• Tartalom

235/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet

235/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet

a természetes személyek adósságrendezési eljárásában az egyéb kötelezettek részvételével összefüggő szabályokról

2015.09.05.

A Kormány a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény (a továbbiakban: Are. tv.) 5. § 18. pontja szerinti egyéb kötelezett adósságrendezési eljárásban történő részvételére vonatkozó felhívást az adós és az adóstárs köteles az eljárás kezdeményezése előtt eljuttatni az egyéb kötelezett számára, és ehhez csatolnia kell a Családi Csődvédelmi Szolgálat internetes honlapjáról erre a célra kialakított formanyomtatványok közül az Are. tv. 1. melléklet 1.3. pont, 2. pont m) alpont, 2. melléklet 1.2. pont b) és c) alpont szerinti formanyomtatvány lapok, valamint az Are. tv. 3. melléklet 6–8., 10., 11., 17. és 20. pontja szerinti jognyilatkozatok formanyomtatványát is.

(2) Ha az egyéb kötelezett az adósságrendezési eljárás kezdeményezéséhez a nyomtatványokat, illetve nyilatkozatokat vagy az ő adataira vonatkozó formanyomtatványt nem tölti ki, nem írja alá, akkor az adós a rendelkezésére álló okiratok alapján az egyéb kötelezett általa ismert adatait tölti ki, és nyilatkozik arról, hogy van-e az egyéb kötelezettel szemben pénzfizetésre vagy pénzben kifejezett vagyoni érték szolgáltatására irányuló követelése, és az egyéb kötelezett helytállási kötelezettsége az adós mely tartozásaival összefüggésben keletkezett.

(3) Ha az egyéb kötelezett az adósságrendezési eljárás kezdeményezéséhez nem adja meg az Are. tv. 10. § (1) bekezdésében meghatározott nyilatkozatok valamelyikét, akkor az adós az adósságrendezés kezdeményezésekor ezeket a rovatokat üresen hagyja.

(4) A Családi Csődvédelmi Szolgálat az Are. tv. 23. § (1) bekezdése szerinti vizsgálata során az egyéb kötelezett részére az adósságrendezési eljárásban történő részvételére vonatkozó felhívást küld az Are. tv. 10. § (2) bekezdés szerinti határidő tűzésével, ha

a) az adósságrendezési eljárás kezdeményezését követően szerez tudomást arról, hogy az eljárásban egyéb kötelezett is érintett,

b) az adósságrendezési eljárás kezdeményezésekor az adós, adóstárs nem nyilatkozott az egyéb kötelezett személyére vonatkozóan,

c) az adósságrendezési eljárás kezdeményezésekor az adós, adóstárs nem csatolta az egyéb kötelezett nyilatkozatát arról, hogy az egyéb kötelezett az eljárásba az adós mellett részt kíván-e venni, vagy

d) az egyéb kötelezett nyilatkozata hibás, hiányos vagy nem egyértelmű abban a tekintetben, hogy az Are. tv. 10. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti melyik kötelezettséget vállalja.

2. § (1) Az adósságrendezési eljárásban az adós mellett kötelezettségvállalóként részt vevő egyéb kötelezett köteles az adósságrendezési nyilvántartásba az Are. tv. 16. § (2) bekezdés g) pont ge) alpontja alapján bejegyzett adatai változását 8 napon belül, írásban bejelenteni

a) az adós, adóstárs, valamint

b) a Családi Csődvédelmi Szolgálat illetékes területi szerve – a bírósági adósságrendezési eljárás alatt a családi vagyonfelügyelő –

részére.

(2) Az adósságrendezési eljárásban az adós mellett kötelezettségvállalóként részt vevő egyéb kötelezett köteles bejelenteni, ha az adóssal vagy az adóstárssal szemben – a helytállási kötelezettsége teljesítését követő megtérítési igénye kivételével – olyan új, pénzfizetésre vagy vagyoni érték bejelentésére vonatkozó igénye keletkezik, amelynek értéke járulékokkal együtt meghaladja a 200 000 forintot.

3. § Az adós helyett kifizetett összegek alapján az adós elleni megtérítési igényt az egyéb kötelezett az adósságrendezés lezárását követően érvényesítheti, addig az elévülés nyugszik és a követelés a Polgári Törvénykönyv szerinti ügyleti kamattal kamatozik.

4. § (1) Az adósságrendezési eljárásnak az adós halála miatti félbeszakadása nem érinti az adós mellett kötelezettségvállalóként részt vevő egyéb kötelezett Are. tv. szerinti kötelezettségvállalása alapján a félbeszakadás előtti időszakra fennálló helytállási kötelezettségét.

(2) Ha az adós halálát követően az adós jogutódjaként az egyéb kötelezett lép be az eljárásba, az adós jogutódjaként történő belépését jóváhagyó bírósági határozat jogerőre emelkedésének napján hatálytalanná válik az Are. tv. 10. § szerinti nyilatkozata.

5. § (1) A hitelező az Are. tv. 10. § (1) bekezdés a), b) vagy c) pontja szerinti felhívását az egyéb kötelezetthez az adós fizetési késedelme bekövetkeztétől számított 30 nap elteltével küldi meg, postai úton. A felhívásnak tartalmaznia kell, hogy az adósságrendezési eljárásban az adós mellett kötelezettséget vállaló egyéb kötelezett a felhívás kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles megfizetni a hitelezőknek az adós által elmulasztott törlesztőrészletet, továbbá mindaddig köteles a hitelező számára az elmaradt adósságtörlesztést, illetve a kiegészítő törlesztőrészleteket fizetni, amíg az adós újra folytatja az esedékes törlesztőrészletek fizetését.

(2) Ha az adós újra folytatja az esedékes törlesztőrészletek fizetését, a hitelező erről a tényről legkésőbb 15 napon belül értesíti az adós mellett kötelezettséget vállaló egyéb kötelezettet az (1) bekezdésben meghatározott módon. Az egyéb kötelezett az értesítés kézhezvételétől mellőzheti az adós helyett a törlesztőrészletek megfizetését.

(3) Az Are. tv. 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint kiegészítő fizetési kötelezettséget is vállaló egyéb kötelezett ezt a kiegészítő fizetési kötelezettségét a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodásban, a bírósági adósságrendezési egyezségben, illetve a bírósági adósságtörlesztési határozatban foglaltak szerint köteles teljesíteni, külön felhívás nélkül.

6. § (1) Az adós mellett kötelezettséget vállaló egyéb kötelezett – ha a hitelezőktől olyan felhívást kapott, hogy az adósságrendezési eljárásban az Are. tv. 10. § (1) bekezdés a), b) vagy c) pontja szerinti kötelezettségvállalása alapján fizesse meg az adós helyett az elmaradt törlesztőrészletet vagy egyéb fizetési kötelezettséget – az általa az adós helyett teljesített törlesztésekről nyilvántartást vezet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásban rögzíteni kell, hogy az az egyéb kötelezett adós melletti kötelezettségvállalása az Are. tv. 10. § (1) bekezdés a), b) vagy c) pontján alapul. Ezt követően fel kell sorolni a hitelezőket, azok összegszerű követeléseit és annak alapján a hitelezőknek kifizetett összegeket, a kifizetések időpontját, túlfizetés esetén pedig a hitelezőktől visszakapott összegeket. A hitelezőknek történő kifizetés összegét, illetve a túlfizetést követő visszafizetések összegét az átutalási megbízás vagy a megfizetést más módon igazoló bizonylat másolatával kell igazolni.

(3) A nyilvántartást az egyéb kötelezett a bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásban a főhitelező felhívására, bírósági adósságrendezési eljárásban

a) az egyezségkötés előtt és az egyezség végrehajtása során a családi vagyonfelügyelő felhívására,

b) az adósságtörlesztési eljárásban 90 naponként felhívás nélkül is

a családi vagyonfelügyelőnek köteles bemutatni, és az adósnak is megküldeni.

(4) A Családi Csődvédelmi Szolgálat a nyilvántartás vezetésére formanyomtatványt tesz közzé a honlapján.

(5) A hitelező az egyéb kötelezettől befolyt összegekről követelésenkénti csoportosításban nyilvántartást vezet, és eszerint módosítja az adóssal, adóstárssal szemben fennálló követelése összegét.

7. § Ha az adósságtörlesztési időszak végén az Are. tv. 86. § (2) bekezdés b) pontja szerinti felhívás esetén az adós, adóstárs és az adós mellett kötelezettséget vállaló egyéb kötelezett is befizeti a hitelezői igények minimális megtérüléséhez szükséges összeget, a családi vagyonfelügyelő az egyéb kötelezettnek a túlfizetést az ismételt záró elszámolás alapján hozott bírósági mentesítő határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül utalja vissza.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére