• Tartalom

23/2015. (V. 8.) NFM rendelet

23/2015. (V. 8.) NFM rendelet

egyes víziközlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2016.01.01.

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 19. pontjában,

a 2. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 20. pontjában,

a 3. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 18. pontjában,

a 4. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 2. és 3. pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 1. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben,

a 2. alcím tekintetében Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,

a 3. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben

a következőket rendelem el:

1. A hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet módosítása

1–4. §2

5. § (1)3

(2) Az R1. 1. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3)4

(4) Az R1. 6. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

6. § Az R1.

a) 8. § (4) bekezdésében a „bizonyítvány” szövegrész helyébe a „bizonyítvány és a tengeri kedvtelési célú hajóvezetői bizonyítvány” szöveg,

b)–c)5

lép.

7. §6

2. A hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet módosítása

8. §7

3. A hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről szóló
21/2002. (XI. 8.) GKM–ESZCSM együttes rendelet módosítása

9–18. §8

4. A tengerészek munkaidejére vonatkozó rendelkezések végrehajtásáról szóló
121/2005. (XII. 28.) GKM rendelet módosítása

19–24. §9

5. Záró rendelkezések

25. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 8–18. §, továbbá az 5–9. melléklet a kihirdetést követő 31. napon lép hatályba.

(3) Az 5. § (2) és (4) bekezdése, a 6. § a) pontja, a 2. melléklet és a 4. melléklet 2016. január 1-jén lép hatályba.

26. § Ez a rendelet

a) az Európai Közösség Hajótulajdonosainak Szövetsége (ECSA) és a Közlekedési Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége az Európai Unióban (FST) között létrejött, a 2006. évi tengerészeti munkaügyi egyezmény alapján kötött megállapodás végrehajtásáról, valamint az 1999/63/EK irányelv módosításáról szóló 2009. február 16-i 2009/13/EK tanácsi irányelvnek,

b) a tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló 2008. november 19-i 2008/106/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

c) a tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló 2008/106/EK irányelv módosításáról szóló 2012. november 21-i 2012/35/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 23/2015. (V. 8.) NFM rendelethez10

2. melléklet a 23/2015. (V. 8.) NFM rendelethez

Az R1. 1. számú melléklet III. Fejezet 1. pontja a következő k) ponttal egészül ki:
(A sikeresen vizsgázók részére a hajózási hatóság)
k) Az I., a II., és a III. osztályú tengeri kishajó-vezetői vizsga alapján: „Tengeri kedvtelési célú hajóvezetői bizonyítvány”
(megnevezésű okmányt állít ki.)

3. melléklet a 23/2015. (V. 8.) NFM rendelethez11

4. melléklet a 23/2015. (V. 8.) NFM rendelethez12

Az R1. 6. számú melléklet 3. pontja a következő 3.5. alponttal egészül ki:
(Kedvtelési célú képesítések)
„3.5. Tengeri kedvtelési célú hajóvezetői bizonyítvány (ID-1, kártya)
A bizonyítvány adattartalma a kártya előoldalán:
Az egyes adatokhoz tartozó megjelölések magyar és angol nyelven, a következők:
TENGERI KEDVTELÉSI CÉLÚ HAJÓVEZETŐI BIZONYÍTVÁNY
CERTIFICATE FOR YACHTMASTERS OF PLEASURE CRAFT ON SEA
MAGYARORSZÁG – HU /
HUNGARY
1. (Családi név helye)
2. (Utónév helye)
3. (Születési idő és hely)
4. (Kiállítás keltezésének helye)
5. (A bizonyítvány számának a helye)
6. (Tulajdonos fényképének helye)
7. (Tulajdonos aláírásának helye)
8. (Tulajdonos állampolgárságának helye)
9. (Érvényességi terület és hajótípus helye)
10. (Hajóra vonatkozó méretkorlátozás helye)
11. (Érvényességi idő helye)
12. (Kiállító hatóság megnevezésének helye)
13. (Feltételek helye)
A bizonyítvány adattartalma a kártya hátoldalán:
TENGERI KEDVTELÉSI CÉLÚ HAJÓVEZETŐI BIZONYÍTVÁNY
CERTIFICATE FOR YACHTMASTERS OF PLEASURE CRAFT ON SEA
Az egyes adatokhoz tartozó megjelölések magyar és angol nyelven a következők:
1. A tulajdonos családi neve – Surname of the holder
2. A tulajdonos utóneve(i) – Other name(s) of the holder
3. Születési idő és hely – Date and place of birth
4. Kiállítás kelte – Date of issue
5. A bizonyítvány száma – Number of the certificate
6. A tulajdonos fényképe – Photograph of the holder
7. A tulajdonos aláírása – Signature of the holder
8. A tulajdonos állampolgársága – Nationality of the holder
9. Érvényes – Valid for: Yachtmaster Ocean (korlátlan – unlimited), Yachtmaster Offshore (200 tengeri mérföld – 200 nautical miles), Yachtmaster Coastal (12 tengeri mérföld – 12 nautical miles), M (géphajóra – Motorized craft), S (vitorlás hajóra – Sailing craft)
10. Kedvtelési célú hajóra legfeljebb (hossz, utasok száma) – Pleasure craft not exceeding (lenght, number of passengers)
11. Érvényességi idő – Date of Expiry
12. Kiállította – Issued
13. Feltételek – Conditions”

5–9. melléklet a 23/2015. (V. 8.) NFM rendelethez13

10–11. melléklet a 23/2015. (V. 8.) NFM rendelethez14

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. január 2. napjával.

2

Az 1–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 5. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 5. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 6. § b)–c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 9–18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 19–24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 4. melléklet a 66/2015. (XI. 18.) NFM rendelet 14. §-ával megállapított szöveg.

13

Az 5–9. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 10–11. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére