• Tartalom

218/2015. (VIII. 6.) Korm. rendelet

218/2015. (VIII. 6.) Korm. rendelet

a természetes személyek adósságrendezéséről szóló törvény végrehajtásával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról1

2015.09.01.

A Kormány

a légközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 2010. évi CLVII. törvény 2. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. és a 6. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 9. § (1) bekezdése tekintetében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló
141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet] 5. § (2) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A lajstromba a következőket kell bejegyezni:)

i) a jármű tulajdonos természetes személy által kezdeményezett adósságrendezési eljárás,”

(2) A 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

(A lajstromba a következőket kell bejegyezni:)

j) az a)–i) pontokban említett adatok megváltozása.”

(3) A 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében a „bejegyzést” szövegrész helyébe a „bejegyzést – kivéve a (2) bekezdés i) pontját –” szöveg lép.

2. Az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása

2. § Az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet] 12. § (1) bekezdése a következő 16. ponttal egészül ki:

(A lajstromba csak az úszólétesítményhez kapcsolódó következő, jogilag jelentős tények jegyezhetők fel:)

„16. a jogosult természetes személy által kezdeményezett adósságrendezési eljárás.”

3. A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosítása

4. § A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

5. § A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 101. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha az arra feljogosított hatóság a jármű lefoglalását a forgalomból történő kivonás mellőzésével, vagy büntetőeljárásban a bíróság a jármű zár alá vételét rendelte el, továbbá ha a Családi Csődvédelmi Szolgálat a természetes személy által kezdeményezett adósságrendezési eljárásról értesít, ennek tényét – az elidegenítési és terhelési tilalom egyidejű bejegyzésével – a nyilvántartásban haladéktalanul rögzíteni kell. A jármű forgalomból történő kivonása esetén a közlekedési igazgatási hatóság határozata tartalmazza az elidegenítési és terhelési tilalom nyilvántartási bejegyzésének megtörténtét.”

5. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosítása

6. § A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet] 81. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A miniszter az igazságügyért való felelőssége keretében előkészíti)

g) a cégnyilvánosságra, a bírósági cégeljárásra, a csődeljárásra, a természetes személyek adósságrendezésére, az egyéni vállalkozásra és az egyéni cégre, a koncesszióra, a kisajátításra,”

(vonatkozó jogszabályokat.)

7. § A 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 82. § (8) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(A miniszter az igazságügyért való felelőssége keretében)

h) koordinálja az alaptevékenysége szerint magánjogi, valamint nemzetközi magánjogi jogegységesítéssel foglalkozó nemzetközi szervezetekben való magyar részvétellel kapcsolatos feladatokat.”

6. Az Igazságügyi Hivatalról szóló 233/2014. (IX.18) Korm. rendelet módosítása

8. § Az Igazságügyi Hivatalról szóló 233/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 233/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet] 1/A. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

„1/A. A fővárosi és megyei kormányhivatalok áldozatsegítési, jogi segítségnyújtási, pártfogó felügyelői és a természetes személyek adósságrendezésével összefüggő feladatainak szakmai irányítása
2/A. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal áldozatsegítési, valamint jogi segítségnyújtási feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § g)–i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a miniszter és az áldozatsegítésért felelős miniszter gyakorolja.
(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal pártfogó felügyelői feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben az Áht. 9. § f)–i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket a miniszter gyakorolja.
(3) A fővárosi és megyei kormányhivatal természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben az Áht. 9. § f)–i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket a miniszter gyakorolja.”

9. § (1) A 233/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Igazságügyi Hivatal)

b) módszertani állásfoglalásaival, képzések és továbbképzések szervezésével segíti az áldozatsegítési, jogi segítségnyújtási, pártfogó felügyelői és a természetes személyek adósságrendezési eljárásával összefüggő feladatokat ellátó fővárosi és megyei kormányhivatalok egységes jogalkalmazását, valamint képzéseket, illetve továbbképzéseket szervez az önálló bírósági végrehajtók, igazságügyi szakértők, közvetítők, valamint a felszámolói és vagyonfelügyelői szakirányú szakképzettséggel rendelkező személyek részére,”

(2) A 233/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Igazságügyi Hivatal)

e) az a)–c) pontban, a (2) és (3) bekezdésben, valamint a 7/B. §-ban meghatározott feladatok és tevékenységek, valamint a miniszter és az áldozatsegítésért felelős miniszter 2/A. § szerinti szakmai irányítói jogköreinek ellátása érdekében országosan egységes informatikai rendszert működtet,”

10. § A 233/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet 2. alcíme a következő 7/B. §-sal egészül ki:

7/B. § Az Igazságügyi Hivatal
a) a természetes személyek adósságrendezéséről szóló törvény alapján ellátja a Családi Csődvédelmi Szolgálat központi szervének jogszabályokban meghatározott feladatait, valamint az ezzel összefüggő koordinációs és a tájékoztatási feladatokat,
b) a természetes személyek adósságrendezéséről szóló törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott feladataival összefüggésben hatásvizsgálatokat készít elő és közreműködik a statisztikai információrendszer kialakításában, működtetésében.”

7. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet 2015. szeptember 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 218/2015. (VIII. 6.) Korm. rendelethez

A 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet melléklete a következő 25. és 26. sorral egészül ki:

(A nyilvántartás megnevezése

Adatfeldolgozó

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozás köre

Az adatfeldolgozó igénybevételének jellege)

25.

természetes személyek közhiteles országos adósságrendezési nyilvántartása, az adósságrendezési eljárással összefüggő hirdetményi rendszer

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.

elektronikus adatfeldolgozás

az adatkezelő döntésétől függő

26.

természetes személyek adósságrendezési eljárásával összefüggő nyomtatványellenőrzési és nyomtatványkitöltő informatikai rendszer

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

elektronikus adatfeldolgozás

az adatkezelő döntésétől függő

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. szeptember 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére