• Tartalom

22/2015. (V. 13.) FM rendelet

22/2015. (V. 13.) FM rendelet

az egységes kérelem benyújtási határidejének meghosszabbításával összefüggésben egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2015.05.14.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában és (5) bekezdésében,

az 1. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés d) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet módosítása

1. § Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet [44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet] a következő 3/A. §-sal egészül ki:

3/A. § (1) A közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 77. cikk (2) bekezdés d) pontja alapján az ügyfélnek fel nem róható oknak minősül a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 9/2015. (III. 13.) FM rendelet] 18. §-a szerinti ipari zöldségnövény termesztése esetén a minősített vetőmag használat igazolására az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2015. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 12/2015. (III. 30.) FM rendelet [a továbbiakban: 12/2015. (III. 30.) FM rendelet] 17. § (1) bekezdésében foglalt határidőnek a vetőmagszállító, illetve az integrátor késedelmes szállítása miatti elmulasztása.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben az ügyfélnek a vetőmag szállítását követő öt munkanapon belül – a 12/2015. (III. 30.) FM rendelet 5. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – kell csatolnia a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 14. § (5) bekezdése szerinti dokumentumok másolatát.
(3) Az (1) bekezdésben foglalt vis maior esemény bekövetkezésére vonatkozó bejelentést az ügyfél a (2) bekezdésben meghatározott határidőben, a 4. § (1) bekezdésben foglaltak szerint nyújthatja be azzal, hogy a 4. § (2) bekezdés b) pontjában említett adatként az (1) bekezdésben foglalt esemény leírását tünteti fel, és csatolja az ipari zöldségnövény minősített vetőmagnak a részére történő késedelmes szállítását igazoló dokumentum másolatát.
(4) Az ügyfél (3) bekezdés szerinti kérelmére indult eljárásban a 3. § (2a) bekezdésben, valamint a 4. § (3) bekezdés a) és c) pontjában foglaltakat nem kell alkalmazni.”

2. § A 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet a következő 8. §-sal egészül ki:

8. § Az egységes kérelem benyújtási határidejének meghosszabbításával összefüggésben egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 22/2015. (V. 13.) FM rendelettel [a továbbiakban: 22/2015. (V. 13.) FM rendelet] megállapított 3/A. §-t a 22/2015. (V. 13.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

2. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet módosítása

3. § Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet

a) 17. § (1) bekezdésében a „május 15.” szövegrész helyébe a „május 22.” szöveg,

b) 22. § (1) bekezdésében a „május 15-e” szövegrész helyébe „május 22-e” szöveg

lép.

3. A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló
9/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása

4. § A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet

a) 10. § (2) bekezdésében és 13. § (4) bekezdésében a „május 15-éig” szövegrész helyébe a „május 22-éig” szöveg,

b) 11. § (1) bekezdés b) pontjában a „május 15-ig” szövegrész helyébe a „május 22-éig” szöveg,

c) 11. § (3) bekezdésében és 12. § (3) bekezdésében a „május 15.” szövegrész helyébe a „május 22.” szöveg

lép.

4. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2015. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 12/2015. (III. 30.) FM rendelet módosítása

5. § Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2015. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 12/2015 (III. 30.) FM rendelet

a) 9. § (1) és (2) bekezdésében és 17. § (1) bekezdésében a „2015. május 15-éig” szövegrész helyébe a „2015. május 22-éig” szöveg,

b) 15. § (1) és (2) bekezdésében és 16. § (1) bekezdésében a „2015. május 15-e” szövegrész helyébe a „2015. május 22-e” szöveg,

c) 17. § (1) bekezdésében a „2015. május 31-éig” szövegrész helyébe a „2015. június 15-éig” szöveg,

d) 15. § (1) és (2) bekezdésében és 17. § (2) bekezdésében a „2015. június 9-éig” szövegrész helyébe a „2015. június 16-ig” szöveg

lép.

5. A mezőgazdasági kistermelői támogatásról szóló 16/2015. (IV. 9.) FM rendelet módosítása

6. § A mezőgazdasági kistermelői támogatásról szóló 16/2015. (IV. 9.) FM rendelet 2. § (4) bekezdésében a „július 1-je” szövegrész helyébe a „július 8-a” szöveg lép.

6. Záró rendelkezés

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. május 15. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére