• Tartalom
Oldalmenü

236/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet

a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról1

2016.01.01.

A Kormány a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 3. pontja d) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1–11. §2

12. § (1)3

(2) Az R. 37. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A tandíjtérítés mértéke tanévenként a tandíj
a) 3 millió forintig terjedő összegének 80 százaléka,
b) 3–5 millió forint közé eső összegének 60 százaléka,
c) 5–7 millió forint közé eső összegének 40 százaléka,
d) 7 millió forint feletti összegének 20 százaléka.
A fennmaradó összeget a kihelyezett viseli (önrész).
(4) A devizában fizetendő tandíj esetén a tandíj forintban számított összege a tandíj jóváhagyatásának kihelyező szervhez történő beérkezése napján a Magyar Nemzeti Bank irányadó középárfolyama alapján kerül meghatározásra.
(5) Ha a kihelyezett gyermekét a (2) bekezdésben foglaltak szerint meghatározottaktól eltérő oktatási intézménybe kívánja beíratni, vagy az állomáshelyen van lehetőség angol, német, francia, spanyol nyelven – az átlagos hazai képzési, egészségügyi és kulturális követelményeknek megfelelő – képzést folytató oktatási intézmény térítésmentes igénybevételére, akkor a kihelyező szerv a kihelyezett részére tandíjtérítést nem biztosít.”

(3) Az R. 37. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A kihelyezett sajátos nevelési igényű gyermeke különleges gondozás keretében történő pedagógiai, gyógypedagógiai és konduktív pedagógiai ellátásának költségeit a kihelyező szerv (2) és (3) bekezdésben foglaltak szerint téríti.”

13–14. §4

15. § Az R. a következő 52. §-sal egészül ki:

52. § E rendeletnek a Módr2. 12. § (2) bekezdésével módosított 37. § (3)–(5) bekezdését és a Módr2. 12. § (3) bekezdésével megállapított 37. § (6) bekezdését a 2016. január 1. napján vagy azt követően jóváhagyásra beérkezett tandíjak térítésére kell alkalmazni.”

16. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

(2) A 12. § (2) és (3) bekezdése, valamint a 15. § 2016. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. január 2. napjával.

2

Az 1–11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 12. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 13–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.