• Tartalom

21/2015. (VIII. 28.) NGM rendelet

21/2015. (VIII. 28.) NGM rendelet

egyes munkavédelmi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról, valamint egyes foglalkoztatási és szakképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2015.10.01.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés a) pont ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben –,

a 3. alcím és a 2. melléklet tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont di) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben –,

a 4. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 23. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1., 2. és 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről szóló
2/1998. (I. 16.) MüM rendelet módosítása

1. § A munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről szóló 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a külön jogszabály szerinti
a) vasúti, közúti, vízi- és a légi közlekedés biztonságát és rendjét szabályozó jelzések,
b) termékek, illetve berendezések forgalomba hozatalához megkívánt jelzések,
c) veszélyes anyagokon és keverékeken, illetve csomagolásukon alkalmazott jelzések
meghatározására és alkalmazására. Az Mvt. 41. §-ában foglaltakra is figyelemmel a munkáltató, illetve telephelye területén – indokolt esetben – a vasúti, közúti, vízi- és a légi közlekedés biztonságát és rendjét szabályozó jelzéseket kell megfelelően alkalmazni.”

2. § Az R1. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

9. § (1) A tartályokat és a láthatóan elhelyezett csővezetékeket, amelyekben a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény és az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: CLP rendelet) alapján veszélyesként osztályozott anyagokat vagy keverékeket tárolnak vagy szállítanak, a CLP rendeletben meghatározott módon megfelelő veszélyt jelző piktogramot tartalmazó címkével kell ellátni.
(2) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdés előírását azokra a tartályokra, amelyeket csak rövid időre használnak, vagy tartalmuk gyakran változik, feltéve, hogy megfelelő egyéb intézkedésekkel, különösen tájékoztatással és oktatással biztosítják az azonos szintű védelmet.
(3) Az (1) bekezdés szerinti címkézés
a) helyettesíthető a 8. §-ban meghatározott figyelmeztető jellel, a megfelelő piktogram vagy szimbólum alkalmazásával;
b) kiegészíthető további információkkal, például a veszélyes anyag vagy keverék nevével, képletével és a veszély részletes ismertetésével;
c) tartályok munkahelyen történő szállításánál pótolható a külön jogszabályban a veszélyes anyagok szállításához előírt jelekkel.
(4) Amennyiben az 1. számú melléklet 2. pontjában nem szerepel megfelelő figyelmeztető jel, a CLP rendelet V. melléklete szerinti megfelelő veszélyt jelző piktogramot kell alkalmazni.
(5) A jeleket a látható oldalakon tábla, öntapadó címke vagy felfestés formájában kell elhelyezni.
(6) Az (1) bekezdésben meghatározott jelekre megfelelően alkalmazni kell a 8. § (4) bekezdésében, valamint az 1. számú mellékletben meghatározott követelményeket.
(7) Az (1)–(6) bekezdésben foglaltakon túlmenően a csővezetéken alkalmazott címkéket az elzáró szerelvények, csőkötések és a legveszélyesebb helyek közvetlen közelében, egymástól megfelelő távolságban kell elhelyezni.
(8) Azokat a területeket, helyiségeket és bekerített helyeket, amelyek jelentős mennyiségű veszélyes anyag vagy keverék tárolására szolgálnak, az 1. számú melléklet 2. pontja szerinti figyelmeztető jellel kell ellátni, vagy az (1) bekezdés szerint jelölni, kivéve, ha a csomagolásukon vagy tartályukon lévő jelölések ezt szükségtelenné teszik.
(9) Jelentős mennyiségű veszélyes anyag vagy keverék tárolásánál általános veszélyre utaló figyelmeztető jelet lehet alkalmazni. A táblákat és jelzéseket a tárolóhely közelében vagy a tárolótérbe vezető ajtón kell elhelyezni.”

3. § (1) Az R1. 17. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) E rendeletnek az egyes munkavédelmi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról, valamint egyes foglalkoztatási és szakképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 21/2015. (VIII. 28.) NGM rendelettel megállapított 9. § (1)–(4) bekezdése alkalmazásával összefüggésben a 2015. június 1-je előtt a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) szerint osztályozott anyagok és keverékek esetén a Kbtv. szerinti címkézés továbbra is alkalmazható addig az időpontig, amíg a CLP rendelet szerinti besorolás a munkáltató vagy képviselője rendelkezésére nem áll.”

(2) Az R1. 17. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Ez a rendelet a 92/58/EGK, a 92/85/EGK, a 94/33/EK és a 98/24/EK tanácsi irányelvnek, valamint a 2004/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelethez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló, 2014. február 26-i 2014/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvének való megfelelést szolgálja.”

4. § Az R1. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. A munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együttes rendelet módosítása

5. § (1) A munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együttes rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E rendelet alkalmazásában)

a) veszélyes anyag:
aa) a Kbtv. vagy az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: CLP rendelet) alapján fizikai, illetve egészségi veszélyek alapján veszélyesként osztályozott anyag,
ab) az a vegyi anyag, amely, bár nem felel meg az aa) alpontban meghatározott veszélyesként való besorolás feltételeinek, mégis kockázatot jelent a munkavállalók biztonságára vagy egészségére fiziko-kémiai, kémiai vagy toxikológiai tulajdonságai és felhasználási módja vagy munkahelyen való jelenlét miatt, ideértve minden olyan vegyi anyagot, amelyre az 1. és 2. számú mellékletek határértéket határoznak meg;
b) veszélyes keverék: egy vagy több veszélyes anyagot tartalmazó keverék vagy oldat, amely az osztályozás során a fizikai, illetve egészségi veszélyek tekintetében veszélyes besorolást kap.”

(2) Az R2. 3. §-a a következő w) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

w) vegyi anyag: a munkatevékenység során természetes állapotában vagy mesterséges úton fellépő, felhasznált vagy kibocsátott, illetve szennyeződés formájában kibocsátott, önállóan vagy keverékben fellelhető kémiai elem vagy vegyület, függetlenül attól, hogy előállítása szándékos-e, illetve hogy forgalomba hozták-e.”

6. § Az R2. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A munkáltatónak a kockázatbecsléshez szükséges kiegészítő információkat – elsősorban a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról, az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (a továbbiakban: REACH rendelet) megfelelő biztonsági adatlapot – be kell szereznie a gyártótól (importálótól), a forgalmazótól, illetve a továbbfelhasználótól (a továbbiakban együtt: szállító). A kockázat értékelésénél figyelembe kell venni az 1. és 2. számú mellékletben meghatározott határértékeket, valamint a már elvégzett egészségügyi vizsgálatok adatait is.”

7. § Az R2. 7. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A munkáltató gondoskodik arról, hogy)

c) a külön jogszabály szerinti biztonsági adatlappal azonosítható anyagfajtákra vonatkozó nyilvántartást vezessenek a munkahelyen alkalmazott veszélyes anyagokról és veszélyes keverékekről,”

8. § Az R2. 9. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az Mvt. 42. §-ának a) pontjában, 54. §-a (3) bekezdésének a) pontjában, valamint 55. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel a munkáltató gondoskodik arról, hogy a munkavállaló és képviselői az általuk értett nyelven]

d) a forgalmazó által a REACH rendelet 31. cikkének megfelelően biztosított Biztonsági Adatlap tartalmát, továbbá a beszállítótól származó minden, a veszélyes anyaggal kapcsolatos és a munkavégzés szempontjából lényeges adatot megismerjék.”

9. § Az R2. 15. § (4) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet szabályozási tárgykörében a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

f) a 92/58/EGK, a 92/85/EGK, a 94/33/EK és a 98/24/EK tanácsi irányelvnek, valamint a 2004/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelethez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló, 2014. február 26-i 2014/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv.”

3. A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet módosítása

10. § (1) A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. § a) pont aa) és ab) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E rendelet alkalmazásában

rákkeltő anyag:)

aa) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: CLP rendelet) alapján az 1A. vagy 1B. kategóriájú rákkeltő anyagként való besorolás kritériumainak megfelelő anyag,
ab) az a keverék, amely egy vagy több – az aa) alpontban meghatározott – anyagot tartalmaz, és ezen összetevő vagy összetevők koncentrációja alapján a keverék az 1A. vagy 1B. rákkeltő kategóriába tartozik,”

(2) Az R3. 2. § s) pont sb) és sc) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E rendelet alkalmazásában

mutagén anyag:)

sb) a CLP rendelet alapján az 1A. vagy 1B. kategóriájú csírasejt-mutagén anyagként való besorolás kritériumainak megfelelő anyag,
sc) az a keverék, amely egy vagy több – az sb) alpontban meghatározott – anyagot tartalmaz, és ezen összetevő vagy összetevők koncentrációja alapján a keverék az 1A. vagy 1B. mutagén kategóriába tartozik.”

11. § (1) Az R3. 22. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) E rendelet alkalmazásában a 2015. június 1-je előtt a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) szerint osztályozott anyagok és keverékek esetén a Kbtv. szerinti rákkeltő 1. és 2. kategória, illetve mutagén 1. és 2. kategória besorolások továbbra is alkalmazandóak addig az időpontig, amíg a CLP rendelet szerinti besorolás a munkáltató vagy képviselője rendelkezésére nem áll.”

(2) Az R3. 22. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Ez a rendelet
a) a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló, 2004. április 29-i 2004/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint
b) a 92/58/EGK, a 92/85/EGK, a 94/33/EK és a 98/24/EK tanácsi irányelvnek, valamint a 2004/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelethez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló, 2014. február 26-i 2014/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.”

12. § Az R3.

a) 2. § a) pont ac) alpontjában, 5. § (10) bekezdésében a „készítmény” szövegrész helyébe a „keverék” szöveg,

b) 5. § (8) bekezdésében az „a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 128. §-ának (1) bekezdése” szövegrész helyébe az „a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 108. § (2) bekezdése” szöveg,

c) 18. § (1) bekezdés a) pontjában a „készítményt” szövegrész helyébe a „keveréket” szöveg

lép.

13. § Hatályát veszti az R3. 2. § p) pontja.

14. § Az R3. 3. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. A munkaügyi ellenőrzés során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló
31/2012. (X. 16.) NGM rendelet módosítása

15. § A munkaügyi ellenőrzés során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 31/2012. (X.16.) NGM rendelet

lép.

5. A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter egyedi döntésével nyújtható képzési, továbbá tanműhely-létesítési és -fejlesztési támogatások részletes szabályairól szóló 3/2015. (II.13.) NGM rendelet módosítása

16. § Hatályát veszti a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter egyedi döntésével nyújtható képzési, továbbá tanműhely-létesítési és -fejlesztési támogatások részletes szabályairól szóló 3/2015. (II.13.) NGM rendelet

6. Hatályon kívül helyező rendelkezések

17. § Hatályát veszti a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alól történő mentesítéshez szükséges állapotfelmérésről, valamint a mentesítési eljárás szakértői, illetve hatósági közvetítői díjairól szóló 34/2007. (XII. 21.) SZMM rendelet.

7. Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő második hónap 1. napján lép hatályba.

19. § Az 1–14. §, valamint az 1. és a 2. melléklet a 92/58/EGK, a 92/85/EGK, a 94/33/EK és a 98/24/EK tanácsi irányelvnek, valamint a 2004/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelethez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló, 2014. február 26-i 2014/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 21/2015. (VIII. 28.) NGM rendelethez

1. Tiltó jelek
Alak: kör
Fekete piktogram fehér alapon, szélén és a harántsávban (balról jobbra 45°-os szögben a vízszinteshez) vörös. A vörös szín a jel felületének legalább 35%-át teszi ki.

Dohányozni tilos

Nyílt láng használata és dohányzás tilos

Gyalogosok számára tilos

 

 

 

Vízzel oltani tilos

Nem ivóvíz

Illetékteleneknek belépni tilos

 

 

 

 

 

 

Szállítóeszközzel behajtani tilos

Érinteni tilos

Szívritmus-szabályozóval belépni tilos

 

 

 

Erre a helyre rakodni tilos

A felvonón személy-szállítás tilos

Vízzel locsolni tilos

 

 

 

 

 

 

 

 

Rádiótelefon használata tilos

 

 

 

 

 

2. Figyelmeztető jelek
Alak: háromszög
Fekete piktogram sárga alapon, fekete szegély. A sárga szín a jel felületének legalább 50%-át teszi ki.

Gyúlékony (tűzveszélyes) anyag vagy magas hőmérséklet
(ha a magas hőmérsékletre nem figyelmeztet külön jel)

Robbanásveszélyes anyag

 

 

Mérgező anyag

Maró anyag

Radioaktív anyag

 

 

 

Függő teher

Munkagép közlekedés

Áramütés veszélye

 

 

 

Általános veszély

(Ez a figyelmeztető jel nem használható arra, hogy figyelmeztessen a veszélyes vegyi anyagokra és keverékekre, kivéve, ha a figyelmeztető jelet a 9. § (8) bekezdésének megfelelően veszélyes anyag vagy keverék tárolóinak jelölésére használják.)

Lézersugár

Oxidáló anyag

 

 

 

Nem ionizáló sugárzás

Erős mágneses tér

Botlásveszély

 

 

 

Zuhanásveszély

Biológiai veszély

Alacsony hőmérséklet

 

 

 

Elcsúszás veszélye

Robbanásveszélyes légkör

Gázpalack

3. Rendelkező jelek
Alak: kör
Fehér piktogram kék alapon. A kék szín a jel felületének legalább 50%-át teszi ki.

Védőszemüveg használata kötelező

Fejvédő használata kötelező

Hallásvédő használata kötelező

 

 

 

Légzésvédő használata kötelező

Lábvédő használata kötelező

Védőkesztyű használata kötelező

 

 

 

Védőruha használata kötelező

Arcvédő használata kötelező

Testhevederzet használata kötelező

 

 

 

 

Gyalogosok részére

Általános utasítás (kiegészítő jelzéssel)

 

 

 

 

4. Elsősegély vagy menekülési jel
Alak: téglalap
Fehér piktogram zöld alapon. A zöld szín a jel felületének legalább 50%-át teszi ki.

 

 

Menekülési út vagy vészkijárat

 

 

 

 

Iránymutató (kiegészítő táblaként)

 

 

Elsősegély

Hordágy

Biztonsági zuhany

Szemöblítő készülék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vészbejelentő telefon

Orvos

 

 

 

 

 

 

5. Tűzvédelmi tájékoztató jel
Alak: téglalap vagy négyzet
Fehér piktogram vörös alapon. A vörös szín a jel felületének legalább 50%-át teszi ki.

Tűzivíz tömlő

Létra

Tűzoltó készülék

Tűzbejelentő telefon

 

 

 

 

 

 

 

 

Iránymutató (kiegészítő táblaként)

 

 

A 11. § (1) bekezdés szerinti fekete-sárga, illetve vörös-fehér csíkozás

2. melléklet a 21/2015. (VIII. 28.) NGM rendelethez

a) 2.3. pontjában
aa) a „készítményekkel” szövegrész helyébe a „keverékekkel” szöveg,
ab) a „Rákkeltő/mutagén anyag megnevezése a REACH rendelet XVII. Melléklete vonatkozó függelékei szerint” szövegrész helyébe a „Rákkeltő/mutagén anyag megnevezése a CLP rendelet 18. cikke vagy a biztonsági adatlap szerint” szöveg,
b) 2.4. pontjában a „készítmény” szövegrész helyébe a „keverék” szöveg
lép.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. október 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére