• Tartalom

2015. évi CCII. törvény

2015. évi CCII. törvény

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény, valamint ezzel összefüggésben egyes további törvények módosításáról1

2016.03.01.

1. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása

1–38. §2

39. § (1)–(2)3

(3) A Szabs. tv. 141. §-a a következő (2d)–(2g) bekezdéssel egészül ki:

„(2d) Ha a pénzbírság vagy a helyszíni bírság végrehajtására az általános szabálysértési hatóság rendelkezik feladat- és hatáskörrel, azok befizetésének ellenőrzésére az általános rendőrségi feladatokat ellátó szerv központi szerve is feladat- és hatáskörrel rendelkezik.
(2e) A (2d) bekezdésben meghatározott feladat ellátása érdekében az általános szabálysértési hatóság elektronikus hozzáférést biztosít a beszedési számláinak kivonatához az általános rendőrségi feladatokat ellátó szerv központi szerve részére.
(2f) Az általános szabálysértési hatóság az általános rendőrségi feladatokat ellátó szerv központi szerve részére a (2d) bekezdésben meghatározott feladat ellátása érdekében a 157. § (3a) bekezdése szerinti adatkörből rendelkezésére álló adatokat továbbítja. Az általános rendőrségi feladatokat ellátó szerv központi szerve a (2g) bekezdés szerinti feladatok ellátását követően ezeket az adatokat törli.
(2g) Az általános rendőrségi feladatokat ellátó szerv központi szerve a (2d) bekezdésben meghatározott feladat ellátása során összeveti a feladatellátásával összefüggésben rendelkezésre álló adatokat, és az összevetés eredményeképpen elvégzi a 153. § (3) bekezdés h) pontja szerinti feladatokat.”

40–43. §4

44. § (1)5

(2) A Szabs. tv. 153. § (3) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

[A szabálysértést elkövetettek és a helyszíni bírságoltak nyilvántartásában a (2) bekezdésben meghatározott adatokat jogszabályban meghatározott formában és módon rögzíti]

h) a 141. § (2d) bekezdés szerinti esetben a (2) bekezdés f) pontja és a (2) bekezdés o) pont od) alpontja szerinti adatokat az általános rendőrségi feladatokat ellátó szerv központi szerve.”

(3)6

45. § (1)–(4)7

(5) A Szabs. tv. 157. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Az általános rendőrségi feladatokat ellátó szerv központi szerve a 141. § (2d) bekezdésében meghatározott feladat- és hatáskörében közvetlen hozzáféréssel jogosult átvenni
a) a személyazonosító adatok nyilvántartásából a 151. § (2) bekezdés aa), ab), ad), ae) és ah) pontjában szereplő, az érintett személyre vonatkozó,
b) a szabálysértést elkövetettek és a helyszíni bírságoltak nyilvántartásából
ba) a 153. § (2) bekezdés c) pontjából az eljárt szabálysértési hatóság megnevezésére, határozatának számára, a határozat jogerőre emelkedésének napjára vonatkozó,
bb) a 153. § (2) bekezdés d) pontjában szereplő adatokból a pénzbírság összegére vonatkozó,
adatokat.”

46–54. §8

2. A szabálysértési jogsegélyről szóló 2007. évi XXXVI. törvény módosítása

55–57. §9

3. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása

58. §10

4. Záró rendelkezések

59. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2016. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 39. § (3) bekezdése, 44. § (2) bekezdése és a 45. § (5) bekezdése 2016. március 1-jén lép hatályba.

60. § E törvény

a) 52. §-a, 53. § 11. pontja a büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való jogról szóló, 2012. május 22-i 2012/13/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének, 6 cikkének és 11. cikkének,

b) 9. §-a, 12. §-a, 52. §-a, valamint az 53. § 16. pontja a büntetőeljárás során és az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogról, valamint valamely harmadik félnek a szabadságelvonáskor történő tájékoztatásához való jogról és a szabadságelvonás ideje alatt harmadik felekkel és a konzuli hatóságokkal való kommunikációhoz való jogról szóló, 2013. október 22-i 2013/48/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 3–5. cikkének, 9. cikkének, 12. cikkének és 15. cikkének

való megfelelést szolgálja.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2015. december 1-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2015. december 12. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. március 2. napjával.

2

Az 1–38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 39. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 40–43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 44. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 44. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 45. § (1)–(4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 46–54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

Az 55–57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére