• Tartalom

234/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet

234/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet

a természetes személyek adósságrendezési eljárásában a Családi Csődvédelmi Szolgálat által a családi vagyonfelügyelők felett gyakorolt szakmai felügyeletről

2017.01.01.

A Kormány a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1 (1) A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvényben (a továbbiakban: Are. tv.) szabályozott adósságrendezési eljárásban a Családi Csődvédelmi Szolgálat (a továbbiakban: CsSz) központi szerve a CsSz területi szervei, az általuk kijelölt családi vagyonfelügyelők és a családi vagyonfelügyelők munkáját támogató szakmai munkacsoport tevékenysége felett szakmai felügyeletet gyakorol.

(2) A CsSz központi szerve szakmai módszertani állásfoglalásaival, szakmai útmutatók, valamint egységes informatikai, ügyviteli, számítástechnikai alkalmazások rendelkezésre bocsátásával és alkalmazásának előírásával, a CsSz területi szervei eseti és rendszeres szakmai beszámoltatásával, valamint képzések, továbbképzések tartásával segíti elő és támogatja a CsSz területi szervei és a családi vagyonfelügyelők jogalkalmazó tevékenységét.

(3) A CsSz központi szerve a CsSz területi szervei adatszolgáltatása alapján összesíti a bíróságoknak, valamint a közigazgatási szerveknek a természetes személyek adósságrendezési eljárásával összefüggő joggyakorlatára vonatkozó információkat, és azokról tematikus ismertetést készít a CsSz területi szervei részére.

2. § A CsSz központi szerve módszertani ajánlást alkothat különösen

a) az adósságrendezési nyilvántartás (a továbbiakban: ARE nyilvántartás) vezetésével, az ARE nyilvántartásba történő betekintéssel, az ARE nyilvántartásból történő tájékoztatással, adatszolgáltatással összefüggő ügyrendre,

b) a családi vagyonfelügyelők és az Are. tv. 14. §-a szerinti szakmai támogató személyek kijelölésére, az eljárásból történő visszahívására, az összeférhetetlenségi nyilatkozatra,

c) a CsSz területi szervei tevékenységével kapcsolatos panaszkezelési rendszerre, a panaszok nyilvántartásával, elintézésével összefüggő intézkedések dokumentálására,

d) az adósoknak az eljárás szabályait, illetve a hitelezők érdekeit sértő vagy fedezetelvonó intézkedéseire, mulasztásaira vonatkozó bejelentés esetén a bejelentés megvizsgálására és a jogszabályban előírt intézkedések megtételére,

e) az adósságrendezési hirdetményi rendszerbe a hirdetmények feltöltésére, illetve a hirdetményi felületről történő eltávolítására, továbbá a hirdetményekkel kapcsolatos archiválási és adattörlési teendőkre,

f) az adósságrendezési ügyekkel összefüggésben a hatásvizsgálati és statisztikai célú, a személyazonosításra alkalmas adatokat nem tartalmazó információk gyűjtésére, tematikus csoportosítására, az említett célokra a feladat- és hatáskörrel rendelkező minisztérium részére történő feldolgozására, továbbítására,

g) az adósságrendezési eljárással összefüggő adatok ARE nyilvántartás céljaira történő feldolgozásával, az adatok feltöltésével és lekérdezésével, valamint az ARE hirdetményi rendszer működtetésével összefüggő ráfordítások és egyéb járulékos költségelemek nyilvántartására,

h) az adósságrendezés kezdeményezésével összefüggő dokumentumok ellenőrzésével és az adatok, nyilatkozatok adatainak az Are. tv. 23. §-a szerinti vizsgálatával összefüggő feladatokra,

i) a bírósági adósságrendezési ügyekkel összefüggő ügyekre vonatkozó, a bírósági statisztika részét nem képező egyedi adatok személyazonosításra nem alkalmas módon történő tematikus gyűjtésére,

j) a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatszolgáltatás és az onnan történő lekérdezés érdekében az adatok összegyűjtésére, csoportosítására és azok CsSz központi szerve részére történő továbbítására,

k) az adósságrendezés kezdeményezésekor a folyamatban lévő végrehajtási ügyekben, továbbá az adósságrendezési eljárás elutasítása vagy az eljárás megszüntetése esetén a végrehajtást elrendelő szervvel, illetve a végrehajtás foganatosítójával történő kapcsolattartásra,

l) az adós gazdálkodásának, valamint az adósnak az egyezséggel vagy a bírósági határozattal összefüggő feladatai betartásának ellenőrzésére, az adóssal kialakítandó együttműködési rendre,

m) az adós vagyonának értékesítésével, az értékesítési bevétel kezelésével, hitelezők közötti felosztásával összefüggő feladatokra,

n) az Are. tv. 88. §-a szerinti nyilvántartásba vételi díjakból származó bevételek Are. tv. 89. §-a szerinti felhasználására,

o) az adósságrendezési eljárásokkal összefüggő személyes adatok kezelésére, az adatok szolgáltatására,

p) az adósságrendezési egyezségi javaslatok, egyezségmódosítási javaslatok előkészítésére, az egyezségkötés lebonyolítására, dokumentálására,

q) a bírósági adósságtörlesztési terv előkészítésére, módosítására, végrehajtására,

r) a bírósági adósságrendezési eljárás lezárásával összefüggő záró elszámolás elkészítésére, dokumentálására,

s) a bírósági adósságrendezési eljárás lezárását követően az Are. tv. 87. §-a szerinti intézkedésekre.

3. § Az 1. § szerinti szakmai felügyeleti, valamint törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatáskörök gyakorlása érdekében és a 2. § szerinti módszertani ajánlásokban foglaltak teljesítésének figyelemmel kísérésére, felülvizsgálatuk indokoltságára a CsSz központi szerve félévente intézkedési tervet készít, kockázatelemzéseket végez, a CsSz területi szerveit jelentéstételre vagy szakmai beszámoló készítésére szólítja fel.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

Az 1. § a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 302. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére