• Tartalom

2015. évi CCXV. törvény

2015. évi CCXV. törvény

a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőit érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról1

2017.01.02.

1. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosítása

1–31. §2

2. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosítása

32–35. §3

36. §4

39. §5

40. §6

41. § (1)7

(2)8

3. A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény módosítása

42–52. §9

4. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény módosítása

53–54. §10

5. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény módosítása

55. §11

56–57. §12

58–65. §13

6. A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosítása

66–69. §14

7. A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény módosítása

70. § (1)15

(2)16

71–73. §17

74. §18

75–90. §19

8. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosítása

91–92. §20

93. §21

94–95. §22

96. §23

97–99. §24

100. § (1)25

(2)26

101–106. §27

107. §28

108–109. §29

9. Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény módosítása

110–111. §30

10. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása

112–129. §31

130–133. §32

134. §33

135. §34

136–137. §35

138. §36

139. §37

140. §38

141–142. §39

143–144. §40

145. §41

146–147. §42

148. § (1)–(2)43

(3)44

149. §45

150–151. §46

152. §47

153. §48

a)–b)49

c)50

11. A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény módosítása

154–159. §51

160. §52

161–162. §53

163. §54

164. §55

12. A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. törvény módosítása

165–183. §56

184. §57

185–188. §58

13. Az egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról szóló 2015. évi LXXXV. törvény módosítása

189. § Az egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról szóló 2015. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Módtv.) 83. § (3) bekezdésének a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 12. § (13) bekezdését megállapító rendelkezése a következő szöveggel lép hatályba:

„(13) A (12) bekezdésben meghatározott követelményeknek való megfelelést külső szakértő (a továbbiakban: tanúsító szervezet) által kiadott, az informatikai rendszerre vonatkozó tanúsítással kell igazolni. A tanúsító szervezettel és a tanúsítással szemben támasztott követelményeket külön jogszabály határozza meg.”

190. § A Módtv. 184. §-ának az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény 12/A. § (2) bekezdését megállapító rendelkezése a következő szöveggel lép hatályba:

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott követelményeknek való megfelelést külső szakértő (a továbbiakban: tanúsító szervezet) által kiadott, az informatikai rendszerre vonatkozó tanúsítással kell igazolni. A tanúsító szervezettel és a tanúsítással szemben támasztott követelményeket külön jogszabály határozza meg.”

191. § A Módtv. 195. §-ának a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 67/A. § (2) bekezdését megállapító rendelkezése a következő szöveggel lép hatályba:

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott követelményeknek való megfelelést külső szakértő (a továbbiakban: tanúsító szervezet) által kiadott, az informatikai rendszerre vonatkozó tanúsítással kell igazolni. A tanúsító szervezettel és a tanúsítással szemben támasztott követelményeket külön jogszabály határozza meg.”

192. § A Módtv. 283. §-ának a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 94. § (5) bekezdését megállapító rendelkezése a következő szöveggel lép hatályba:

„(5) A (4) bekezdésben meghatározott követelményeknek való megfelelést külső szakértő (a továbbiakban: tanúsító szervezet) által kiadott, az informatikai rendszerre vonatkozó tanúsítással kell igazolni. A tanúsító szervezettel és a tanúsítással szemben támasztott követelményeket külön jogszabály határozza meg.”

14. Záró rendelkezések

193. § (1) Ez a törvény – a (2)–(7) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2015. december 31-én lép hatályba.

(3) A 36–38. §, a 40. §, a 41. § (2) bekezdés, az 56. és 57. §, valamint a 139. § 2016. január 2-án lép hatályba.

(4) A 96. §, a 100. § (2) bekezdés, a 107. §, a 154–159. §, a 161. és 162. §, valamint a 164. § 2016. március 18-án lép hatályba.

(6) A 140. §, a 143. és 144. §, valamint a 148. § (3) bekezdés 2016. május 31-én lép hatályba.

(7) A 134. § 2017. január 1-jén lép hatályba.

194. § E törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 4-i 2014/17/EU irányelve a lakóingatlanokhoz kapcsolódó fogyasztói hitelmegállapodásokról, valamint a 2008/48/EK és a 2013/36/EU irányelv és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról;

b) az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-i 2014/49/EU irányelve a betétbiztosítási rendszerekről;

c) az Európai Parlament és a Tanács 2014. július 23-i 2014/91/EU irányelve az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 2009/65/EK irányelvnek a letétkezelői funkciók, a javadalmazási politikák és a szankciók tekintetében történő módosításáról.

1. melléklet a 2015. évi CCXV. törvényhez59

2–5. melléklet a 2015. évi CCXV. törvényhez60

1

A törvényt az Országgyűlés a 2015. december 15-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2015. december 22. A törvényt a 2017: CLXXIX. törvény 40. § 54. pontja hatályon kívül helyezte 2017. december 12. napjával.

2

Az 1–31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 32–35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 36–38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 41. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 41. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 42–52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

Az 53–54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

Az 56–57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

Az 58–65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 66–69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 70. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 70. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 71–73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 75–90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 91–92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 94–95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 97–99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 100. § (1) bekezdése 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 100. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 101–106. § 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 107. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 108–109. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 110–111. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 112–129. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 130–133. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 134. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 135. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 136–137. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 138. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 139. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 140. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 141–142. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 143–144. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 145. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 146–147. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 148. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 148. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 149. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 150–151. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 152. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 153. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 153. § a)–b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 153. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 154–159. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 160. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 161–162. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 163. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 164. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 165–183. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 184. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 185–188. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 2–5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére