• Tartalom

21/2015. (IV. 30.) FM rendelet

21/2015. (IV. 30.) FM rendelet

a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú szállításának állategészségügyi feltételeiről

2023.01.01.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 18. és 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendeletet a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú, Magyarország és az Európai Unió valamely tagállama (a továbbiakban: tagállam), illetve Magyarország és valamely, az Európai Unión kívüli ország (a továbbiakban: harmadik ország) között történő mozgására kell alkalmazni.

(2) A kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgása során figyelemmel kell lenni az 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet vonatkozó rendelkezéseire is.

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) állatorvos: minden olyan, a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvény szerinti szolgáltató állatorvos, aki jogosult a kedvtelésből tartott állatok azonosításával, immunizálásával és egyéb kezelésével, az útlevél kiállításával és az állatok egészségügyi státuszának igazolásával összefüggő feladatok e rendelettel összhangban történő elvégzésére;

b) állattartó: az 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk c) és d) pontja szerinti tulajdonos és feljogosított személy;

c) beutazási beléptetési pont: a jóváhagyott állat-egészségügyi határállomások listájának összeállításáról, a Bizottság állat-egészségügyi szakértői által végzett ellenőrzésekre vonatkozó egyes szabályok megállapításáról és a TRACES állat-egészségügyi egységeinek meghatározásáról szóló, 2009. szeptember 28-i, 2009/821/EK bizottsági határozat szerinti, jóváhagyott magyarországi állategészségügyi határállomással rendelkező határátkelőhely, továbbá a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által erre a célra kijelölt, és a honlapján közzétett más határátkelőhely;

d) érvényes veszettség elleni vakcinázás: az 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III. melléklet 2. pont e) alpontja szerinti, az állatorvos által elvégzett, veszettség elleni immunizálás;

e) hatósági állatorvos: az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv vagy más tagállam, illetve harmadik ország hatósága által az e rendeletben lévő hatósági feladatok elvégzésével megbízott állatorvos;

f) kedvtelésből tartott állat: az 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

fa) I. melléklet A. részében felsorolt, a kutya, a macska vagy a görény fajba tartozó állat, vagy

fb) I. melléklet B. részében felsorolt valamely fajhoz tartozó állat,

amely az állattartót nem kereskedelmi célú mozgás során kíséri;

g) nem kereskedelmi célú mozgás: az 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk a) pontja szerinti mozgás, amennyiben az állatok száma nem haladja meg fajonként az ötöt, kivéve az 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikk (2) bekezdése szerinti eseteket;

h) transzponder: csak olvasható, passzív, rádiófrekvenciás, elektronikus azonosító eszköz, mikrochip, mely megfelel az 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletében foglalt feltételeknek;

i) útlevél: az 577/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet III. melléklete szerinti azonosító okmány.

2. A 2. § f) pont fa) alpontja szerinti kedvtelésből tartott állatok Európai Unión belüli, nem kereskedelmi célú mozgásának feltételei

3. § (1) A 2. § f) pont fa) alpontja szerinti kedvtelésből tartott állat nem kereskedelmi céllal Magyarország területére valamely tagállamból, valamint Magyarország területéről más tagállamba csak az 5. § (2) bekezdése szerinti egyedi jelölés és szabályosan kiállított útlevél megléte esetén szállítható, az 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikke szerinti követelmények betartása mellett.

(2) A 2. § f) pont fa) alpontja szerinti kedvtelésből tartott állat Magyarországról egyes tagállamokba való szállítása során figyelemmel kell lenni az 1152/2011/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet által meghatározott követelményekre is.

(3)1 Az 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikkében foglalt feltételektől a 32. cikk alapján való eltérés alkalmazását írásban benyújtott kérelem alapján a NÉBIH és az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal) a 32. cikkben szereplő feltételek teljesülése esetén engedélyezheti.

3. A 2. § f) pont fa) alpontja szerinti kedvtelésből tartott állatok harmadik országból történő behozatalának feltételei

4. § (1) A 2. § f) pont fa) alpontja szerinti kedvtelésből tartott állat harmadik országból Magyarország területére történő, nem kereskedelmi célú behozatala esetén az állatnak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

a) az 5. § (2) bekezdése szerint egyedileg megjelölték,

b) az 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 25. cikk (1) bekezdése alapján az 577/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet IV. melléklet 1. és 2. része szerinti, hatósági állatorvos által kiállított állategészségügyi bizonyítvánnyal rendelkezik, melynek része az 577/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet IV. melléklet 3. része szerinti, az állattartó által tett írásbeli nyilatkozat a szállítás nem kereskedelmi céljának megerősítésére,

c) érvényes veszettség elleni vakcinázásban részesült,

d) az 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. mellékletben megállapított érvényességi követelményeknek megfelelően, veszettségre vonatkozó ellenanyag-titrálási laboratóriumi vérvizsgálatot végeztek rajta, valamint

e) megfelel a veszettségtől eltérő betegségekre vagy fertőzésekre az 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikk (1) bekezdése alapján esetlegesen elfogadott, megelőző egészségügyi intézkedéseknek.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjától eltérően az 577/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet II. melléklet 1. részében felsorolt területekről és harmadik országokból származó kedvtelésből tartott állatok esetében az 577/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet III. melléklet 3. és 4. része szerint kiállított útlevelek is elfogadhatók azonosító okmányként.

(3) Az (1) bekezdés d) pontját nem kell alkalmazni az 577/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet II. mellékletében szereplő országokból származó állatok esetében.

(4) Amennyiben az állatot a (3) bekezdésben lévő eltéréssel, de az 577/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet II. mellékletében nem szereplő területen vagy harmadik országon keresztül történő tranzitszállítással kívánják behozni, az állattartónak a beutazási beléptetési ponton az 577/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet I. melléklet 2. része szerinti, legalább magyar és angol nyelvű, aláírt nyilatkozatot kell bemutatnia arról, hogy a tranzit során a kedvtelésből tartott állatok nem érintkeztek veszettségre fogékony fajhoz tartozó állatokkal, és elzárva tartották őket a szállítóeszközben vagy a nemzetközi repülőtér területén.

(5) Az 577/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet II. mellékletében nem szereplő területekről vagy harmadik országokból érkező, a 2. § f) pont fa) alpontja szerinti kedvtelésből tartott állatok csak a NÉBIH által az 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 34. cikk (3) bekezdése alapján, a 11. § (2) bekezdés c) pontja szerint közzétett jegyzékben szereplő beutazási beléptetési pontokon keresztül hozhatók Magyarország területére.

(6)2 Az (5) bekezdéstől eltérően a katonai, kereső- és mentőkutyák behozatala a beutazási beléptetési pontoktól eltérő belépési ponton is történhet, amennyiben a NÉBIH és a járási hivatal az eltérő belépést engedélyezte, az 576/2013/EU európai parlamenti és bizottsági rendelet 10. cikk (3) bekezdése szerinti feltételek teljesülése esetén.

(7)3 Az állattartónak a (6) bekezdés szerinti eltérő belépés engedélyezése iránti kérelmet a behozatal előtt legalább 15 nappal kell benyújtania a NÉBIH-nek és a járási hivatalnak.

(8)4 Az 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikkében foglalt feltételektől a 32. cikk alapján való eltérés alkalmazását írásban benyújtott kérelem alapján a NÉBIH és a járási hivatal engedélyezheti, a NÉBIH és a járási hivatal által előírt egészségügyi garanciák betartása mellett.

4. A 2. § f) pont fa) alpontja szerinti kedvtelésből tartott állatok egyedi jelölésére és az útlevélre vonatkozó követelmények

5. § (1) Az állattartó köteles a 2. § f) pont fa) alpontja szerinti kedvtelésből tartott állat szállítása előtt az útlevél beszerzéséről és az állat e rendelet szerinti egyedi azonosításáról gondoskodni.

(2) A 2. § f) pont fa) alpontja szerinti kedvtelésből tartott állat egyedi, tartós megjelölésére kizárólag a nyak bal oldalának bőre alá ültetett transzponder, vagy az állaton 2011. július 3-át megelőzően alkalmazott, tisztán, egyértelműen olvasható tetoválás fogadható el.

(3) A transzponder behelyezését kizárólag állatorvos végezheti.

(4) Az állatorvos a transzponder állatba való behelyezését állategészségügyi szolgáltató intézményben, vagy az állattartó kérésére az állat tartási helyén végzi el. Kedvtelésből tartott állatok részére szervezett – összevezetéssel történő – tömeges transzponder-behelyezés tilos.

(5) A transzponderrel való megjelölés megtörténtét az állatorvos az útlevélbe a transzponderhez tartozó vonalkód elhelyezésével bejegyzi, és aláírásával, valamint kamarai bélyegzőjével igazolja.

(6)5 A transzponder kizárólag az állatgyógyászati termékekről szóló jogszabály szerinti, kis-, illetve nagykereskedelmi tevékenységet végző forgalmazó által árusítható, és csak állatorvos részére adható ki. A forgalmazó köteles a transzponderek forgalmáról az azok által hordozott kód és az átvevő állatorvos nevének és bélyegző-sorszámának feltüntetésével nyilvántartást vezetni, azt hatósági ellenőrzés céljára 5 évig megőrizni, és ezen adatokat a NÉBIH vagy a Pest Vármegyei Kormányhivatal felhívására rendszeresen a NÉBIH vagy a Pest Vármegyei Kormányhivatal rendelkezésére bocsátani.

6. § (1) Az állatorvos köteles a 2. § f) pont fa) alpontja szerinti kedvtelésből tartott állat tartójának az útlevél kiállítására vonatkozó kérelme esetén

a) az állat és a tulajdonos azonosító adatait,

b) a jogszabály által előírt esetben szükséges szerológiai vizsgálathoz a vérmintát levenni, a vizsgálatra jogosult laboratóriumba vizsgálatra beküldeni, és a vérvizsgálat eredményét, valamint

c) az állat védőoltását, és egyéb, jogszabályban vagy szakmai indok alapján előírt kezelését, továbbá minden, az állat egészségére vonatkozó lényeges információt

az útlevélbe bejegyezni.

(2) Az állatorvos az útlevelet az adott állat részére csak akkor állítja ki, ha annak egyedi megjelölése az 5. § (2) bekezdése szerint megtörtént.

(3) Az útlevélbe bejegyzett adatokat az okmány megfelelő helyein az állattartó aláírásával, az állatorvos aláírásával és kamarai bélyegzőjével igazolja. Az állatorvos kizárólag abban az esetben adhatja ki az állattartó részére az útlevelet, ha annak I–IV. része kitöltésre került, és az állattartó az I. részt aláírásával ellátta.

(4) Az állatorvos köteles az állattartónak kiadott útlevél kiállítását követő 10 napon belül a Magyar Állatorvosi Kamara (a továbbiakban: Kamara) központi állatútlevél adatnyilvántartó elektronikus rendszerében rögzíteni az útlevélben szereplő, a tulajdonosra és az állatra vonatkozó adatokat, továbbá köteles 5 évig megőrizni az útlevél kiállításakor kitöltött regisztrációs adatlapot.

(5) Az útlevél kizárólag az állategészségügyi követelményeknek való megfelelés igazolására, járványügyi nyomonkövetésre, valamint az állat egyedi azonosítására szolgál, és nem használható fel az állat fajtatiszta származásának vagy tulajdonjogának igazolására.

(6) Eb útlevelének kiállításakor az állatorvos az állat fajtájának megjelölésére szolgáló sort a fajta megjelölésével kizárólag abban az esetben töltheti ki, amennyiben az eb tulajdonosa az eb fajtatiszta származását az elismert tenyésztő szervezet által kibocsátott származási igazolással igazolja. Amennyiben az eb fajtatiszta származása e módon nem igazolt, az állat fajtájának megjelölésére szolgáló sor fenológiai vizsgálat alapján a „[fajta] jellegű” vagy „keverék” bejegyzéssel tölthető ki. Az állat fajtájának megjelölésére szolgáló sor kitöltésekor az ebnek a származási igazolásán szereplő törzskönyvi azonosítóját, vagy a fajta jellegére történő bejegyzés esetén annak fenológiai vizsgálattal való megállapítására utaló hivatkozást, állatorvosi bélyegző lenyomattal ellátva, a megjegyzések rovatban fel kell tüntetni.

7. § A Kamara gondoskodik

a) az útlevelek folyamatos előállításáról,

b) az előállított útlevelek sorszám szerinti nyilvántartásba vételéről,

c) írásbeli igénylés alapján az útlevelek állatorvosokhoz történő eljuttatásáról,

d) az állatorvosokhoz eljuttatott útlevelek sorszám alapján történő nyilvántartásáról, az igénylő állatorvos neve és a szolgáltató tevékenység végzésére jogosító igazolvány száma szerint,

e) a kiállított útlevelekben szereplő adatok nyilvántartásba vételéről és az ehhez kapcsolódó elektronikus rendszerű központi nyilvántartás létrehozásáról és működtetéséről,

f) a kedvtelésből tartott állat és tulajdonosa nyilvántartásáról és visszakereshetőségéről.

5. A 2. § f) pont fa) alpontja szerinti kedvtelésből tartott állatok veszettség elleni immunizálására vonatkozó követelmények

8. § (1) A kedvtelésből tartott állatok érvényes veszettség elleni vakcinázásának érdekében elvégzett immunizálás során be kell tartani a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben, valamint az adott immunológiai állatgyógyászati készítmény forgalomba hozatali engedélyében és termékleírásában előírt követelményeket is, beleértve az első vakcinázás során betartandó legfiatalabb életkort.

(2) A Magyarországon érvényes, az állatgyógyászati termékekről szóló miniszteri rendelet szerinti forgalombahozatali engedéllyel rendelkező veszettség elleni immunológiai állatgyógyászati készítmények listáját és a vonatkozó vakcinázási protokollt a NÉBIH a 11. § alapján honlapján közzéteszi.

6. A 2. § f) pont fb) alpontja szerinti kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú szállításának szabályai

9. § (1) A 2. § f) pont fb) alpontja szerinti kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú szállítása során az 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. és 14. cikkében foglaltakat kell alkalmazni.

(2) A 2. § f) pont fb) alpontja szerinti kedvtelésből tartott állatot az 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikk (2) bekezdésének figyelembevételével kell az egyértelmű azonosítást lehetővé tevő módon megjelölni vagy leírni.

(3) A 2. § f) pont fb) alpontja szerinti kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célból más tagállamból Magyarországra csak abban az esetben szállíthatók, ha megfelelnek a veszettségtől eltérő betegségekre vagy fertőzésekre az 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikk (1) bekezdése alapján elfogadott megelőző egészségügyi intézkedéseknek, valamint megfelelően kitöltött, az állatorvos által kiállított és az állattartó által aláírt azonosító okmánnyal rendelkeznek.

(4) A 2. § f) pont fb) alpontja szerinti kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célból harmadik országból Magyarországra csak abban az esetben szállíthatók, ha azokat állategészségügyi bizonyítvány kíséri, melyben az állatok azonosítójának, származási és rendeltetési helyének feltüntetése mellett hatósági állatorvos igazolja, hogy az állatok egészségesek és szállításra alkalmasak, továbbá az állattartó nyilatkozik arról, hogy az állatot nem kereskedelmi célra szánja.

(5) Kedvtelésből tartott madarak harmadik országból Magyarországra történő mozgása során a nagy patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről és a tulajdonosaik kíséretében lévő, kedvtelésből tartott madarak Közösségbe való behozataláról szóló, 2006. december 22-i 2007/25/EK bizottsági határozat szerinti bizonyítvány- és nyilatkozatminta alkalmazandó.

7. Hatósági ellenőrzések, szankciók

10. § (1)6 Az e rendeletben foglalt feltételek betartását a járási hivatal ellenőrzi az 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 33. és 34. cikkében foglaltak figyelembevételével.

(2) Az állattartó a hatósági ellenőrzések során köteles

a) bemutatni a kedvtelésből tartott állat útlevelét vagy más azonosító okmányát, és

b) a kedvtelésből tartott állatot az ellenőrzések céljára a hatóságnak átadni.

(3)7 Az e rendeletben meghatározott követelmények be nem tartása és a hatósági ellenőrzések során feltárt hiányosságok esetén, az 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 35. cikke figyelembevételével, a járási hivatal a következő intézkedéseket alkalmazza:

a) az állat visszaküldése a származási helyére,

b) az állat hatósági felügyelet melletti karanténba helyezése a tagállamok közötti vagy harmadik országból történő mozgás állategészségügyi feltételeinek teljesüléséig, vagy

c) ha a visszaküldés vagy a karanténba helyezés nem lehetséges, a kedvtelésből tartott állat állatorvos általi elaltatása az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény rendelkezéseivel összhangban.

(4)8 Ha a járási hivatal megtiltja a kedvtelésből tartott állatok Európai Unióba történő, nem kereskedelmi célú mozgását, az állatok hatósági felügyelet mellett elkülönítve maradnak az 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 35. cikk (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

(5) A (3) és (4) bekezdésben foglalt intézkedések költsége a tulajdonost terheli.

8. Tájékoztatási kötelezettség

11. § (1) A NÉBIH honlapján közzéteszi a kedvtelésből tartott állatok szállításával kapcsolatos legfontosabb követelményeket az 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 37. cikkével összhangban.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás – a 8. § (1) bekezdésében foglaltakon túl – az alábbiakra terjed ki:

a) a transzponder beültetését végző személyek számára előírt képzettség,

b) azon kedvtelésből tartott állatok Magyarország területére történő, nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó feltételek, amelyek nem felelnek meg az 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 6., 9., 10. vagy 14. cikkében meghatározott követelményeknek,

c) a beutazási beléptetési pontok jegyzéke, beleértve az ellenőrzések végzésére kijelölt illetékes hatóságot,

d) a 2. § f) pont fb) alpontja szerinti kedvtelésből tartott állatoknak Magyarországra történő, nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó feltételek.

(3) A NÉBIH közli az Európai Bizottsággal az e § szerinti tájékoztatást tartalmazó honlap címét.

9. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

13. § A 2014. december 29. előtt,

a) a kutyák, macskák és görények Közösségen belüli mozgásához való útlevélminta létrehozásáról szóló, 2003. november 26-i 2003/803/EK bizottsági határozat I. melléklete szerinti, továbbá

b) harmadik országból származó állatok esetében a kutyák, macskák és görények Unióba történő behozatalára, valamint ötnél több kutya, macska és görény Unióba történő, nem kereskedelmi célú mozgására engedéllyel rendelkező harmadik országok és területek jegyzékének, továbbá az ezen állatok Unióba történő behozatalára és nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó bizonyítványminta megállapításáról szóló, 2011. december 15-i 2011/874/EU bizottsági végrehajtási határozat II. mellékletében szereplő

útlevél- és bizonyítványminta szerint kiállított okmány a benne foglalt érvényességi idő lejártáig érvényes.

14. § (1) Ez a rendelet

a) a 998/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek kutyák Echinococcus multilocularis fertőzése elleni védekezést célzó megelőző egészségügyi intézkedések tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2011. július 14-i 1152/2011/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,

b) a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásáról és a 998/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. június 12-i 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

c) az 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, a kutyák, macskák és görények nem kereskedelmi célú mozgásához szükséges azonosító okmányok mintájáról, területek és harmadik országok jegyzékének, valamint bizonyos feltételeknek való megfelelést igazoló nyilatkozatok formátumának, külső megjelenésének és nyelvének megállapításáról szóló, 2013. június 28-i 577/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet,

d) a kutyák, macskák és görények behozatalára engedéllyel rendelkező területek és harmadik országok jegyzékének, továbbá az ezen állatok behozatalára vonatkozó bizonyítványminta megállapításáról szóló, 2013. október 21-i 2013/519/EU bizottsági végrehajtási határozat

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) Ez a rendelet a 92/65/EGK tanácsi irányelvnek a kutyák, macskák és görények Unión belüli kereskedelmére és Unióba való behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. június 12-i 2013/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

15. §9

16. §10

17. §11

1

A 3. § (3) bekezdése a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 213. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 4. § (6) bekezdése a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 213. § b) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 4. § (7) bekezdése a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 213. § c) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 4. § (8) bekezdése a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 213. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

Az 5. § (6) bekezdése a 8/2016. (II. 11.) FM rendelet 16. §-ával megállapított, a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 213. § d) pontja, a 141/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

6

A 10. § (1) bekezdése a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 213. § e) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 10. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 213. § f) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 10. § (4) bekezdése a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 213. § f) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 15–17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 15–17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 15–17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére