• Tartalom

228/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet

228/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet

a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma létrehozását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

2022.12.23.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d), e) és f) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 3. § (5) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 24. pontjában,

a 3. § (6) bekezdése tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés h) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Budapest X. kerület közigazgatási területén lévő, a Kőbányai út 30. szám alatt elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest X. kerület 38920 helyrajzi számú ingatlanon, illetve ezen földrészletből a telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósuló beruházással összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma megvalósításához, használatbavételéhez és működésének megkezdéséhez szükségesek.

1/A. §1 (1)2 A Kormány az 1. melléklet 8. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot jelöli ki.

(2)3

2. §4 A Kormány az 1. § szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispánt jelöli ki.

2/A. §5 (1) Az 1. § szerinti építésügyi hatósági eljárásokban – a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a Budapest X. kerület 38920 helyrajzi számú ingatlant rendezettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha a telekalakítás, illetve a telekhatár-rendezés a kerületi szabályozási terv szerint még nem történt meg.

(2) A használatbavételi engedély kiadásának feltétele az (1) bekezdésben megjelölt ingatlan tekintetében a kerületi szabályozási tervben előírt telekhatár-rendezés végrehajtása, valamint annak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése.

3. § (1)–(2)6

(3) Az 1. § szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.

(4) Az 1. § szerinti közigazgatási hatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – tizenöt nap.

(5) Az 1. § szerinti

a) építésügyi hatósági ügyekben nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni,

b) beruházással összefüggésben településképi bejelentési eljárásnak nincs helye,

c) beruházással összefüggésben nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni.

(6) Az 1. §-ban meghatározott beruházás esetén az előzetes régészeti dokumentáció elkészítéséhez próbafeltárást csak akkor lehet alkalmazni, ha a beruházó rendelkezésére állnak annak elvégzéséhez szükséges földrészletek. A földrészletek rendelkezésre állása tekintetében a beruházó nyilatkozata az irányadó.

(7)7 Az 1. § szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hirdetményi úton történő közlés esetén a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő nap.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

6. §8 E rendeletnek a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 228/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet módosításáról szóló 21/2016. (II. 15.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor9 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 228/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelethez10

Az 1. §-ban foglalt beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági eljárások:

1. környezetvédelmi hatósági eljárások,

2. természetvédelmi hatósági eljárások,

3. építésügyi hatósági eljárások,

4. építésfelügyeleti hatósági eljárások,

5. területrendezési hatósági eljárások,

6. örökségvédelmi hatósági eljárások,

7. vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,

8. tűzvédelmi hatósági eljárások,

9. katasztrófavédelmi hatósági eljárások,

10. útügyi hatósági eljárások,

11.11 műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

12. műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,

13. hírközlési hatósági eljárások,

14. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

15. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

16. földmérési hatósági eljárások,

17. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

18. élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági eljárások,

19. közegészségügyi hatósági eljárások,

20. azok a további hatósági engedélyezési eljárások, melyek az 1. § szerinti beruházás megvalósításához és használatbavételéhez (üzemeltetéséhez, működéséhez) közvetlenül szükségesek,

21. az 1–20. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

2

Az 1/A. § (1) bekezdése a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 201. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1/A. § (2) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 201. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 2. § az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 80. § a) és b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. § (1)–(2) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 201. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 3. § (7) bekezdését a 21/2016. (II. 15.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

9

A hatálybalépés napja 2016. február 16.

10

Az 1. melléklet a 21/2016. (II. 15.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

11

Az 1. melléklet 11. pontja a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 102. §-ával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 119. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére