• Tartalom

21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet

21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről1

2015.11.03.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben

a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1. arculati elemek: a kedvezményezettnek a támogatással megvalósított beruházáson és eszközein feltüntetett, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2006. december 15-i 1974/2006/EK bizottsági rendelet VI. melléklet 3. pont 3.1. alpontja szerinti „Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa” szlogen, az Európai Unió zászlaja, valamint a Darányi Ignác Terv logó és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program logója;

2. egyéb szolgáltatás: a 4. pontban foglaltakon kívül a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 57. § (1) bekezdésében meghatározott szociális alapszolgáltatások, továbbá bűnmegelőzési célú, valamint egyéb közösségi célú szolgáltatások;

3. ellátási körzet: az Szt. 60. § (3) bekezdése szerint meghatározott terület;

4. falu- és tanyagondnoki szolgáltatás: a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: SZCSM rendelet) 39. §-ában meghatározott szolgáltatások összessége;

5. irányító hatóság: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1698/2005/EK tanácsi rendelet) 74. cikke alapján felállított, a vidékfejlesztési program irányításért felelős szerv;

6. kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztése: az 1. és a 2. melléklet szerinti földrajzi területen, egy adott településen vagy együttműködő települések, illetve tanyás térségek területén közlekedési szolgáltatás fejlesztése gépjármű beszerzés megvalósításával;

7. nonprofit szervezet: az egyesületként, az alapítványként, a közalapítványként, gazdasági társaságként – amennyiben az létesítő okirata szerint nonprofit tevékenységet lát el – vagy szociális szövetkezetként – amennyiben az közhasznú tevékenységet lát el – nyilvántartásba vett és működő szervezet, kivéve a biztosító egyesületet, a politikai pártot és a munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetet;

8. ügyfél:

a) az 1. vagy a 2. melléklet szerinti települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, amelynek a fejlesztéssel érintett település a tagja, továbbá

b) az 1. melléklet szerinti településen székhellyel, vagy – ha a nonprofit szervezetnek telephelye is van – székhellyel és telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, vagy a 2. melléklet szerinti településen székhellyel rendelkező nonprofit szervezet, valamint

c) az 1. vagy a 2. melléklet szerinti településen működő egyházi jogi személy,

amely falu és tanyagondnoki vagy egyéb szolgáltatást valósít meg.

(2) E rendeletben nem szabályozott fogalmakat a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben (a továbbiakban: Törvény) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletben (a továbbiakban: Vhr.) foglaltaknak megfelelően kell értelmezni.

(4) A Vhr. 23. § (1) bekezdés b) pontjától eltérően az üzemeltetési kötelezettség a kifizetési határozat jogerőre emelkedésétől számított öt évig áll fenn.

2. A támogatás igénybevételének feltételei

2. § (1) E rendelet alapján támogatás vehető igénybe:

a) kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu- és tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan (a továbbiakban: 1. célterület)

aa) új gépjármű beszerzésére már működő szolgáltatás kapcsán;

ab) a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő – a 3. mellékletben meghatározott – gépjármű típusokra vonatkozó műszaki paraméterekkel rendelkező kiegészítő eszközök, berendezések beszerzésére;

ac) arculati elemek elhelyezésére;

b) kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan (a továbbiakban: 2. célterület)

ba) új gépjármű beszerzésére már működő szolgáltatás kapcsán;

bb) a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő – a 3. mellékletben meghatározott – gépjármű típusokra vonatkozó kiegészítő eszközök, berendezések beszerzésére;

bc) arculati elemek elhelyezésére;

(2) Az (1) bekezdés a) pont ab)–ac) alpontjában meghatározottak beszerzése kizárólag az (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában meghatározott gépjármű beszerzéssel együtt kérelmezhető.

(3) Az (1) bekezdés b) pont bb)–bc) alpontjában meghatározottak beszerzése kizárólag az (1) bekezdés b) pont ba) pontjában meghatározott gépjármű beszerzéssel együtt kérelmezhető.

(4) Támogatás kizárólag a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő eszközök, berendezések és műszaki paraméterekről szóló 3. mellékletben meghatározott műszaki paramétereknek megfelelő gépjárművekre nyújtható.

3. § (1) Támogatás kizárólag az 1. mellékletben szereplő településen vagy a 2. mellékletben szereplő település külterületén megvalósuló falu- és tanyagondnoki, valamint egyéb szolgáltatáshoz vehető igénybe.

(2)2 A támogatási határozattal jóváhagyott műveletet legkésőbb 2015. november 6-ig meg kell valósítani. Kifizetési kérelem legkésőbb 2015. november 6-ig nyújtható be.

4. § (1) Nem vehet igénybe támogatást az az ügyfél, akinek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (a továbbiakban: EMVA) nyújtott támogatással e rendelet szerint megjelölt szolgáltatáshoz kapcsolódóan korábban beszerzett gépjárművek vonatkozásában, e rendelet szerinti támogatási kérelme benyújtásának időpontjában még üzemeltetési kötelezettsége áll fenn, vagy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet [a továbbiakban: 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet] alapján az 1-es vagy 2-es célterület vonatkozásában az utolsó kifizetési kérelmét még nem nyújtotta be.

(2)3 Amennyiben az ügyfél több ellátási körzet működtetéséről gondoskodik, akkor az (1) bekezdéstől eltérően csak azon ellátási körzet fejlesztésére nem vehet igénybe támogatást, ahol az EMVA-ból nyújtott támogatással beszerzett gépjárművek vonatkozásában a támogatási kérelme benyújtásának időpontjában még üzemeltetési kötelezettsége áll fenn, vagy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet alapján az utolsó kifizetési kérelmét még nem nyújtotta be.

(3) Polgárőr szervezet abban az esetben nyújthat be támogatási kérelmet, amennyiben a támogatási kérelem benyújtásakor az Országos Polgárőr Szövetség tagja.

(4) E rendelet keretében a LEADER Helyi Akciócsoport címmel rendelkező egyesület nem jogosult támogatás igénybevételére.

(5) Költségvetési szervek esetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet 71. cikk (3) bekezdés a) pontja alapján a támogatás számításának alapja az összes nettó elszámolható kiadás.

(6) Támogatási kérelem akkor is benyújtható, és támogatás akkor is nyújtható, ha az MVH az ügyfél vonatkozásában a Vhr. 2012. december 31-én hatályos 35. § (1) bekezdése alapján a támogatási határozatot visszavonó és a támogatáshoz való jogosultság megszűnését megállapító határozatot hozott, és e határozat jogerőre emelkedésétől számított 3 év az e rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtásakor még nem telt el.

3. A támogatás mértéke, elszámolható kiadások

5. § A 2015. évben rendelkezésre álló forrás legalább 15 milliárd forint.

6. § (1) A 2. § (1) bekezdésében foglalt tevékenységekhez kapcsolódóan a támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100 százaléka.

(2)4 Egy támogatási kérelem keretében a támogatás alapját képező elszámolható nettó kiadások összege az alábbi gépjármű-kategóriák esetében:

a) terepjáró személygépjármű esetében legfeljebb 5 000 000 forint;

b) mikrobusz I. és kisbusz esetében kevesebb, mint 8 000 000 forint;

c) mikrobusz II. esetében legfeljebb 10 000 000 forint.

7. § (1) Elszámolható kiadásnak minősül:

a) a gépjármű beszerzési értéke;

b) a beszerzett gépjármű átalakításának, akadály-mentesítésének költsége;

c) a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő kiegészítő eszközök költsége;

d) beszerzett gépjármű forgalomba helyezési költsége;

e) a gépjármű forgalomba helyezéséhez kapcsolódóan megfizetett regisztrációs adó;

f) az arculati elemekhez kapcsolódó költségek legfeljebb 80 000 forintig.

(2) A gépjármű beszerzéséhez kapcsolódóan felmerülő illeték nem támogatható.

4. Kötelezettségek

8. § (1) Az ügyfél a támogatási kérelemben nyilatkozatban vállalja, hogy

a) e rendelet alapján beszerzendő gépjárműre – legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásáig – CASCO biztosítást köt, és azt az üzemeltetési kötelezettségének időszaka alatt fenntartja;

b) e rendelet alapján beszerzett gépjárművel a falu és tanyagondnoki szolgáltatást és az egyéb szolgáltatást ingyenesen látja el.

(2) A falu és tanyagondnoki szolgáltatásnak és az egyéb szolgáltatásnak az SZCSM rendelet 5/A. §-ának megfelelő szakmai programon kell alapulnia.

5. A támogatási és kifizetési kérelem benyújtásának feltételei

9. § (1) Az ügyfél e rendelet hatálybalépésének időpontjától kezdve a műveletet saját felelősségére megkezdheti.

(2) Az ügyfél támogatási kérelméhez kizárólag olyan árajánlat fogadható el, amelyet e rendelet hatálybalépését követően állítottak ki és tartalmazza

a) az ajánlatkérő nevét, címét, az ajánlattevő nevét, címét és adószámát,

b) a kiadási tétel műszaki adatait a gépjárműre vonatkozóan a 3. melléklet szerinti részletezettséggel,

c) a kiadási tétel mennyiségét és mértékegységét,

d) a kiadási tétel nettó összegét, a felszámított áfát, bruttó összegét, és a gépjárműre vonatkozó árajánlat esetén a regisztrációs adó összegét,

e) a kiadási tétel pénznemét – amennyiben forinttól eltérő –,

f) az ajánlattevő aláírását, és

g) az árajánlat kiállításának dátumát.

(3) Amennyiben az árajánlat a (2) bekezdésben meghatározott tartalmi követelményeknek nem felel meg, az elszámolni kívánt árajánlatos tételek vonatkozásában az ügyfél támogatásra nem jogosult.

(4) A támogatási határozattal jóváhagyott árajánlatos tétel helyett más árajánlatos tétel beszerzésére akkor van lehetőség, ha az árajánlatos tételek funkciójukat tekintve egymással helyettesíthetőek, és az új árajánlatos tétel ugyanazt a célt szolgálja a műveleten belül, mint a lecserélni kívánt tétel. A támogatás az árajánlatos tétel módosításának jóváhagyását követően sem haladhatja meg a lecserélni kívánt árajánlatos tétel vonatkozásában a támogatási határozatban jóváhagyott összeget.

(5) Az árajánlatos tételek módosulása esetén a kifizetési kérelemhez csatolni kell legalább két darab, egymástól független árajánlatadótól származó, a (2) bekezdésnek megfelelő, a teljesítéskor érvényes, műszakilag azonos tartalmú árajánlatot, és az ügyfélnek meg kell indokolnia, hogy a két árajánlat közül melyiket választja.

(6) A gépjárműtípus módosítására az ügyfélnek a kifizetési kérelem benyújtásakor van lehetősége. Kizárólag a támogatási határozatban szereplő gépjármű-kategória szerinti paraméterekkel azonos vagy magasabb műszaki paraméterekkel rendelkező gépjárműtípus beszerzése támogatható a kifizetési kérelem elbírálása során.

(7)5 Amennyiben a közbeszerzési eljárás eredményeként nyertes ajánlat eltér a támogatási határozattal jóváhagyott árajánlattól, úgy az abban foglaltakat kell irányadónak tekinteni, azzal, hogy a támogatási határozatban megállapított támogatás összege nem emelhető.

6. A támogatási kérelem benyújtása

10. § (1) Egy ügyfél a támogatási kérelem benyújtási időszakban egy célterületre kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be, kivéve, ha a támogatási kérelme tárgyában hozott jogerős elutasító döntéssel rendelkezik, vagy a korábban benyújtott támogatási kérelmét legkésőbb az újabb támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg visszavonja.

(2) Egy támogatási kérelemben kizárólag egy célterület szerepelhet.

(3) Egy ügyfél az 1. § (1) bekezdés 2. és 4. pontjaiban meghatározott szolgáltatások ellátásához a (4) bekezdésben foglalt kivétellel egy gépjármű beszerzésére vehet igénybe támogatást.

(4) Amennyiben egy ügyfél több ellátási körzetben látja el a falu- és tanyagondnoki szolgáltatást akkor – a (3) bekezdéstől eltérően – ellátási körzetenként egy gépjármű beszerzésére vehet igénybe támogatást az 1. célterület keretében.

(5) Településenként legfeljebb három gépjárműbeszerzés támogatható.

(6)6 A támogatási kérelmet az ügyfél ügyfélkapun keresztül köteles benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH) 2015. május 7-én 08:00 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2015. május 18-án 18:00 óráig. A támogatási kérelemhez csatolandó mellékleteket elektronikus úton, szkennelés útján előállított olvasható formában kell csatolni a kérelemhez.

(7)7 A (6) bekezdésben meghatározott forráskimerülés esetén az irányító hatóság (a továbbiakban: IH) vezetője közleményt tesz közzé, amelyben a támogatási kérelem benyújtási időszakot felfüggeszti. Amennyiben a kérelmek elbírálása során, a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy a rendelkezésre álló forrást a támogatási igények nem merítik ki, az IH vezetője a forráskimerülésről szóló közleményét visszavonja, azzal, hogy a benyújtás ebben az esetben is forráskimerülésig, de legkésőbb 2015. május 18-án 18:00-óráig tart. Ez esetben a benyújtás sorrendjének számítása nem kezdődik elölről, hanem az újonnan megnyíló időszakban beérkezett kérelmek, a 2015. május 7. 08:00 órát követően a benyújtási időszak felfüggesztéséig beérkezett kérelmek elbírálása után kerülnek értékelésre.

(8) A támogatási kérelem tartalmazza:

a) az ügyfélazonosító-adatokat,

b) az ÁFA levonási jogosultságra vonatkozó adatokat,

c) az igényelt támogatásra vonatkozó adatokat,

d) az elszámolható kiadásokra vonatkozó adatokat,

e) az ügyfél nyilatkozatát a vonatkozó feltételek megismeréséről és tudomásulvételéről,

f) a fejlesztés előtti állapotra vonatkozó adatokat,

g) a tervezett fejlesztésre vonatkozó adatokat.

11. § A támogatási kérelemhez csatolni kell:

a) helyi önkormányzat, illetve önkormányzati társulás ügyfél esetén a 2015. évben benyújtható támogatási kérelmekre vonatkozóan az érintett önkormányzat vagy önkormányzatok képviselő-testületének a szolgáltatásfejlesztés szükségességéről szóló határozatát tartalmazó jegyzőkönyvét vagy a határozatát; valamint feladatátadás esetén a 2015. évben benyújtható támogatási kérelmekre vonatkozóan az érintett önkormányzat vagy önkormányzatok képviselő-testületének arról szóló határozatát tartalmazó jegyzőkönyvet vagy a határozatot, hogy a szolgáltatást más szervezettel kötött feladat ellátási szerződés keretében kívánja működtetni;

b) nonprofit szervezet ügyfél esetén az egységes szerkezetű létesítő okiratot, amely tartalmazza a fejleszteni kívánt tevékenységet;

c) egyházi jogi személy ügyfél esetében a bevett egyház, egyházi jogi személy nyilvántartásba vett adatait igazoló kivonatot, vagy nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy esetében az egyházi jogi személyiséget igazoló egyházi igazolást, amelyet a bevett egyház egészének, illetve legfőbb szervének, vagy az adott belső egyházi jogi személy közvetlen felettes egyházi szervének az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszternél bejelentett képviselője vagy a bevett egyház belső szabályai szerint erre feljogosított tisztségviselő állít ki;

d) a 8. § (2) bekezdés szerinti szakmai programot, amely tartalmazza a 4. mellékletben meghatározott pontozási szempontokalapját képező adatokat;

e) az 1. célterület keretében a falu- és tanyagondnoki szolgáltatás jogerős működési engedélyét;

f) a 7. § (1) bekezdés d)–f) pontjai kivételével legalább két azonos műszaki tartalommal rendelkező, a 9. § (2) bekezdésének megfelelő árajánlatot, valamint az ezek közül elfogadni kívánt árajánlat választásának indoklását.

12. § (1) Az ügyfél a támogatási kérelem benyújtására szolgáló elektronikus felületre történő első belépést követő ötödik nap végéig szerkesztheti és nyújthatja be támogatási kérelmét. Ha az ügyfél ezen időkorlátot túllépi, a megkezdett támogatási kérelem tovább nem szerkeszthető és nem nyújtható be. Az öt nap leteltét követően új támogatási kérelem szerkeszthető és nyújtható be a belépést követő ötödik nap végéig. Amennyiben a támogatási kérelem benyújtási időszak lezárásra kerül, akkor a kérelem legkésőbb az IH által kiadott közleményben meghatározott időpontig szerkeszthető és nyújtható be. A támogatási kérelem benyújtását követően hiánypótlásnak és a támogatási kérelem módosításának nincs helye. Amennyiben az ügyfél bármely, a támogatási kérelemhez jogszabály alapján csatolandó dokumentumot a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nem vagy hiányosan nyújt be, a támogatási kérelme érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

(2) A támogatási kérelem MVH általi elektronikus fogadásának tényét a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszerben (a továbbiakban: KR) az ügyfél ügyfélkapus tárhelyére történt feltöltés jelenti, benyújtásának időpontját pedig az ideiglenesen fenntartott értesítési tárhelyére kapott KR dokumentum igazolja. Az MVH elektronikus úton értesíti az ügyfelet a beérkezett támogatási kérelem adatairól.

7. A meghatalmazásra vonatkozó szabályok

13. § (1) A támogatási kérelem, valamint a kifizetési kérelem meghatalmazott általi benyújtásának, illetve a benyújtást követő elektronikus kapcsolattartásnak feltétele a meghatalmazott MVH által vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben való nyilvántartásba vétele és az eljárására vonatkozó meghatalmazás MVH-hoz történő benyújtása.

(2) A meghatalmazottat az eljárásra az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett nyomtatványon kell meghatalmazni, amely tartalmazza:

a) a meghatalmazás típusát,

b) a meghatalmazó és a meghatalmazott adatait,

c) a meghatalmazás érvényességi idejére vonatkozó adatokat,

d) azon eljárási cselekményeket, amelyekre a meghatalmazás kiterjed, továbbá

e) a meghatalmazás érvényességéhez szükséges formai kellékeket.

(3) Ha az ügyfél a támogatási kérelem, valamint kifizetési kérelem benyújtására, illetve az elektronikus kapcsolattartásra meghatalmazottat vesz igénybe, a meghatalmazásnak a 10. § (6) bekezdése, valamint a 15. § szerinti eljárási cselekmények elektronikus úton történő ügyintézésére ki kell terjednie.

(4) A meghatalmazást, annak elektronikus úton történő benyújtása után postai úton vagy személyesen is be kell nyújtani az MVH-hoz. A postai úton vagy személyesen benyújtott meghatalmazást legkésőbb a meghatalmazásban szereplő eljárási cselekmény elvégzését megelőzően öt nappal kell benyújtani bármely megyei MVH kirendeltségre, amely meghatalmazást az MVH – a képviseleti jogosultság ellenőrzését követően – nyilvántartásba veszi.

(5) A meghatalmazó által saját ügyfélkapuján keresztül benyújtott meghatalmazás a (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően a meghatalmazás elektronikus beérkezésének időpontjában hatályossá válik az MVH-val szemben.

(6) Ha a meghatalmazás MVH-val szembeni hatályosulását követően a képviseleti jogosultság tartalmában vagy a képviseleti jogosultság terjedelmét nem érintő bejelentett adatokban változás következik be, azt a meghatalmazott – a KR útján történt azonosítás után – az MVH honlapján közvetlenül elérhető elektronikus űrlapon, valamint papíralapon is, annak benyújtásakor meglévő valamennyi jogosultságára kiterjedően köteles bejelenteni.

(7) A meghatalmazott – a képviseleti jogosultságának (2) bekezdés szerinti igazolását követően – saját ügyfélkapuját használja a meghatalmazó ügyfél támogatási kérelmének, valamint kifizetési kérelmének benyújtására, illetve a benyújtást követő elektronikus kapcsolattartásra.

(8) Ha a meghatalmazott mellett az ügyfél is rendelkezik ügyfélkapus hozzáféréssel, akkor a meghatalmazott által ügyfélkapun beadott meghatalmazást a meghatalmazó elektronikusan jóváhagyhatja. A meghatalmazó által jóváhagyott elektronikus meghatalmazást papír alapon nem kell eljuttatni az MVH részére, az a meghatalmazó általi jóváhagyás elektronikus beérkezésének időpontjában válik hatályossá az MVH-val szemben.

(9) Több személy részére adott meghatalmazás esetében az ügyfelet a meghatalmazottak bármelyike képviselheti, egy-egy eljárási vagy ügyintézési cselekménynél azonban csak egyikük járhat el.

(10) Ha az ügyfélnek több meghatalmazottja van, az MVH az iratokat az ügyfél által kijelölt képviselőnek kézbesíti, kijelölés hiányában az irat – az ügyfél egyidejű értesítésével – az MVH által kijelölt meghatalmazott részére kerül kézbesítésre.

(11) A meghatalmazott útján történő támogatási kérelem, valamint kifizetési kérelem benyújtását követően, az előterjesztett dokumentum benyújtásának tényét dokumentálni kell. A dokumentálás módja a benyújtott és az elektronikus felületen KR dokumentumként elérhető kérelem két példányban történő kinyomtatása, a kinyomtatott dokumentumok adatokat lezáró utolsó oldalának az ügyfél és a meghatalmazott általi aláírása, valamint a többi oldal mindkét fél általi szignálása. Az ügyfél egy általa aláírt összesítő kimutatásban is elismerheti, hogy a feltöltött KR dokumentum adattartalmát ismeri, és azzal egyetért. A kinyomtatott dokumentum vagy összesítő kimutatás egy példányát a meghatalmazott, másik példányát az ügyfél köteles megőrizni, és azt az MVH felhívására a meghatalmazott vagy az ügyfél köteles bemutatni.

(12) A meghatalmazás megszüntetésére irányuló kérelem az erre a célra rendszeresített elektronikus vagy papír alapú nyomtatványon nyújtható be az MVH-hoz.

(13) A meghatalmazott saját ügyfélkapuján keresztül benyújtott, a meghatalmazás megszüntetésére irányuló kérelmet az elektronikus benyújtást követő öt napon belül postai úton vagy személyesen is el kell juttatni az MVH-hoz. A postai úton vagy személyesen történő benyújtás hiányában a meghatalmazás megszüntetése az MVH irányába nem hatályos.

8. A támogatási kérelem elbírálása

14. § (1) A támogatási kérelmet az MVH a (2) bekezdésben foglaltakat is figyelembe véve bírálja el, és a támogatási döntést a Törvény 32. § (1) bekezdés b) pontja szerint meghatározott – a 2. § szerinti célterületenként külön – benyújtási sorrend alapján hozza meg.

(2) A támogatási kérelmek értékelése a 4. mellékletben meghatározott pontozási szempontok szerint történik.

(3) Ugyanazon településről érkező több támogatási kérelem elbírálása benyújtási sorrendben történik. Az elsőként benyújtott támogatási kérelmet követően benyújtott támogatási kérelmek elbírálása mindaddig felfüggesztésre kerül, míg a támogatási keret lehetővé nem teszi a további kérelmek elbírálását, vagy a sorrendben azt megelőző támogatási kérelem elutasításra nem kerül.

(4) El kell utasítani a támogatási kérelmet, ha:

a) az ügyfél nem csatolja hiánytalanul a 11. §-ban meghatározott dokumentumokat,

b) az ügyfél támogatási kérelmével elért pontszám nem éri el a 4. melléklet szerint meghatározott maximum pontszám legalább 50%-át, vagy

c) a támogatási kérelem meghaladja a 10. § (5) bekezdésben foglalt korlátot.

9. A kifizetési kérelem benyújtása

15. § (1)8 Kifizetési kérelmet a helyt adó vagy részben helyt adó, jogerős támogatási határozat alapján legkésőbb 2015. november 6. napjáig lehet benyújtani az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül. A kérelemhez benyújtandó dokumentumokat szkennelt formában kell csatolni a kérelemhez.

(2) Az ügyfél a jóváhagyó támogatási határozat alapján egy kifizetési kérelmet nyújthat be a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszakon belül.

(3) A kifizetési kérelemhez csatolni kell:

a) a feladatellátási szerződést, amennyiben a falu- és tanyagondnoki szolgáltatást nonprofit szervezet vagy egyházi jogi személy látja el;

b) a gépjárműre vonatkozó adásvételi szerződést;

c) a gépjárműre vonatkozó 8. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott CASCO biztosítási kötvényt, vagy a biztosító által kiállított igazolást a CASCO biztosítás megkötéséről;

d) a gépjármű forgalmi engedélyének másolatát;

e) jóváhagyott kiadási tétel módosulása esetén a 9. § (5) bekezdés szerinti két darab árajánlatot.

10. Az elektronikus kapcsolattartás további szabályai

16. § (1) Az ügyfél az MVH részére teljesítendő, e rendeletben meghatározott intézkedésben való részvétele megalapozottságának vizsgálatához, megállapításához szükséges bejelentési, adatszolgáltatási, valamint nyilatkozattételre vonatkozó kötelezettségét kizárólag elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül köteles teljesíteni.

(2) Az MVH az adott eljárási cselekményhez kapcsolódó döntéseit postai úton közli az ügyféllel.

(3) Az MVH az (1) bekezdésben meghatározott eljárási cselekmények elektronikus ügyintézése céljából a KR-en keresztül hozzáférhető informatikai rendszert működtet.

(4) Az elektronikus úton benyújtott dokumentumok MVH általi fogadásának tényét a KR-ben az ügyfél értesítési tárhelyére történt feltöltés jelenti, benyújtásának időpontját pedig az értesítési tárhelyre automatikusan kapott KR dokumentum igazolja.

11. Jogkövetkezmények

17. § (1) Amennyiben az ügyfél a műveletet a 3. § (2) bekezdésében foglalt megvalósítási határidőig nem valósítja meg, vagy a kifizetési kérelmet határidőben nem nyújtja be, abban az esetben az MVH

a) amennyiben kifizetési kérelem alapján eljárás van folyamatban, úgy a kérelmet határozattal,

b) elkésetten benyújtott kifizetési kérelmet érdemi vizsgálat nélkül, végzéssel

elutasítja, és külön határozatban a támogatási határozatát visszavonja, ezzel egyidejűleg megállapítja, hogy az ügyfél támogatáshoz való jogosultsága az intézkedésben való jogosulatlan részvétel miatt megszűnik.

(2) Amennyiben az ellenőrzés során kiderül, hogy az ügyfél az üzemeltetési kötelezettségének, vagy a 8. § (1) és (2) bekezdésnek nem tesz eleget, akkor az igénybe vett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint kell visszafizetni.

(3) A megvalósuló beruházás esetén amennyiben az ügyfél a 9. § (1) bekezdésében foglaltakat megszegi, és a támogatási kérelem alapján indult eljárás során kerül megállapításra, hogy a művelet e rendelet hatályba lépését megelőzően megkezdődött, akkor az a támogatási kérelem érintett tételeinek elutasítását vonja maga után. Amennyiben ez a kifizetési kérelem alapján indult eljárás során kerül megállapításra, úgy az érintett tétel elutasításra kerül.

12. Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

19. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 52. cikk b) pont i. alpontjának, valamint 56. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

20. §9 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet] megállapított 3. § (2) bekezdést és 15. § (1) bekezdést a 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet hatálybalépésekor10 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

21. §11

1. melléklet a 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelethez

5000 fő lakosságszámnál kevesebb vagy 100 fő/km2-nél alacsonyabb népsűrűséggel rendelkező települések
(Budapest agglomerációjához tartozó települések, a városi ranggal rendelkező települések, valamint a kistérségi központok kivételével)
Abaliget
Abasár
Abaújalpár
Abaújkér
Abaújlak
Abaújszolnok
Abaújvár
Abda
Abod
Ábrahámhegy
Acsa
Acsád
Acsalag
Ácsteszér
Adács
Ádánd
Adásztevel
Adorjánháza
Adorjás
Ág
Ágasegyháza
Ágfalva
Aggtelek
Agyagosszergény
Aka
Akasztó
Alacska
Alap
Alattyán
Alcsútdoboz
Aldebrő
Algyő
Alibánfa
Almamellék
Almásfüzitő
Almásháza
Almáskamarás
Almáskeresztúr
Álmosd
Alsóberecki
Alsóbogát
Alsódobsza
Alsógagy
Alsómocsolád
Alsónána
Alsónemesapáti
Alsónyék
Alsóörs
Alsópáhok
Alsópetény
Alsórajk
Alsóregmec
Alsószenterzsébet
Alsószentiván
Alsószentmárton
Alsószölnök
Alsószuha
Alsótelekes
Alsótold
Alsóújlak
Alsóvadász
Ambrózfalva
Anarcs
Andocs
Andornaktálya
Andrásfa
Annavölgy
Apácatorna
Apagy
Apaj
Aparhant
Apátfalva
Apátistvánfalva
Apátvarasd
Apc
Áporka
Apostag
Aranyosapáti
Aranyosgadány
Arka
Arló
Arnót
Ároktő
Árpádhalom
Árpás
Ártánd
Ásotthalom
Ásványráró
Aszaló
Ászár
Aszófő
Áta
Átány
Atkár
Attala
Babarc
Babarcszőlős
Babócsa
Bábonymegyer
Babosdöbréte
Babót
Bácsbokod
Bácsborsód
Bácsszentgyörgy
Bácsszőlős
Badacsonytördemic
Bag
Bagamér
Baglad
Bagod
Bágyogszovát
Baj
Bajánsenye
Bajna
Bajót
Bak
Bakháza
Bakóca
Bakonszeg
Bakonya
Bakonybánk
Bakonybél
Bakonycsernye
Bakonygyirót
Bakonyjákó
Bakonykoppány
Bakonykúti
Bakonynána
Bakonyoszlop
Bakonypéterd
Bakonypölöske
Bakonyság
Bakonysárkány
Bakonyszentiván
Bakonyszentkirály
Bakonyszentlászló
Bakonyszombathely
Bakonyszücs
Bakonytamási
Baks
Baksa
Baktakék
Baktüttös
Balajt
Balástya
Balaton
Balatonakali
Balatonberény
Balatoncsicsó
Balatonederics
Balatonendréd
Balatonfenyves
Balatonfőkajár
Balatongyörök
Balatonhenye
Balatonkeresztúr
Balatonmagyaród
Balatonmáriafürdő
Balatonőszöd
Balatonrendes
Balatonszabadi
Balatonszárszó
Balatonszemes
Balatonszentgyörgy
Balatonszepezd
Balatonszőlős
Balatonudvari
Balatonújlak
Balatonvilágos
Balinka
Ballószög
Balogunyom
Balotaszállás
Balsa
Bálványos
Bana
Bánd
Bánfa
Bánhorváti
Bánk
Bánokszentgyörgy
Bánréve
Bár
Barabás
Baracs
Baracska
Báránd
Baranyahídvég
Baranyajenő
Baranyaszentgyörgy
Barbacs
Bárdudvarnok
Barlahida
Bárna
Barnag
Bársonyos
Basal
Baskó
Báta
Bátaapáti
Baté
Bátmonostor
Bátor
Bátorliget
Bátya
Batyk
Bázakerettye
Bazsi
Béb
Becsehely
Becske
Becskeháza
Becsvölgye
Bedegkér
Bedő
Bejcgyertyános
Békás
Bekecs
Békéssámson
Békésszentandrás
Bekölce
Bélavár
Belecska
Beleg
Belezna
Bélmegyer
Beloiannisz
Belsősárd
Belvárdgyula
Benk
Bénye
Bér
Bérbaltavár
Bercel
Beregdaróc
Beregsurány
Berekböszörmény
Berekfürdő
Beremend
Berente
Beret
Berkenye
Berkesd
Berkesz
Bernecebaráti
Berzék
Berzence
Besence
Besenyőd
Besenyőtelek
Besnyő
Beszterec
Bezedek
Bezenye
Bezeréd
Bezi
Bicsérd
Bihardancsháza
Biharnagybajom
Bihartorda
Biharugra
Bikács
Bikal
Biri
Birján
Bisse
Boba
Bocfölde
Boconád
Bócsa
Bocska
Bocskaikert
Boda
Bodmér
Bodolyabér
Bodonhely
Bodony
Bodorfa
Bodrog
Bodroghalom
Bodrogkeresztúr
Bodrogkisfalud
Bodrogolaszi
Bódvalenke
Bódvarákó
Bódvaszilas
Bogács
Bogád
Bogádmindszent
Bogdása
Bogyiszló
Bogyoszló
Bojt
Bókaháza
Bokod
Bokor
Boldog
Boldogasszonyfa
Boldogkőújfalu
Boldogkőváralja
Boldva
Bolhás
Bolhó
Boncodfölde
Bonyhádvarasd
Bonnya
Bordány
Borgáta
Borjád
Borota
Borsfa
Borsodbóta
Borsodgeszt
Borsodivánka
Borsodszentgyörgy
Borsodszirák
Borsosberény
Borszörcsök
Borzavár
Bosta
Botpalád
Botykapeterd
Bozzai
Bozsok
Bózsva
Bőcs
Böde
Bödeháza
Bögöt
Bögöte
Böhönye
Bököny
Bölcske
Bőny
Börcs
Börzönce
Bősárkány
Bőszénfa
Bucsa
Bucsu
Búcsúszentlászló
Bucsuta
Bugac
Bugacpusztaháza
Bugyi
Buj
Buják
Buzsák
Bükkábrány
Bükkaranyos
Bükkmogyorósd
Bükkösd
Bükkszék
Bükkszenterzsébet
Bükkszentkereszt
Bükkszentmárton
Bükkzsérc
Bürüs
Büssü
Büttös
Cák
Cakóháza
Cece
Cégénydányád
Ceglédbercel
Cered
Chernelházadamonya
Cibakháza
Cikó
Cirák
Cún
Csabacsűd
Csabaszabadi
Csabdi
Csabrendek
Csáfordjánosfa
Csaholc
Csajág
Csákány
Csákánydoroszló
Csákberény
Csanádalberti
Csanádapáca
Csánig
Csány
Csányoszró
Csanytelek
Csapi
Csapod
Csárdaszállás
Csarnóta
Csaroda
Császár
Császártöltés
Császló
Csátalja
Csatár
Csataszög
Csatka
Csávoly
Csebény
Csécse
Csegöld
Csehbánya
Csehi
Csehimindszent
Csém
Csemő
Csempeszkopács
Csengele
Csengersima
Csengerújfalu
Csengőd
Csénye
Csenyéte
Csép
Csépa
Csér
Cserdi
Cserénfa
Cserépfalu
Cserépváralja
Cserháthaláp
Cserhátsurány
Cserhátszentiván
Cserkeszőlő
Cserkút
Csernely
Cserszegtomaj
Csertalakos
Csertő
Csesznek
Csesztreg
Csesztve
Csetény
Csévharaszt
Csibrák
Csikéria
Csikóstőttős
Csikvánd
Csincse
Csipkerek
Csitár
Csobád
Csobaj
Csókakő
Csokonyavisonta
Csokvaomány
Csolnok
Csólyospálos
Csoma
Csombárd
Csonkahegyhát
Csonkamindszent
Csopak
Csór
Csót
Csöde
Csögle
Csökmő
Csököly
Csömend
Csömödér
Csönge
Csörnyeföld
Csörötnek
Csősz
Csővár
Csurgónagymarton
Dabronc
Dabrony
Dad
Dág
Dáka
Dalmand
Damak
Dámóc
Dánszentmiklós
Dány
Daraboshegy
Darány
Darnó
Darnózseli
Daruszentmiklós
Darvas
Dávod
Debercsény
Debréte
Decs
Dédestapolcsány
Dég
Dejtár
Demjén
Dencsháza
Dénesfa
Derekegyház
Deszk
Detek
Detk
Dinnyeberki
Diósberény
Diósjenő
Dióskál
Diósviszló
Doba
Doboz
Dobri
Dobronhegy
Dóc
Domaháza
Domaszék
Dombegyház
Dombiratos
Domony
Domoszló
Dormánd
Dorogháza
Dozmat
Döbörhegy
Döbröce
Döbrököz
Döbrönte
Döge
Dömös
Dömsöd
Dör
Dörgicse
Döröske
Dötk
Dövény
Drágszél
Drávacsehi
Drávacsepely
Drávafok
Drávagárdony
Drávaiványi
Drávakeresztúr
Drávapalkonya
Drávapiski
Drávaszabolcs
Drávaszerdahely
Drávasztára
Drávatamási
Drégelypalánk
Dubicsány
Dudar
Duka
Dunaalmás
Dunaegyháza
Dunafalva
Dunakiliti
Dunapataj
Dunaremete
Dunaszeg
Dunaszekcső
Dunaszentbenedek
Dunaszentgyörgy
Dunaszentmiklós
Dunaszentpál
Dunasziget
Dunatetétlen
Dusnok
Dúzs
Ebergőc
Ebes
Écs
Ecséd
Ecseg
Ecsegfalva
Ecseny
Edde
Edve
Egerág
Egeralja
Egeraracsa
Egerbakta
Egerbocs
Egercsehi
Egerfarmos
Egerlövő
Egerszalók
Egerszólát
Égerszög
Egervár
Egervölgy
Egyed
Egyek
Egyházasdengeleg
Egyházasfalu
Egyházasgerge
Egyházasharaszti
Egyházashetye
Egyházashollós
Egyházaskesző
Egyházaskozár
Egyházasrádóc
Ellend
Előszállás
Encsencs
Endrefalva
Endrőc
Enese
Eperjes
Eperjeske
Eplény
Epöl
Erdőbénye
Erdőhorváti
Erdőkövesd
Erdőkürt
Erdősmárok
Erdősmecske
Erdőtarcsa
Erdőtelek
Erk
Érpatak
Érsekcsanád
Érsekhalma
Érsekvadkert
Értény
Erzsébet
Esztár
Eszteregnye
Esztergályhorváti
Ete
Etes
Etyek
Fábiánháza
Fábiánsebestyén
Fácánkert
Fadd
Fáj
Fajsz
Fancsal
Farád
Farkasgyepű
Farkaslyuk
Farmos
Fazekasboda
Fedémes
Fehértó
Fehérvárcsurgó
Feked
Feketeerdő
Felcsút
Feldebrő
Felgyő
Felpéc
Felsőberecki
Felsőcsatár
Felsődobsza
Felsőegerszeg
Felsőgagy
Felsőjánosfa
Felsőkelecsény
Felsőlajos
Felsőmarác
Felsőmocsolád
Felsőnána
Felsőnyárád
Felsőnyék
Felsőörs
Felsőpáhok
Felsőpetény
Felsőrajk
Felsőregmec
Felsőszenterzsébet
Felsőszentiván
Felsőszentmárton
Felsőszölnök
Felsőtárkány
Felsőtelekes
Felsőtold
Felsővadász
Fényeslitke
Fenyőfő
Ferencszállás
Fertőboz
Fertőendréd
Fertőhomok
Fertőrákos
Fertőszéplak
Fiad
Filkeháza
Fityeház
Foktő
Folyás
Fonó
Fony
Forráskút
Forró
Földeák
Földes
Főnyed
Fulókércs
Furta
Füle
Fülesd
Fülöp
Fülöpháza
Fülöpjakab
Fülöpszállás
Fülpösdaróc
Fürged
Füzér
Füzérkajata
Füzérkomlós
Füzérradvány
Fűzvölgy
Gáborján
Gáborjánháza
Gacsály
Gadács
Gadány
Gadna
Gádoros
Gagyapáti
Gagybátor
Gagyvendégi
Galambok
Galgaguta
Galgagyörk
Galgahévíz
Galgamácsa
Gálosfa
Galvács
Gamás
Ganna
Gánt
Gara
Garáb
Garabonc
Garadna
Garbolc
Garé
Gasztony
Gátér
Gávavencsellő
Géberjén
Gecse
Géderlak
Gégény
Gelej
Gelénes
Gellénháza
Gelse
Gelsesziget
Gemzse
Gencsapáti
Gérce
Gerde
Gerendás
Gerényes
Geresdlak
Gerjen
Gersekarát
Geszt
Gesztely
Geszteréd
Gétye
Gibárt
Gic
Gige
Gilvánfa
Girincs
Gógánfa
Golop
Gomba
Gombosszeg
Gór
Gordisa
Gosztola
Gödre
Gölle
Gömörszőlős
Göncruszka
Gönyű
Görbeháza
Görcsöny
Görcsönydoboka
Görgeteg
Gősfa
Grábóc
Gulács
Gutorfölde
Gyalóka
Gyanógeregye
Gyarmat
Gyékényes
Gyenesdiás
Gyepükaján
Gyermely
Gyód
Gyóró
Gyömöre
Gyöngyfa
Gyöngyösfalu
Gyöngyöshalász
Gyöngyösmellék
Gyöngyösoroszi
Gyöngyössolymos
Gyöngyöstarján
Győrasszonyfa
Györe
Györgytarló
Györköny
Győrladamér
Győröcske
Győrság
Győrsövényház
Győrszemere
Győrtelek
Győrújfalu
Győrvár
Győrzámoly
Gyugy
Gyulaháza
Gyulaj
Gyulakeszi
Gyúró
Gyügye
Gyüre
Gyűrűs
Hács
Hagyárosbörönd
Hahót
Hajdúbagos
Hajdúszovát
Hajmás
Hajmáskér
Halastó
Halászi
Halimba
Halmaj
Halmajugra
Halogy
Hangács
Hangony
Hantos
Harasztifalu
Harc
Harka
Harkakötöny
Háromfa
Háromhuta
Harsány
Hárskút
Harta
Hásságy
Hédervár
Hedrehely
Hegyesd
Hegyeshalom
Hegyfalu
Hegyháthodász
Hegyhátmaróc
Hegyhátsál
Hegyhátszentjakab
Hegyhátszentmárton
Hegyhátszentpéter
Hegykő
Hegymagas
Hegymeg
Hegyszentmárton
Héhalom
Hejce
Hejőbába
Hejőkeresztúr
Hejőkürt
Hejőpapi
Hejőszalonta
Helesfa
Helvécia
Hencida
Hencse
Hercegkút
Hercegszántó
Heréd
Héreg
Herencsény
Heresznye
Hermánszeg
Hernád
Hernádbűd
Hernádcéce
Hernádkak
Hernádkércs
Hernádnémeti
Hernádpetri
Hernádszentandrás
Hernádszurdok
Hernádvécse
Hernyék
Hét
Hetefejércse
Hetes
Hetvehely
Hetyefő
Hevesaranyos
Hevesvezekény
Hévízgyörk
Hidas
Hidasnémeti
Hidegkút
Hidegség
Hidvégardó
Himesháza
Himod
Hirics
Hobol
Hodász
Hollád
Hollóháza
Hollókő
Homokbödöge
Homokkomárom
Homokmégy
Homokszentgyörgy
Homorúd
Homrogd
Hont
Horpács
Hort
Hortobágy
Horváthertelend
Horvátlövő
Horvátzsidány
Hosszúhetény
Hosszúpályi
Hosszúpereszteg
Hosszúvíz
Hosszúvölgy
Hosztót
Hottó
Hőgyész
Hövej
Hugyag
Hunya
Hunyadfalva
Husztót
Ibafa
Iborfia
Igar
Igrici
Iharos
Iharosberény
Ikervár
Iklad
Iklanberény
Iklódbördőce
Ikrény
Iliny
Ilk
Illocska
Imola
Imrehegy
Ináncs
Inárcs
Inke
Ipacsfa
Ipolydamásd
Ipolyszög
Ipolytarnóc
Ipolytölgyes
Ipolyvece
Iregszemcse
Irota
Ispánk
Istenmezeje
Istvándi
Iszkaszentgyörgy
Iszkáz
Isztimér
Ivád
Iván
Ivánbattyán
Ivánc
Iváncsa
Ivándárda
Izmény
Izsófalva
Jágónak
Ják
Jakabszállás
Jákfa
Jákfalva
Jákó
Jánd
Jánkmajtis
Jánoshida
Járdánháza
Jármi
Jásd
Jászágó
Jászalsószentgyörgy
Jászboldogháza
Jászdózsa
Jászfelsőszentgyörgy
Jászivány
Jászjákóhalma
Jászkarajenő
Jászladány
Jászszentandrás
Jászszentlászló
Jásztelek
Jéke
Jenő
Jobaháza
Jobbágyi
Jósvafő
Juta
Kacorlak
Kács
Kacsóta
Kajárpéc
Kajászó
Kajdacs
Kakasd
Kákics
Kakucs
Kál
Kalaznó
Káld
Kálló
Kallósd
Kállósemjén
Kálmáncsa
Kálmánháza
Kálócfa
Káloz
Kám
Kamond
Kamut
Kánó
Kántorjánosi
Kány
Kánya
Kányavár
Kapolcs
Kápolna
Kápolnásnyék
Kapoly
Kaposfő
Kaposgyarmat
Kaposhomok
Kaposkeresztúr
Kaposmérő
Kapospula
Kaposújlak
Kaposszekcső
Kaposszerdahely
Káptalanfa
Káptalantóti
Kára
Karácsond
Karád
Karakó
Karakószörcsök
Karancsalja
Karancsberény
Karancskeszi
Karancslapujtő
Karancsság
Kárász
Karcsa
Kardos
Kardoskút
Karmacs
Károlyháza
Karos
Kásád
Kaskantyú
Kastélyosdombó
Kaszaper
Kaszó
Katádfa
Katafa
Kátoly
Katymár
Káva
Kávás
Kazár
Kázsmárk
Kazsok
Kecskéd
Kehidakustány
Kék
Kékcse
Kéked
Kékesd
Kékkút
Kelebia
Keléd
Kelemér
Kéleshalom
Kelevíz
Kemence
Kemendollár
Kemeneshőgyész
Kemeneskápolna
Kemenesmagasi
Kemenesmihályfa
Kemenespálfa
Kemenessömjén
Kemenesszentmárton
Kemenesszentpéter
Keménfa
Kémes
Kemestaródfa
Kemse
Kenéz
Kenézlő
Kengyel
Kenyeri
Kercaszomor
Kercseliget
Kerecsend
Kerecseny
Kerekharaszt
Kereki
Kerékteleki
Keresztéte
Kerkabarabás
Kerkafalva
Kerkakutas
Kerkáskápolna
Kerkaszentkirály
Kerkateskánd
Kérsemjén
Kerta
Kertészsziget
Keszeg
Kesznyéten
Keszőhidegkút
Kesztölc
Keszü
Kétbodony
Kétegyháza
Kéthely
Kétpó
Kétsoprony
Kétújfalu
Kétvölgy
Kéty
Kevermes
Kilimán
Kimle
Kincsesbánya
Királd
Királyegyháza
Királyhegyes
Királyszentistván
Kisapáti
Kisapostag
Kisar
Kisasszond
Kisasszonyfa
Kisbabot
Kisbágyon
Kisbajcs
Kisbajom
Kisbárapáti
Kisbárkány
Kisberény
Kisberzseny
Kisbeszterce
Kisbodak
Kisbucsa
Kisbudmér
Kiscsécs
Kiscsehi
Kiscsősz
Kisdér
Kisdobsza
Kisdombegyház
Kisdorog
Kisecset
Kisfalud
Kisfüzes
Kisgörbő
Kisgyalán
Kisgyőr
Kishajmás
Kisharsány
Kishartyán
Kisherend
Kishódos
Kishuta
Kisigmánd
Kisjakabfalva
Kiskassa
Kiskinizs
Kiskorpád
Kiskunlacháza
Kiskutas
Kisláng
Kisléta
Kislippó
Kislőd
Kismányok
Kismarja
Kismaros
Kisnamény
Kisnána
Kisnémedi
Kisnyárád
Kispalád
Kispáli
Kispirit
Kisrákos
Kisrécse
Kisrozvágy
Kissikátor
Kissomlyó
Kistamási
Kistapolca
Kistokaj
Kistolmács
Kistormás
Kistótfalu
Kisunyom
Kisvarsány
Kisvásárhely
Kisvaszar
Kisvejke
Kiszombor
Kiszsidány
Kisszállás
Kisszékely
Kisszekeres
Kisszentmárton
Kissziget
Kisszőlős
Klárafalva
Kocs
Kocsér
Kocsola
Kocsord
Kóka
Kokad
Kolontár
Komjáti
Komlódtótfalu
Komlósd
Komlóska
Komoró
Kompolt
Kondó
Kondorfa
Kóny
Konyár
Kópháza
Koppányszántó
Korlát
Koroncó
Kórós
Kosd
Kóspallag
Kótaj
Kovácshida
Kovácsszénája
Kovácsvágás
Kozárd
Kozmadombja
Köblény
Köcsk
Kökény
Kőkút
Kölcse
Kölesd
Kölked
Kömlő
Kömlőd
Kömörő
Kömpöc
Környe
Köröm
Kőröshegy
Körösnagyharsány
Köröstarcsa
Kőröstetétlen
Körösújfalu
Körösszakál
Körösszegapáti
Kőszárhegy
Kőszegdoroszló
Kőszegpaty
Kőszegszerdahely
Kötcse
Kötegyán
Kőtelek
Kővágóörs
Kővágószőlős
Kővágótöttös
Kövegy
Köveskál
Krasznokvajda
Kulcs
Kunadacs
Kunágota
Kunbaja
Kunbaracs
Kuncsorba
Kunfehértó
Kunmadaras
Kunpeszér
Kunszállás
Kunsziget
Kup
Kupa
Kurd
Kurityán
Kustánszeg
Kutas
Kutasó
Kübekháza
Külsősárd
Külsővat
Küngös
Lábod
Lácacséke
Lad
Ladánybene
Ládbesenyő
Lajoskomárom
Lak
Lakhegy
Lakitelek
Lakócsa
Lánycsók
Lápafő
Lapáncsa
Laskod
Lasztonya
Látrány
Lázi
Leányvár
Legénd
Legyesbénye
Léh
Lénárddaróc
Lendvadedes
Lendvajakabfa
Lengyel
Lepsény
Lesencefalu
Lesenceistvánd
Lesencetomaj
Letkés
Levél
Levelek
Libickozma
Lickóvadamos
Liget
Ligetfalva
Lipót
Lippó
Liptód
Lispeszentadorján
Liszó
Litér
Litka
Litke
Lócs
Lókút
Lónya
Lórév
Lothárd
Lovas
Lovasberény
Lovászhetény
Lovászi
Lovászpatona
Lőkösháza
Lövő
Lövőpetri
Lucfalva
Ludányhalászi
Ludas
Lukácsháza
Lulla
Lúzsok
Mád
Madaras
Madocsa
Maglóca
Magosliget
Magy
Magyaralmás
Magyaratád
Magyarbánhegyes
Magyarbóly
Magyarcsanád
Magyardombegyház
Magyaregregy
Magyaregres
Magyarföld
Magyargéc
Magyargencs
Magyarhertelend
Magyarhomorog
Magyarkeresztúr
Magyarkeszi
Magyarlak
Magyarlukafa
Magyarmecske
Magyarnádalja
Magyarnándor
Magyarpolány
Magyarsarlós
Magyarszecsőd
Magyarszék
Magyarszentmiklós
Magyarszerdahely
Magyarszombatfa
Magyartelek
Majs
Makád
Makkoshotyka
Maklár
Malomsok
Mályi
Mályinka
Mánd
Mánfa
Mány
Maráza
Marcalgergelyi
Marcaltő
Márfa
Máriahalom
Máriakálnok
Máriakéménd
Márianosztra
Markaz
Márkháza
Márkó
Markóc
Markotabödöge
Maróc
Marócsa
Márok
Márokföld
Márokpapi
Maroslele
Mártély
Martonfa
Martonyi
Mátételke
Mátraballa
Mátraderecske
Mátramindszent
Mátranovák
Mátraszele
Mátraszentimre
Mátraszőlős
Mátraterenye
Mátraverebély
Mátyásdomb
Matty
Mátyus
Máza
Mecseknádasd
Mecsekpölöske
Mecsér
Medgyesbodzás
Medina
Megyaszó
Megyehíd
Megyer
Meggyeskovácsi
Méhkerék
Méhtelek
Mekényes
Mencshely
Mende
Méra
Merenye
Mérges
Mérk
Mernye
Mersevát
Mesterháza
Mesteri
Mesterszállás
Meszes
Meszlen
Mesztegnyő
Mezőcsokonya
Meződ
Mezőfalva
Mezőgyán
Mezőhék
Mezőkomárom
Mezőladány
Mezőlak
Mezőnagymihály
Mezőnyárád
Mezőörs
Mezőpeterd
Mezősas
Mezőszemere
Mezőszentgyörgy
Mezőszilas
Mezőtárkány
Mezőzombor
Miháld
Mihályfa
Mihálygerge
Mihályháza
Mihályi
Mike
Mikebuda
Mikekarácsonyfa
Mikepércs
Miklósi
Mikófalva
Mikóháza
Mikosszéplak
Milejszeg
Milota
Mindszentgodisa
Mindszentkálla
Misefa
Miske
Miszla
Mocsa
Mogyorósbánya
Mogyoróska
Moha
Mohora
Molnári
Molnaszecsőd
Molvány
Monaj
Monok
Monorierdő
Mónosbél
Monostorapáti
Monostorpályi
Monoszló
Monyoród
Mórágy
Móricgát
Mórichida
Mosdós
Mosonszentmiklós
Mosonszolnok
Mosonudvar
Mozsgó
Mőcsény
Mucsfa
Mucsi
Múcsony
Muhi
Murakeresztúr
Murarátka
Muraszemenye
Murga
Murony
Nábrád
Nadap
Nádasd
Nádasdladány
Nágocs
Nagyacsád
Nagyalásony
Nagyar
Nagybajcs
Nagybakónak
Nagybánhegyes
Nagybaracska
Nagybarca
Nagybárkány
Nagyberény
Nagyberki
Nagybörzsöny
Nagybudmér
Nagycenk
Nagycsány
Nagycsécs
Nagycsepely
Nagycserkesz
Nagydém
Nagydobos
Nagydobsza
Nagydorog
Nagyér
Nagyesztergár
Nagyfüged
Nagygeresd
Nagygörbő
Nagygyimót
Nagyhajmás
Nagyharsány
Nagyhegyes
Nagyhódos
Nagyhuta
Nagyigmánd
Nagyiván
Nagykamarás
Nagykapornak
Nagykarácsony
Nagykereki
Nagykeresztúr
Nagykinizs
Nagykónyi
Nagykorpád
Nagykozár
Nagykökényes
Nagykölked
Nagykörű
Nagykutas
Nagylak
Nagylengyel
Nagylóc
Nagylók
Nagylózs
Nagymágocs
Nagymizdó
Nagynyárád
Nagyoroszi
Nagypáli
Nagypall
Nagypeterd
Nagypirit
Nagyrábé
Nagyrada
Nagyrákos
Nagyrécse
Nagyréde
Nagyrév
Nagyrozvágy
Nagysáp
Nagysimonyi
Nagyszakácsi
Nagyszékely
Nagyszekeres
Nagyszénás
Nagyszentjános
Nagyszokoly
Nagytálya
Nagytevel
Nagytilaj
Nagytótfalu
Nagytőke
Nagyút
Nagyvarsány
Nagyváty
Nagyvázsony
Nagyvejke
Nagyveleg
Nagyvenyim
Nagyvisnyó
Nak
Napkor
Nárai
Narda
Naszály
Négyes
Nekézseny
Nemesapáti
Nemesbikk
Nemesborzova
Nemesbőd
Nemesbük
Nemescsó
Nemesdéd
Nemesgörzsöny
Nemesgulács
Nemeshany
Nemeshetés
Nemeske
Nemeskér
Nemeskeresztúr
Nemeskisfalud
Nemeskocs
Nemeskolta
Nemesládony
Nemesmedves
Nemesnádudvar
Nemesnép
Nemespátró
Nemesrádó
Nemesrempehollós
Nemessándorháza
Nemesvámos
Nemesvid
Nemesvita
Nemesszalók
Nemesszentandrás
Németbánya
Németfalu
Németkér
Nemti
Neszmély
Nézsa
Nick
Nikla
Nógrád
Nógrádkövesd
Nógrádmarcal
Nógrádmegyer
Nógrádsáp
Nógrádsipek
Nógrádszakál
Nóráp
Noszlop
Noszvaj
Nova
Novaj
Novajidrány
Nőtincs
Nyalka
Nyárád
Nyáregyháza
Nyárlőrinc
Nyársapát
Nyésta
Nyim
Nyírábrány
Nyíracsád
Nyirád
Nyírbéltek
Nyírbogát
Nyírbogdány
Nyírcsaholy
Nyírcsászári
Nyírderzs
Nyírgelse
Nyírgyulaj
Nyíri
Nyíribrony
Nyírjákó
Nyírkarász
Nyírkáta
Nyírkércs
Nyírlövő
Nyírmártonfalva
Nyírmeggyes
Nyírmihálydi
Nyírparasznya
Nyírpazony
Nyírpilis
Nyírtass
Nyírtét
Nyírtura
Nyírvasvári
Nyomár
Nyőgér
Nyugotszenterzsébet
Nyúl
Óbánya
Óbarok
Óbudavár
Ócsárd
Ófalu
Ófehértó
Óföldeák
Óhíd
Okány
Okorág
Okorvölgy
Olasz
Olaszfa
Olaszfalu
Olaszliszka
Olcsva
Olcsvaapáti
Old
Ólmod
Oltárc
Ónod
Ópályi
Ópusztaszer
Orbányosfa
Orci
Ordacsehi
Ordas
Orfalu
Orfű
Orgovány
Ormándlak
Ormosbánya
Oroszi
Oroszló
Orosztony
Ortaháza
Osli
Ostffyasszonyfa
Ostoros
Oszkó
Oszlár
Osztopán
Ózdfalu
Ozmánbük
Ozora
Öcs
Őcsény
Öcsöd
Ököritófülpös
Ölbő
Ömböly
Őr
Öregcsertő
Öreglak
Őrhalom
Őrimagyarósd
Örményes
Örménykút
Őrtilos
Örvényes
Ősagárd
Ősi
Öskü
Öttevény
Öttömös
Ötvöskónyi
Pácin
Pácsony
Padár
Páhi
Páka
Pakod
Pákozd
Palé
Pálfa
Pálfiszeg
Páli
Palkonya
Pálmajor
Pálmonostora
Pálosvörösmart
Palotabozsok
Palotás
Paloznak
Pamlény
Pamuk
Pánd
Pankasz
Pányok
Panyola
Pap
Pápadereske
Pápakovácsi
Pápasalamon
Pápateszér
Papkeszi
Pápoc
Papos
Páprád
Parád
Parádsasvár
Parasznya
Pári
Paszab
Pásztori
Pat
Patak
Patalom
Patapoklosi
Patca
Pátka
Patosfa
Pátroha
Patvarc
Pátyod
Pázmánd
Pázmándfalu
Pecöl
Pécsbagota
Pécsdevecser
Pécsely
Pécsudvard
Pellérd
Pély
Penc
Penészlek
Pénzesgyőr
Penyige
Pér
Pere
Perecse
Pereked
Perenye
Peresznye
Pereszteg
Perkáta
Perkupa
Perőcsény
Peterd
Péterhida
Péteri
Pétfürdő
Pethőhenye
Petneháza
Petőfibánya
Petőfiszállás
Petőháza
Petőmihályfa
Petrikeresztúr
Petrivente
Pettend
Piliny
Piliscsév
Pilismarót
Pincehely
Pinkamindszent
Pinnye
Piricse
Pirtó
Piskó
Pitvaros
Pócsa
Pocsaj
Pócspetri
Pogány
Pogányszentpéter
Pókaszepetk
Polány
Porcsalma
Pornóapáti
Poroszló
Porpác
Porrog
Porrogszentkirály
Porrogszentpál
Pórszombat
Porva
Pósfa
Potony
Potyond
Pölöske
Pölöskefő
Pörböly
Pördefölde
Pötréte
Prügy
Pula
Pusztaapáti
Pusztaberki
Pusztacsalád
Pusztacsó
Pusztadobos
Pusztaederics
Pusztafalu
Pusztaföldvár
Pusztahencse
Pusztakovácsi
Pusztamagyaród
Pusztamérges
Pusztamiske
Pusztamonostor
Pusztaottlaka
Pusztaradvány
Pusztaszemes
Pusztaszentlászló
Pusztaszer
Pusztavacs
Pusztavám
Püski
Püspökhatvan
Püspökmolnári
Püspökszilágy
Rábacsanak
Rábacsécsény
Rábagyarmat
Rábahídvég
Rábakecöl
Rábapatona
Rábapaty
Rábapordány
Rábasebes
Rábaszentandrás
Rábaszentmihály
Rábaszentmiklós
Rábatamási
Rábatöttös
Rábcakapi
Ráckeresztúr
Rád
Rádfalva
Rádóckölked
Radostyán
Ragály
Rajka
Rakaca
Rakacaszend
Rákóczibánya
Rákócziújfalu
Ráksi
Ramocsa
Ramocsaháza
Rápolt
Raposka
Rásonysápberencs
Rátka
Rátót
Ravazd
Recsk
Réde
Rédics
Regéc
Regenye
Regöly
Rém
Répáshuta
Répceszemere
Répceszentgyörgy
Répcevis
Resznek
Rétalap
Rétközberencs
Révfülöp
Révleányvár
Rezi
Ricse
Rigács
Rigyác
Rimóc
Rinyabesenyő
Rinyakovácsi
Rinyaszentkirály
Rinyaújlak
Rinyaújnép
Rohod
Románd
Romhány
Romonya
Rózsafa
Rozsály
Rózsaszentmárton
Röjtökmuzsaj
Rönök
Röszke
Rudolftelep
Rum
Ruzsa
Ságújfalu
Ságvár
Sajóecseg
Sajógalgóc
Sajóhídvég
Sajóivánka
Sajókápolna
Sajókaza
Sajókeresztúr
Sajólád
Sajólászlófalva
Sajómercse
Sajónémeti
Sajóörös
Sajópálfala
Sajópetri
Sajópüspöki
Sajósenye
Sajószöged
Sajóvámos
Sajóvelezd
Sajtoskál
Salföld
Salköveskút
Salomvár
Sály
Sámod
Sámsonháza
Sand
Sántos
Sáp
Sáránd
Sárazsadány
Sáregres
Sárfimizdó
Sárhida
Sárisáp
Sarkadkeresztúr
Sárkeresztes
Sárkeresztúr
Sárkeszi
Sármellék
Sárok
Sárosd
Sárpilis
Sárrétudvari
Sarród
Sárszentágota
Sárszentlőrinc
Sárszentmihály
Sarud
Sáska
Sáta
Sátorhely
Sávoly
Segesd
Selyeb
Semjén
Semjénháza
Sénye
Sényő
Seregélyes
Serényfalva
Sérsekszőlős
Sikátor
Siklósbodony
Siklósnagyfalu
Sima
Simaság
Simonfa
Sióagárd
Siójut
Sirok
Sitke
Sobor
Sokorópátka
Soltszentimre
Sóly
Som
Somberek
Somlójenő
Somlószőlős
Somlóvásárhely
Somlóvecse
Somodor
Somogyacsa
Somogyapáti
Somogyaracs
Somogyaszaló
Somogybabod
Somogybükkösd
Somogycsicsó
Somogydöröcske
Somogyegres
Somogyfajsz
Somogygeszti
Somogyhárságy
Somogyhatvan
Somogyjád
Somogymeggyes
Somogysámson
Somogysárd
Somogysimonyi
Somogyszentpál
Somogyszil
Somogyszob
Somogytúr
Somogyudvarhely
Somogyvámos
Somogyvár
Somogyviszló
Somogyzsitfa
Somoskőújfalu
Sonkád
Soponya
Sopronhorpács
Sopronkövesd
Sopronnémeti
Sorkifalud
Sorkikápolna
Sormás
Sorokpolány
Sóshartyán
Sóstófalva
Sósvertike
Sótony
Söjtör
Söpte
Söréd
Sukoró
Sumony
Súr
Surd
Sükösd
Sümegcsehi
Sümegprága
Süttő
Szabadbattyán
Szabadegyháza
Szabadhídvég
Szabadi
Szabadkígyós
Szabadszentkirály
Szabás
Szabolcs
Szabolcsbáka
Szabolcsveresmart
Szágy
Szajk
Szajla
Szajol
Szakácsi
Szakadát
Szakáld
Szakály
Szakcs
Szakmár
Szaknyér
Szakoly
Szakony
Szakonyfalu
Szákszend
Szalafő
Szalánta
Szalapa
Szalaszend
Szalatnak
Szálka
Szalkszentmárton
Szalmatercs
Szalonna
Szamosangyalos
Szamosbecs
Szamoskér
Szamossályi
Szamostatárfalva
Szamosújlak
Szamosszeg
Szanda
Szank
Szántód
Szany
Szápár
Szaporca
Szár
Szárász
Szárazd
Szárföld
Szárliget
Szarvasgede
Szarvaskend
Szarvaskő
Szászberek
Szászfa
Szászvár
Szatmárcseke
Szátok
Szatta
Szatymaz
Szava
Szebény
Szécsénke
Szécsényfelfalu
Szécsisziget
Szederkény
Szedres
Szegerdő
Szegi
Szegilong
Szegvár
Székely
Székelyszabar
Székkutas
Szeleste
Szelevény
Szellő
Szemely
Szemenye
Szemere
Szendehely
Szendrőlád
Szenna
Szenta
Szentantalfa
Szentbalázs
Szentbékkálla
Szentborbás
Szentdénes
Szentdomonkos
Szente
Szentegát
Szentgál
Szentgáloskér
Szentgyörgyvár
Szentgyörgyvölgy
Szentimrefalva
Szentistván
Szentistvánbaksa
Szentjakabfa
Szentkatalin
Szentkirály
Szentkirályszabadja
Szentkozmadombja
Szentlászló
Szentliszló
Szentlőrinckáta
Szentmargitfalva
Szentmártonkáta
Szentpéterfa
Szentpéterfölde
Szentpéterszeg
Szentpéterúr
Szenyér
Szepetnek
Szerecseny
Szeremle
Szerep
Szergény
Szigetbecse
Szigetcsép
Szigetszentmárton
Szigetújfalu
Szigliget
Szihalom
Szijártóháza
Szil
Szilágy
Szilaspogony
Szilsárkány
Szilvágy
Szilvás
Szilvásvárad
Szilvásszentmárton
Szin
Szinpetri
Szirák
Szirmabesenyő
Szokolya
Szólád
Szomód
Szomolya
Szomor
Szorgalmatos
Szorosad
Szőc
Szőce
Szögliget
Szőke
Szőkéd
Szőkedencs
Szőlősardó
Szőlősgyörök
Szörény
Szúcs
Szuha
Szuhafő
Szuhakálló
Szuhogy
Szulimán
Szulok
Szurdokpüspöki
Szűcsi
Szügy
Szűr
Tabajd
Tabdi
Táborfalva
Tác
Tagyon
Takácsi
Tákos
Taktabáj
Taktaharkány
Taktakenéz
Taktaszada
Taliándörögd
Tállya
Tanakajd
Táp
Tápióbicske
Tápiógyörgye
Tápióság
Tápiószentmárton
Tápiószőlős
Táplánszentkereszt
Tapsony
Tápszentmiklós
Tar
Tarany
Tarcal
Tard
Tardona
Tardos
Tarhos
Tarján
Tarjánpuszta
Tárkány
Tarnabod
Tarnalelesz
Tarnaméra
Tarnaörs
Tarnaszentmária
Tarnaszentmiklós
Tarnazsadány
Tárnokréti
Tarpa
Tarrós
Táska
Tass
Taszár
Tataháza
Tatárszentgyörgy
Tázlár
Tekenye
Tékes
Teklafalu
Telekes
Telekgerendás
Teleki
Telkibánya
Tengelic
Tengeri
Tengőd
Tenk
Tényő
Tépe
Terem
Terény
Tereske
Teresztenye
Terpes
Tés
Tésa
Tésenfa
Téseny
Teskánd
Tetétlen
Tevel
Tibolddaróc
Tiborszállás
Tihany
Tikos
Tilaj
Timár
Tiszaadony
Tiszaalpár
Tiszabábolna
Tiszabecs
Tiszabercel
Tiszabezdéd
Tiszabő
Tiszabura
Tiszacsécse
Tiszacsermely
Tiszadada
Tiszaderzs
Tiszadob
Tiszadorogma
Tiszaeszlár
Tiszagyenda
Tiszagyulaháza
Tiszaigar
Tiszainoka
Tiszajenő
Tiszakanyár
Tiszakarád
Tiszakerecseny
Tiszakeszi
Tiszakóród
Tiszakürt
Tiszaladány
Tiszamogyorós
Tiszanagyfalu
Tiszanána
Tiszaörs
Tiszapalkonya
Tiszapüspöki
Tiszarád
Tiszaroff
Tiszasas
Tiszasüly
Tiszaszalka
Tiszaszentimre
Tiszaszentmárton
Tiszasziget
Tiszaszőlős
Tiszatardos
Tiszatarján
Tiszatelek
Tiszatenyő
Tiszaug
Tiszavalk
Tiszavárkony
Tiszavid
Tisztaberek
Tivadar
Tóalmás
Tófalu
Tófej
Tófű
Tokod
Tokodaltáró
Tokorcs
Tolcsva
Told
Tolmács
Tolnanémedi
Tomajmonostora
Tomor
Tompaládony
Tordas
Tormafölde
Tormás
Tormásliget
Tornabarakony
Tornakápolna
Tornanádaska
Tornaszentandrás
Tornaszentjakab
Tornyiszentmiklós
Tornyosnémeti
Tornyospálca
Torony
Torvaj
Tószeg
Tótszentgyörgy
Tótszentmárton
Tótszerdahely
Tótújfalu
Tótvázsony
Töltéstava
Tömörd
Tömörkény
Törökkoppány
Törtel
Töttös
Trizs
Tunyogmatolcs
Túristvándi
Túrony
Túrricse
Tuzsér
Türje
Tüskevár
Tyukod
Udvar
Udvari
Ugod
Újbarok
Újcsanálos
Újdombrád
Újiráz
Újireg
Újkenéz
Újkér
Újlengyel
Újléta
Újlőrincfalva
Újpetre
Újrónafő
Újsolt
Újszalonta
Újszentiván
Újszentmargita
Újszilvás
Újtelek
Újtikos
Újudvar
Újvárfalva
Ukk
Und
Úny
Uppony
Ura
Uraiújfalu
Úrhida
Úri
Úrkút
Uszka
Uszód
Uzsa
Üllés
Vácduka
Vácegres
Váchartyán
Váckisújfalu
Vácszentlászló
Vadna
Vadosfa
Vág
Vágáshuta
Vajdácska
Vajszló
Vajta
Vál
Valkó
Valkonya
Vállaj
Vállus
Vámosatya
Vámoscsalád
Vámosgyörk
Vámosmikola
Vámosoroszi
Vámosújfalu
Vámosszabadi
Váncsod
Vanyarc
Vanyola
Várad
Váralja
Varászló
Váraszó
Várbalog
Varbó
Varbóc
Várda
Várdomb
Várfölde
Varga
Várgesztes
Várkesző
Várong
Városföld
Városlőd
Varsád
Varsány
Várvölgy
Vasad
Vasalja
Vásárosbéc
Vásárosdombó
Vásárosfalu
Vásárosmiske
Vasasszonyfa
Vasboldogasszony
Vasegerszeg
Vashosszúfalu
Vaskeresztes
Vaskút
Vasmegyer
Vaspör
Vassurány
Vaszar
Vászoly
Vasszécseny
Vasszentmihály
Vasszilvágy
Vát
Vatta
Vázsnok
Vécs
Végegyháza
Vejti
Vékény
Vekerd
Velem
Velemér
Velény
Véménd
Vének
Vereb
Verőce
Verseg
Versend
Vértesacsa
Vértesboglár
Vérteskethely
Vértessomló
Vértestolna
Vértesszőlős
Vése
Veszkény
Veszprémfajsz
Veszprémgalsa
Veszprémvarsány
Vezseny
Vid
Vigántpetend
Villánykövesd
Vilmány
Vilonya
Vilyvitány
Vinár
Vindornyafok
Vindornyalak
Vindornyaszőlős
Visnye
Visonta
Viss
Visz
Viszák
Viszló
Visznek
Vitnyéd
Vízvár
Vizslás
Vizsoly
Vokány
Vonyarcvashegy
Vöckönd
Völcsej
Vönöck
Vöröstó
Vörs
Zabar
Zádor
Zádorfalva
Zagyvarékas
Zagyvaszántó
Zajk
Zajta
Zákány
Zákányfalu
Zákányszék
Zala
Zalaapáti
Zalabaksa
Zalabér
Zalaboldogfa
Zalacsány
Zalacséb
Zalaerdőd
Zalagyömörő
Zalahaláp
Zalaháshágy
Zalaigrice
Zalaistvánd
Zalakomár
Zalaköveskút
Zalameggyes
Zalamerenye
Zalasárszeg
Zalaszabar
Zalaszántó
Zalaszegvár
Zalaszentbalázs
Zalaszentgyörgy
Zalaszentiván
Zalaszentjakab
Zalaszentlászló
Zalaszentlőrinc
Zalaszentmárton
Zalaszentmihály
Zalaszombatfa
Zaláta
Zalatárnok
Zalaújlak
Zalavár
Zalavég
Zalkod
Zámoly
Zánka
Zaránk
Závod
Zebecke
Zebegény
Zemplénagárd
Zengővárkony
Zichyújfalu
Zics
Ziliz
Zimány
Zók
Zomba
Zubogy
Zsadány
Zsáka
Zsámbok
Zsana
Zsarolyán
Zsebeháza
Zsédeny
Zselickisfalud
Zselickislak
Zselicszentpál
Zsennye
Zsira
Zsombó
Zsujta
Zsurk

2. melléklet a 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelethez

Kizárólag külterületen, tanyás térségben (ahol a település lakosságának több mint 2 százaléka él) megvalósuló fejlesztésekre jogosult települések
Abony
Adony
Albertirsa
Bábolna
Bácsalmás
Badacsonytomaj
Baja
Balatonlelle
Balkány
Békés
Békéscsaba
Besenyszög
Bicske
Bonyhád
Cegléd
Csákvár
Csongrád
Debrecen
Devecser
Dunaföldvár
Edelény
Enying
Füzesabony
Gárdony
Gyomaendrőd
Gyula
Hajdúböszörmény
Hajdúdorog
Hajdúnánás
Hajdúsámson
Harkány
Herend
Heves
Hódmezővásárhely
Izsák
Jánoshalma
Jánossomorja
Jászberény
Jászfényszaru
Kaba
Kaposvár
Karcag
Kecel
Kecskemét
Kenderes
Kerekegyháza
Kisbér
Kiskőrös
Kiskunfélegyháza
Kiskunhalas
Kiskunmajsa
Kistelek
Komló
Kondoros
Kozármisleny
Kunszentmárton
Kunszentmiklós
Lajosmizse
Lengyeltóti
Martonvásár
Mátészalka
Mélykút
Mezőberény
Mezőhegyes
Mezőkovácsháza
Mezőtúr
Miskolc
Mohács
Monor
Mór
Mórahalom
Nagyhalász
Nagykálló
Nagykáta
Nagykőrös
Nagymaros
Nyékládháza
Nyíradony
Nyíregyháza
Nyírtelek
Onga
Orosháza
Oroszlány
Örkény
Pápa
Pécsvárad
Pilis
Polgárdi
Pusztaszabolcs
Ráckeve
Sándorfalva
Sárbogárd
Sárospatak
Sátoraljaújhely
Siklós
Solt
Soltvadkert
Sülysáp
Sümeg
Szabadszállás
Szarvas
Szeghalom
Szekszárd
Szentes
Szentlőrinc
Szigetvár
Tamási
Tata
Tét
Tiszacsege
Tiszakécske
Tompa
Túrkeve
Vámospércs
Zalaegerszeg
Zalakaros
Zalalövő

3. melléklet a 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelethez12

A biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő eszközök, berendezések és műszaki paraméterek
A beszerzésre kerülő gépjárműveknek új gépjárműveknek kell lenniük. E tekintetben új gépjárműnek minősül az a gépjármű, amely forgalomba helyezve sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt, bemutató, illetve próbajárműként nem használták.
A gépjárművek átadása forgalomba és üzembe helyezett állapotban, hatósági jelzésekkel ellátva kell történjen.
A forintban megadott beszerzési árnak tartalmaznia kell a gépjármű szállításával összefüggő valamennyi adót, illetéket (a vagyonszerzési illeték, forgalmi engedély és törzskönyv illeték, valamint kötelező és a CASCO biztosítás kivételével), vámot és a forgalomba helyezéssel kapcsolatos minden fizetési kötelezettséget (0 revizió, vizsgáztatás, KRESZ tartozékok, gépkocsi átadás stb.).
A gépjárművekhez biztosítani kell legalább a jogszabályban előírt garanciális és alkatrészellátási kötelezettséget.
A gépjárművek jótállási idő alatti és azon túli teljes körű garanciális javítását és karbantartását régiónként legalább egy, az adott gyártmány és típus javítására a gyártó vagy megbízottja által auditált szakszervizben kell biztosítani, amelynek rendelkeznie kell Magyarországon honos – bármely nemzeti rendszerben akkreditált – minőségbiztosítási rendszerrel (az ajánlati ár tartalmazza a garanciális javítások költségét, nem tartalmazza azonban a jótállási idő alatt felmerülő kötelező karbantartások, valamint a kopó alkatrészek cseréjének anyag és munkadíját). A régió Magyarország következő hét tervezési- statisztikai régióját jelenti:

 

Régiók

Megyék

 

Nyugat-Dunántúl

Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala

 

Közép-Dunántúl

Komárom-Esztergom, Fejér, Veszprém

 

Dél-Dunántúl

Baranya, Somogy, Tolna

 

Közép-Magyarország

Pest, Budapest főváros

 

Dél-Alföld

Bács-Kiskun, Békés, Csongrád

 

Észak-Alföld

Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg

 

Észak-Magyarország

Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád

A gépjárműnek meg kell felelnie a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló, többször módosított 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott – a szállítás tervezett időpontjában hatályos – követelményeknek.
Az M1 gépjármű-kategóriába tartozó mikrobusznak, valamint az M2 gépjármű-kategóriába tartozó kisbusznak meg kell felelni a fentieken túl a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott – a szállítás tervezett időpontjában hatályos – követelményeknek.
A gépjármű rendelkezzen a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott érvényes típusbizonyítvánnyal (általános forgalomba helyezési engedéllyel).
A gépjármű rendelkezzen magyar nyelvű kezelési utasítással.
A gyártómű rendelkezzen a gyártás helyén honos – bármely nemzeti rendszerben akkreditált – minőségbiztosítási rendszerrel.
A személygépjárművek esetében a gépjárművek forgalomba helyezésétől számított legalább egy évig 24 órás magyarországi mobil szervizszolgáltatást (assistance szolgáltatást) kell biztosítani.
A gépjárművek fődarabjainak (mint például motor, sebességváltó és hajtáslánc) a gyártómű által beépítettnek kell lennie. A gyártómű által beépítettnek tekintendő az az elem, amelyet a gépjárművet előállító gyártóműnél a gyártósoron építettek be.
1.    Terepjáró személygépjárművek részletes műszaki követelményei
1.1. Főbb műszaki jellemzők, követelmények:
1.1.1. Magasság nagyobb, mint 1570 mm
1.1.2. Első terepszög: nagyobb vagy egyenlő, mint 18 fok
1.1.3. Hátsó terepszög: nagyobb vagy egyenlő, mint 26 fok
1.1.4. Szabad hasmagasság: nagyobb vagy egyenlő, mint 180 mm
1.1.5. Megengedett össztömeg kisebb vagy egyenlő, mint 2500 kg
1.1.6. Karosszéria-kivitel: 5 ajtós
1.1.7. Szállítható személyek száma: 5
1.1.8. Csomagtér: nagyobb, mint 300 liter
1.1.9. Hajtás: összkerék (4WD)
1.1.10. Teljesítmény: nagyobb vagy egyenlő, mint 80 kW
1.1.11. Euro 5 vagy annál korszerűbb motor
1.1.12. Üzemanyag fogyasztás vegyes fogyasztás kisebb vagy egyenlő, mint 9 l/100 km
1.1.13. Széndioxid-emisszió: vegyes CO2 kibocsátás kisebb, mint 230 g/km
1.2. Felszereltségi elemekre vonatkozó elvárások, alapkövetelmények:
1.2.1. Ködlámpa első
1.2.2. Ködlámpa hátsó
1.2.3. Fűthető hátsó szélvédő (páramentesítő)
1.2.4. Blokkolásgátló
1.2.5. Menetstabilizáló rendszer
1.2.6. Vezető és utas oldali első légzsák
1.2.7. Oldallégzsák elöl
1.2.8. Függöny(fej)légzsák elöl és hátul
1.2.9. Térdlégzsák legalább a vezető oldalán
1.2.10. Gumiabroncs légnyomás ellenőrzés
1.2.11. Hárompontos automatikus biztonsági öv valamennyi üléshez, első két üléshez magasság állítással
1.2.12. Állítható fejtámlák valamennyi üléshez
1.2.13. Audio berendezés
1.2.14. Központi zár
1.2.15. Pollenszűrő
1.2.16. Belső levegőkeringtetés
1.2.17. Légkondicionáló berendezés
1.2.18. Elektromos ablakemelő elöl
1.2.19. Szervokormány
1.2.20. Visszagurulásgátló
1.2.21. Állítható magasságú fényszóró
1.2.22. Fűthető, motoros állítású külső visszapillantó tükrök
1.2.23. Állítható magasságú vezetőülés
1.2.24. Állítható magasságú utas ülés
1.2.25. Állítható magasságú vagy mélységű kormányoszlop
1.2.26. Osztottan dönthető hátsó üléstámla
1.2.27. Zárható üzemanyagtöltő nyílás
1.2.28. Indításgátló
2.     Egyterű személygépjárművek (mikrobusz I., M1 gépjármű-kategória) részletes műszaki követelményei
2.1. Főbb műszaki jellemzők, követelmények:
2.1.1. B kategóriás jogosítvánnyal vezethető
2.1.2. Hosszúság: nagyobb, mint 4600 mm
2.1.3. Magasság: nagyobb vagy egyenlő, mint 1800 mm
2.1.4. Tengelytáv: nagyobb, mint 2900 mm
2.1.5. Szállítható személyek száma: legalább 8 fő (vezetővel együtt)
2.1.6. Hajtás: kétkerék (2WD), vagy négykerék (4WD)
2.1.7. Ajtók száma: 4 vagy 5
2.1.8. Teljesítmény: nagyobb, vagy egyenlő mint 60 kW
2.1.9. Környezetvédelmi besorolás: Euro 5 vagy annál korszerűbb motor
2.1.10. Üzemanyag fogyasztás: vegyes fogyasztás kisebb vagy egyenlő, mint 9 l/100 km
2.1.11. Széndioxid-emisszió: vegyes CO2 kibocsátás kisebb vagy egyenlő, mint 230 g/km
2.1.12. Csomagtér mérete: a hátsó ülések alaphelyzetében (hátratolt állapotban) az üléstámla magasságáig mért
csomagterének térfogata nagyobb, mint 0,8 m3
2.2. Felszereltségi elemekre vonatkozó elvárások, alapkövetelmények:
2.2.1. Gyárilag beépített ködlámpa első (ködfényszóró)
2.2.2. Gyárilag beépített ködlámpa hátsó (ködzárfény)
2.2.3. Gyárilag vagy forgalmazó által beépített LED nappali menetfény
2.2.4. Állítható magasságú fényszóró
2.2.5. Vezető és utas oldali első légzsák
2.2.6. Oldallégzsák elöl, legalább a vezető oldalán
2.2.7. Függöny(fej)légzsákok legalább az első üléssorhoz
2.2.8. Hárompontos automatikus biztonsági öv valamennyi üléshez
2.2.9. Állítható fejtámla valamennyi üléshez
2.2.10. Állítható magasságú vezetőülés
2.2.11. Állítható magasságú vagy mélységű kormányoszlop
2.2.12. Fűthető, motoros állítású külső visszapillantó tükrök
2.2.13. Blokkolásgátló (ABS)
2.2.14. Elektronikus stabilitás vezérlés (ESP)
2.2.15. Elektronikus fékerőelosztó (EBD)
2.2.16. Kipörgésgátló (ASR)
2.2.17. Gumiabroncs légnyomás ellenőrzés
2.2.18. Zárható üzemanyagtöltő nyílás
2.2.19. Audio berendezés
2.2.20. Indításgátló
2.2.21. Szervokormány
2.2.22. Központi zár
2.2.23. Belső levegőkeringtetés
2.2.24. Pollenszűrő
2.2.25. Légkondicionáló berendezés a vezető és az utastérben, hővédő üvegezéssel
2.2.26. Fűthető hátsó szélvédő (páramentesítő)
2.2.27. Elektromos ablakemelő elöl
2.2.28. Teljes értékű pótkerék
2.2.29. Kerekesszék rögzítési lehetőség (opcionálisan megadható)
2.2.30. Oldalsó fellépő (opcionálisan megadható)
Jótállás: minimálisan 4 évre, vagy 200 ezer km-re (amelyik előbb teljesül) érvényes teljes körű, a hajtáslánc elemeire is vonatkozó jótállás.
3.     Egyterű személygépjárművek (kisbusz, M2 gépjármű-kategória) részletes műszaki követelményei
3.1. Főbb műszaki jellemzők, követelmények:
3.1.1. Szállítható személyek száma: legalább 10 fő (vezetővel együtt)
3.1.2. Ajtók száma: 4 vagy 5
3.1.3. Teljesítmény: nagyobb, vagy egyenlő mint 100 kW
3.1.4. Környezetvédelmi besorolás: Euro 5 vagy annál korszerűbb motor
3.1.5. Üzemanyag fogyasztás: vegyes fogyasztás kisebb vagy egyenlő, mint 10 l/100 km
3.1.6. Széndioxid-emisszió: vegyes CO2 kibocsátás kisebb vagy egyenlő, mint 230 g/km
3.2. Felszereltségi elemekre vonatkozó elvárások, alapkövetelmények:
3.2.1. Gyárilag beépített ködlámpa első (ködfényszóró)
3.2.2. Gyárilag beépített ködlámpa hátsó (ködzárfény)
3.2.3. Állítható magasságú fényszóró
3.2.4. Vezető oldali első légzsák
3.2.5. Hárompontos automatikus biztonsági öv legalább az első szélső ülésekhez
3.2.6. Állítható fejtámla valamennyi üléshez
3.2.7. Állítható magasságú vezetőülés
3.2.8. Állítható magasságú vagy mélységű kormányoszlop
3.2.9. Fűthető, motoros állítású külső visszapillantó tükrök
3.2.10. Blokkolásgátló (ABS)
3.2.11. Elektronikus stabilitás vezérlés (ESP)
3.2.12. Elektronikus fékerőelosztó (EBD)
3.2.13. Kipörgésgátló (ASR)
3.2.14. Zárható üzemanyagtöltő nyílás
3.2.15. Audio berendezés
3.2.16. Indításgátló
3.2.17. Szervokormány
3.2.18. Központi zár
3.2.19. Pollenszűrő
3.2.20. Légkondicionáló berendezés a vezető és az utastérben
3.2.21. Fűthető hátsó szélvédő (páramentesítő)
3.2.22. Elektromos ablakemelő a vezetőtérben
3.2.23. Teljes értékű pótkerék
Jótállás: minimálisan 4 évre, vagy 200 ezer km-re (amelyik előbb teljesül) érvényes teljes körű, a hajtáslánc elemeire is vonatkozó jótállás.
4.    Egyterű személygépjárművek (mikrobusz II, M1 gépjármű-kategória) részletes műszaki követelményei
4.1. Főbb műszaki jellemzők, követelmények:
4.1.1. B kategóriás jogosítvánnyal vezethető
4.1.2. Hosszúság: nagyobb, mint 4600 mm
4.1.3. Magasság: nagyobb vagy egyenlő, mint 1800 mm
4.1.4. Tengelytáv: nagyobb, mint 2900 mm
4.1.5. Szállítható személyek száma: 8-9 fő
4.1.6. Ülések száma: a gépkocsi rendelhető 8 üléssel és 9 üléssel is (kizárólag 8 üléssel rendelhető gépkocsi nem megfelelő), a 8 és 9 üléssel rendelkező gépjárműveket és azok ajánlati árát egyaránt fel kell tüntetni a katalógusban
4.1.7. Hajtás: kétkerék (2WD). A megajánlott típus rendelhető összkerék (4WD) meghajtással is. Mindkét (2WD) és (4WD) meghajtással rendelkező gépjárművet és azok ajánlati árát fel kell tüntetni az árajánlaton
4.1.8. Ajtók száma: 4 vagy 5
4.1.9. Teljesítmény: nagyobb, vagy egyenlő mint 60 kW
4.1.10. Környezetvédelmi besorolás: Euro 5 vagy annál korszerűbb motor
4.1.11. Üzemanyag fogyasztás: vegyes fogyasztás kisebb vagy egyenlő, mint 9 l/100 km
4.1.12. Széndioxid-emisszió: vegyes CO2 kibocsátás kisebb vagy egyenlő, mint 230 g/km
4.1.13. Csomagtér mérete: a hátsó ülések alaphelyzetében (hátratolt állapotban) az üléstámla magasságáig mért csomagterének térfogata rövid tengelytáv esetén nagyobb, mint 0,8 m3, hosszú tengelytáv esetén nagyobb, mint 1,3 m3
4.2. Felszereltségi elemekre vonatkozó elvárások, alapkövetelmények:
4.2.1. Gyárilag beépített ködlámpa első (ködfényszóró)
4.2.2. Gyárilag beépített ködlámpa hátsó (ködzárfény)
4.2.3. Fűthető hátsó szélvédő (páramentesítő)
4.2.4. Blokkolásgátló
4.2.5. Menetstabilizáló rendszer
4.2.6. Kipörgésgátló
4.2.7. Vezető és utas oldali első légzsák
4.2.8. Oldallégzsák elöl, legalább a vezető oldalán
4.2.9. Függöny(fej)légzsákok legalább az első üléssorhoz
4.2.10. Gumiabroncs légnyomás ellenőrzés
4.2.11. Hárompontos automatikus biztonsági öv valamennyi üléshez, első két szélső üléshez magasság állítással
4.2.12. Állítható fejtámla valamennyi üléshez
4.2.13. Audio berendezés
4.2.14. Központi zár
4.2.15. Pollenszűrő
4.2.16. Belső levegőkeringtetés
4.2.17. Légkondicionáló berendezés hővédő üvegezéssel, elől-hátul klíma, levegő befúvóval minden üléssorhoz
4.2.18. Elektromos ablakemelő elöl
4.2.19. Szervokormány
4.2.20. Visszagurulásgátló
4.2.21. Állítható magasságú fényszóró
4.2.22. Fűthető, motoros állítású külső visszapillantó tükrök
4.2.23. Állítható magasságú vezetőülés gerinctámasszal
4.2.24. Állítható magasságú és mélységű kormányoszlop
4.2.25. Zárható üzemanyagtöltő nyílás
4.2.26. Indításgátló
4.2.27. Legalább 2 darab Isofix gyerekülés rögzítési pont
4.2.28. 3 darab biztonsági gyerekülés vagy ülésmagasító
4.2.29. Kerekesszék rögzítési lehetőség (opcionálisan megadható)
4.2.30. Oldalsó fellépő (elektromos mozgatású, műszerfalon visszajelzéssel)
4.2.31. Vonóhorog
4.2.32. 4 darab téli gumiabroncs, hólánc
4.2.33. Porral oltó
4.2.34. Telefon kihangosító Bluetooth, rádió
Jótállás: minimálisan 4 évre, vagy 200 ezer km-re (amelyik előbb teljesül) érvényes teljes körű, a hajtáslánc elemeire is vonatkozó jótállás.

4. melléklet a 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelethez13

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez rendelhető maximális pontszám

SZAKMAI

1. Települési intézmények

 

max. 5 pont

egészségügyi, oktatási, kulturális, szociális és lakossági szolgáltatások hiányának felmérése

Működnek-e helyben, illetve az ellátandó külterületen a következő intézmények, szolgáltatások?

- jegyző;

- posta;

- háziorvosi rendelés;

- gyermekorvosi rendelés;

- gyógyszertár;

- gyermekjóléti alapellátás;

- óvoda;

- iskola/alsótagozat;

- iskola/felsőtagozat;

- művelődési ház;

- könyvtár;

- teleház;

- falu-tanyagondnoki szolgálat;

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás;

- házi segítségnyújtás;

- idősek nappali ellátása;

- szociális étkeztetés;

- élelmiszerbolt;

- egyéb iparcikküzlet;

- gázpalack-csere telep;

- táp-terménybolt;

- lakossági szolgáltatások (fodrász, cipész, háztartási kisgépjavító stb.)

Szakmai program/pályázó nyilatkozata alapján

12 vagy annál több szolgáltatás hiányzik: 5 pont

9 vagy annál több szolgáltatás hiányzik: 4 pont

6 vagy annál több szolgáltatás hiányzik: 3 pont

3 vagy annál több szolgáltatás hiányzik: 2 pont

3-nál kevesebb szolgáltatás hiányzik: 0 pont

2. A szolgáltatással ellátni kívánt település szociális jellemzői

 

max. 16 pont

a) Munkanélküliség

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 2015. január havi adatsora alapján

max. 3 pont

Munkanélküliségi ráta 7 % feletti

 

3 pont

Munkanélküliségi ráta 5 -7 %

 

2 pont

Munkanélküliségi ráta 5 % alatti

 

0 pont

b) Személyszállító gépjárművek száma/ lakosságszám aránya (2013-ban)

Központi Statisztikai Hivatal - éves településstatisztikai adatok 2013-as településszerkezetben

max. 6 pont

16 % alatti

 

6 pont

16 - 25 %

 

4 pont

26 - 35 %

 

2 pont

35 % feletti

 

0 pont

c) Más településre dolgozni járók/ helyben foglalkoztatottak aránya

Központi Statisztikai Hivatal - népszámlálási adatok 2011-es településszerkezetben

max. 2 pont

100 % feletti

 

2 pont

0-100 %

 

0 pont

d) Demográfiai adatok

Központi Statisztikai Hivatal - népszámlálási adatok 2011-es településszerkezetben

max. 5 pont

60 év feletti lakosok aránya 20 % feletti

 

2 pont

14 év alatti lakosok aránya 15 % feletti

 

2 pont

Nők aránya 52 % feletti

 

1 pont

3. A fejlesztéssel érintett szolgáltatás

Szakmai program alapján

max. 14 pont

a) Közreműködés önkormányzati feladatok ellátásában

 

max. 2 pont

igen

 

2 pont

nem

 

0 pont

b) Közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése

 

max. 2 pont

igen

 

2 pont

nem

 

0 pont

c) A fejlesztéssel érintett szolgáltatást igénybevevők köre

 

max. 6 pont

0-14 éves lakosság

 

2 pont

65 év feletti lakosság

 

2 pont

mozgáskorlátozottak, fogyatékkal élők

 

2 pont

d) A fejlesztéssel érintett szolgáltatást az ügyfél

 

max. 4 pont

5 évnél hosszabb ideje végzi

 

4 pont

3-5 éve végzi

 

2 pont

3 évnél rövidebb ideje végzi

 

0 pont

 

 

 

HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK

 

 

1. A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján

290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján

ma x. 7 pont

Komplex programmal fejlesztendő járások

 

7 pont

Fejlesztendő járások

 

6 pont

Kedvezményezett járások

 

5 pont

A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján nem besorolt járások

 

0 pont

2. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak száma:

Központi Statisztikai Hivatal 2014. január 01-i adatai alapján

max. 8 pont

Községek esetén:

50-600 főig

 

8 pont

601-2500 főig

 

6 pont

2500 fő felett

 

5 pont

50 fő alatt

 

0 pont

Külterület esetén:

400 fő felett

 

8 pont

201-400 főig

 

6 pont

200 fő alatt

 

5 pont

 

 

 

 

 

Szakmai: 35 pont

 

 

Horizontális: 15 pont

 

 

Összesen: 50 pont

1

A rendeletet a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 33. § 72. pontja hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

A 3. § (2) bekezdése a 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 29. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 4. § (2) bekezdése a 26/2015. (V. 6.) MvM rendelet 14. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 6. § (2) bekezdése a 26/2015. (V. 6.) MvM rendelet 14. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 9. § (7) bekezdését a 26/2015. (V. 6.) MvM rendelet 14. § (3) bekezdése iktatta be.

6

A 10. § (6) bekezdése a 26/2015. (V. 6.) MvM rendelet 14. § (5) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 10. § (7) bekezdése a 26/2015. (V. 6.) MvM rendelet 14. § (5) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 15. § (1) bekezdése a 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 30. §-a szerint módosított szöveg.

9

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 29. § (2) bekezdése iktatta be.

10

A hatálybalépés időpontja 2015. november 3.

11

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 3. melléklet a 26/2015. (V. 6.) MvM rendelet 14. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

13

A 4. melléklet a 26/2015. (V. 6.) MvM rendelet 14. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére