• Tartalom

22/2015. (IX. 14.) IM rendelet

22/2015. (IX. 14.) IM rendelet

az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó rendeletek módosításáról1

2015.09.15.

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 39. § (2) és (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 1. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 5. és 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben,

a 2. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 5. és 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben

a következőket rendelem el:

1. Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet módosítása

1. § (1) Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet (a továbbiakban: Evvhr.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az Evvhr. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2. § Hatályát veszti az Evvhr.

b) 1. melléklet VII. pont első francia bekezdésében az „értesítési címét,” szövegrész,

2. Az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet módosítása

3. § (1) Az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet (a továbbiakban: Evvhr2.) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) Vissza kell vonni az igazolványt, ha
a) a vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultsága megszűnt,
b) a hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja,
c) az egyéni vállalkozó tevékenységét szünetelteti,
d) az abba bejegyzett adatok megváltoztak,
e) az igazolványt a vállalkozó a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának (a továbbiakban: járási hivatal) leadta, vagy
f) az elveszett, eltulajdonították vagy megsemmisült.
(2) A visszavont igazolvány érvénytelen.
(3) A járási hivatalnak gondoskodnia kell az igazolvány bevonásáról, érvénytelenítéséről és a visszavonás tényének a nyilvántartásba való bejegyzéséről.”

(2) Az Evvhr2. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

8. § Az igazolvány kiállítására, kiadására, cseréjére vagy pótlására irányuló eljárás során, ha az ügyfél a kérelmet személyesen nyújtja be, az eljáró hatóság a vállalkozó kérelmét közvetlenül rögzíti az egyéni vállalkozók nyilvántartásában.”

(3) Az Evvhr2. 9. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az igazolvány pótlását lehet kérni, ha az elveszett, eltulajdonították vagy megsemmisült.
(2) Az igazolvány cseréjét lehet kérni, ha az okmány megrongálódott vagy a benne foglalt adatok megváltoztak.”
„(4) Az igazolvány cseréjének feltétele, hogy azt az egyéni vállalkozó a járási hivatalnak leadja.”

(5) Az Evvhr2. 1. és 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

4. § Hatályát veszti az Evvhr2. 7. §-a.

3. Záró rendelkezés

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 22/2015. (IX. 14.) IM rendelethez

1. Az Evvhr. 1. melléklet II. pont 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evtv.) 3. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott kizáró okokról szóló nyilatkozat”
2. Az Evvhr. 1. melléklet II. pontja a következő 3. alponttal egészül ki:
„3. Az egyéni vállalkozó székhelyével, telephelyével, fióktelepével kapcsolatos, az Evtv. 16. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat”
3. Az Evvhr. 1. melléklet VII. pont nyolcadik és kilencedik francia bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
[A nyilvántartást vezető szerv az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (Evtv.) alapján, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvénynek megfelelően adatokat rögzít az egyéni vállalkozói nyilvántartásban. A nyilvántartás a bejelentett adatok közül az egyéni vállalkozók nyilvántartási számmal történő azonosítása, más egyéni vállalkozótól való megkülönböztetése céljából, illetve az egyéni vállalkozók tevékenységének átláthatóbbá tétele, jogszerű működésük ellenőrzése céljából az alábbi adatokra terjed ki:]
„– ha az egyéni vállalkozó rendelkezik igazolvánnyal, az igazolvány számát, kiállításának helyét és keltét, a kiállító hatóság megnevezését, az igazolvány cseréje, pótlása megtagadásának tényét, az igazolvány visszavonásának és érvénytelenségének tényét,
– a törlés időpontját és okát, valamint”
4. Az Evvhr. 1. melléklet VII. pontja a kilencedik francia bekezdést követően a következő szövegrésszel egészül ki:
[A nyilvántartást vezető szerv az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (Evtv.) alapján, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvénynek megfelelően adatokat rögzít az egyéni vállalkozói nyilvántartásban. A nyilvántartás a bejelentett adatok közül az egyéni vállalkozók nyilvántartási számmal történő azonosítása, más egyéni vállalkozótól való megkülönböztetése céljából, illetve az egyéni vállalkozók tevékenységének átláthatóbbá tétele, jogszerű működésük ellenőrzése céljából az alábbi adatokra terjed ki:]
„– ha az egyéni vállalkozó halála esetén az Evtv. 17. § (1) bekezdése szerint a tevékenység folytatására kerül sor, az egyéni vállalkozói tevékenység özvegy, illetve örökös általi folytatásának tényét,
– ha az egyéni vállalkozó gondokság alá helyezése esetén az egyéni vállalkozói tevékenységet az Evtv. 17. § (2) bekezdése szerint a törvényes képviselő folytatja, a tevékenység folytatásának tényét, a törvényes képviselő természetes személyazonosító adatait, lakcímét, valamint
– elektronikus dokumentumtárként a megtett bejelentéseket és az azokkal összefüggésben kiállított értesítéseket.”
5. Az Evvhr. 1. melléklet VII. pont nyitó szövegrészében az „alábbi adatokra terjed ki” szövegrész helyébe az „alábbi adatokat tartalmazza” szöveg lép.

2. melléklet a 22/2015. (IX. 14.) IM rendelethez

1. Az Evvhr. 2. melléklet VI. pont 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Az Evtv. 3. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott kizáró okokról szóló nyilatkozat”
2. Az Evvhr. 2. melléklet VI. pontja a következő 3. alponttal egészül ki:
„3. Az egyéni vállalkozó székhelyével, telephelyével, fióktelepével kapcsolatos, az Evtv. 16. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat”
3. Az Evvhr. 2. melléklet VII. pont 1. pontjának d) alpontjában a „cselekvőképtelenségét vagy cselekvőképességének korlátozását kimondó” szövegrész helyébe a „cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezést elrendelő” szöveg lép.
4. Az Evvhr. 2. melléklet VII. pont 1. pontjának e) alpontjában a „cselekvőképtelenség vagy a korlátozott cselekvőképesség” szövegrész helyébe a „cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezés” szöveg lép.

3. melléklet a 22/2015. (IX. 14.) IM rendelethez

1. Az Evvhr2. 1. mellékletében a „Fő tevékenységi köre” szövegrész helyébe a „Főtevékenysége” szöveg lép.
2. Az Evvhr2. 1. mellékletében a „(fióktelephelyei)” szövegrész helyébe a „(fióktelepei)” szöveg lép.
3. Az Evvhr2. 2. mellékletében a „(fióktelephelyei)” szövegrész helyébe a „(fióktelepei)” szöveg lép.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. szeptember 16. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére