• Tartalom

21/2015. (IX. 18.) ORFK utasítás

21/2015. (IX. 18.) ORFK utasítás

a Rendőrségi Igazgatási Központ épületébe történő be- és kiléptetés szabályairól, a belső rend és biztonság fenntartásáról

2024.04.26.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Rendőrségi Igazgatási Központ épületébe történő be- és kiléptetés szabályainak megállapítása, valamint a belső rend és biztonság fenntartása érdekében kiadom az alábbi utasítást:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Hatály

1. Ezen utasítás hatálya kiterjed az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervre (a továbbiakban: Rendőrség), valamint annak személyi állományára (a továbbiakban: személyi állomány).

2. Értelmező rendelkezések

2. Ezen utasítás alkalmazásában:
a) állandó belépési engedély: a Rendőrségi Igazgatási Központ épületébe (a továbbiakban: RIK épület) történő állandó belépésre jogosító, sorszámmal és névvel ellátott plasztikkártya, amellyel a jogosultat ezen utasításban meghatározott humánigazgatási szakszolgálat látja el;
b) biztonsági rendszer: a beléptető-, a tűzjelző-, az objektumvédelmi videó-, a rendszámfelismerő rendszer, a központi vezérlések és a zsilip alrendszer, valamint ezek elemei;
c) biztonsági rendszer üzemeltetője: a Budapesti Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: BRFK) Gazdasági Igazgatóság Informatikai Osztálya;
d)1
e) felszíni parkoló: az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) díszburkolata és a BRFK kapujánál kiépített parkolók összessége;
f)2 kísérő személy: a személyi állomány tagja, aki a RIK épületbe állandó belépési engedéllyel nem rendelkező személyek RIK épületben történő közlekedéséért, valamint e személyek részére kiállított belépőkártyák jól láthatóan történő viselésért felel;
g) mélygarázs parkoló: a RIK épület –1. és –2. szintjén elhelyezkedő, számozott és felfestett gépjárműparkoló;
h)3 napi belépési engedély: az 1. melléklet szerinti, a RIK épületbe egyszeri belépésre jogosító, sorszámmal ellátott plasztikkártya, amely a belépni szándékozó személy személyazonosságának a RIK épület információs pultjánál történő dokumentálását követően kerül kiadásra;
i)4 objektumőrség: a BRFK Rendészeti Szervek Közrendvédelmi Főosztály Központi Objektumvédelmi Osztály RIK épületének őrzési feladatait ellátó hivatásos és rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állománya;
j) objektumőrség parancsnoka: a BRFK Rendészeti Szervek Közrendvédelmi Főosztály Központi Objektumvédelmi Osztály vezetője;
k)5 önkormányzati parkoló: az ORFK főbejáratával szemközti, korláttal leválasztott rendőrségi használatú gépjárműparkoló;
l)6 regisztráció: a beléptetést megelőzően a belépni szándékozó személy nevének és a személyazonosításra alkalmas fényképes igazolványa számának elektronikus dokumentálása, amely alapján a napi belépési engedély kiadható;
m) rendkívüli esemény: objektum elleni támadás, természeti katasztrófa (villámcsapás, ár- és belvíz, földrengés), tűz, robbanás, tartós áramszünet, biztonsági rendszer meghibásodása, a központi számítógépes rendszer, illetve szerver elleni támadás, fegyverhasználat, szökés, hivatalos személy elleni erőszak, vétlen lövés, gyanús csomag, tárgy feltalálása, illetéktelen behatolás, objektum közvetlen közelében kialakuló csoportosulás;
n)7 üzemeltetésért felelős szervezeti elem: a Készenléti Rendőrség (a továbbiakban: KR) Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóság Üzemeltetési Osztály RIK Alosztály;
o)8 alkalmi parkolási engedély: gépjárművel a felszíni parkolóba történő nem rendszeres – azaz nem szabályos időközönként ismétlődő – behajtásra és parkolásra jogosító engedély;
p)9 állandó parkolási engedély: gépjárművel az önkormányzati parkolóba, a felszíni parkolóba, valamint a mélygarázs parkolóba – adott tárgyévre – történő behajtásra és parkolásra jogosító engedély;
q)10 színházterem jellegű elrendezés: a RIK épület auditóriumában (a továbbiakban: auditórium) a széksorok tribünnel szembeni, félkörívben történő elrendezése;
r)11 tárgyaló jellegű elrendezés: az auditóriumban „U” alakzatban, asztalokból és székekből kialakított elrendezés.

II. FEJEZET
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

3. Közös rendelkezések

3. A RIK épületének objektumparancsnoka a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes.

3/A.12 Az objektumparancsnok jelöli ki az ORFK RIK épületen kívül elhelyezett szervezeti elemei tekintetében azt a személyt, aki biztosítja a szervezeti elem elhelyezésére szolgáló épületben a be- és kiléptetés szabályainak betartását, valamint a belső rend és biztonság fenntartását.

4. Az objektumparancsnoki feladatokat
a) az objektumparancsnok távollétében vagy akadályoztatása esetén az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Közrendvédelmi Főosztály vezetője;
b) hivatali munkaidőn kívül – a megtett intézkedéseinek az objektumparancsnok részére haladéktalanul történő jelentése mellett – az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Ügyeleti Főosztály Ügyeleti Osztály (a továbbiakban: ORFK Főügyelet) ügyeletvezetője látja el.

5. A RIK épületbe belépő, illetve a RIK épületben tartózkodó személyekkel szemben a be- és kilépés, valamint benntartózkodás szabályait a Rendőrség RIK épületben dolgozó tagjainak – a feladatkörük szerint rájuk háruló mértékben – érvényesíteniük kell.

6. A RIK épület külső és belső területeinek biztonsága, a be- és kiléptetések ellenőrzése, illetve regisztrálása érdekében a RIK épületben biztonsági rendszert kell működtetni.

7.13 Az Iratkezelési Szabályzatban, az Adatvédelmi Szabályzatban, valamint az Informatikai Biztonsági Szabályzatban foglalt előírásoknak megfelelően kezeli és tárolja:
a) a humánigazgatási szakszolgálat az állandó belépési engedéllyel rendelkező személy esetén az érintett nevét, rendfokozatát és szolgálati vagy munkahelyét, a belépésre jogosító engedély számát;
b) az objektumőrség
ba) a takarító, a szakipari, javítási, felújítási és egyéb karbantartási munkálatokat végző személy nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét és személyazonosításra alkalmas fényképes igazolványának számát,
bb) a beléptetett személyi szabadságában korlátozott személy nevét, a be- és kilépés időpontját és a kihallgatás helyszínét,
bc) a személyi szabadságában korlátozott személy beléptetett kísérőjének szolgálati igazolványában rögzített nevét, rendfokozatát, beosztási helyét, a be- és kilépés időpontját és a kihallgatás helyszínét,
bd) a munkanapokon 20 és 6 óra között, valamint a munkaszüneti és a hivatali szolgálati időrendszer szerinti heti pihenőnapokon az osztályvezető vagy annál magasabb beosztású vezető engedélyével bent tartózkodó, állandó belépési engedéllyel rendelkező személyek nevét, az állandó belépési engedély számát, a munkavégzés helyéül szolgáló iroda számát és a kulcsdoboz számát,
be) a beléptető rendszer meghibásodása esetén a be- és kilépő, állandó belépési engedéllyel rendelkező személy nevét, rendőrségi szolgálati (munkáltatói) igazolványának számát,
bf) a kulcsdoboz felvételére és leadására jogosult személy nevét, kulcsdobozának számát,
bg) a BRFK kapujánál kiépített parkolóba halaszthatatlan esetben gépjárművel történő alkalmi behajtás esetén az érintett nevét, a rendfokozatát, a gépjármű forgalmi rendszámát, a napi belépés adatait;
c) a biztonsági rendszer üzemeltetője
ca) a RIK épületben elhelyezett kamerák által készített képfelvételeket és az ezekkel kapcsolatos naplóállományokat,
cb) a napi belépési engedéllyel rendelkező személy be- és kilépése kapcsán az érintett nevét, születési helyét és idejét, a személyazonosításra alkalmas fényképes igazolványának számát,
cc) a felszíni parkolóba, az önkormányzati parkolóba, valamint a mélygarázs parkolóba állandó vagy alkalmi parkolási engedéllyel rendelkező személy nevét, a rendfokozatát, a gépjármű forgalmi rendszámát, az állandó vagy a napi belépési engedély adatait;
d) az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Közrendvédelmi Főosztály a felszíni parkolóba, az önkormányzati parkolóba, valamint mélygarázs parkolóba állandó parkolási engedéllyel rendelkező személy nevét, elérhetőségét, bejelentett állandó lakóhelyét és/vagy tartózkodási helyét, valamint a parkoló használatára engedélyt kapott gépjármű rendszámát és típusát;
e) az 51. pontban meghatározott vezetők titkársága a VIP kártyával belépő személy nevét és a VIP kártya használatának időpontját.

7/A.14 A RIK épületbe történő be- és kilépésre vonatkozóan rögzített adatokat a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 42. § (7) bekezdés a) pontja, valamint 91/J. § (1) bekezdése alapján a belépéstől számított 30 napig kell megőrizni.

7/B.15 A RIK épületben elhelyezett kamerákkal végzett adatkezelésről készített érintetti tájékoztatóban szerepeltetni kell a kamerák elhelyezési helyét, és az érintetti tájékoztatót a RIK épület bejáratainál ki kell helyezni.

8.16 Szabálysértési, kártérítési, fegyelmi vagy büntetőeljárásban történő felhasználás, valamint az állandó belépési engedéllyel rendelkezők munkába járásának ellenőrzése, továbbá a szolgálati gépjárművek rendeltetésszerű használatának ellenőrzése céljából a kulcsdoboz-nyilvántartásba, az állandó és a napi belépési engedélyekkel kapcsolatos regisztrációba, a RIK épületben elhelyezett kamerák által készített képfelvételekbe jogosult betekinteni, illetve a szolgálati gépjárművek rendszámfelismerő rendszer által archivált adatairól – jogosult információt kérni:
a) az országos rendőrfőkapitány és helyettesei;
b) a szervezeti egységek és elemek vezetői saját állományukra vonatkozóan;
c) az állományilletékes parancsnok által erre feljogosított személy az érintett szervezeti egység állományára vonatkozóan;
d) az a)–c) alpontban foglalt személyek által írásban adott felhatalmazás alapján – kizárólag e témakörben – az ellenőrzésre feljogosított személyek;
e) az érintett személy a saját adatairól.

4. A RIK épületbe állandó belépési engedély nélkül történő be- és kiléptetés, valamint az ehhez kapcsolódó kísérési kötelezettségek

9.17 A RIK épületbe be- és kilépést igazolvány felmutatása nélkül, továbbá a RIK épületben való tartózkodást a következő személyek számára kell biztosítani:
a) a köztársasági elnök;
b) a miniszterelnök;
c) az Országgyűlés elnöke;
d) az Alkotmánybíróság elnöke;
e) a Kúria elnöke;
f) a belügyminiszter;
g) a legfőbb ügyész és helyettesei;
h)18 a Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) államtitkárai;
i) az országos rendőrfőkapitány és helyettesei.

10.19 A regisztrációt követően a RIK épületbe be- és kilépést, valamint a RIK épületben tartózkodást a következő személyek számára kell biztosítani:
a) a Kormány tagjai;
b) a BM helyettes államtitkárai;
c) az Alkotmánybíróság tagjai;
d) az Állami Számvevőszék elnöke;
e) a Kúria elnökhelyettese;
f) az alapvető jogok biztosa és helyettesei, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vezetője;
g) az országgyűlési, valamint a magyar európai parlamenti képviselők;
h)20 a BM Rendészeti Államtitkárság főosztályvezetői;
i)21
j) a Honvéd Vezérkar főnöke;
k) a Rendőrség, valamint a Határőrség nyugállományú tagjai;
l) a 9. pontban felsoroltak kíséretében levő személyek;
m)22 a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója és helyettesei, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság parancsnoka és helyettesei, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság főigazgatója és helyettesei, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetője és helyettesei, a Terrorelhárítási Központ főigazgatója és helyettesei, a Nemzeti Védelmi Szolgálat főigazgatója és helyettesei;
n) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok vezetői és helyetteseik;
o) az Országos Bírósági Hivatal vezetője és helyettesei;
p) az Országgyűlési Őrség állománya;
q) a Rendőrség állandó belépési engedéllyel nem rendelkező tagjai;
r)23 a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar tisztjelöltjei, hallgatói és a rendvédelmi technikumok tanulói a tanulmányaikkal összefüggő feladatok ellátása, valamint humánigazgatási vagy gazdasági ügyeik intézése érdekében;
s)24 a főigazgató és helyettesei kivételével a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ (a továbbiakban: NSZKK) állományának tagjai.

11.25 A regisztrációt követően a RIK épületbe be- és kilépést, valamint kíséréssel a RIK épületben tartózkodást a következő személyek számára kell biztosítani:
a) a főpolgármester és a polgármesterek;
b) a feladatkörében eljáró ügyész;
c) a feladatkörében eljáró bíró;
d) a belépési céljának megjelölésével, a folyamatban lévő, általa képviselt üggyel kapcsolatos tevékenység végzése céljából eljáró ügyvéd;
e) az alapvető jogok biztosa és helyettesei, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vezetője által kiadott írásos meghatalmazással ellátott, feladatkörükben eljáró munkatársak;
f) a 10. pont m) és n) alpontjában meghatározott szervek állományának tagjai;
g) a Magyar Honvédség tagjai.
h)26 az Integritás Hatóság tagja, amennyiben a RIK épületben lefolytatandó hatósági ellenőrzés megindítását az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerinti, az Integritás Hatóság által kiállított hatósági okirattal, valamint azt a minőségét, hogy ő az Integritás Hatóság tagja, és hatósági ellenőrzés céljából érkezett, az Integritás Hatóság által kiállított megbízólevéllel igazolja.

12. A BRFK-val szerződésben álló, a RIK épületben található automatákat üzemeltető cégek munkatársai napi belépési engedély kiállítása mellett, az üzemeltetetésért felelős szervezeti egység által kijelölt kísérő személy felügyelete mellett végezhetik tevékenységüket.

13.27 A Magyar Rendvédelmi Kar és a Rendőrségnél képviselettel rendelkező érdek-képviseleti szervek tisztségviselőit – e minőségükben – a Magyar Rendvédelmi Kar vagy a szakszervezet által kiadott, személyazonosításra alkalmas fényképes igazolványuk bemutatását és regisztrációt követően kell a RIK épületbe beléptetni, és az ott-tartózkodásukat kísérés nélkül kell biztosítani.

14.28 Az ORFK Személyügyi Főigazgatóság Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály Egészségügyi és Pszichológiai Osztályra, valamint a BRFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Osztályra (a továbbiakban együtt: egészségügyi osztályok) háziorvosi rendelésre érkező, állandó belépésre nem jogosult személyek – az objektumőrség által az egészségügyi osztállyal történő egyeztetést követően – a regisztrációt követően a RIK épületbe beléphetnek, és ott kíséréssel tartózkodhatnak.

15. Az egészségügyi osztályok rendelőibe rendelési időben érkező, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ igénybevételére jogosító igazolással rendelkező betegeket – az objektumőrség által az egészségügyi osztállyal történő egyeztetést követően – a regisztrációt követően kell a RIK épületbe beléptetni, és az ott-tartózkodásukat kíséréssel kell biztosítani.

16.29 A fogadó szerv vezetője a 9. pont a)–h) alpontjában, valamint a 10. pont a)–g), j) és o) alpontjában meghatározott személyek fogadásakor felkészített kíséretet köteles biztosítani.

17. A 9. pontban foglalt személyek be- és kilépését az objektumőrség tagja írásban rögzíti.

5. A RIK épületbe állandó belépési engedéllyel történő be- és kiléptetés, csomagbevitel, anyagszállítás,
egyéb tárgyak be- és kivitelének, valamint a RIK épületben állandó belépési engedéllyel történő
tartózkodás rendje

18.30 Állandó belépési engedélyre jogosultak:
a) azok a személyek, akiknek a munkaköri leírás szerinti szolgálatteljesítési vagy munkavégzési helye a RIK épület;
b) azok a személyek, akiknek a feladat-végrehajtás érdekében indokolt a RIK épületbe állandó bejutás biztosítása;
c) a KR parancsnokának helyettesei, valamint a KR csapatszolgálati törzsében dolgozók;
d)31 a vármegyei rendőrfőkapitányok és helyetteseik;
e)32 a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság (a továbbiakban: RRI) igazgatója, igazgatóhelyettesei;
f)33 az NSZKK főigazgatója és a főigazgató helyettesei;
g)34 a Nemzetközi Oktatási Központ (a továbbiakban: NOK) igazgatója, igazgatóhelyettese;
h) az Állami Futárszolgálat futárai;
i)35 a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: Pest VMRFK) rendőrkapitányságainak vezetői, osztályvezetői, hivatalvezetői;
j) a BRFK rendőrkapitányságainak vezetői, osztályvezetői, hivatalvezetői;
k)36 a rendvédelmi technikumok igazgatói és helyetteseik.

19. Az állandó belépési engedélyt az alábbiak szerint kell a jogosultak részére biztosítani:
a) a 3. melléklet szerinti kék csíkkal ellátott kártyát az ORFK állománya;
b) a 4. melléklet szerinti piros csíkkal ellátott kártyát a BRFK állománya;
c)37 az 5. melléklet szerinti sárga csíkkal ellátott kártyát a Pest VMRFK állománya;
d) a 6. melléklet szerinti zöld csíkkal ellátott kártyát az egyéb állandó belépési engedélyre jogosult
kapja.
20.38 Az állandó belépési engedélyek kezeléséért, kiadásáért, cseréjéért, pótlásáért és visszavételéért a RIK épületben elhelyezett szervek humánigazgatási szakszolgálatai a felelősek. Amennyiben az állandó belépési engedély birtokosa nem az ORFK, a BRFK vagy a Pest VMRFK állományába tartozik, az állandó belépési engedély kezeléséért, kiadásáért, cseréjéért, pótlásáért és visszavételéért az ORFK Személyügyi Főigazgatóság Humánigazgatási Szolgálat a felelős.
21.39 Ha az állandó belépési engedély kérelmezője nem az ORFK, a BRFK, a Pest VMRFK, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ (a továbbiakban: NEBEK) állományába vagy a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ (a továbbiakban: ROKK) RIK épületben munkaköri leírás szerint szolgálatot vagy munkavégzést teljesítő állományába tartozik, az állandó belépési engedélyt az ORFK Személyügyi Főigazgatóság Humánigazgatási Szolgálat vezetője részére megküldött – részletes indoklással ellátott – szolgálati jegy alapján, az objektumparancsnok jóváhagyását követően lehet kiadni. Áthelyezés vagy a jogviszony megszűnése esetén az állandó belépési engedély visszavonására az áthelyezési lap, a leszerelési lap, illetve a jogviszony megszűnését igazoló irat alapján kerül sor.

22.40 Az állandó belépési engedélyekkel kapcsolatos adatokat – név, rendfokozat, kártyaszám – objektumvédelmi célból, illetve a fegyelmi, a szabálysértési, a kártérítési vagy a büntetőeljárás lefolytatása érdekében az engedély visszavonásától számított 30 napig kell megőrizni.

23. Az állandó belépési engedélyek beszerzéséről és pótlásáról – a humánigazgatási szakszolgálatokkal történő egyeztetést követően – a BRFK Gazdasági Igazgatósága intézkedik.

24. A kiadott állandó belépési engedélyekre vonatkozó naprakész nyilvántartás vezetése a humánigazgatási szakszolgálat nyilvántartása alapján a biztonsági rendszer üzemeltetőjének a feladata.

25. A humánigazgatási szakszolgálat az állandó belépési engedély kiadásáról, visszavételéről, cseréjéről, elvesztéséről vagy megsemmisüléséről írásban értesíti a biztonsági rendszer üzemeltetőjét, amely az állandó belépési engedéllyel kapcsolatos személyre szóló jogosultságot haladéktalanul rögzíti vagy törli a számítógépes rendszerben.

26. A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek állandó belépési engedély iránti kérelmét a velük szerződésben álló rendőri szervnek kell részletes indokolással az objektumparancsnok felé felterjeszteni. Az állandó belépési engedély kiadását az objektumparancsnok engedélyezi.

27.41 A 85. pontban foglaltak kivételével az állandó belépési engedéllyel rendelkező személyek be- és kilépése kizárólag a RIK épület főbejáratán és a RIK „B” épület Teve utcai bejáratán, a bejáratnál elhelyezett beléptetőrendszeren keresztül – az állandó belépési engedély kezelését követően – biztosítható.

28. Állandó belépési engedéllyel rendelkező, a Rendőrség állományába tartozó személy az állandó belépési engedély meghibásodása, hiánya esetén szolgálati (munkáltatói) igazolvány felmutatása és napi belépési engedély felvétele után léphet be, és annak leadását követően távozhat a RIK épületből. Állandó belépési engedéllyel rendelkező, de nem a Rendőrség állományába tartozó személlyel kapcsolatban az állandó belépési engedély meghibásodása, hiánya esetén a 6. alcímben foglalt napi belépési engedéllyel történő be- és kiléptetési szabályok szerint kell eljárni.

29. A RIK épület főbejáratán és a RIK „B” épület Teve utcai bejáratán lévő forgóajtókat munkanapokon 18 és 6 óra között, valamint munkaszüneti és a hivatali szolgálati időrendszer szerinti heti pihenőnapokon zárva kell tartani, kivéve ha az objektumparancsnok ettől eltérően rendelkezik.

30. A 29. pontban meghatározott lezárás időszaka alatt
a)42 az állandó belépési engedéllyel rendelkezők a RIK épület főbejáratán telepített kártyaleolvasó használatával léphetnek, illetve léptethetőek be a RIK épületbe;
b) egyéb személyek beléptetését a bejáratnál lévő kaputelefon használatával az objektumőrség végzi azzal, hogy a nem rendőrségi dolgozók beléptetését csak két objektumőr együttes jelenlétében lehet végrehajtani.

31. A RIK épületében lévő szervek személyi állománya a RIK épületben munkanapokon 20 és 6 óra között, valamint munkaszüneti és a hivatali szolgálati időrendszer szerinti heti pihenőnapokon az osztályvezetője vagy annál magasabb beosztású vezetője engedélyével tartózkodhat.

32. A 31. pont szerinti engedély megadása esetén erről – írásban vagy elektronikus úton – az engedélyező vezető köteles tájékoztatni az objektumőrség parancsnokát, megjelölve
a) a dolgozó nevét;
b) az állandó belépési engedély számát;
c) a munkavégzés helyéül szolgáló irodát; valamint
d) a felvételre kerülő kulcsdoboz számát.

33.43 A RIK épületbe állandó belépési engedéllyel rendelkező, a Rendőrség állományába tartozó osztályvezető vagy annál magasabb beosztású vezető, a RIK épület üzemeltetéséért felelős vezető és a szakmai irányításért felelős mérnök a RIK épületben időkorlátozás nélkül tartózkodhat.

34. Az állandó belépési engedélyt annak jogosultja a RIK épületben köteles jól látható helyen viselni, a kötelezettség elmulasztása esetén erre az objektumőr köteles felhívni az érintett figyelmét, illetve azt a személyi állomány vonatkozásában a szolgálati elöljáró, munkáltatói jogkör gyakorlója és az objektumőrség ellenőrizni köteles.

35.44 Az állandó belépési engedéllyel rendelkező, nem a Rendőrség állományába tartozó személy figyelmét fel kell hívni a RIK épületbe történő belépésre és tartózkodásra vonatkozó szabályok maradéktalan betartására. Szükség esetén – az objektumőrség parancsnokának soron kívüli értesítésével egyidejűleg – kezdeményezni kell az érintett RIK épületből történő eltávolítását.

36.45 A RIK épületben működő szervezeti egységek és elemek dolgozóját a le- vagy felszerelése, valamint a munkavégzésre irányuló jogviszonyának megszűnése és létesítése idején – amennyiben már vagy még nem rendelkezik a munkáltató által kiadott igazolvánnyal, azonban a RIK épületbe való beléptetése a fenti célból szükséges – az objektumőr a személyi igazolvány és az állományilletékes parancsnok vagy a munkáltatói jogkör gyakorlója írásos parancsának, utasításának ellenőrzése után, az abban foglalt határnap figyelembevételével, kísérő nélkül a RIK épület főbejáratán – regisztrációt követően – belépteti.

37. Leszerelés, jogviszonymegszűnés, valamint áthelyezés esetén a személyi állomány tagja a részére kiadott állandó belépési engedélyt köteles leadni a humánigazgatási szakszolgálat részére, majd a leszerelő parancs objektumőrnek történő bemutatását követően léphet ki a RIK épületből.

38. Azokat a helyiségeket, ahol az ott dolgozó személy nem tartózkodik, zárva kell tartani. Az irodák kulcsait a napi munkaidő lejártát követően kulcsdobozban kell tárolni. A kulcsdobozokat munkaidő után az objektumőrséghez kell leadni. A kulcsdoboz felvételét, illetve leadását számítógépes rendszerben rögzíteni kell.

39. A kulcsdobozt, valamint az azok felvételéhez szükséges jogosultságot a szervezeti elem – darabszám, illetve név és kártyaszám szerinti – igénye alapján a biztonsági rendszer üzemeltetője biztosítja.

40. A számítógép vagy az állandó belépési engedély meghibásodása esetén az objektumőrség tagja átadókönyvben rögzíti a kulcsdobozok át- és visszavételezését aláírás ellenében, az állandó belépési engedély számának egyidejű feltüntetése mellett. Az állandó belépési engedély hiánya esetén a kulcsdobozokat azon szervezeti elem másik tagjának kell felvennie vagy leadnia, amelynek az állandó belépési engedély jogosultja is a tagja.

41. A munka befejezésekor a személyes használatú elektromos berendezéseket áramtalanítani kell, a fegyverszoba helyiségek ajtóit biztonsági kulccsal történő lezárás mellett gyurmalakattal, illetve negatív pecsétnyomóval le kell pecsételni.

42.46

43.47 A RIK épület földszintjén működő Magyar Posta Zrt. postai küldeményeinek, csomagjainak átadását-átvételét a posta külső bejáratán keresztül az objektumőrség felügyelete mellett kell végrehajtani úgy, hogy a külső ajtó kinyitásakor az ügyféltérből a RIK épületbe ne lehessen belépni.

44.48 Az Állami Futárszolgálat futárai a továbbítandó küldemények rakodását a mélygarázs parkolójában a szolgálati gépjármű részére kijelölt várakozóhelyen kötelesek végrehajtani.

6. A RIK épületbe napi belépési engedéllyel és a VIP kártyával történő be- és kiléptetés, csomagbevitel, anyagszállítás, egyéb tárgyak be- és kivitelének, a RIK épületben napi belépési engedéllyel és a VIP kártyával történő tartózkodás rendje

45.49 A RIK épületben elhelyezett szervezeti egységekhez vagy elemekhez érkező látogatót vagy hatósági ügyben érkező személyt (a továbbiakban: belépni kívánó személy) az 54. pontban foglalt személyi kör kivételével – regisztrációt követően – a tárgynapra vonatkozó tartózkodásra feljogosító napi belépési engedéllyel kell ellátni, melyet az objektumőrség állít ki.

46. A belépni kívánó személy a napi belépési engedélynek a RIK épület főbejáratánál elhelyezett beléptetőrendszeren történő kezelését követően a RIK épületbe kísérővel – az arra jogosultak esetén kísérés nélkül – léptethető be.

47. A RIK épületben kísérés nélkül tartózkodni jogosult személy napi belépési engedélyét az objektumőrség tagja köteles kilépéskor a kártyaelvevő készüléken (a továbbiakban: slotbox) kezelni vagy felhívni e személy figyelmét a napi belépési engedélynek a slotboxon történő kezelésére.

48.50 A napi belépési engedély kiállítása esetén a belépni kívánó személy beléptetéshez szükséges adatait a biztonsági rendszer üzemeltetője – objektumvédelmi célból – kezeli.

49. Eljárási cselekményre érkező védett tanúk beléptetése során a nyilvántartó füzetbe vagy informatikai alapú nyilvántartásba személyi adatok helyett az ügyszámot és az eljárási cselekményt végző előadó nevét, beosztási helyét kell feltüntetni, a védett tanúnak regisztrálnia nem kell.

50. Aki szemmel láthatóan ittas vagy bódult állapotban van, vagy ruházatának, személyes higiéniájának elhanyagolt volta miatt egészségügyi kockázatot jelenthet, annak a RIK épületbe történő beléptetését az objektumőr megtagadja. Ha a RIK épületbe ilyen állapotban belépni kívánó személy a Rendőrség állományába tartozik, akkor az objektumőr – a beléptetés megtagadásával egyidejűleg – annak közvetlen vezetőjét értesíteni köteles.
51.51 Az országos rendőrfőkapitány és helyettesei, Budapest rendőrfőkapitánya és helyettesei, a Pest VMRFK vezetője, a Pest VMRFK rendészeti rendőrfőkapitány-helyettese, a NEBEK igazgatója, a ROKK igazgatója, valamint az ORFK Hivatal vezetője a titkárságon tárolandó 3 db, a 7. melléklet szerinti mintának megfelelő VIP (VIP 01, VIP 02, VIP 03) kártyára jogosult.

52. A VIP kártya használatának pontos idejét, használójának nevét és az igénybevétel időpontját dokumentálni kell, amelyért a jogosult vezető titkársága a felelős.

53. A VIP kártyával beléptetésre kerülő személy a RIK épületben kísérő személlyel közlekedhet.

54.52 Az igazgatásrendészeti ügyintézésre érkező személy az ügyféltérbe a technikai eszközzel történő ellenőrzést követően léphet be.

55. Az objektumőrség az ügyfélfogadó teret folyamatosan ellenőrizni köteles, különös figyelmet fordítva az elhagyott csomagokra, tárgyakra.

56. A RIK épületben belépni kívánó személyt fogadni munkanapokon 07.30-tól 18 óráig lehet, kivéve ha az ettől való eltérés halaszthatatlan nyomozási cselekmény foganatosítása vagy a rendezvények rendjének biztosításával kapcsolatos rendőri feladatok tárgyában egyeztető tárgyalás tartása miatt indokolt.

57. Az objektumőrség parancsnoka, távollétében az objektumőrség szolgálatparancsnoka munkanapon 18 óra után, illetve munkaszüneti és a hivatali szolgálati időrendszer szerinti heti pihenőnapokon indokolt esetben eseti beléptetést engedélyezhet. Az eseti beléptetésre a beléptetés általános szabályai az irányadók.

58. A RIK épületen belüli kísérésről a fogadó szervezeti egység vagy elem gondoskodik.
58/A.53 Az Integritás Hatóság hatósági ellenőrzést végző tagjának a RIK épületen belüli, állandó jelenléttel megvalósuló kíséréséről kiléptetéséig a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes vagy az általa kijelölt vezető beosztású személy gondoskodik, biztosítva, hogy az Integritás Hatóság hatósági ellenőrzést végző tagja a RIK épületben kíséret nélkül ne mozoghasson, és belépési jogosultságának gyakorlása ne veszélyeztesse a RIK épületben folyó szakmai feladatellátást.

59. Amennyiben a belépni kívánó személy a RIK épületen belül több szervezeti egységet vagy elemet is felkeres, a kísérést végrehajtók a kísért személy átadásakor megfelelő körültekintéssel kötelesek eljárni.

60. A belépni kívánó személyt az engedély kiállítójának tájékoztatni kell, hogy a napi belépési engedélyt jól látható helyen kell viselnie.

61. A napi belépési engedéllyel rendelkezőnek a RIK épületbe a személyi használatú, valamint a szolgálati tevékenység végzéséhez szükséges tárgyakon kívül csomagot behozni és onnan kivinni csak a fogadó szervezeti egység vagy elem előzetes engedélyével, átvizsgálást követően lehet.

61/A.54 A RIK épületbe belépni kívánó személy számára kép- vagy hangfelvétel, továbbá kép- és hangfelvétel (a továbbiakban a jelen alcím alkalmazásában együtt: kép- és hangfelvétel) készítését az objektumőrség parancsnoka engedélyezheti. Kiemelt vezető által szervezett rendezvény helyszínén, annak ideje alatt, az oda meghívott személy a rendezvény szervezőjének engedélyével készíthet kép- és hangfelvételt. A kép- és hangfelvétel készítésének tilalmáról a RIK épület bejáratánál mindenki számára jól látható módon tiltó táblát kell elhelyezni. A tilalomra a belépni kívánó személyt az objektumőrség szükség esetén figyelmezteti. Amennyiben a belépni szándékozó személy a kép- és hangfelvétel készítését a figyelmeztetés ellenére továbbra is folytatja, belépését az objektumőrség megtagadhatja.

61/B.55 A kommunikációs szervek által szervezett sajtónyilvános eseményre meghívott médiatartalom-szolgáltatót képviselő személy a meghívón meghatározott helyszínen és időpontban, az eseménnyel összefüggésben, az esemény tudósításához a szükséges technikai eszközökkel kép- és hangfelvételt készíthet. A kép- és hangfelvétel készítésére vonatkozó engedélyt a kommunikációs szerv által kibocsátott meghívó igazolja, a médiatartalom-szolgáltatót képviselő személyt az objektumőrség a jogosultság ellenőrzése érdekében felhívja a meghívó és a médiatartalom-szolgáltató képviseletét igazoló dokumentum bemutatására.

62. Az objektumőrség tagjának a be- és kilépő személyeknél – napi belépő kiállítása esetén – technikai eszközzel ruházat- és csomagátvizsgálást kell végrehajtania.

63.56 Közbiztonságra különösen veszélyes eszköz, valamint más, jogszabályba ütköző tárgy feltalálása esetén a szükséges eljárási cselekményeket az objektumőrség hajtja végre. Jegyzőkönyvet kell készíteni, amennyiben a ruházat- és csomagátvizsgálás során olyan eszköz, tárgy kerül feltalálásra, amely az objektum biztonságát veszélyezteti. A jegyzőkönyveket a nyilvántartó számmal ellátott nyilvántartó füzetbe kell lefűznie. A megőrzésre az Iratkezelési Szabályzat szabályait kell alkalmazni.

64.57 A médiatartalom-szolgáltató munkatársainak a RIK épület beléptetőrendszerrel védett területére történő belépése kizárólag napi belépési engedély kiállítása mellett, kíséréssel engedélyezhető, melyért az ORFK Kommunikációs Szolgálata a felelős. Az általuk használt kép- és hangfelvételhez szükséges technikai felszerelés nem tekintendő csomagnak, azonban ezek ellenőrzése minden esetben kötelező.

7. A személyi szabadságukban korlátozott személyek be- és kiléptetésének, valamint a RIK épületben történő tartózkodásának rendje

65.58 A személyi szabadságukban korlátozott, gépjárműben szállított személyek kísérésekor a gépjármű a RIK „B” épület Teve utcai bejáratnál lévő sorompónál hajthat be. Személyi szabadságukban korlátozott személyek gazdasági bejáraton keresztül gépjárművel történő beszállítására csak indokolt esetben, az objektumőrség parancsnokának engedélyével kerülhet sor.

66. A személyi szabadságában korlátozott személy a RIK épületbe belépésre jogosító kártyát nem kaphat, ott kizárólag kíséréssel tartózkodhat. A személyi szabadságában korlátozott személlyel kapcsolatos rendkívüli eseményről az ORFK Főügyelet ügyeletvezetőjét és az objektumőrség szolgálatirányító parancsnokát haladéktalanul értesíteni kell a halaszthatatlan intézkedések megtétele mellett.

67. A személyi szabadságában korlátozott személyt a RIK „B” épület Teve utcai bejáratán keresztül biztonságos rendőri őrizet mellett kell a kihallgató szobába vagy az előállító helyiségbe kísérni.

68. A kísérések során a személyfelvonókban csak a személyi szabadságában korlátozott személy és a kísérést végrehajtók tartózkodhatnak.

69. A személyi szabadságában korlátozott személyek – az objektumőrség parancsnokának írásos engedélye birtokában – a RIK épületbe történő be- és kiléptetéséről a kísérő személy tájékoztatja a bejáratnál szolgálatot teljesítő objektumőrt, aki arról haladéktalanul jelentést tesz az objektumőrség szolgálatirányító parancsnokának.

70.59 Az objektumőrség tagja a személyi szabadságában korlátozott személy nevét, kísérőjének nevét és beosztási helyét a RIK épületbe történő be- és kilépés időpontjainak feltüntetése mellett, a kihallgatás helyszínének megjelölésével hitelesített nyilvántartó füzetben vagy informatikai alapú nyilvántartásban rögzíti. A rögzített adatok – objektumvédelmi célból – 30 napig megőrzésre kerülnek.

71. Az objektumőrség parancsnoka vagy az általa megbízott vezető engedélye alapján a személyi szabadságában korlátozott személy RIK épületbe történő kísérését végrehajtó büntetés-végrehajtási őrök a RIK „B” épület Teve utcai bejáraton keresztül – szolgálati igazolványuk ellenőrzése, valamint a RIK épületbe történő belépés időpontjának és a kihallgatás helyszínének hitelesített nyilvántartó füzetben vagy informatikai alapú nyilvántartásban történő rögzítését követően – léphetnek be. Ebben az esetben külön kísérésről nem kell gondoskodni.

71/A.60 A RIK épületbe beléptetett, személyi szabadságában korlátozott személy fogvatartotti jogállásának a RIK épületben való tartózkodás ideje alatt történő megszűnését követően az érintett RIK épületből történő kikísérése, illetve kiléptetése során a rendőrnek meg kell tennie a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a kísért személy által történő esetleges megtámadását, lefegyverzését megelőzze.

8. Állatok behozatala

72. A RIK épületbe látássérült személy kíséretét ellátó vakvezető kutya külön ellenőrzés nélkül abban az esetben hozható be, amennyiben a kutya kiképzését igazoló megkülönböztető jelzés rajta jól látható.

73. A RIK épületbe a látássérült közlekedését segítő, erre a feladatra képzett vakvezető kutya a vakvezető kutyák részére kialakított felszereléssel – hámmal szerelve és vezetve – szájkosár nélkül hozható be.

74.61 A RIK épületbe a Rendőrség alkalmazásában lévő nagytestű szolgálati kutya pórázon vezetve és szájkosár használatával, szakképzett személy – lehetőség szerint a kutya vezetőjének – kíséretében léptethető be. A közepes testű, agresszív viselkedést nem tanúsító, valamint a kistestű szolgálati kutyák esetében a nagytestű szolgálati kutyákra vonatkozó követelmények irányadók azzal, hogy a szájkosár használata nem kötelező. A kutyák kézben tartásáért, az állat-egészségügyi és balesetvédelmi rendszabályok betartásáért és betartatásáért a kutya vezetője a felelős.

75.62

76. Ha a szolgálati kutya tényleges feladat-végrehajtás céljából (pl. robbanóanyag-keresés) kerül a RIK épületen belüli alkalmazásra, az adott szolgálati alkalmazás szabályai az irányadók.

77. Az ezen alcímben szabályozottakon túl más állat behozatalára kizárólag az objektumparancsnok írásos engedélye alapján kerülhet sor.

9. A parkolás rendje

78.63 A felszíni parkolóban, az önkormányzati parkolóban, valamint a mélygarázs parkolóban az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Közrendvédelmi Főosztály vezetője által az adott tárgyévre kiadott írásbeli engedéllyel lehet gépjárművel parkolni.

78/A.64 A felszíni parkolóba, valamint az önkormányzati parkolóba kiadott parkolási engedélyeket a tárgyévet megelőző november 15-től december 15-ig a szolgálati út betartásával, szolgálati jegyen lehet igényelni. A szolgálati jegynek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
a) az igénylő neve;
b) az igénylő elérhetősége;
c) az igénylő bejelentett állandó lakóhelye, tartózkodási helye;
d) a gépjármű rendszáma és típusa;
e) az igénylés részletes indoka.

78/B.65 A Budapest III., IV., V., XIII. és XIV. kerület területén állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezők, valamint a zöld forgalmi rendszámmal ellátott gépjárművek tulajdonosai (vagy üzembentartói) állandó parkolási engedélyt – különösen méltánylást érdemlő eset kivételével – nem kaphatnak.

79.66 Az önkormányzati parkoló és a BRFK kapujánál kiépített parkoló magánhasználatára irányuló állandó parkolási engedély kizárólag a RIK épületben szolgálatot (munkavégzést) teljesítő személyi állomány tagja részére adható ki.

79/A.67 A mélygarázs parkoló használatára irányuló állandó parkolási engedély kizárólag a RIK épületben elhelyezett szerv által használt szolgálati gépjárműre adható ki. Ettől eltérni a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes külön engedélyével, kizárólag főosztályvezetői vagy magasabb beosztásban lévő személy által használt szolgálati gépjármű esetén lehet, egyéb esetben kizárólag a vendég parkoló használata engedélyezhető.

80.68 A felszíni parkolóba, az önkormányzati parkolóba, valamint a mélygarázs parkolóba állandó parkolási engedéllyel rendelkezők adatait a biztonsági rendszer üzemeltetője a rendszámfelismerő rendszer adatbázisában rögzíti.

81.69 Az adott parkolóhelyen történő várakozás jogosultságát hetente legalább egy alkalommal, illetve az objektumparancsnok utasítására az objektumőrség ellenőrzi. Az ellenőrzés eredményéről az engedélyezőt írásban értesíteni kell a parkolási rendet megszegők névsorával. A parkolási rend ismételt – legalább két alkalommal történő – megszegése (különösen a jogosulatlan helyen történő vagy szabálytalan várakozás) esetén a jogosultságot vissza kell vonni. A parkolási rend megszegését az engedélyező az engedéllyel rendelkezővel első esetben telefonon vagy e-mail útján, második esetben írásban közli.

82. Hivatali munkaidőben a szervezeti egységek vagy elemek vezetőihez érkező vendégek, valamint a diplomáciai testületek tagjai részére a gépjárművel történő behajtást és a várakozóhelyen történő parkolást – a látogatással érintettnek a látogatást megelőzően legalább 48 órával írásban megtett jelzése alapján – az objektumőrség biztosítja. Amennyiben ez a határidő nem tartható, úgy erről szolgálati jegy formájában az objektumőrség parancsnokát soron kívül tájékoztatni kell, aki intézkedik a beléptetés végrehajtására.

83.70 Halaszthatatlan esetben gépjárművel a BRFK kapujánál kiépített parkolóba történő alkalmi behajtást az objektumőrség szolgálatban lévő szolgálatirányító parancsnoka engedélyezheti, amelyről munkaidőben jelentést tesz az objektumőrség parancsnokának vagy az általa írásban megbízott vezetőnek. Az objektumőrség szolgálatban lévő szolgálatirányító parancsnoka az engedélyezett alkalmi behajtásokat (napi bontásban, rendszám, név, rendfokozat, dátum és indok megjelölésével) az Iratkezelési Szabályzatnak megfelelően dokumentálja.

84. A RIK épületen kívüli őrhelyen szolgálatot ellátó objektumőröknek szolgálatuk ellátása során úgy kell elhelyezkedniük, hogy a sorompókra folyamatos rálátásuk legyen, és azt szükség esetén kezelni tudják.

85. A mélygarázs parkolóba csak a behajtásra és az ott parkolásra feljogosító engedéllyel rendelkező szolgálati gépjárművel, állandó belépési engedéllyel rendelkező személy hajthat be és parkolhat. A mélygarázs parkolóba történő be- és kihajtáskor a gépjárműben kizárólag a RIK épületbe való belépési jogosultsággal rendelkező személy tartózkodhat. Ennek betartásáért a gépjárművezető a felelős.

86.71 Ha a parkoló használatára engedéllyel rendelkező 90 napig nem veszi igénybe a parkolóhelyét, a parkolásra jogosító engedélye megszűnik, és a biztonsági rendszer üzemeltetője az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Közrendvédelmi Főosztállyal történt egyeztetést követően törli a rendszámfelismerő rendszerből a parkoló használatára engedéllyel rendelkező gépjármű rendszámát. Az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Közrendvédelmi Főosztály az érintettet tájékoztatja a törlésről.

87.72 Az állandó behajtásra és parkolásra feljogosító engedéllyel rendelkező szervezeti egységek és elemek a szolgálati gépjárművek ideiglenes vagy végleges cseréjéről – az adatok átvezetése érdekében – kötelesek az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Közrendvédelmi Főosztály vezetőjét haladéktalanul tájékoztatni, aki egyeztet a biztonsági rendszer üzemeltetőjével.

87/A.73 A foglalkoztatási jogviszony megszűnése, valamint nem a RIK épületében elhelyezett szervhez történő áthelyezés esetén, a személyi állomány tagja a részére és gépjárműve részére kiadott parkolási engedély jogosultságának megszűnéséről, valamint a jogosultsággal rendelkező gépjárművének cseréje esetén bekövetkezett adatváltozásáról köteles – a jogosultság megszűnése vagy adatváltozása pontos időpontjának megjelölésével – az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Közrendvédelmi Főosztály vezetőjét haladéktalanul írásban tájékoztatni.

10. A be- és kiléptetéssel kapcsolatos egyéb kötelezettségek

88. A számítógépes be- és kiléptetőrendszer meghibásodása esetén az objektumőrség őrhelyeken szolgálatot ellátó állományát meg kell erősíteni.

89. A 88. pontban foglalt esetben a be- és kilépésre, a személyi állomány állandó belépési engedéllyel rendelkező tagja nevének és a rendőrségi igazolványának – az objektumőr általi – nyilvántartó füzetben történő rögzítését követően kerülhet sor.

90. Az objektumőrség a napi belépési engedélyek és kulcsdobozok kiadását, visszavételét az informatikai rendszerben vagy annak meghibásodása esetén manuálisan köteles rögzíteni, naplózni.

91. Bármely belépési engedély elvesztése, annak megtalálása, meghibásodása vagy megsemmisülése esetén az objektumőrség szolgálatirányító parancsnokát, valamint – amennyiben a belépési engedély jogosultja ismert – a foglalkoztató szerv humánigazgatási szakszolgálatát haladéktalanul értesíteni kell. A meghibásodott belépési engedélyek vonatkozásában a humánigazgatási szakszolgálat vezetőjét a belépési engedély jogosultjának írásban értesítenie kell az új belépési engedély kiadására vonatkozó intézkedés megtétele érdekében.

92. Az elvesztés, megsemmisülés körülményeit a közvetlen elöljárónak vizsgálni, annak eredményéről a humánigazgatási szakszolgálat vezetőjét írásban értesíteni kell. A vizsgálat eredményének ismeretében – indokolt esetben – fegyelmi felelősségre vonást, kártérítési eljárást kell kezdeményezni.

93.74 A RIK épületben a folyamatos munkavégzés érdekében az üzemeltetésért felelős szervezeti elem készenléti vagy ügyeleti szolgálatot, a KR Különleges Szolgálatok Igazgatósága Informatikai Osztály a műszaki diszpécserszolgálat ügyeleti szolgáltatást köteles biztosítani.

94.75 A RIK épületben üzemeltetett EDR és számítógépközpontban a hivatali munkaidőn túl elvégezhető informatikai feladat (pl. központi szerverjavítás, -bővítés) esetén a munkavégzésre az ORFK Gazdasági Főigazgatóság Informatikai Főosztály vezetője adhat engedélyt. Az engedélyező a munkát végző kíséréséről és felügyeletéről is köteles gondoskodni.

95. A készenléti szolgálatot ellátó szakemberek hivatali munkaidőn kívül az ORFK Főügyelet ügyeletvezetője, a műszaki diszpécserszolgálat vezetője, valamint az objektumőrség szolgálatirányító parancsnoka utasítására a szükséges műszaki beavatkozást elvégzik.

96. A személyi állományba nem tartozó takarítószemélyzet tagjai a RIK „A” épület Teve utcai bejáratán keresztül, a takarítószemélyzet területi vezetője által folyamatosan, de legalább havonta aktualizált, előzetesen leadott, nevet, műszakkezdést, valamint -befejezést tartalmazó lista alapján, az objektumőrség ellenőrzését követően léphetnek be.

97. Az üzemeltetésért felelős szervezeti elem vezetője vagy az általa megbízott személy szakipari, javítási, felújítási és egyéb karbantartási munkálatok megkezdése előtt legalább öt munkanappal, sürgős, váratlan esetben soron kívül írásban – a munkavégzés helyének, időtartamának, jellegének, a beléptetésre kerülő személy azonosításához szükséges adatok és a behozott eszközök közlésével – tájékoztatja az objektumőrség parancsnokát.

98.76 A szakipari, javítási, felújítási és egyéb karbantartási munkák elvégzésére érkező személyek kizárólag a RIK „B” épület Teve utcai bejáraton keresztül léphetnek a RIK épületbe, ahol a RIK épületben történő mozgásukhoz az üzemeltetésért felelős szervezeti elem biztosít kísérő személyt.

99.77 Az auditóriumban, a szekciótermekben, a sajtóteremben és a RIK „B” épület 466. számú tárgyalóban (a továbbiakban együtt: rendezvénytermek) tervezett:
a) rendezvény esetében az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Közrendvédelmi Főosztály vezetője (8. melléklet);
b)78 az országos rendőrfőkapitány és helyettesei, a BRFK, a Pest VMRFK vezetői, az RRI, a NEBEK, a ROKK, valamint a NOK igazgatója által kezdeményezett rendezvény esetében a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes (9. melléklet)
engedélyezi a rendezvény megtartását.

99/A.79 Írásbeli kérelem (10. melléklet) alapján:
a) a RIK „B” épület 652. számú tárgyaló használatát a BRFK gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes;
b)80 a RIK „B” épület 803. számú tárgyaló használatát a Pest VMRFK vezetője
engedélyezi.

99/B.81 A rendezvénytermek és a 99/A. pontban meghatározott tárgyalók igénybevétele esetén az országos rendőrfőkapitány és helyettesei által kezdeményezett rendezvényhez kapcsolódó teremigénylés elsőbbséget élvez.

99/C.82 Az auditórium 35 fő felett igényelhető, 200 fő alatt a karzat nem használható. A szekciótermek legfeljebb 35 főig, a RIK „B” épület 466. számú tárgyaló legfeljebb 30 főig, a RIK „B” épület 652. számú tárgyaló legfeljebb 60 főig, a RIK „B” épület 803. számú tárgyaló legfeljebb 34 főig, a sajtóterem legfeljebb 50 főig igényelhető.

99/D.83 Az igényléshez benyújtandó szolgálati jegyen fel kell tüntetni a megtartandó rendezvény pontos időtartamát, a résztvevők létszámát, a megrendelő és a kapcsolattartó nevét és elérhetőségét, a rendezvény technikai igényét és az étkezés igényét.

100.84 A rendezvénytermek és a 99/A. pontban meghatározott tárgyalók igénybevétele esetén a teremigénylés engedélyezéséhez az írásbeli kérelmet a rendezvény időpontja előtt legalább 1 hónappal, de legfeljebb 3 hónappal korábban kell benyújtani. Előre nem tervezhető rendezvény esetén a teremigénylés – részletes szakmai indoklással – a rendezvény időpontja előtt 1 hónapon belül is benyújtható.

100/A.85 Az auditóriumban megtartandó rendezvény esetén a rendezvény 8.00 óra előtt nem kezdődhet. Az auditóriumban megtartandó rendezvény során a színházterem elrendezést vagy a tárgyaló jellegű elrendezést lehet választani, amelyektől a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes külön engedélyével lehet eltérni.

100/B.86 Az auditóriumban történő étkeztetés legfeljebb 150 főig lehetséges, az ezt meghaladó létszámú rendezvény esetében az éttermet kell igénybe venni.

100/C.87 A sajtóteremben csak sajtótájékoztatót lehet tartani, ettől eltérni a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes külön engedélyével lehet.

100/D.88 A rendezvénytermeket és a 99/A. pontban meghatározott tárgyalókat az elvárható gondossággal kell használni. Az ott hagyott iratokat az üzemeltető megsemmisíti.

101.89 A rendezvénytermekben és a 99/A. pont a) alpontjában meghatározott tárgyalókban engedélyezett rendezvények teremhasználati nyilvántartását az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Közrendvédelmi Főosztály Csapatszolgálati Osztály végzi a SharePoint rendszerben.

102. A rendezvényen részt vevőknek a beléptetőrendszerben történő előzetes regisztrációja érdekében a 99. pontban szereplő vezető által engedélyezett rendezvényről előzetesen – legalább 2 nappal a rendezvény megkezdése előtt – szolgálati jegyen kell tájékoztatni az engedélyező szolgálati jegy másolatának csatolásával az objektumőrség parancsnokát.

103. A tájékoztatásról szóló szolgálati jegy tartalmazza:
a) a rendezvény megnevezését;
b) a rendezvény megtartásáért felelős személy nevét, elérhetőségét;
c) a rendezvényen részt vevők névsorát;
d) a rendezvény kezdő és befejező időpontját;
e) a kísérésért felelős személy nevét, belépési engedélye számát és telefonszámát.

103/A.90 Az auditóriumban tervezett és engedélyezett rendezvény elmaradása esetén, a rendezvény megtartásáért felelős személy az elmaradás tudomásra jutását követően haladéktalanul értesíti a teremhasználati nyilvántartás kezelőjét.

104. A fogadó szervezeti egység vagy elem vezetője által kijelölt személy köteles gondoskodni – a RIK épületben rendezett bármely rendezvény megkezdése előtt fél órával – a napi belépési engedélyek kiosztásáról és azoknak a rendezvény befejeztével, a kijáratoknál elhelyezett slotbox kezelésével történő visszavételéről.

105. A kísérő személy felelős azért, hogy a csoportok tagjai a RIK épületben rendezett bármely rendezvény, illetőleg a RIK épületben való tartózkodásuk ideje alatt jól látható helyen – nyakba akasztva – viseljék a napi belépési engedélyt.

106.91 A hivatalos külföldi delegációk tagjai a RIK épületbe kísérőik útján léphetnek be, akiknek a RIK épületbe történő be- és kiléptetésére, valamint az ott-tartózkodásukra a 104–105. pontban foglaltak az irányadók.

107. A RIK épületben kizárólag az országos rendőrfőkapitány írásbeli engedélyével folytatható kereskedelmi tevékenység. A nem kereskedelmi célú rendezvények (pl. művészeti kiállítás) megtartásához szükséges engedély kiadására irányuló kérelmet a rendezvény megrendezése előtt 30 nappal az objektumparancsnok részére írásban kell benyújtani, aki dönt a kérelemben foglaltakról.

108. A RIK épületben bekövetkezett rendkívüli esemény során, az esemény jellegének megfelelően a körletvédelmi, a katasztrófavédelmi, a tűzriadó és az épületkiürítési tervekben meghatározottak szerint kell eljárni.

109.92 A BM mellékállomás-nyilvántartás folyamatos aktualizálása érdekében a RIK épületben lévő szervezeti egységek és elemek vezetői kötelesek intézkedni, hogy az alárendeltségükben dolgozók név-, iroda- és telefonszámjegyzéke negyedévente, az adott hónap 20. napjáig megküldésre kerüljön a biztonsági rendszer üzemeltetőjének.

110.93 A biztonsági rendszer üzemeltetője az aktualizált neveket, irodaszámokat és telefonszámokat tartalmazó jegyzéket a frissítést követően haladéktalanul megküldi az objektumőrség parancsnokának.

111.94 Az objektumőrség parancsnoka vagy az általa írásban megbízott vezető a RIK épület környezetében folytatott, a RIK épület megközelíthetőségét akadályozó útlezárások, forgalomterelések, illetve a RIK épület biztonságát befolyásoló egyéb tevékenységek tárgyában kapcsolatot tart a RIK épület környezetében lévő költségvetési szervek, hatóságok, tanintézetek, valamint közszolgáltatók vezetőivel, biztonsági vezetőivel, munkavezetőivel. A tudomására jutott információk alapján javaslatot tesz a probléma megoldására az objektumparancsnoknak.

112. A RIK épületbe 14. életévét be nem töltött gyermek belépése kizárólag a meglátogatni kívánt, a RIK épületben dolgozó személy jelenlétében, az információs pultnál vezetett, nyilvántartó számmal ellátott füzetben történő regisztrációt követően engedélyezhető.

11.95 Az elhelyezés rendje

112/A. A RIK épületben történő elhelyezés rendjének kialakításáért és koordinálásáért, a RIK épületben dolgozó személyi állomány elhelyezésének biztosításáért a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes felelős.

112/B. A RIK épületben elhelyezett rendőri szerv, szervezeti egység és az országos rendőrfőkapitány közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti elem vezetője az elhelyezési többlet- vagy módosítási igényét a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettesnek terjeszti fel.

112/C. A RIK épületen belüli elhelyezésről a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes dönt, amelyről tájékoztatja az igényt felterjesztő vezetőt.

112/D. A személyi állomány tagjai vonatkozásában a munkavégzés helyének kijelölésére illetve megváltoztatásának engedélyezésére a szervezeti elem vezetője jogosult.

112/E. A RIK épület helyiségeinek, az ott dolgozók elhelyezési körleteinek egységes nyilvántartását az ORFK Gazdasági Főigazgatóság Műszaki Főosztály (a továbbiakban: ORFK GF MF) végzi.

112/F. Az 112/E. pontban meghatározott nyilvántartáshoz szükséges adatokról (a személyi állomány tagjának neve, rendfokozata, beosztása, munkavégzés helye szobaszámmal) a RIK-épületben elhelyezett rendőri szerv, szervezeti egység és az országos rendőrfőkapitány közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti elem minden hónap 15. napjáig tájékoztatja az ORFK GF MF vezetőjét.

III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

113.96 A személyi állomány hivatásos, szerződéses határvadász és rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állományába tartozó, az utasítás szabályait megszegő tagjával szemben – amennyiben a figyelemfelhívás eredménytelen – a szolgálati út betartásával fegyelmi eljárást kell kezdeményezni. A munkaviszony keretében foglalkoztatott személy esetén a munkáltatói jogkör gyakorlóját kell tájékoztatni.
114.97 A RIK épület be- és kiléptetőrendszere, valamint az objektumvédelmi kamerarendszer üzemeltetése tekintetében az ORFK, a NEBEK, a ROKK, a BRFK, valamint a Pest VMRFK közös adatkezelőnek minősül. A közös adatkezelésből eredő jogokat és kötelezettségeket az adatkezelők által kötött közös adatkezelési megállapodás tartalmazza.

115. Az objektumparancsnoknak a RIK épületben elhelyezett szervezeti egységek vezetői, illetve az országos rendőrfőkapitány közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti elemek vezetői útján intézkednie kell arra, hogy a jóváhagyott körletvédelmi, katasztrófavédelmi, tűzriadó és épületkiürítési tervekben meghatározottakat, valamint az általános rendőrségi feladatokat ellátó szerv épületeibe történő be- és kiléptetés szabályairól, a belső rend és biztonság fenntartásáról szóló ORFK utasítást a személyi állomány a szükséges mértékben megismerje.

116.98

117. Ez az utasítás a közzétételét követő tizenötödik napon lép hatályba.

118.99

119.100
a)101
b)102
c)103

1. melléklet a 21/2015. (IX. 18.) ORFK utasításhoz

Napi belépési engedély

2. melléklet a 21/2015. (IX. 18.) ORFK utasításhoz104

3. melléklet a 21/2015. (IX. 18.) ORFK utasításhoz

Az ORFK állományának állandó belépési engedélye

4. melléklet a 21/2015. (IX. 18.) ORFK utasításhoz

A BRFK állományának állandó belépési engedélye

5. melléklet a 21/2015. (IX. 18.) ORFK utasításhoz

A Pest VMRFK állományának állandó belépési engedélye105

6. melléklet a 21/2015. (IX. 18.) ORFK utasításhoz

Az egyéb jogosultak állandó belépési engedélye

7. melléklet a 21/2015. (IX. 18.) ORFK utasításhoz

VIP kártya minta

8. melléklet a 21/2015. (IX. 18.) ORFK utasításhoz106

___________________________________________________________________________________
A rendezvényt igénylő szerv fejléce

Tárgy:
Hiv. szám:
Ügyintéző:
Tel.:
Engedélyezem:

ORFK Rendészeti Főigazgatóság
Közrendvédelmi Főosztály vezetője

20… …………………………………………………………………-án ………………… órától ………………… óráig az
*auditóriumot, *a szekciótermet, *a sajtótermet, *a RIK „B” épület 466. számú tárgyalót a RIK épületben dolgozó ……… fő,
a RIK épületen kívül dolgozó ……….… fő részére ……………………………………………………………… céljából kérem biztosítani.

*Az auditóriumban megtartandó rendezvény esetén annak berendezési csomagja:
színházterem jellegű elrendezés, tárgyaló jellegű elrendezés.

A résztvevőket az aulában ……… fő fogadja.

*Az előzetes regisztráció végrehajtására intézkedés történt/nem történt.

*A meghívottak/berendeltek értesítése a regisztrációról megtörtént/nem történt meg.

Kapcsolattartó neve, telefonszáma: ………………………………………………………………………………………………..

*A rendezvény technikai és étkezési igénye:
– hangosítás, hangfelvétel, konferenciaberendezés, projektoros vetítés;
– terem berendezése;
– büféellátás kezdéskor, szünetben, ebédhez;
– ebédeltetés;
– állófogadás;
– egyéb: pogácsa, kávé, édes aprósütemény stb.


Dátum: ……………………………………
……………………………………………
igénylő neve


___________________
* A kívánt rész aláhúzandó!

9. melléklet a 21/2015. (IX. 18.) ORFK utasításhoz107

___________________________________________________________________________________
A rendezvényt igénylő szerv fejléce

Tárgy:
Hiv. szám:
Ügyintéző:
Tel.:
Engedélyezem:

rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes


20… …………………………………………………………………-án ………………… órától ………………… óráig az
*auditóriumot, *a szekciótermet, *a sajtótermet, *a RIK „B” épület 466. számú tárgyalót a RIK épületben dolgozó ……… fő,
a RIK épületen kívül dolgozó ……..… fő részére ………………..…………………………….………………… céljából kérem biztosítani.

*Az auditóriumban megtartandó rendezvény esetén annak berendezési csomagja:
színházterem jellegű elrendezés, tárgyaló jellegű elrendezés.

A résztvevőket az aulában ……… fő fogadja.

*Az előzetes regisztráció végrehajtására intézkedés történt/nem történt.

*A meghívottak/berendeltek értesítése a regisztrációról megtörtént/nem történt meg.

Kapcsolattartó neve, telefonszáma: ……………………………..…………………………………………………………………

*A rendezvény technikai és étkezési igénye:
– hangosítás, hangfelvétel, konferenciaberendezés, projektoros vetítés;
– terem berendezése, díszítése;
– büféellátás kezdéskor, szünetben, ebédhez;
– ebédeltetés;
– állófogadás;
– egyéb: pogácsa, kávé, édes aprósütemény stb.


Dátum: ……………………………………
……………………………………………
igénylő neve___________________
* A kívánt rész aláhúzandó!

10. melléklet a 21/2015. (IX. 18.) ORFK utasításhoz108

___________________________________________________________________________________
A rendezvényt igénylő szerv fejléce

Tárgy:
Hiv. szám:
Ügyintéző:
Tel.:

Engedélyezem:
Kérem, hogy 20.… év ……….…… hó ……… napján ……….… órától ……… óráig a RIK ………… számú tárgyalótermet
……… fő részére ………………………… céljából biztosítani szíveskedjék.

A rendezvény lebonyolítása érdekében az alábbiak biztosítását kérem*:
– Hangosítás;
– Hangfelvétel;
– Kivetítő;
– Laptop.Dátum: ……………………………………
……………………………………………
igénylő neveMegjegyzés:
Élelmezési ellátás: a belföldi reprezentációról szóló 1/2016. (I. 7.) ORFK utasítás 3. melléklete szerint a BRFK Gazdasági Igazgatóság Élelmezési Osztálytól igényelhető.
___________________
* A kívánt rész aláhúzandó!
1

A 2. pont d) alpontját a 30/2016. (XI. 10.) ORFK utasítás 17. pont a) alpontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító utasítás 24. pontját.

2

A 2. pont f) alpontja a 21/2020. (IX. 24.) ORFK utasítás 32. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. pont h) alpontja a 21/2020. (IX. 24.) ORFK utasítás 32. pont b) alpontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. pont i) alpontja a 4/2019. (I. 31.) ORFK utasítás 23. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

5

A 2. pont k) alpontja a 30/2016. (XI. 10.) ORFK utasítás 1. pontjával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító utasítás 24. pontját.

6

A 2. pont l) alpontja a 30/2016. (XI. 10.) ORFK utasítás 1. pontjával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító utasítás 24. pontját.

7

A 2. pont n) alpontja a 30/2016. (XI. 10.) ORFK utasítás 2. pontjával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító utasítás 24. pontját.

8

A 2. pont o) alpontját a 21/2020. (IX. 24.) ORFK utasítás 1. pontja iktatta be.

9

A 2. pont p) alpontját a 21/2020. (IX. 24.) ORFK utasítás 1. pontja iktatta be.

10

A 2. pont q) alpontját a 21/2020. (IX. 24.) ORFK utasítás 1. pontja iktatta be.

11

A 2. pont r) alpontját a 21/2020. (IX. 24.) ORFK utasítás 1. pontja iktatta be.

12

A 3/A. pontot a 21/2020. (IX. 24.) ORFK utasítás 2. pontja iktatta be.

13

A 7. pont a 21/2020. (IX. 24.) ORFK utasítás 3. pontjával megállapított szöveg.

14

A 7/A. pontot a 21/2020. (IX. 24.) ORFK utasítás 4. pontja iktatta be.

15

A 7/B. pontot a 21/2020. (IX. 24.) ORFK utasítás 4. pontja iktatta be.

16

A 8. pont a 21/2020. (IX. 24.) ORFK utasítás 5. pontjával megállapított szöveg.

17

A 9. pont nyitó szövegrésze a 21/2020. (IX. 24.) ORFK utasítás 33. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

18

A 9. pont h) alpontja a 21/2020. (IX. 24.) ORFK utasítás 6. pontjával megállapított, a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 112. pontja szerint módosított szöveg.

19

A 10. pont nyitó szövegrésze a 30/2016. (XI. 10.) ORFK utasítás 16. pont a) alpontja, a 21/2020. (IX. 24.) ORFK utasítás 33. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

20

A 10. pont h) alpontja a 21/2020. (IX. 24.) ORFK utasítás 7. pontjával megállapított, a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 111. pont a) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 10. pont i) alpontját a 7/2020. (II. 27.) ORFK utasítás 6. pont c) alpontja hatályon kívül helyezte.

22

A 10. pont m) alpontja a 21/2020. (IX. 24.) ORFK utasítás 8. pontjával megállapított szöveg.

23

A 10. pont r) alpontja a 30/2016. (XI. 10.) ORFK utasítás 4. pontjával megállapított, a 15/2020. (VII. 10.) ORFK utasítás 9. pontja szerint módosított szöveg.

24

A 10. pont s) alpontját a 38/2016. (XII. 29.) ORFK utasítás 44. pontja iktatta be.

25

A 11. pont nyitó szövegrésze a 30/2016. (XI. 10.) ORFK utasítás 16. pont a) alpontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító utasítás 24. pontját.

26

A 11. pont h) alpontját a 13/2024. (IV. 25.) ORFK utasítás 1. pontja iktatta be.

27

A 13. pont a 21/2020. (IX. 24.) ORFK utasítás 32. pont c) alpontja szerint módosított szöveg.

28

A 14. pont a 30/2016. (XI. 10.) ORFK utasítás 16. pont b) alpontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító utasítás 24. pontját.

29

A 16. pont a 21/2020. (IX. 24.) ORFK utasítás 9. pontjával megállapított szöveg.

30

A 18. pont a 30/2016. (XI. 10.) ORFK utasítás 5. pontjával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító utasítás 24. pontját.

31

A 18. pont d) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 111. pont b) pontja szerint módosított szöveg.

32

A 18. pont e) alpontja a 21/2020. (IX. 24.) ORFK utasítás 32. pont d) alpontja szerint módosított szöveg.

33

A 18. pont f) alpontja a 38/2016. (XII. 29.) ORFK utasítás 45. pontjával megállapított szöveg.

34

A 18. pont g) alpontja a 21/2020. (IX. 24.) ORFK utasítás 32. pont e) alpontja szerint módosított szöveg.

35

A 18. pont i) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 111. pont c) pontja szerint módosított szöveg.

36

A 18. pont k) alpontját a 21/2020. (IX. 24.) ORFK utasítás 10. pontja iktatta be.

37

A 19. pont c) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 111. pont d) pontja szerint módosított szöveg.

39

A 21. pont a 21/2020. (IX. 24.) ORFK utasítás 11. pontjával megállapított, a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 111. pont d) pontja szerint módosított szöveg.

40

A 22. pont a 21/2020. (IX. 24.) ORFK utasítás 32. pont f) alpontja szerint módosított szöveg.

41

A 27. pont a 21/2020. (IX. 24.) ORFK utasítás 12. pontjával megállapított szöveg.

42

A 30. pont a) alpontja a 21/2020. (IX. 24.) ORFK utasítás 32. pont g) alpontja szerint módosított szöveg.

43

A 33. pont a 21/2020. (IX. 24.) ORFK utasítás 13. pontjával megállapított szöveg.

44

A 35. pont a 21/2020. (IX. 24.) ORFK utasítás 32. pont h) alpontja szerint módosított szöveg.

45

A 36. pont a 30/2016. (XI. 10.) ORFK utasítás 16. pont e) alpontja, a 21/2020. (IX. 24.) ORFK utasítás 32. pont g) alpontja szerint módosított szöveg.

46

A 42. pontot a 30/2016. (XI. 10.) ORFK utasítás 17. pont b) alpontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító utasítás 24. pontját.

47

A 43. pont a 21/2020. (IX. 24.) ORFK utasítás 32. pont g) alpontja szerint módosított szöveg.

48

A 44. pont a 21/2020. (IX. 24.) ORFK utasítás 32. pont i) alpontja szerint módosított szöveg.

49

A 45. pont a 30/2016. (XI. 10.) ORFK utasítás 6. pontjával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító utasítás 24. pontját.

50

A 48. pont a 30/2016. (XI. 10.) ORFK utasítás 7. pontjával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító utasítás 24. pontját.

51

Az 51. pont a 21/2020. (IX. 24.) ORFK utasítás 14. pontjával megállapított, a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 111. pont d) pontja szerint módosított szöveg.

52

Az 54. pont a 21/2020. (IX. 24.) ORFK utasítás 33. pont b) alpontja szerint módosított szöveg.

53

Az 58/A. pontot a 13/2024. (IV. 25.) ORFK utasítás 1. pontja iktatta be.

54

A 61/A. pontot a 16/2022. (IV. 14.) ORFK utasítás 1. pontja iktatta be.

55

A 61/B. pontot a 16/2022. (IV. 14.) ORFK utasítás 1. pontja iktatta be.

56

A 63. pont a 3/2018. (II. 6.) ORFK utasítás 33. pont b) alpontja, a 21/2020. (IX. 24.) ORFK utasítás 33. pont b) alpontja szerint módosított szöveg.

57

A 64. pont a 21/2020. (IX. 24.) ORFK utasítás 32. pont b) alpontja szerint módosított szöveg.

58

A 65. pont a 21/2020. (IX. 24.) ORFK utasítás 32. pont j) alpontja szerint módosított szöveg.

59

A 70. pont a 21/2020. (IX. 24.) ORFK utasítás 32. pont g) alpontja szerint módosított szöveg.

60

A 71/A. pontot a 16/2022. (IV. 14.) ORFK utasítás 2. pontja iktatta be.

61

A 74. pont a 30/2016. (XI. 10.) ORFK utasítás 9. pontjával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító utasítás 24. pontját.

62

A 75. pontot a 30/2016. (XI. 10.) ORFK utasítás 17. pont c) alpontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító utasítás 24. pontját.

63

A 78. pont a 21/2020. (IX. 24.) ORFK utasítás 15. pontjával megállapított szöveg.

64

A 78/A. pontot a 21/2020. (IX. 24.) ORFK utasítás 16. pontja iktatta be.

65

A 78/B. pontot a 21/2020. (IX. 24.) ORFK utasítás 16. pontja iktatta be.

66

A 79. pont a 21/2020. (IX. 24.) ORFK utasítás 17. pontjával megállapított szöveg.

67

A 79/A. pontot a 21/2020. (IX. 24.) ORFK utasítás 18. pontja iktatta be.

68

A 80. pont a 21/2020. (IX. 24.) ORFK utasítás 19. pontjával megállapított szöveg.

69

A 81. pont a 21/2020. (IX. 24.) ORFK utasítás 19. pontjával megállapított szöveg.

70

A 83. pont a 21/2020. (IX. 24.) ORFK utasítás 20. pontjával megállapított szöveg.

71

A 86. pont a 21/2020. (IX. 24.) ORFK utasítás 21. pontjával megállapított szöveg.

72

A 87. pont a 21/2020. (IX. 24.) ORFK utasítás 32. pont k) alpontja szerint módosított szöveg.

73

A 87/A. pontot a 30/2016. (XI. 10.) ORFK utasítás 10. pontja iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító utasítás 24. pontját.

74

A 93. pont a 30/2016. (XI. 10.) ORFK utasítás 11. pontjával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító utasítás 24. pontját.

75

A 94. pont a 7/2020. (II. 27.) ORFK utasítás 5. pont b) alpontja szerint módosított szöveg.

76

A 98. pont a 21/2020. (IX. 24.) ORFK utasítás 32. pont g) alpontja szerint módosított szöveg.

77

A 99. pont a 21/2020. (IX. 24.) ORFK utasítás 22. pontjával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító utasítás 42. pontját.

78

A 99. pont b) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 111. pont d) pontja szerint módosított szöveg.

79

A 99/A. pontot a 21/2020. (IX. 24.) ORFK utasítás 23. pontja iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító utasítás 42. pontját.

80

A 99/A. pont b) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 111. pont d) pontja szerint módosított szöveg.

81

A 99/B. pontot a 21/2020. (IX. 24.) ORFK utasítás 23. pontja iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító utasítás 42. pontját.

82

A 99/C. pontot a 21/2020. (IX. 24.) ORFK utasítás 23. pontja iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító utasítás 42. pontját.

83

A 99/D. pontot a 21/2020. (IX. 24.) ORFK utasítás 23. pontja iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító utasítás 42. pontját.

84

A 100. pont a 21/2020. (IX. 24.) ORFK utasítás 24. pontjával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító utasítás 42. pontját.

85

A 100/A. pontot a 21/2020. (IX. 24.) ORFK utasítás 25. pontja iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító utasítás 42. pontját.

86

A 100/B. pontot a 21/2020. (IX. 24.) ORFK utasítás 25. pontja iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító utasítás 42. pontját.

87

A 100/C. pontot a 21/2020. (IX. 24.) ORFK utasítás 25. pontja iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító utasítás 42. pontját.

88

A 100/D. pontot a 21/2020. (IX. 24.) ORFK utasítás 25. pontja iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító utasítás 42. pontját.

89

A 101. pont a 21/2020. (IX. 24.) ORFK utasítás 26. pontjával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító utasítás 42. pontját.

90

A 103/A. pontot a 30/2016. (XI. 10.) ORFK utasítás 13. pontja iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító utasítás 24. pontját.

91

A 106. pont a 21/2020. (IX. 24.) ORFK utasítás 32. pont g) alpontja szerint módosított szöveg.

92

A 109. pont a 30/2016. (XI. 10.) ORFK utasítás 14. pontjával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító utasítás 24. pontját.

93

A 110. pont a 30/2016. (XI. 10.) ORFK utasítás 15. pontjával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító utasítás 24. pontját.

94

A 111. pont a 21/2020. (IX. 24.) ORFK utasítás 32. pont b) alpontja szerint módosított szöveg.

95

A 11. alcímet (112/A–112/F. pont) a 21/2020. (IX. 24.) ORFK utasítás 27. pontja iktatta be.

96

A 113. pont a 4/2019. (I. 31.) ORFK utasítás 23. pont b) alpontja és 24. pontja, a 27/2022. (VIII. 18.) ORFK utasítás 19. pontja szerint módosított szöveg.

97

A 114. pontot a 119. pont a) alpontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 21/2020. (IX. 24.) ORFK utasítás 28. pontja iktatta be, szövege a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 111. pont d) pontja szerint módosított szöveg.

98

A 116. pontot a 119. pont b) alpontja hatályon kívül helyezte.

99

A 118. pontot a 119. pont c) alpontja hatályon kívül helyezte.

100

A 119. pont nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 119. pont a) alpontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 119. pont b) alpontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 119. pont c) alpontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 2. mellékletet a 30/2016. (XI. 10.) ORFK utasítás 17. pont d) alpontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító utasítás 24. pontját.

105

Az 5. melléklet címe a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 111. pont d) pontja szerint módosított szöveg.

106

A 8. melléklet a 21/2020. (IX. 24.) ORFK utasítás 29. pontjával megállapított szöveg.

107

A 9. melléklet a 21/2020. (IX. 24.) ORFK utasítás 30. pontjával megállapított szöveg.

108

A 10. mellékletet a 21/2020. (IX. 24.) ORFK utasítás 31. pontja iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére