• Tartalom

22/2015. (VII. 20.) MNB rendelet

22/2015. (VII. 20.) MNB rendelet

a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó fogyasztóvédelmi rendelkezésekről szóló 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet módosításáról1

2015.07.23.

A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény 46. § c) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (7) bekezdésében, valamint a (9) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó fogyasztóvédelmi rendelkezésekről szóló 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A 2014. évi XL. törvény szerinti elszámolási kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidő lejártáig a szerződésből eredő követelés teljesítésére irányuló kötelezettség fennmaradása nélkül megszűnt, egyoldalú kamat-, díj- és költségemeléssel nem érintett forint alapú fogyasztói kölcsönszerződés esetén a pénzügyi intézmény oly módon is teljesítheti elszámolási kötelezettségét, hogy a 3. § (2) bekezdésében foglaltak szerint közzétett közleményben tájékoztatást ad arról, hogy a közleményben megjelölt pénzügyi szolgáltatás-típusok esetében elszámolás megküldésére nem kerül sor azokban az esetekben, amikor a 2014. évi XL. törvény szerinti elszámolási kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidő lejártáig a szerződésből eredő követelés teljesítésére irányuló kötelezettség fennmaradása nélkül szűnt meg a forint alapú fogyasztói kölcsönszerződés, és a pénzügyi intézmény egyoldalúan nem emelt kamatot, díjat és költséget.”

2. § A Rendelet 8. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A 2. § (3a) bekezdésében meghatározott esetben a 2014. évi XL. törvény 18. § és 19. §-a szerinti panasz legkésőbb a 2014. évi XL. törvény 16. § (3) bekezdése szerinti honlapon történő közzétételt követő 60 napon belül, akadályoztatás esetén az akadály megszűnésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb 2015. december 31. napjáig terjeszthető elő – a 2014. évi XL. törvény 19. § (2) bekezdésében és 31. § (2) bekezdésében meghatározott kivétellel.”

3. § (1) A Rendelet 2. § (1) bekezdésében a „(3) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(3) és (3a) bekezdésben” szöveg lép.

(2) A Rendelet 7. § (1) bekezdésében az „elszámolást” szövegrész helyébe az „elszámolást – a 2. § (3a) bekezdésében foglaltak kivételével –” szöveg lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. július 24. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére