• Tartalom

22/2015. (II. 18.) Korm. rendelet

a Nemzet Sportolója Címről szóló 40/2004. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról1

2015.02.19.

A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont be) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Nemzet Sportolója Címről szóló 40/2004. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § (1) A Címre és az azzal járó életjáradékra irányuló – a Nemzet Sportolójának halála vagy érdemtelensége miatt a Cím és az azzal járó életjáradék visszavonása eredményeként szükségessé váló – új javaslatot a Nemzet Sportolói teszik meg a (2)–(4) bekezdésben és a 3. §-ban meghatározottak szerint a Kormány részére.
(2) A Nemzet Sportolói a jelölt személyéről döntő – jegyzőkönyvben rögzített – új javaslatukat
a) a Nemzet Sportolóinak ülésén (a továbbiakban: ülés) személyesen, vagy
b) az ülésről való távolmaradás esetén
ba) az ülés időpontjában az ülésen jelenlévők felé hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton, ideértve a telefonon tett nyilatkozatot is, vagy
bb) az ülést megelőzően a sportpolitikáért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter) címezve írásban
teszik meg.
(3) A Nemzet Sportolói által a miniszter képviselőjének közreműködésével összehívott ülésen a Nemzet Sportolói vesznek részt. Az ülésen jelen van a miniszter képviselője és a Magyar Olimpiai Bizottság (a továbbiakban: MOB) képviselője. Az ülésen a miniszter képviselője ismerteti a (2) bekezdés b) pont bb) alpontja alapján, írásban tett új javaslatokat. Az ülés megtartásával kapcsolatos adminisztratív feladatokat a miniszter képviselője végzi.
(4) Az új javaslatok megtételére a Nemzet Sportolójának
a) halála napjától, vagy
b) az érdemtelenségét megállapító jogerős bírósági határozat MOB-nak való bejelentésétől
számított 60 napon belül kerül sor.”

2. § Az R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § A miniszter arra a jelöltre vonatkozó javaslatot terjeszti – a Nemzet Sportolóinak javaslataként – a Kormány elé, akire a Nemzet Sportolóinak egyszerű többsége egybehangzó javaslatot tett.”

3. § Az R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) Az adományozottat a Cím adományozásáról szóló okirat, valamint havonta 630 000 forint életjáradék illeti meg.
(2) Ha az adományozott a Cím elnyerését megelőzően olimpiai járadékra volt jogosult, és annak – a jogszabály szerint számított – összege meghaladja a Címmel járó életjáradék (1) bekezdés szerinti összegét, a Címmel járó életjáradékként az olimpiai járadéknak megfelelő összeget kell megállapítani.
(3) Az adományozott az életjáradékra az adományozást követő hónap első napjától jogosult.
(4) A MOB az életjáradékot a Cím adományozásáról szóló határozatnak a Magyar Közlönyben történő közzétételétől számított nyolc napon belül közigazgatási hatósági eljárás keretében hivatalból állapítja meg, és azt a jogosultság kezdő időpontjától havonta, minden hónap 20. napjáig folyósítja.
(5) Az életjáradék fedezetét és a folyósítás költségeit a miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezete éves költségvetésében tervezni kell.
(6) Az életjáradék folyósítása – az adományozott választása szerint – átutalással vagy fizetési számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján történik.
(7) Ha a MOB a (4) bekezdésben meghatározott határidőn belül határozathozatali kötelezettségét elmulasztotta, – ellenérdekű ügyfél hiányában – az adományozott az életjáradékra az (1)–(3) bekezdésben foglaltak szerint jogosulttá válik.”

4. § Az R. a következő 8. §-sal egészül ki:

8. § (1) A Nemzet Sportolója Címről szóló 40/2004. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 22/2015. (II. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított 2., 3. és 4. §-t – a (2) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(2) A módosító rendelettel megállapított 4. § (1) bekezdését a módosító rendelet hatálybalépését követő hónap első napjától kell alkalmazni.”

5. § Hatályát veszti az R. 5. és 6. §-a, valamint Melléklete.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. február 20. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére