• Tartalom

204/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet

204/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet

a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint az egyes migrációs, illetve menekültügyi tárgyú és más kormányrendeletek jogharmonizációs célú módosításáról1

2015.08.01.

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 12. pontjában,

a 2. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdésének 13. pontjában,

a 3. alcím tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés a), g) és m) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (1) bekezdésében,

az 5. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés c) pontjában, az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (4) bekezdés e) pontjában,

a 6. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében,

a 7. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. § (4) és (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet módosítása

1. § A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21). Korm. rendelet 2. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„1. Honvédelmi és katonai célú építmény, építményrész, építményegyüttes, ideértve az ezekhez az ingatlanokhoz közvetlenül tartozó nyomvonal jellegű építményeket is (a továbbiakban együtt: építmény): az az építmény, amelynek sajátos honvédelmi vagy katonai rendeltetésére tekintettel – beleértve a nemzetközi katonai szerződésekből eredő kötelezettséget is – honvédségi szolgálati viszonyon kívüli használata korlátozott, kivéve, ha az kizárólag sport-, üdülés-, lakás-, kulturális, művelődési, oktatási, igazgatási célra szolgál, vagy abban szociális, illetve egészségügyi tevékenységet végeznek, valamint Magyarország területének a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének létrehozásáról szóló 562/2006/EK rendelet 2. cikk 2. pontja szerinti külső határnak megfelelő határvonaltól, illetve a határjeltől számított 10 méteres sávjában, az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 5. § (1) bekezdésében foglalt célok megvalósítása érdekében létesülő építmény.”

2. A védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 4. § l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

l) katonai célú építési beruházás: a HM vagyonkezelésében lévő, illetve a HM, a HM közvetlen alárendeltségébe, közvetlen és fenntartói irányítása, valamint felügyelete alá tartozó szervezetek és a Magyar Honvédség katonai szervezetei használatában lévő épületen, építményen, építményrészen, építményegyüttesen és ingatlanon – ideértve az ingatlanokhoz közvetlenül tartozó nyomvonal jellegű építményeket –, valamint Magyarország területének a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének létrehozásáról szóló 562/2006/EK rendelet 2. cikk 2. pontjának megfelelő külső határ szerinti határvonaltól, illetve a határjeltől számított 10 méteres sávjában, az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 5. § (1) bekezdésében foglalt célok megvalósítása érdekében megvalósuló építési beruházás.”

(2) A védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésében a „Közbeszerzési tv.-ben” szövegrész helyébe a „közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben (a továbbiakban: Közbeszerzési tv.)” szöveg lép.

3. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

3. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Harmvhr.) 1. §-a a következő g) ponttal egészül ki:

[A Tv.-ben szabályozott közigazgatási hatósági eljárások (a továbbiakban: idegenrendészeti eljárások) során a következő hatóságok (a továbbiakban: idegenrendészeti hatóságok) járnak el:]

g) az V. fejezet alkalmazása tekintetében az általa elrendelt kiutasítás, önkéntes távozás, kitoloncolás, valamint beutazási és tartózkodási tilalom kapcsán a menekültügyi hatóság.”

4. § A Harmvhr. 114. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A Tv. 43. § (2) bekezdés b) pontja alapján a menekültügyi hatóság a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvényben meghatározott esetekben jogosult kiutasítás elrendelésére.
(2b) A menekültügyi hatóság által elrendelt kiutasítás végrehajtására a harmadik országbeli állampolgár tartózkodásának helye szerint illetékes regionális igazgatóság intézkedik.”

5. § A Harmvhr. 121/A. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha a megkeresett tagállam felelőssége az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Dublin III. rendelet) alapján beáll, a menekültügyi hatóság a kérelmező át-vagy visszaadásáról rendelkező végzést (a továbbiakban: átadásáról rendelkező végzés) a felelősség beállásának napjától vagy a Dublin III. rendelet 22. cikk (1) és (6) bekezdésében, 25. cikk (1) bekezdésében, illetve 28. cikk (3) bekezdésében foglalt határidők lejártát követő nyolc napon belül köteles meghozni.
(4) A kérelmező átadásáról rendelkező végzés a Dublin III. rendelet 26. cikk (1) és (2) bekezdésében, a 27. cikk (1) és (2) bekezdésében, valamint a 29. cikk (1) és (2) bekezdésében foglaltakat tartalmazza.”

6. § A Harmvhr. 123. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Tv. 50. § (4) bekezdésében, a 61. § (4) bekezdés e) pontjában, valamint a 62. § (4) bekezdésben meghatározott megtérítési kötelezettséget a kiutasítást végrehajtó hatóság végzésben rendeli el. A kötelezettséget az elrendeléstől számított három hónapon belül kell teljesíteni. A teljesítési határidő eredménytelen eltelte esetén a Tv. 50. § (4) bekezdés b)–d) pontjában felsorolt személyek és szervezetek vonatkozásában a közigazgatási végrehajtás szabályait kell alkalmazni.”

7. § A Harmvhr. 124. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az eljáró idegenrendészeti hatóság a kiutasítás elrendelésére irányuló eljárásban vagy a kiutasítás végrehajtása során a non-refoulement követelmény fennállásának vizsgálata érdekében köteles beszerezni a menekültügyi hatóság véleményét, amely a megkeresést soron kívül teljesíti. A menekültügyi hatóság véleményében foglaltaktól az eljáró idegenrendészeti hatóság nem térhet el. Nem kell vizsgálni a Tv. 51. § (1) bekezdésében foglalt tilalom fennállását, ha a visszairányítás EGT-tagállam területére történik. A menekültügyi hatóság a menekültügyi eljárása során a kiutasítás elrendelése előtt a non-refoulement követelmény fennállását a menekültügyi eljárásban vizsgálja.”

8. § A Harmvhr. 126. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Idegenrendészeti őrizetet a kiutasítást elrendelő vagy a menekültügyi hatóság által elrendelt kiutasítást végrehajtó regionális igazgatóság vagy a Rendőrség rendelhet el.”

9. § A Harmvhr. 131. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Közösségi szállás az idegenrendészeti eljárás alatt álló külföldiek, a Tv. 29. § (1) bekezdés a)–c) pontja alapján humanitárius célú tartózkodási engedéllyel rendelkező, illetve az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgárok elhelyezésére szolgáló, a Hivatal által fenntartott szálláshely.”

10. § A Harmvhr. 136. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közösségi szálláson nyújtott szolgáltatások költségét – a humanitárius célú tartózkodási engedéllyel rendelkező, illetve a menekültügyi hatóság vagy bíróság által nemzetközi vagy kiegészítő védelemben részesített harmadik országbeli állampolgár kivételével – a szálláshely szerint illetékes regionális igazgatóság a szállás elhagyásakor költségjegyzékben állapítja meg. Az összeg számításának módját külön jogszabály határozza meg.”

11. § A Harmvhr. 142. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Visszairányítás végrehajtása esetén a kitoloncolást a Rendőrség, kiutasítás végrehajtása esetén az idegenrendészeti kiutasítást elrendelő idegenrendészeti hatóság vagy a bíróság által elrendelt kiutasítást végrehajtó regionális igazgatóság rendeli el. A Tv. 65. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a menekültügyi hatóság által elrendelt kiutasítás végrehajtása esetén a kitoloncolást a harmadik országbeli állampolgár tartózkodásának helye szerint illetékes regionális igazgatóság rendeli el.”

12. § A Harmvhr. 146. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Tv. 67. § (4) és (7) bekezdésének alkalmazása során a rendőr azt a harmadik országbeli állampolgárt,
a) aki az ellenőrzés során magát lejárt vagy érvénytelen tartózkodásra jogosító engedéllyel igazolta vagy az ellenőrzés során magyarországi tartózkodásának jogszerűségét nem tudta igazolni,
aa) ha vele szemben a 114. § (2) bekezdése alapján a Rendőrség rendelhet el idegenrendészeti kiutasítást, a Rendőrség ellenőrzés helye szerint illetékes helyi szervéhez,
ab) egyéb esetben az ellenőrzés helye szerint illetékes regionális igazgatósághoz;
b) aki a személyazonosságát nem tudta igazolni, a Rendőrség ellenőrzés helye szerint illetékes helyi szervéhez;
c) aki az ellenőrzés során a nemzetközi védelem iránti kérelem előterjesztésére vonatkozó szándékát az idegenrendészeti hatóság előtt kinyilvánítja a menekültügyi hatóság eljárásának megkezdése érdekében az ellenőrzés helye szerint illetékes menekültügyi hatósághoz – ha a harmadik országbeli állampolgárral szemben büntetőeljárás lefolytatásának nincs helye –
előállítja, illetve vele szemben visszatartás intézkedést alkalmazhat.”

13. § A Harmvhr. 113. § (2)–(4) bekezdésében, valamint a 117. § (2) bekezdésében az „idegenrendészeti hatóság” szövegrész helyébe az „idegenrendészeti vagy menekültügyi hatóság” szöveg lép.

14. § A Harmvhr. 183. § (2) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:

(E rendelet)

l) az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó szempontok és eljárási szabályok megállapításáról szóló 343/2003/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1560/2003/EK rendelet módosításáról szóló, 2014. január 30-i 118/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet”

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

4. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosítása

15. § A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról rendelkező 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Metvhr.) 7/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A menekültügyi hatóság vagy miniszter menekültkénti elismerésről szóló döntést csak akkor hozhat, ha a szakhatóság a külföldi menekültkénti elismerésével szemben kifogást nem emel.”

16. § A Metvhr. 36/D. § (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az őrizet olyan épületben vagy épületrészben létesíthető, ahol)

a) az elismerését kérő elhelyezésére szolgáló helyiségekben fejenként lehetőség szerint legalább 15 m3 légtér és 5 m2 mozgástér, a házastársak és a kiskorú gyermekkel rendelkező családok részére különálló – a családtagok számára is figyelemmel – legalább 8 m2 mozgásteret magában foglaló lakótér,”

(biztosítható.)

17. § (1) A Metvhr. 64. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha a külföldi elismerés iránti kérelem benyújtására irányuló szándékát idegenrendészeti eljárás során nyilvánítja ki, nyilatkozatát az eljáró hatóság jegyzőkönyvbe foglalja, és – a jegyzőkönyv, valamint az általa rögzített ujjnyomat-lap egyidejű megküldésével – haladéktalanul értesíti a menekültügyi hatóságot, egyidejűleg a menekültügyi hatóság tájékoztatását kéri arra vonatkozóan, hogy az elismerés iránti kérelmének benyújtása esetén a külföldi elismerését kérőként fog-e területen maradási joggal rendelkezni.”

(2) A Metvhr. 64. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A menekültügyi hatóság a (2) bekezdésben foglalt tájékoztatás-kérést haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül teljesíti.”

(3) A Metvhr. 64. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A menekültügyi hatóság az értesítést követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül gondoskodik a külföldi elismerés iránti kérelmének rögzítéséről, majd a kérelem rögzítését követően gondoskodik a külföldi elhelyezésére szolgáló befogadó állomásra szállításáról, kivéve, ha a külföldi
a) ügyében a repülőtéri eljárásra vonatkozó szabályok irányadók,
b) személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés, intézkedés, büntetés, vagy idegenrendészeti eljárásban korábban elrendelt személyi szabadságot korlátozó intézkedés hatálya alatt áll, vagy
c) jogszerűen tartózkodik Magyarország területén és nem kéri befogadó állomáson történő elhelyezését.”

18. § A Metvhr. a következő 64/A. §-sal egészül ki:

64/A. § (1) A menekültügyi hatóság az elismerés iránti kérelem rögzítését követő munkanapon megkeresi a szakhatóságot.
(2) A megkeresésben a menekültügyi hatóság a szakhatóság részére továbbítja a kérelmező menekültügyi nyilvántartásban kezelt adatait. A szakhatóság megkeresésére a menekültügyi hatóság a kérelemhez csatolt okiratokba betekintést biztosít.
(3) A szakhatóság a kérelmezőt meghallgathatja.
(4) Ha a szakhatósági állásfoglalás megküldését követően a külföldire vonatkozóan olyan adat merül fel, amely a szakhatósági állásfoglalás visszavonását indokolja, a szakhatóság az új szakhatósági állásfoglalását a menekültügyi hatóságnak haladéktalanul megküldi.”

19. § A Metvhr. 66. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A menekültügyi eljárás során az elismerését kérő részére kézbesítendő iratokat egyidejűleg törvényes képviselője, gyermekvédelmi gyámja, ügygondnoka vagy meghatalmazottja részére is kézbesíteni kell.”

20. § A Metvhr. 72. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A menekültügyi hatóság az országinformációs központ jelentésének beszerzésétől eltekinthet
a) ha a kérelem elfogadhatatlan, vagy a Tv. 51. § (7) bekezdés a)–d) pontjai alapján gyorsított eljárás lefolytatásának van helye, továbbá
b) ha az elismerés visszavonására irányuló eljárás a jogállásról történő önkéntes lemondáson alapul.”

21. § A Metvhr. 73. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

73. § Az elismerését kérő menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként történő elismerése esetén a Tv. 42. § (1) bekezdésében meghatározott kapcsolatfelvétel tilalma az elismerés visszavonásáról rendelkező jogorvoslattal tovább nem támadható döntés meghozataláig áll fenn.”

22. § A Metvhr. 79. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

79. § A menekültügyi hatóság a kiutasítás, kitoloncolás valamint a beutazási és tartózkodási tilalom elrendelése során a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet szabályainak megfelelő alkalmazásával jár el.”

23. § A Metvhr. 82. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

82. § (1) A menekültügyi hatóság a kérelmezőt – a Tv. 43. §-ában, valamint e rendelet 74–77. §-ában foglaltak szerint – személyesen meghallgatja.
(2) A személyes meghallgatást a menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerés iránti kérelem (e fejezetben a továbbiakban: kérelem) benyújtását követően haladéktalanul le kell folytatni.”

24. § (1) A Metvhr. 83. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Tv. 49. § (2) bekezdése szerinti eljárás (a továbbiakban: dublini eljárás) magában foglalja az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó szempontok és eljárási szabályok megállapításáról szóló 343/2003/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1560/2003/EK bizottsági rendelet módosításáról szóló, 2014. január 30-i 118/2014/EU bizottsági végrehajtási rendeletet (a továbbiakban együtt: dublini rendeletek) alkalmazó állam (a továbbiakban: tagállam) hatóságának megkeresését, a más tagállam hatóságával történő egyeztetést, az átadás-átvételi eljárás lefolytatását, valamint a kérelmező átadását, illetve visszaadását (a továbbiakban együtt: átadás).”

(2) A Metvhr. 83. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Ha a megkeresett tagállam felelőssége az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Dublin III. rendelet) alapján beáll, a menekültügyi hatóság a kérelmező át-vagy visszaadásáról rendelkező végzést (a továbbiakban: átadásáról rendelkező végzés) rendelkező végzést a felelősség beállásának napjától, vagy a Dublin III. rendelet 22. cikk (1) és (6) bekezdésében, 25. cikk (1) bekezdésében, illetve 28. cikk (3) bekezdésében foglalt határidők lejártát követő nyolc napon belül köteles meghozni.
(4) A kérelmező átadásáról rendelkező végzés a Dublin III. rendelet 26. cikk (1) és (2) bekezdésében, 27. cikk (1) és (2) bekezdésében, valamint 29. cikk (1) és (2) bekezdésében foglaltakat tartalmazza.”

25. § A Metvhr. 96. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Dublini eljárás lefolytatásának – a menekültügyi eljárás megszüntetése eseteinek kivételével – csak a menekültügyi hatóság menekültügyi eljárást befejező döntésének meghozataláig van helye.”

(E rendelet – a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvénnyel együtt – a következő közösségi jogi aktusoknak történő megfelelést szolgálja:)

m) a nemzetközi védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 2013. június 26-i 2013/33/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv;
n) a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló, 2008. december 16-i 2008/115/EK parlamenti és tanácsi irányelvnek.”

(E rendelet – a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvénnyel együtt – a következő közösségi jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg:)

d) az egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó szempontok és eljárási szabályok megállapításról szóló 343/2003/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1561/2003/EK rendelet módosításáról szóló, 2014. január 30-i 118/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet;
e) az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 2013. június 26-i 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet.”

27. § (1) A Metvhr. 74. § (1) bekezdésében az „ügygondnoka” szövegrész helyébe az „ügygondnoka vagy gyermekvédelmi gyámja” szöveg lép.

(2) A Metvhr. 74. § (2) bekezdésében, valamint a 76. § (2) bekezdésében az „ügygondnok” szövegrész helybe az „ügygondnok vagy gyermekvédelmi gyám” szöveg lép.

(3) A Metvhr. 76. § (1) bekezdésében az „ügygondnokát” szövegrész helyébe az „ügygondnokát vagy gyermekvédelmi gyámját” szöveg lép.

(4) A Metvhr. 77. § (1) bekezdésében a „43. § (2) bekezdés” szövegrész helybe a „43. § (2) bekezdés a) pontja” szöveg lép.

28. § Hatályát veszti a Metvhr.

a) A VII. fejezet „Az előzetes vizsgálati eljárás” és „A részletes vizsgálati eljárás” alcímei,

5. A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

29. § A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet a következő 7. §-sal egészül ki:

7. § A Kormány az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény szerinti közérdekű használati jog gyakorlójaként az Országos Rendőr-főkapitányságot jelöli ki azzal, hogy az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti feladatok ellátása érdekében a feladat- és hatáskörrel rendelkező szervek és személyek az ingatlant használhassák.”

6. A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

30. § A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése az alábbi c) és d) ponttal egészül ki:

(Támogatás nyújtható)

c) a menekültügyi őrizetben lévő személy kivételével kérelmének jogerős elbírálásáig annak, aki menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként történő elismerés iránti kérelmet nyújtott be, vagy
d) annak a harmadik országbeli állampolgárnak, akinek az idegenrendészeti hatóság a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 62. § (1) bekezdés a), c), d), f) pont alapján kijelölt helyen való tartózkodását rendelte el”

(legfeljebb 4 hónap időtartamra szóló, határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 4 órás munkaidőben történő foglalkoztatására.)

31. § A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése az alábbi c) és d) ponttal egészül ki:

(Támogatás nyújtható)

c) a menekültügyi őrizetben lévő személy kivételével kérelmének jogerős elbírálásáig annak, aki menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként történő elismerés iránti kérelmet nyújtott be, vagy
d) annak a harmadik országbeli állampolgárnak, akinek az idegenrendészeti hatóság a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 62. § (1) bekezdés a), c), d), f) pont alapján kijelölt helyen való tartózkodását rendelte el”

(határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 6–8 órás munkaidőben történő foglalkoztatására.)

32. § A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Támogatás nyújtható az Országgyűlés vagy a Kormány által meghatározott cél elérésére irányuló program keretében történő,
a) az álláskereső, vagy
b) a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy, vagy
c) a menekültügyi őrizetben lévő személy kivételével kérelmének jogerős elbírálásáig annak, aki menekültként, oltalmazottként, vagy menedékesként történő elismerés iránti kérelmet nyújtott be, vagy
d) annak a harmadik országbeli állampolgárnak, akinek az idegenrendészeti hatóság a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 62. § (1) bekezdés a), c), d), f) pont alapján kijelölt helyen való tartózkodását rendelte el
határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 6–8 órás munkaidőben történő foglalkoztatására.”

7. A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet módosítása

33. § A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése a következő 25. ponttal egészül ki:

(A harmadik országbeli állampolgár Magyarország területén foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében történő foglalkoztatásához nincs szükség engedélyre)

„25. a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 1. § (4) bekezdés b) pontja alapján közfoglalkoztatottként foglalkoztatható természetes személy közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő munkavégzéséhez.”

8. Záró rendelkezések

34. § Ez a rendelet 2015. augusztus 1-jén lép hatályba.

35. § (1) Ez a rendelet

a) a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról szóló, 2013. június 26-i 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a nemzetközi védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 2013/33/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

c) a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról szóló, 2011. december 13-i 2011/95/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint

d) a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló, 2008. december 16-i 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó szempontok és eljárási szabályok megállapításáról szóló 343/2003/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1560/2003/EK rendelet módosításáról szóló, 2014. január 30-i 118/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. augusztus 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére