• Tartalom

2015. évi CCVI. törvény

2015. évi CCVI. törvény

az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról1

2016.09.01.

1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

1–5. §2

2. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény módosítása

6. §3

3. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

7–11. §4

4. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

12–14. §5

15. § Az Nftv. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képzési program része a doktori képzés, amely a mesterfokozat megszerzését követő képzésben a doktori fokozat megszerzésére készít fel. Doktori képzésben legalább kettőszáznegyven kreditet kell szerezni. A képzési idő – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – nyolc félév.”

16–21. §6

22. § Az Nftv. 48. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A (2) bekezdés rendelkezéseit a doktori képzésben nem kell alkalmazni.”

23. § Az Nftv. 53. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(1) A doktori képzés a tudományterület sajátosságaihoz és a doktorandusz igényeihez igazodó egyéni vagy csoportos felkészítés keretében folyó képzési, kutatási és beszámolási tevékenység, amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll. A doktori képzés során, a negyedik félév végén, a képzés képzési és kutatási szakaszának lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri, értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt.
(2) A doktori képzés során a komplex vizsgát követően a fokozatszerzési eljárásban a hallgató a kutatási és disszertációs szakasz teljesítésével vesz részt, amelynek célja a doktori fokozat megszerzése.
(3) A doktori képzésbe bekapcsolódhat az is, aki a fokozatszerzésre egyénileg készült fel, feltéve, hogy teljesítette a felvétel és a doktori képzés követelményeit. A hallgatói jogviszony ebben az esetben a komplex vizsgára történő jelentkezéssel és annak elfogadásával jön létre.
(4) A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül a doktori szabályzatban meghatározottak szerinti doktori értekezést kell benyújtania. Ez a határidő különös méltányolást érdemlő, a 45. § (2) bekezdésben szabályozott esetekben legfeljebb egy évvel a doktori szabályzatban meghatározottak szerint meghosszabbítható. A fokozatszerzési eljárásban a hallgatói jogviszony szünetelése legfeljebb két félév lehet.
(4a) A felsőoktatási intézmény annak a doktorandusznak, aki a doktori képzésben az előírt krediteket megszerezte, végbizonyítványt (abszolutórium) állít ki.”

24. § Az Nftv. 53. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A doktori fokozat megszerzésének feltételei:)

a) a doktori szabályzat alapján előírt kötelezettségek teljesítése;”

25. § Az Nftv. 59. § (1) bekezdése a következő j)–l) ponttal egészül ki:

(Megszűnik a hallgatói jogviszony,)

j) ha a doktorandusz a komplex vizsgát nem teljesíti, a kötelezettség elmulasztásának, illetve sikertelenségének napján,
k) a doktori képzésben az abszolutórium megszerzésével,
l) a doktori képzés azon nyolcadik féléve végén, amelyre a hallgató bejelentkezett.”

26–28. §7

29. § Az Nftv. 72. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az Országos Doktori Tanács a felsőoktatási intézmények doktori tanácsai elnökeiből álló testület, amely állást foglal a doktori képzéssel, fokozatadással kapcsolatos kérdésekben, valamint – a Doktoranduszok Országos Szövetségével egyeztetve – meghatározza a komplex vizsga szervezésének elveit. Az Országos Doktori Tanács határozza meg a doktori képzésre biztosított magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott hallgatói létszám felsőoktatási intézmények közötti minőség- és teljesítményalapú elosztásának elveit.”

30. §8

31. § Az Nftv. 84/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A felsőoktatási intézménynek folyósított képzési támogatás összege a fokozatszerzési eljárás idejére az adott doktori képzésben részt vett hallgató után nyújtott képzési támogatás összegének felével csökkenthető, ha a felsőoktatási intézmény hallgatója nem szerez doktori fokozatot.”

32–34. §9

35. §10

36. §11

37. § (1) Az Nftv. 108. § 1. pontja helyébe a következő 1. és 1a. pont lép, és az 1a. pont jelölése 1b. pontra változik:

„1. doktorandusz: a doktori képzésben részt vevő hallgató;
1a. doktori értekezés: a doktorandusz által készített írásmű, alkotás vagy munka, amellyel bizonyítja, hogy a fokozat követelményeihez mért tudományos feladat önálló megoldására képes;”

(2)12

38–39. §13

40. § Az Nftv. 114. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) E törvénynek – az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CCVI. törvénnyel megállapított – 16. § (1) bekezdését, 47. § (2) bekezdését, 48. § (2a) bekezdését, 53. § (1)–(4a) bekezdését és (5) bekezdés a) és b) pontját, 53/A. § (3) bekezdését, 59. § (1) bekezdés j)–l) pontját, 72. § (5) bekezdését, 84/A. § (4) bekezdését, 108. § 1., 1a. pontját, 114/D. § (1) bekezdés b) pontját először a 2016/2017. tanév első félévében doktori képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatókra kell alkalmazni.”

41. § Az Nftv. 114/D. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E törvénynek a 2012. évi CCVIII. törvénnyel megállapított 85/A. § (1) bekezdése alapján]

b) a doktori képzésben részt vevők egy főre meghatározott támogatása
ba) a képzési és kutatási szakaszban 1 680 000 Ft/év,
bb) a kutatási és disszertációs szakaszban 2 160 000 Ft/év,
bc) a doktori képzés során sikeres fokozatszerzés esetén egyszeri 400 000 Ft.”

42. § (1)–(2)14

(3)15

43–44. §16

45. § (1)17

(2)18

(3)–(4)19

46. § Az Nftv.

a)20

b) 47. § (2) bekezdésében a „hat” szövegrész helyébe a „nyolc”,

c) 53. § (5) bekezdés b) pontjában a „siket doktorjelölt” szövegrész helyébe a „siketek”,

d) 53/A. § (3) bekezdésében az „a doktorjelölt” szövegrész helyébe az „az értekezést benyújtó”,

e)–o)21

szöveg lép.

47. § Hatályát veszti az Nftv.

a)–b)22

d) 59. § (1) bekezdés d) pontjában az „illetve a doktori képzés képzési idejének utolsó napján,” szövegrész,

e)23

f) 81. § (1) bekezdés a) pontjában az „az 53. § (2) bekezdésben foglaltak szerint,” szövegrész,

g)–m)24

n) 3. melléklet I/B. alcím 1. pont b) alpontjában, II/C. alcím 1. pont a) pont aa) alpontjában a „(doktorjelölt)” szövegrész,

o) 3. melléklet I/B. alcím 1. pont b) pont bb) alpontjában a „doktorjelölti,” szövegrész,

p)25

q) 3. melléklet II/C. alcím címében a „ , doktorjelölti” szövegrész,

r) 3. melléklet II/C. alcím 1. pont a) és 3. pont f) alpontjában a „(doktorjelölti)” szövegrész.

5. Záró rendelkezések

48. § (1) Ez a törvény – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2016. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 35. §, a 42. § (3) bekezdése, a 45. § (2) bekezdése és a 3. melléklet 2016. július 1-jén lép hatályba.

(3) A 15. §, a 22–25. §, a 29. §, a 31. §, a 37. § (1) bekezdése, a 40–41. §, a 46. § b)–d) pontja, a 47. § c)–d), f), n)–o), valamint q)–r) pontja 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

1–2. melléklet a 2015. évi CCVI. törvényhez26

3. melléklet a 2015. évi CCVI. törvényhez27

4–5. melléklet a 2015. évi CCVI. törvényhez28

1

A törvényt az Országgyűlés a 2015. december 1-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2015. december 12. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. szeptember 2. napjával.

2

Az 1–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 7–11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 12–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 16–21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 26–28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 32–34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 37. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 38–39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 42. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 42. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 43–44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 45. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 45. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 45. § (3)–(4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 46. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 46. § e)–o) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 47. § a)–b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 47. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 47. § g)–m) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 47. § p) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

Az 1–2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 4–5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére