő jogdíjakat fizessenek meg,

Felelős: igazságügyi miniszter

a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos

Határidő: 2016. szeptember 30.

f) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert és a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztossal együttműködve dolgozzon ki javaslatot a Kormány számára a piaci egyenlőség érvényesítése, valamint az EU intézményeivel és tagállamaival közös fellépés kezdeményezése érdekében, melynek célja, hogy az Európában tevékenykedő globális internetes vállalkozások adóelkerülésének gyakorlata megszűnjön, és kiküszöbölhetőek legyenek azok a piactorzító hatások, amelyeket e vállalatok jelenléte a nemzeti tartalomszolgáltatási-, elektronikus hírközlési és reklámpiacokon okoz;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

külgazdasági és külügyminiszter

a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos

Határidő: 2016. szeptember 30.

11. a fenti célok hatékony megvalósítása, a szükséges koordinációs feladatok ellátása, illetve az ehhez szükséges erőforrások biztosítása érdekében felhívja a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy biztosítsa a szükséges szervezeti és költségvetési feltételeket a Kormány általános politikájának részeként az internetről és a digitális fejlesztésekről szóló nemzeti konzultáció eredményeképp létrejövő, a magyar internet fejlesztésével kapcsolatos kormányzati feladatok, azaz a Digitális Jólét Programja összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos számára meghatározott feladatok teljes körű ellátásához, illetve a munkáját segítő titkárság működéséhez.

Felelős: a miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: 2016. január 31.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére