• Tartalom

24/2015. (V. 26.) FM rendelet

24/2015. (V. 26.) FM rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól1

2020.11.03.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 11. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya

a)2 a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet 20. címébe sorolt fejezeti kezelésű előirányzatokra, valamint a 21. címébe sorolt tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat tartalmazó központi kezelésű előirányzatokra,

b) az előző évekről áthúzódó, az a) pont szerinti költségvetési fejezetet irányító szerv vezetőjének irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványára, tekintet nélkül annak eredeti előirányzathoz való kapcsolódására vagy annak hiányára,

c) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján az a) pont szerinti költségvetési fejezetben a költségvetési évben megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatokra és

d) az a) pont szerinti költségvetési fejezetben a költségvetési évben jelentkező többletbevételre

terjed ki.

1/A. §3 A Kvtv. 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet 20/03/36/00 „Agrármarketing Célelőirányzat” előirányzatából

a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű,

b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű,

c) a 2014–2020 időszakra vonatkozó, az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai uniós iránymutatásokról készült (2014/C 204/01) bizottsági információ (a továbbiakban: agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló iránymutatások) 1.1.9. pontja szerinti mezőgazdasági termékek termelőinek a minőségrendszerekben való részvételéhez kapcsolódó,

d) az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló iránymutatások 1.1.10.1. pontja szerinti tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységhez kapcsolódó,

e)4 az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló iránymutatások 1.1.10.2. pontja szerinti tanácsadási szolgáltatásokhoz kapcsolódó,

f)5 az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló iránymutatások 1.3.2. pontja szerinti, a mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos promóciós intézkedésekhez kapcsolódó, valamint

g)6 az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló iránymutatások 1.1.11. pontja szerinti, a mezőgazdasági ágazatban folytatott együttműködés céljából,

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatás is nyújtható,

1/B. §7 A Kvtv. 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet 20/05/08/00 „Nemzeti agrártámogatások” előirányzata vonatkozásában a támogatási jogcím meghirdetését megelőzően öt munkanappal a pénzügyminiszter előzetes tájékoztatása szükséges a következő felhasználási célok esetében:

a)8 a sertés- és baromfiágazat rendkívüli jövedelempótló támogatása,

b) az időjárási és más előre nem látható körülmények miatt átmenetileg piaci zavarokkal küzdő növénytermesztési ágazatok jövedelempótló támogatása,

c) az egyes speciális helyzetben lévő mezőgazdasági vállalkozások rendkívüli jövedelempótló támogatása.

1/C. §9 A Kvtv. 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet 20/02/15/00 „Környezeti elemek védelme” előirányzatból az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, 2020/C 91 I/01 bizottsági közlemény 3.1. pontja szerinti átmeneti támogatás nyújtható.

2. §10 Amennyiben a Kvtv. 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet 20/08/02/00 „Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása” előirányzata az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, a támogatás a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikkében foglalt feltételek teljesülése esetén kulturális célú támogatásként nyújtható. E támogatásból megvalósult fejlesztésekből származó bevételeket a kedvezményezett nem fordíthatja gazdasági tevékenységének finanszírozására.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. §11

5. §12 Ez a rendelet a Kvtv. 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet 20/08/02/00 „Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása” előirányzata vonatkozásában az Európai Bizottság SA.34770 (2012/N-2). számú határozatával módosított N 357/2007. számú határozata szerinti kulturális célú támogatást tartalmaz.

1. melléklet a 24/2015. (V. 26.) FM rendelethez13

A fejezeti kezelésű előirányzatok részletes szabályai

XII. Agrárminisztérium 2020. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Sor-

szám

Áht.

azonosító

Cím

név

Alcím

név

Jogcím

csoport név

Jogcím

név

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete

1

 

20_Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

1_Beruházás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

343740

 

 

21_Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése

A Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése.

Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad

egyedi döntés alapján

indokolt esetben nyújtható

részletekben, teljesítésarányosan történő

kifizetéssel

-

-

-

-

-

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

2_Környezetvédelmi célelőirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/a

368351

 

 

01_Szigetközi ökológiai monitoring feladatok támogatása

Az 1995. április 19-én a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között létrejött Megállapodás alapján monitoring működtetése a Dunában és a Mosoni-Dunában a vízpótló fenékküszöb környezeti hatásainak vizsgálata érdekében.

1. civil szervezet

2. gazdasági társaság

3. költségvetési szerv

egyedi döntés alapján

indokolt esetben nyújtható

1. egy összegben, vagy

2. részle-
tekben, időarányosan történő kifizetéssel

1. A kedvezményezett valamennyi

– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,

2. zálogjog,

3. garancia,

4. kezesség, vagy

5. óvadék.

5/b

368362

 

 

02_Hortobágyi Természetvédelmi és génmegőrző Nonprofit Kft. Szakmai feladatainak támogatása

A Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. alapító okirata szerinti szakmai feladatainak támogatása.

Hortobágyi Természet- védelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft.

egyedi döntés alapján

indokolt esetben nyújtható

1. egy összegben, vagy

2. részle-
tekben, időarányosan

történő kifizetéssel

1. A kedvezményezett valamennyi

– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,

2. zálogjog,

3. garancia,

4. kezesség, vagy

5. óvadék.

5/c

368373

 

 

03_Környezet- védelmi pályázatok támogatása

1. A nemzetközi nyertes környezetvédelmet megcélzó pályázatok támogatása, azon belül is kiemelten az önrész és a társfinanszírozás biztosítása,

2. az árfolyamkockázatok kezelése,

3. a pályázat lezárását követően az előírt feladatok ellátásának támogatása,

4. a pótlólagosan felmerült költségekhez hozzájárulás nyújtása.

1. civil szervezet

2. gazdasági társaság

3. helyi önkormányzat

4. költségvetési szerv

5. köztestület

egyedi döntés alapján

indokolt esetben nyújtható

1. egy összegben, vagy

2. részle-
tekben, időarányosan

történő kifizetéssel

1. A kedvezményezett valamennyi

– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,

2. zálogjog,

3. garancia,

4. kezesség, vagy

5. óvadék.

igénybe vehető

5/d

375584

 

 

8_A védett természeti területek védettségi szintje helyreállításának költségei

1. A védettségi szint helyreállítása érdekében szükséges – a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. tör v ény, valamint a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi
II. törvény 12/C. §-a szerinti – feladatok ellátása, elsődlegesen
a jogosulti körbe tartozó kártalanítási igények, kisajátítások és területvásárlások, valamint

2. a területek állami tulajdonba vételével összefüggésben felmerülő, az állami tulajdonba vételt jogi és más szakmai szempontok alapján megalapozó, ahhoz szorosan kapcsolódó, járulékos költségek

finanszírozása

1. a Kvtv.
1. melléklet XLIV. Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezete

2. költségvetési szerv

3. nemzeti park igazgatóságok

4. területi természetvé-
delmi hatóságok

egyedi döntés alapján

indokolt esetben nyújtható

1. egy összegben, vagy

2. részletekben, időarányosan

történő kifizetéssel

6

256512

 

 

9_Természetvédelmi kártalanítás

1. A természetvédelmi érdekből eseti jelleggel elrendelt hatósági korlátozásokból, illetve a védett állat kártételéből adódó kártalanítási, továbbá kármegelőzési igények és az azokkal összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek,

2. a védett és védelemre tervezett természeti területek, védett értékek állapotfelméréséhez kapcsolódó adatgyűjtési és adatkezelési költségek,

3. a természetvédelmi kezeléssel kapcsolatos intézkedések megalapozásához és végrehajtásához szükséges költségek és

4. a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 81. § (4) bekezdése szerinti természetvédelmi célok és feladatok

finanszírozása.

1. költségvetési szerv,

2. nemzeti park igazgatóságok,

3. nonprofit gazdasági társaság,

4. területi természetvédelmi hatóságok

egyedi döntés alapján

indokolt esetben nyújtható

1. egy összegben, vagy

2. részletekben, időarányosan történő

kifizetéssel

-

1. A kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,

2. zálogjog,

3. garancia,

4. kezesség vagy

5. óvadék.

-

-

-

7

281901

 

 

10_Természetvédelmi pályázatok támogatása

1. A nemzetközi nyertes pályázatok támogatása, azon belül kiemelten az önrész és a társfinanszírozás biztosítása,

2. az árfolyamkockázatok kezelése,

3. a pályázat lezárása utáni előírt feladatok ellátása, és

4. a pótlólagosan felmerült költségek forrásának biztosítása.

1. költségvetési szerv

2. megfelelő minősítésű természetvédő

2.1. civil szervezet

2.2. közalapítvány

2.3. gazdasági társaság

3. nemzeti park igazgatóság

egyedi döntés alapján

indokolt esetben nyújtható

1. egy összegben, vagy

2. részletekben

történő kifizetéssel

-

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,

2. zálogjog,

3. garancia,

4. kezesség, vagy

5. óvadék.

-

igénybe vehető

-

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

258890

 

 

14_Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. törvény alapján készülő Nemzeti Környezetvédelmi Programban meghatározott aktuális feladatok ellátásában közreműködő, környezet- vagy természetvédelmi céllal létrejött civil szervezetek szakmai feladatainak, programjainak, tevékenységeinek támogatása.

Az előirányzatból beruházási célú támogatás nyújtható.

Nemzeti Környezetvédelmi Programban meghatározott, aktuális feladatok ellátásában közreműködő, környezet- vagy természetvédelmi céllal létrejött civil szervezet.

pályázati úton, illetve egyedi döntés alapján

indokolt esetben nyújtható

1. egy összegben, vagy

2. részletekben

történő kifizetéssel

-

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,

2. zálogjog,

3. garancia,

4. kezesség, vagy

5. óvadék.

-

-

-

10/a

375795

 

 

15_Környezeti elemek védelme

1. A környezeti tudatosság növelésével,

2. a jövő generációinak környezeti nevelésével,

3. a környezetkímélő, hulladékszegény technológiák térhódításának elősegítésével és

4. a környezetvédelmi fejlesztési célok,
a prioritások, valamint a stratégiai irányok megvalósításával

kapcsolatos feladatok támogatása.

1. civil szervezet
2. egyéni vállalkozó
3. egyházi jogi személy
4. gazdasági társaság
5. helyi önkormányzat
6. köztestület
7. költségvetési szerv
8. természetes személy

pályázati úton, illetve egyedi döntés alapján

indokolt esetben nyújtható

1. egy összegben vagy

2. részletekben, időarányosan

történő kifizetéssel

1. A kedvezmé-
nyezett valamennyi

– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó,
a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,

2. zálogjog,

3. garancia,

4. kezesség vagy

5. óvadék.

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

329673

 

 

21_Az Országos Levegőterhelés-csökkentési Program végrehajtásával és a levegőminőség javításával kapcsolatos kiadások

1. A környezeti levegő minőségének fenntartása és javítása, valamint

2. az emberi egészséget és a természeti környezetet veszélyeztető légszennyezettség kialakulásának megelőzése.

1. költségvetési szerv

2. kutatóintézet

3. gazdasági társaság

4. civil szervezet

egyedi döntés alapján

indokolt esetben nyújtható

1. egy összegben, vagy

2. részletekben, időarányosan

történő kifizetéssel

-

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,

2. zálogjog,

3. garancia,

4. kezesség, vagy

5. óvadék.

-

-

-

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/a

368695

 

 

23_Települési stratégiai zajtérképekkel és intézkedési tervekkel kapcsolatos feladatok támogatása

A környe-
zeti zaj értékeléséről és keze-
léséről szóló 280/2004.
(X. 20.)
Korm. rendelethez kapcsolódó, stratégiai zajtérké-
pekkel és intézkedési tervekkel kapcsolatos feladatok ellátása.

1. költség-
vetési szerv

2. gazdasági társaság

3. helyi önkor-
mányzat

egyedi döntés alapján

indokolt esetben nyújtható

1. egy összegben vagy

2. részletekben, időarányosan

történő kifizetéssel

1. A kedvezményezett valamennyi

– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó,
a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,

2. zálogjog,

3. garancia,

4. kezesség vagy

5. óvadék.

14

284990

 

 

30_Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása

Az előirányzaton szereplő maradvány – a Visszaforgó Hitelalapokkal kapcsolatban az Európai Bizottság számára fenntartott jogok Magyar Kormány részére történő átadásáról szóló 2175/2007. (X. 4.) Korm. határozat alapján – az Európai Bizottságtól környezetvédelmi célokra kapott, a Budapest Bank Nyrt. által kezelt PHARE Visszaforgó Hitelalap fel nem használt összege. A Hitelalap maradványából kerülnek finanszírozásra az előirányzat terhére 2010. évben meghirdetésre került

1. a „Védett természeti területeken, valamint barlangokban és azok felszíni védőövezetén elhagyott hulladék felszámolása”, és

2. a „Települési szilárd hulladéklerakók rekultivációs feladatainak előkészítése”

című pályázatok támogatása.

1. civil szervezet

2. helyi önkormányzat

egyedi döntés alapján

-

1. egy összegben, vagy

2. részletekben

történő kifizetéssel

-

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,

2. zálogjog,

3. garancia,

4. kezesség, vagy

5. óvadék.

-

-

-

15

210621

 

 

35_Egyéb szervezetek feladatai

A kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet] alapján a miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó nem költségvetési szerv működési, valamint fejlesztési típusú feladatainak finanszírozása.

1. civil szervezet

2. köztestület

3. gazdasági társaság

4. helyi önkormányzat

egyedi döntés alapján

indokolt esetben nyújtható

1. egy összegben, vagy

2. részletekben

történő kifizetéssel

-

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,

2. zálogjog,

3. garancia,

4. kezesség, vagy

5. óvadék.

-

-

-

16

241267

 

 

39_Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat

1. A Környezetvédelmi Alap Célfeladatok (a továbbiakban: KAC) és a Vízügyi Célelőirányzat felhasználását korábban szabályozó jogszabályok alapján vállalt kötelezettségek,

2. a KAC pályázatokkal kapcsolatos irattárazási feladatok, és

3. a korábban támogatásban részesített pályázatok záró-, illetve utóellenőrzési feladataival kapcsolatban felmerülő költségek

finanszírozása.

1. gazdasági társaság

2. helyi önkormányzat

3. Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)

-

-

1. egy összegben, vagy

2. részletekben

történő kifizetéssel

-

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,

2. zálogjog,

3. garancia,

4. kezesség, vagy

5. óvadék.

-

-

-

16/a

375784

 

 

40_Bükki Csillagda megvalósítása

A Bükki Csillagda megvalósításáról szóló 1974/2017. (XII. 19.) Korm. határozat alapján a Bükki Csillagda megvalósításának támogatása.

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

egyedi döntés alapján

indokolt esetben nyújtható

1. egy összegben, vagy

2. részletekben, időarányosan

történő kifizetéssel

17

 

 

3_Agrár célelőirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

271545

 

 

1_FAO intézmények finanszírozása

1. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) között a FAO Európai és Közép-Ázsiai Regionális Hivatala, a FAO Közép- és Kelet-Európai Alregionális Hivatala, valamint a Közös Szolgáltató Központ felállításáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 203/2007. évi (VII. 31.) Korm rendeletben meghatározott feladatok végrehajtása,

2. a FAO ösztöndíjas program megvalósítása,

3. a budapesti FAO irodák bővítése,

4. a projektfinanszírozás keretében

4.1. kapacitásfejlesztés,

4.2. az élelmezés- és élelmiszerbiztonság,

4.3. az állategészségügy, a halászat és akvakultúra,

4.4. az erdőgazdálkodás,

4.5. az organikus mezőgazdaság,

4.6. a fenntartható vidékfejlesztés,

4.7. a vízgazdálkodás, és

4.8. a Millenniumi Fejlesztési Célok elérését szolgáló fejlesztések

támogatása.

1. FAO

2. költségvetési szerv

egyedi döntés alapján

indokolt esetben nyújtható

1. egy összegben, vagy

2. részletekben

történő kifizetéssel

-

-

-

-

-

19

004471

 

 

2_Agrár-tudásátadás támogatása

1. Az agrár- és környezetügyi közhasznú kutatás+fejlesztés+
innovációs
(a továbbiakban: K+F+I) témák finanszírozása,

2. a K+F+I feladatok végrehajtásához szükséges beruházások finanszírozása,

3. a kutatóintézetek és a kutatási feladatokat ellátó gazdálkodó szervezetek működési feltételeinek javítása,

4. a kutatói utánpótlás elősegítése,

5. kutatóintézetek részvételével működő agrár-innovációs operatív csoportok kialakulásának elősegítése,

6. az agrárkutatási tevékenységet érintő információk közzétételének (tudományos lapok, szakmai kiadványok és elektronikus felületek) és ismeretterjesztő rendezvények támogatása,

7. a hazai és nemzetközi agrár- és környezetügyi kutatási és kutatásszervezési feladatok támogatása,

8. a kutatási szervezet továbbfejlesztésére vonatkozó tevékenységek támogatása, és

9. a Tokaji borvidék szőlészeti és borászati kutatási feladatainak céltámogatása.

1. a miniszter vagy a Kormány más tagjának irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv

2. kutatási feladatot ellátó gazdálkodó szervezet

egyedi döntés alapján

indokolt esetben nyújtható

1. egy összegben, vagy

2. részletekben, időarányosan

történő kifizetéssel

-

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,

2. zálogjog,

3. garancia,

4. kezesség, vagy

5. óvadék.

-

-

-

20

278678

 

 

4_Határon átnyúló agrár- és vidékfejlesztési feladatok támogatása

1. A Kárpát-medencei agrár- és vidékfejlesztési együttműködésekben részt vevő és a határon átnyúló agrár- és vidékfejlesztési feladatok megvalósításában közreműködő, a magyar gazdák érdekeit képviselő szervezetek munkájának, működésének, szakmai programjainak egyedi, és

2. a Kárpát-medencei Falugazdász Programban meghatározott feladatok

támogatása.

határon túli civil szervezet

egyedi döntés alapján

indokolt esetben nyújtható

1. egy összegben, vagy

2. részletekben

történő kifizetéssel

-

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,

2. zálogjog,

3. garancia,

4. kezesség, vagy

5. óvadék.

-

-

-

21

297080

 

 

5_Tanyafejlesztési Program

1. A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló rendeletben foglalt célterületek és azok alprogramjai, és.

1. a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló rendeletben nevesített kedvezményezettek,

pályázati úton, illetve egyedi döntés alapján

indokolt esetben nyújtható

1. egy összegben, vagy

2. részletekben

történő kifizetéssel

-

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,

2. zálogjog,

3. garancia,

4. kezesség, vagy
5. óvadék.

-

igénybe vehető

-

22

338540

 

 

6_Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényben foglalt, valamint a Hungarikum Bizottság Titkársága által ellátott operatív működéshez szükséges alábbi feladatok támogatása:

1. a nemzeti értékek és hungarikumok nyilvántartása és a bemutatásukat szolgáló honlap működtetése, fejlesztése, karbantartása, adatbázis kezelése és adatok archiválása,

2. szakmai útmutatók készítése,

3. szakmai felkészítő képzések, valamint szakmai tanácsadás és nemzeti érték-hungarikum tájékoztató konferencia-sorozat, tájékoztató kiadványok és rendezvények szervezése,

4. hungarikum és nemzeti értékek marketing kampányának elkészítése,

5. a hungarikumok és nemzeti értékek gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, kutatásának, megőrzésének és gondozásának támogatása,

6. a határon túl fellelhető hungarikumok népszerűsítése és megismertetése érdekében az érintett külföldi államok hatóságaival és szerveivel való kapcsolattartással összefüggésben felmerült és igazolt költségek fedezete, és

7. a lebonyolításban részt vevő költségvetési szervek feladatellátással összefüggésben felmerült és igazolt költségeinek finanszírozása.

1. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
(a továbbiakban: Civil tv.) hatálya alá tartozó szervezet
2. egyéni vállalkozó
3. egyházi jogi személy
4. gazdasági társaság
5. határon túli szervezet
6. helyi önkormányzat
7. közalapítvány
8. költségvetési szerv
9. szövetkezet
10. természetes személy

pályázati úton, illetve egyedi döntés alapján

indokolt esetben nyújtható

1. egy összegben, vagy

2. részletekben, időarányosan

történő kifizetéssel

-

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,

2. zálogjog,

3. garancia,

4. kezesség, vagy

5. óvadék.

-

igénybe vehető

-

23

241601

 

 

8_Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása

A mezőgazdaságban tevékenykedők szakmai feladatainak támogatása.

Az előirányzatból beruházási célú támogatás nyújtható.

1. Civil tv. hatálya alá tartozó szervezet

2. érdekképviseletek

3. szakmai szervezet

pályázati úton, illetve egyedi döntés alapján

indokolt esetben nyújtható

1. egy összegben, vagy

2. részletekben

történő kifizetéssel

-

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,

2. zálogjog,

3. garancia,

4. kezesség, vagy

5. óvadék.

-

-

-

24

260601

 

 

10_Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása

A Magyarország Parlagfű elleni Rövid és Középtávú Védekezési Akciótervéről szóló 1230/2012. (VII. 6.) Korm. határozatban foglalt célprogramok finanszírozása.

1. a miniszter vagy a Kormány más tagjának irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv

2. helyi önkormányzat

3. civil szervezet

4. a feladatok végrehajtásában közreműködő egyéb gazdálkodó szervezet

pályázati úton, illetve egyedi döntés alapján

indokolt esetben nyújtható

1. egy összegben, vagy

2. részletekben, időarányosan

történő kifizetéssel

-

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,

2. zálogjog,

3. garancia,

4. kezesség, vagy

5. óvadék.

-

-

-

25

248712

 

 

13_Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei

1. A földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény, valamint a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a részarány földkiadási eljárás során keletkezett, az ingatlan-nyilvántartásba osztatlan közös tulajdonként bejegyzett tulajdoni hányadok önálló ingatlanná alakításával összefüggésben a fővárosi és megyei kormányhivatalt a megosztási eljárással kapcsolatosan megillető költségtérítés,

2. a földmérési feladatok és jogi szolgáltatói feladatok ellenértékének,

3. a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos szakmai, illetve kommunikációs feladatok költségének, és

4. a megosztási eljárás földhivatali és földmérési feladatainak egyszerűsítéséhez szükséges szakmai jellegű kiadások

finanszírozása..

1. költségvetési szerv

2. gazdasági társaság

egyedi döntés alapján

indokolt esetben nyújtható

1. egy összegben, vagy

2. részletekben, időarányosan

történő kifizetéssel

-

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,

2. zálogjog,

3. garancia,

4. kezesség, vagy

5. óvadék.

-

-

-

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

248701

 

 

16_Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása

1. A Magyar Állatorvosi Kamara esetében:

1.1. a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvényben és

1.2. a miniszter és a Magyar Állatorvosi Kamara között létrejött stratégiai partnerségi megállapodásban,

2. a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara esetében:

2.1. a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény 30. § (3) bekezdésében, és

2.2. a miniszter és a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara között létrejött stratégiai partnerségi megállapodásban

meghatározott feladatok ellátásának biztosítása.

1. Magyar Állatorvosi Kamara

2. Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara

egyedi döntés alapján

indokolt esetben nyújtható

1. egy összegben, vagy

2. részletekben

történő kifizetéssel

-

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,

2. zálogjog,

3. garancia,

4. kezesség, vagy

5. óvadék.

-

-

-

28

283190

 

 

19_Állami génmegőrzési feladatok támogatása

A növényi génmegőrzési és az őshonos haszonállatok génerőforrásainak védelmével kapcsolatos tevékenységet folytatók támogatása.

1. költségvetési szerv

2. kutatóintézet

3. felsőoktatási intézmény

4. gazdasági társaság

5. civil szervezet

6. természetes személy

pályázati úton, illetve egyedi döntés alapján

indokolt esetben nyújtható

1. egy összegben, vagy

2. részletekben

történő kifizetéssel

-

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,

2. zálogjog,

3. garancia,

4. kezesség, vagy

5. óvadék.

-

igénybe vehető

-

29

206972

 

 

20_Hegyközségek Nemzeti Tanácsa

1. A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény 33–38. §-ában, valamint a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvényben a hegyközségi szervezetek részére meghatározott, az államtól átvett közfeladatok működési, beruházási és fejlesztési célú, valamint

2. a szakmaközi szervezetek működéséből eredő

feladatainak támogatása.

Hegyközségek Nemzeti Tanácsa

egyedi döntés alapján

indokolt esetben nyújtható

1. egy összegben vagy
2. részletekben
történő kifizetéssel

-

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,

2. zálogjog,

3. garancia,

4. kezesség, vagy

5. óvadék.

-

-

-

30

355495

 

 

21_Pálinka Nemzeti Tanács

1. A pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvényben meghatározott közfeladatok működési, beruházási és fejlesztési célú, és

2. a Pálinka Nemzeti Tanács működéséből eredő feladatainak

támogatása.

Pálinka Nemzeti Tanács

egyedi döntés alapján

indokolt esetben nyújtható

1. egy összegben, vagy

2. részletekben

történő kifizetéssel

-

1. A kedvezményezett valamennyi

– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,

2. zálogjog,

3. garancia,

4. kezesség, vagy

5. óvadék.

-

-

-

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

270945

 

 

25_Nemzetközi szervezetek tagsági díjai és nemzetközi együttműködések

1. A miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek nemzetközi szervezetekben és egyezményekben való részvételével összefüggő tagsági díjainak és hozzájárulásainak és
2. a nemzetközi együttműködésekkel összefüggésben előírt feladatok teljesítésének
finanszírozása.

1. nemzetközi szervezet
2. nemzetközi együttműködésben részt vevő
2.1. civil szervezet
2.2. gazdasági társaság
2.3. költségvetési szerv

pályázati úton,
vagy egyedi döntés alapján

indokolt esetben nyújtható

1. egy összegben, vagy

2. részletekben

történő kifizetéssel

-

-

-

igénybe vehető

-

33

346140

 

 

31_Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közfeladatainak támogatása

1. A fővárosi és megyei kormányhivataloktól átvett falugazdász-hálózat működtetésével kapcsolatos kiadások finanszírozása, és

2. a NAK közfeladatainak ellátása.

NAK

egyedi döntés alapján

indokolt esetben nyújtható

részletekben történő kifizetéssel

-

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,

2. zálogjog,

3. garancia,

4. kezesség, vagy

5. óvadék.

-

-

-

33/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

348151

 

 

33_Lovassport és lósport támogatása

1. A lovassport fejlesztésével összefüggő végrehajtási és oktatási feladatok támogatása,
2. a lósport fejlesztésével összefüggő végrehajtási és oktatási feladatok támogatása.
Az előirányzatból beruházási célú támogatás nem nyújtható.

1. Civil tv. hatálya alá tartozó, alapszabálya és közzétett pénzügyi beszámolói alapján lósport, lovassport tevékenységet folytató szervezet
2. lósportban versenyző valamely lófajta elismert tenyésztő-
szervezete
3. költségvetési szervként működő ménesgazdaságok

egyedi döntés alapján

indokolt esetben nyújtható

1. egy összegben, vagy

2. részletekben

történő kifizetéssel

-

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,

2. zálogjog,

3. garancia,

4. kezesség, vagy

5. óvadék.

-

-

-

35

359539

 

 

35_Állatvédelem támogatása

1. A menhelyek és ebrendészeti telepek korszerűsítésének,

2. az állatmenhelyeken tartott ebek ivartalanításának, és

3. a lakosság állatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatásának és tudatformálásának

támogatása.

1. Civil tv. hatálya alá tartozó szervezet

2. költségvetési szerv

pályázati úton, illetve egyedi döntés alapján

indokolt esetben nyújtható

1. egy összegben, vagy

2. részletekben

történő kifizetéssel

-

1. A kedvezményezett valamennyi

– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,

2. zálogjog,

3. garancia,

4. kezesség, vagy

5. óvadék.

-

igénybe vehető

-

36

356073

 

 

34_Tokaji Borvidéken megvalósuló szakmai feladatok támogatása

1. A Tokaji Borvidék szakmai feladatainak megvalósításához szükséges beruházások és programok,

2. a Tokaji Borvidék Borászati Közösségi Infrastruktúra Programhoz (a továbbiakban: Program) kapcsolódó épületek létesítésének,

3. a Programot kiszolgáló további infrastrukturális fejlesztések megvalósításának,

4. a Program lebonyolítási költségei fedezésének és

5. a Tokaj oltalom alatt álló eredetmegjelölés védelmében folytatott tevékenység

támogatása.

1. Tokaji Szőlő- és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra Központ Nonprofit Kft.

2. Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa

egyedi döntés alapján

indokolt esetben nyújtható

részletekben

történő kifizetéssel

-

1. A kedvezményezett valamennyi

– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,

2. zálogjog,

3. garancia,

4. kezesség, vagy

5. óvadék.

-

-

-

37

333739

 

 

36_Agrár-marketing célelőirányzat

1. A közösségi agrármarketing tevékenység, és

2. ezzel összefüggésben az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft.-nél
(a továbbiakban: AMC Kft.) felmerülő működési kiadások

támogatása.

Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó költségeket is.

AMC Kft.

egyedi döntés alapján

indokolt esetben nyújtható

1. egy összegben, vagy

2. részletekben

történő kifizetéssel

-

1. A kedvezményezett valamennyi

– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,

2. zálogjog,

3. garancia,

4. kezesség, vagy

5. óvadék.

-

igénybe vehető

-

38

361017

 

 

37_Herman Ottó Intézet működésének és az általa ellátott közfeladatok támogatása

1. A Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Herman Ottó Intézet) működési kiadásainak és
2. az általa ellátandó közfeladatok végrehajtásának támogatása.
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó költségeket is.

Herman Ottó Intézet

egyedi döntés alapján

indokolt esetben nyújtható

1. egy összegben, vagy

2. részletekben

történő kifizetéssel

-

1. A kedvezményezett valamennyi

– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,

2. zálogjog,

3. garancia,

4. kezesség, vagy

5. óvadék.

-

-

 

38/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38/b

372306

 

 

39_Zártkerti Program támogatása

A zártkert besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, valamint infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatása.

1. gazdasági társaság

2. helyi önkormányzat

3. helyi önkormányzatok társulásai

4. költségvetési szerv

pályázati úton, illetve egyedi döntés alapján

indokolt esetben nyújtható

1. egy összegben, vagy

2. részle-
tekben, időarányosan

történő kifizetéssel

1. A kedvezményezett valamennyi

– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,

2. zálogjog,

3. garancia,

4. kezesség, vagy

5. óvadék.

igénybe vehető

38/c

379539

 

 

40_Nemzeti Öntözési Központ támogatása

Az öntözési ügynökség működéséhez szükséges költségvetési forrás biztosítása.

a miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv

egyedi döntés alapján

indokolt esetben nyújtható

1. egy összegben, vagy

2. részletekben, időarányosan

történő kifizetéssel

1. A kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó,
a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség vagy
5. óvadék.

38/d

379795

 

 

41_Öntözés-
fejlesztési feladatok támogatása

Az öntözés-fejlesztési célú intézkedésekhez forrás biztosítása.

1. a miniszter vagy
a Kormány más tagjának irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek

2. helyi önkormányzat

3. gazdasági társaság

4 nonprofit szervezet

5. egyéni vállalkozó

6. természetes személy

pályázati úton vagy egyedi döntés alapján

indokolt esetben nyújtható

1. egy összegben, vagy

2. részletekben, időarányosan

történő kifizetéssel

1. A kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség vagy
5. óvadék.

igénybe vehető

39

 

 

5_Nemzeti támogatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

029692

 

 

3_Állattenyésztési feladatok

A tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló 43/2014. (XII. 29.) FM rendelet alapján

1. a törzskönyvezés,

2. a teljesítményvizsgálat, és

3. a tenyészérték megállapítás

támogatása.

1. tenyésztő szervezetek tagjai

2. akik tenyésztő szervezetek tenyésztési programjának végrehajtásában részt vesznek, illetve ahhoz adatot szolgáltatnak

egyedi döntés alapján

-

1. egy összegben, vagy

2. részletekben

történő kifizetéssel

-

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,

2. zálogjog,

3. garancia,

4. kezesség, vagy

5. óvadék.

-

igénybe vehető

 

41

334740

 

 

4_A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása

1. A tenyésztési, valamint a termelési integrációs programok támogatása,

2. a kutatás-fejlesztési programok kiemelt támogatása,

3. a termékfejlesztés, valamint a termékek eredetigazolásának, minőségbiztosításának és piacra juttatásának támogatása,

4. a tenyésztés és a feldolgozóipar technikai fejlesztése,

5. a kommunikációs és marketingprogramok támogatása,

6. az informatikai fejlesztések támogatása és

7. jogszabályban rögzített feladatok végrehajtásának támogatása.

Az előirányzatból beruházási célú támogatás nyújtható.

1. költségvetési szerv

2. nonprofit szakmai szervezet

3. gazdasági társaság

4. Civil tv. hatálya alá tartozó szervezet

5. sertéstartó és feldolgozó, valamint egyéb szakmai gazdálkodó szervezet

pályázati úton, illetve egyedi döntés alapján

indokolt esetben nyújtható

1. egy összegben, vagy

2. részletekben, időarányosan

történő kifizetéssel

-

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,

2. zálogjog,

3. garancia,

4. kezesség, vagy

5. óvadék.

-

igénybe vehető

 

42

029713

 

 

5_Vadgazdálkodás támogatása

1. Az Országos Vadgazdálkodási Adattár működtetése,

2. az apróvad-gazdálkodás, az élőhely-fejlesztés és élőhely-rekonstrukció, a hagyományos vadászati módok, a vadászati kultúra, valamint a vadgazdálkodási kutatás támogatása és népszerűsítése,

3. az Országos Trófeabíráló Testület felállítása és működtetése,

4. a 2021. évi Vadászati Világkiállítás megrendezésével kapcsolatos feladatok támogatása, és

5. a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum működtetése.

1. civil szervezet (ideértve a nemzetközi civil szervezeteket is)

2. költségvetési szerv

3. köztestület

4. nonprofit gazdasági társaság

pályázati úton, illetve egyedi döntés alapján

indokolt esetben nyújtható

1. egy összegben, vagy

2. részletekben, időarányosan

történő kifizetéssel

-

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,

2. zálogjog,

3. garancia,

4. kezesség, vagy

5. óvadék.

-

-

 

43

 

 

 

6_Nemzeti Erdőprogram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

284301

 

 

 

3_Erdőfelújítás, erdők a klíma-
változásban

1. Az erdőgazdálkodók 2007. évi gazdálkodásának csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 89/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet, valamint az erdők felújításának csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet alapján a magántulajdonú erdők felújítási, fenntartási költségeinek,

2. az erdőkkel kapcsolatos adminisztrációs tevékenység, valamint a döntés-előkészítő feladatok végrehajtásának,

3. a fenntartható erdőgazdálkodást, erdőfelújítást szolgáló kutatási témák, és ezek kapcsán az erdészeti szakmai továbbképzések, szakmai és tájékoztató kiadványok, valamint az erdészetpolitikai célok kommunikációjának

támogatása, és

4. az elrendelt erdőgazdálkodási tevékenység támogatása.

1. erdőgazdálkodói nyilvántartásban szereplő magántulajdonú erdőre nyilvántartott erdőgazdálkodók

2. az erdészeti szakszemélyzeti névjegyzékben szereplő személy

3. a miniszter, vagy a Kormány más tagjának irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv

egyedi döntés alapján

indokolt esetben nyújtható

egy összegben történő kifizetéssel

-

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,

2. zálogjog,

3. garancia,

4. kezesség, vagy

5. óvadék.

-

igénybe vehető

-

45

284312

 

 

4_Erdészeti környezeti nevelés

1. A 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeiről szóló 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet hatályon kívül helyezéséről és az ezzel összefüggő átmeneti rendelkezések megállapításáról szóló 122/2007. (X. 19.) FVM rendelet alapján a 2004. május 1-jét megelőzően megítélt erdőtelepítések folyamatban lévő munkáinak,

2. az erdőkkel kapcsolatos adminisztrációs tevékenységek, valamint döntés-előkészítő feladatok végrehajtásának,

3. a fenntartható erdőgazdálkodást, erdőtelepítést szolgáló kutatási témák, és ezek kapcsán az erdészeti szakmai továbbképzések, szakmai és tájékoztató kiadványok, valamint az erdészetpolitikai célok kommunikációjának, és

4. az erdészeti környezeti nevelés

támogatása.

1. a miniszter vagy a Kormány más tagjának irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv
2. Civil tv. hatálya alá tartozó szervezet
3. egyházi jogi személy
4. erdőgazdálkodói nyilvántartásban szereplő magántulajdonú erdőre nyilvántartott erdőgazdálkodó
5. feladatok végrehajtását végző külső személy
6. gazdálkodó szervezet

egyedi döntés alapján

indokolt esetben nyújtható

1. egy összegben, vagy

2. részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan

történő kifizetéssel

-

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,

2. zálogjog,

3. garancia,

4. kezesség, vagy

5. óvadék.

-

igénybe vehető

-

46

250723

 

 

7_Fejlesztési típusú támogatások

 

1. A 2004. május 1-jét megelőzően vállalt agrárberuházások forrásainak finanszírozása és

2. a Kincstár által ellátott feladatok lebonyolításáért, a támogatás folyósításáért, a követelések kezelésért, az analitikus nyilvántartás vezetéséért, továbbá a támogatás jogszerű felhasználásának ellenőrzéséért járó megbízási díj finanszírozása.

Kincstár

1. gazdasági társaság

2. egyéni vállalkozó

3. költségvetési szerv

egyedi döntés alapján

indokolt esetben nyújtható

1. egy összegben vagy

2. részletekben, időarányosan

történő kifizetéssel

1. A kedvezményezett valamennyi

– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,

2. zálogjog,

3. garancia,

4. kezesség vagy

5. óvadék.

igénybe vehető

47

250734

 

 

8_Nemzeti agrártámogatások

1. Az EMGA-ból finanszírozott egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások (ÁNT), valamint az alábbi támogatások nyújtása:
1.1. az anyakecske, bak és gödölye beállításának csekély összegű támogatása;
1.2. a kecsketej előállításának csekély összegű támogatása;
1.3. az anyajuh, kos és jerke beállításának csekély összegű támogatása;
1.4. a juhtej előállításának csekély összegű támogatása;
1.5. a tejtermelőknek és az egyéb állattenyésztési ágazatok gazdálkodóinak nyújtandó kivételes alkalmazkodási támogatás finanszírozása és
1.6. a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program alapján nyújtható csekély összegű támogatás;
2. a csoportmentességi rendeletek, valamint a csekély összegű támogatás formájában már kihirdetésre került vagy tervezett támogatási konstrukciók és egyéb, az Európai Bizottság részére notifikált és jóváhagyott támogatások:
2.1. az állattenyésztés támogatása,
2.1.1. a sertés állatjóléti támogatások finanszírozása,
2.1.2. a baromfi állatjóléti támogatások finanszírozása,
2.1.3. az anyakoca állatjóléti támogatása,
2.1.4. az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint a tenyészbaromfifajok állatjóléti támogatása,
2.1.5. az egyes állatbetegségek megelőzésére, leküzdésére és felszámolására irányuló állategészségügyi szolgáltatások támogatása,
2.1.6. az állati hulla eltávolítási és ártalmatlanítási költségének támogatása,
2.1.7. a rendezett piaci kapcsolatok kialakításának támogatása,
2.1.8. a minőségi pontytenyésztési program csekély összegű támogatása,
2.1.9. a nyúltenyésztés csekély összegű támogatása és
2.1.10. a tenyészkos és tenyészbak beállításának csekély összegű támogatása;
2.2. az agrárfinanszírozás támogatása:
2.2.1. a birtokfejlesztési hitelek kamattámogatása,
2.2.2. az éven túli forgóeszközhitelek kamattámogatása,
2.2.3. a családi gazdálkodók hiteleinek kamattámogatása,
2.2.4. a mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló
114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet alapján nyújtott beruházási hitelkamat- és lízingdíj-támogatás,
2.2.5. az aszály- és fagykárok alapján felvett hitelek kamattámogatása,
2.2.6. az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram támogatása,
2.2.7. az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók támogatása,
2.2.8. az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram támogatása,

2.2.9. a mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatása és
2.2.10. a TÉSZ forgóeszköz hitelprogram támogatása,
2.2.11. az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 támogatása,
2.2.12. az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 támogatása,
2.2.13. az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 támogatása,
2.2.14. az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukció keretében átmeneti nemzeti támogatás a tej- és sertéságazatban és
2.2.15. a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és az élelmiszeripar beruházási hiteleihez kapcsolódó kamattámogatás;
2.3. egyéb támogatások:
2.3.1. a növény-
egészségügyi feladatok ellátásának támogatása,
2.3.2. a jégeső-elhárítás támogatása,
2.3.3. a szőlő-gyümölcs ágazatban felhasznált gázolaj jövedéki adójának csekély összegű támogatása,
2.3.4. a mezei őrszolgálatok, valamint a mezőőrök foglalkoztatásának támogatása,
2.3.5. a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó betegség elleni védekezés támogatása,
2.3.6. a szárított takarmány csekély összegű támogatása,
2.3.7. a méhészeti járművekre igénybe vehető csekély összegű támogatás,
2.3.8. a mezőgazdasági biztosítási díjhoz nyújtott támogatás,
2.3.9. a fűszerpaprika minőségi árutermelésének csekély összegű támogatása,
2.3.10. a sertés- és baromfiágazat rendkívüli jövedelempótló támogatása,
2.3.11. az időjárási és más előre nem látható körülmények miatt átmenetileg piaci zavarokkal küzdő növénytermesztési ágazatok jövedelempótló támogatása,
2.3.12. az egyes speciális helyzetben lévő mezőgazdasági vállalkozások rendkívüli jövedelempótló támogatása,
2.3.13. a 2017. évi októberi viharban megrongálódott fóliasátrak kárai után jövedelempótló támogatás,
2.3.14. a víziszárnyas-
feldolgozókat érintő madárinfluenza miatti veszteségek részleges ellentételezése,
2.3.15. az afrikai sertéspestis miatt a mangalicaágazatot sújtó gazdasági veszteségekkel kapcsolatos jövedelempótló támogatás,
2.3.16. a szárítmány-
előállítók által igénybe vehető csekély összegű támogatás,
2.3.17. a méhészeti ágazatban a méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatás,
2.3.18. az árutermelő galamb csekély összegű támogatása,
2.3.19. a tenyészbika tenyésztésbe állításának csekély összegű támogatása és
2.3.20. a baromfi-, és sertéságazat részére feldolgozói csekély összegű támogatás,
2.3.21. a komlóültetvény létesítéséhez igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatás.

1. a miniszter vagy a Kormány más tagjának irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek

2. helyi önkormányzat

3. gazdasági társaság

4. nonprofit szervezet

5. egyéni vállalkozó

6. természetes személy

egyedi döntés alapján

indokolt esetben nyújtható

1. egy összegben, vagy

2. részletekben

történő kifizetéssel

-

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,

2. zálogjog,

3. garancia,

4. kezesség, vagy

5. óvadék.

-

igénybe vehető

-

48

343128

 

 

9_Állami halgazdálkodási feladatok támogatása

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (a továbbiakban: Hhvtv.)

63. § (3) bekezdésében részletezett, valamint a Magyar Államot megillető halgazdálkodási joggal rendelkező nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek halállományának fejlesztésével kapcsolatos feladatok támogatása

1. a Hhvtv.-ben meghatározott halgazdálkodásra jogosult személy

2. állami erdőgazdasági társaság

3. állami halgazdálkodási társaság

4. Civil tv. hatálya alá tartozó szervezet

5. halgazdálkodással, horgászturizmusssal kapcsolatos kutatással, oktatással, ismeret-terjesztéssel, szaktanácsadással, szakképzéssel vagy művészeti tevékenységgel foglalkozó természetes személy, jogi személy vagy egyéb gazdálkodó szervezet

6. költségvetési szerv

pályázati úton, illetve egyedi döntés alapján

indokolt esetben nyújtható

1. egy összegben, vagy

2. részletekben

történő kifizetéssel

-

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,

2. zálogjog,

3. garancia,

4. kezesség, vagy

5. óvadék.

-

-

-

49

265978

 

 

10_Nemzeti agrárkárenyhítés

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény (a továbbiakban: 2011. évi CLXVIII. törvény), illetve a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet alapján a termelők és az állam kölcsönös kockázat- és tehervállalásán alapuló támogatási rendszer működtetése.

1. azon gazdálkodók, akik a 2011. évi CLXVIII. törvény 11. § (1) bekezdésében foglalt jogosultsági feltételeket teljesítették

2. költségvetési szerv

3. köztestület

4. ingatlan-nyilvántartási és térképészeti feladatokat ellátó nonprofit gazdasági társaság

egyedi döntés alapján

indokolt esetben nyújtható

1. egy összegben, vagy

2. részletekben, időarányosan

történő kifizetéssel

-

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,

2. zálogjog,

3. garancia,

4. kezesség, vagy

5. óvadék.

-

igénybe vehető

-

50

331162

 

 

11_Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása

Az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet alapján a közjóléti, rekreációs, turisztikai célú, személyszállításra használt, nem állami üzemeltetésű erdei vasutak kizárólag működési célú támogatása. Beruházási célú támogatás az előirányzatból nem nyújtható.

1. nonprofit gazdasági társaság

2. civil szervezet

3. költségvetési szerv

pályázati úton

indokolt esetben nyújtható

egy összegben történő kifizetéssel

-

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,

2. zálogjog,

3. garancia,

4. kezesség, vagy

5. óvadék.

-

igénybe vehető

-

51

359540

 

 

12_Sertések reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítés támogatása

A sertésállományoknak a sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítéséről szóló 3/2014. (I. 16.) VM rendelet alapján a mentesítés adott telepen történő gyorsítása vagy befejezése.

kártalanításra jogosult szervezet vagy személy

egyedi döntés alapján

indokolt esetben nyújtható

1. egy összegben, vagy

2. részletekben

történő kifizetéssel

-

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,

2. zálogjog,

3. garancia,

4. kezesség, vagy

5. óvadék.

-

igénybe vehető

-

51/a

380573

 

 

13_Agrár vállalkozások hitelgarancia rendszerének erősítése

Agrár vállalkozások hitelgarancia rendszerének erősítése.

Agrár-vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány

jogszabály vagy egyedi döntés alapján

indokolt esetben nyújtható

1. egy összegben vagy
2. részletekben, időarányosan
történő kifizetéssel

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető –
fizetési számlájára vonatkozó,
a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség vagy
5. óvadék.

52

203432

 

6_Állat, növény- és GMO-
kártalanítás

1. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényben foglalt feladatok végrehajtásához szükséges források biztosítása:

1.1. a járványos állatbetegségek és növényi zárlati károsítók megelőzésének, felderítésének és felszámolásának érdekében tett hatósági intézkedések igazolt költségének támogatása,

1.2. az állatok hatóság által elrendelt leölése miatt károsult, továbbá a védekezés céljából megsemmisített állati és növényi termékek után a gazdálkodók kártalanítása, a járványügyi intézkedésként megsemmisített termék, anyag, eszköz és tárgy tulajdonosának kártalanítása,

1.3. az állat- és növénykártalanítás vonatkozásában

1.3.1. az állami kártalanítás,

1.3.2. az állami, valamint a közérdekű védekezés,

1.3.3. a járványügyi intézkedés során keletkezett állati vagy növényi eredetű melléktermékek szállításánál és ártalmatlanításánál, valamint a rendkívüli élelmiszerlánc-esemény elhárítása során a hatóságnál felmerülő igazolt költségek finanszírozása és

1.3.4. az egyéb, jogszabályban állami feladatként meghatározott vizsgálatok finanszírozása,

2. a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 21/A. § (2) bekezdése szerinti juttatás kifizetése és

3. az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről szóló, 2014. október 22-i 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtása során az idegenhonos inváziós fajokkal szembeni közérdekű, állami védekezés feladatainak ellátása.

1. ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.

2. Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft.

3. fővárosi és megyei kormányhivatalok

4. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

5. kártalanításra jogosult szervezet, személy

egyedi döntés alapján

-

1. egy összegben, vagy

2. részletekben

történő kifizetéssel

-

-

igénybe vehető-

-

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

 

 

8_Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56/a

348195

 

 

1_Állami ménes-
birtokok szakmai feladatainak támogatása

 

1. Az állami ménesbirtokok
1.1. védett őshonos, jelentős genetikai értéket képviselő lófajtáinak az eredeti állapotukban történő megőrzésének támogatása,
1.2. lótenyésztéssel, lovassporttal, lovaskultúra ápolásával kapcsolatos szakmai feladatainak támogatása,
1.3. szakképzésben való részvételével, valamint a kezelésükben lévő műemlékegyüttesek fenntartásával kapcsolatos szakmai feladatainak támogatása,
1.4. szakmai feladatainak támogatásával összefüggő feladatok ellátásának finanszírozása.

költségvetési szervként működő ménesgazdaságok

egyedi döntés alapján

indokolt esetben nyújtható

1. egy összegben, vagy
2. részletek-
ben
történő kifizetéssel

57

347984

 

 

2_Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása

Az állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak és közjóléti fejlesztései ellátásának támogatása.

az állami tulajdonban lévő erdőgazdasági társaságok

egyedi döntés alapján

indokolt esetben nyújtható

1. egy összegben, vagy

2. részletekben

történő kifizetéssel

-

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,

2. zálogjog,

3. garancia,

4. kezesség, vagy

5. óvadék.

-

-

-

58

338528

 

13_Peres ügyek

1. A minisztériummal szembeni peres és nemperes eljárások során egyedi ügyekben keletkező fizetési kötelezettségek finanszírozása,

2. amennyiben a központi költségvetési szerv rendelkezésére álló előirányzat nem biztosít fedezetet a kifizetésre, kivételes esetben a fejezet alá tartozó központi költségvetési szervek peres és nemperes eljárásai során egyedi ügyekben keletkező 50 millió forintot elérő vagy azt meghaladó fizetési kötelezettségek teljesítése.

Az előirányzatból a munkaügyi perekkel kapcsolatos illetmény jellegű kifizetések nem finanszírozhatók.

1. jogi személy

2. jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

3. költségvetési szerv

4. természetes személy

-

-

1. egy összegben, vagy

2. részletekben

történő kifizetéssel

-

-

-

-

 

59

004536

 

14_Fejezeti általános tartalék

Az év közben előre nem látható kiadások fedezete.

1. költségvetési szerv
2. fejezeti kezelésű előirányzat

-

-

előirányzat-
átcsoportosítással

-

-

-

-

 

60

258267

 

17_Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott kísérő intézkedésekből visszakövetelt támogatások nemzeti részének továbbítása a központi költségvetés felé.

-

-

-

1. egy összegben, vagy

2. részletekben

történő kifizetéssel

-

-

-

-

Kincstár

61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

 

 

20_Európai uniós fejlesztési programok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

 

 

 

1_Uniós programok kiegészítő támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

256389

 

 

 

1_Méhészeti Nemzeti Program

A Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2016–2019 közötti végrehajtási időszakban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól szóló 4/2017. (I. 23.) FM rendelet alapján a méhészeti ágazat uniós versenyképességének megtartása, fejlesztése, valamint az ökológiai egyensúly fenntartása.

a 118/2013. (XII. 16.) VM rendeletben nevesített kedvezményezettek

egyedi döntés alapján

-

1. egy összegben, vagy

2. részletekben

történő kifizetéssel

-

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,

2. zálogjog,

3. garancia,

4. kezesség, vagy

5. óvadék.

-

-

Kincstár

65

241089

 

 

 

2_Igyál tejet program

Az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 21/2017. (IV. 26.) FM rendelet [a továbbiakban: 21/2017. (IV. 26.) FM rendelet] alapján a köznevelési intézmények tanulóinak tejjel és egyes tejtermékekkel történő ellátása, valamint az ehhez kapcsolódó edukációs tevékenység támogatása.

1. a 21/2017. (IV. 26.) FM rendeletben meghatározott kérelmező
2. köznevelési intézmény
3. népszerűsítés esetén civil szervezet vagy vállalkozás

a 21/2017.
(IV. 26.) FM rendelet alapján

-

1. egy összegben, vagy

2. részletekben

történő kifizetéssel

-

-

-

-

Kincstár

66

260167

 

 

 

3_Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása

1. A zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet, valamint
a 2019. évi nemzeti támogatás vonatkozásában a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról szóló 53/2016. (VII. 21.) FM rendelet alapján
1.1. a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek működésének megerősítése és fejlesztése,
1.2. a válságok megelőzésének és kezelésének elősegítése és
2. a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK,
az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,
2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a zöldség-gyümölcs termelői szervezeteket érintően előírt, információs rendszerek kialakítása és adatgyűjtések végrehajtása.

1. zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek,

2. informatikai rendszer létrehozásával, adatgyűjtéssel és környezetvédelmi intézkedést megalapozó tanulmányok elkészítésével megbízott vállalkozó vagy költségvetési szerv

egyedi döntés alapján

-

1. egy összegben, vagy

2. részletekben

történő kifizetéssel

-

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,

2. zálogjog,

3. garancia,

4. kezesség, vagy

5. óvadék.

-

-

Magyar Államkincstár

67

281101

 

 

 

4_Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása

Az élelmiszerlánccal, az állategészségüggyel és állatjóléttel, valamint a növényegészségüggyel és a növényi szaporítóanyagokkal kapcsolatos kiadások kezelésére vonatkozó rendelkezések megállapításáról, a 98/56/EK, a 2000/29/EK és a 2008/90/EK tanácsi irányelv, a 178/2002/EK, a 882/2004/EK és a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 66/399/EGK, a 76/894/EGK és a 2009/470/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. május 15-i 652/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2015. évi finanszírozásának szabályairól szóló 50/2015. (VIII.17.) FM rendelet alapján

1. az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott állatbetegségek, illetve zoonózisok felszámolását, ellenőrzését, megfigyelését és az ellenük való védekezést segítő programok finanszírozása, és

2. az ezen előirányzat felhasználásával kapcsolatos szabálytalanság miatt az Európai Bizottság által megállapított visszafizetési kötelezettség teljesítése.

1. állattartók

2. NÉBIH

3. Magyar Juh- és Kecsketenyésztők Szövetsége

4. fővárosi és megyei kormányhivatalok

egyedi döntés alapján

-

1. egy összegben, vagy

2. részletekben

történő kifizetéssel

-

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,

2. zálogjog,

3. garancia,

4. kezesség, vagy

5. óvadék.

-

-

Kincstár

68

284267

 

 

 

5_Iskola-
gyümölcs program

1. Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról szóló 18/2019. (V. 10.) AM rendelet [a továbbiakban: 18/2019. (V. 10.) AM rendelet] alapján a gyermekek gyümölcs- és zöldségfogyasztása ösztönzésének támogatása és
2. az iskolagyümölcs program értékelésének, valamint kommunikációs feladatainak ellátása.

1. a 18/2019. (V. 10.) AM rendeletben meghatározott kérelmező
2. jogi személy és egyéb gazdálkodó szervezet
3. költségvetési szerv

a 18/2019.
(V. 10.) AM rendelet alapján

-

1. egy összegben, vagy

2. részletekben

történő kifizetéssel

-

-

-

-

Kincstár

69

286289

 

 

 

6_Nemzeti Diverzifikációs Program

A Nemzeti Diverzifikációs Program keretében megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 144/2009. (XI. 6.) FVM rendelet alapján a vitatott támogatási döntések miatt indult kártérítési keresetek elbírálása következtében megítélt összegek rendezése.

kártérítési keresetet megnyerő ügyfél

-

-

1. egy összegben, vagy

2. részletekben

történő kifizetéssel

-

-

-

igénybe vehető

-

2. melléklet a 24/2015. (V. 26.) FM rendelethez14

XII. Agrárminisztérium 2020. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1.

Áht.
azonosító

Cím
név

Alcím
név

Jogcím csop. név

Jogcím név

Előirányzat célja

Kifizetésben
részesülők köre

Támogatás
biztosításának
módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás módja

Visszafizetés
határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító
szerv

Európai uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

2.

 

21_Központi kezelésű előirányzatok

 

 

 

3.

349295

 

1_Tulajdonosi joggyakorlással
kapcsolatos bevételek és kiadások

 

 

4.

 

 

 

1_Állami erdőgazdasági
társaságok tőkeemelése

Az állami tulajdonú erdőgazdasági társaságok felett törvényben kijelölt
tulajdonosi jogok gyakorlása keretében történő tőkeemelés.

állami
tulajdonban lévő
erdőgazdasági
társaságok

tőkeemelés
jogcímén

5.

376862

2_Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos egyéb kiadások

1. Az állami tulajdonú gazdasági társaságok feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásával összefüggő kötelezettségek, és
2. a Budapest XII. kerület, Eötvös út 59. szám alatti (10497/7 hrsz.)
ingatlan állami tulajdonba vételéhez kapcsolódó Áfa fizetési
kötelezettség finanszírozása.

1. állami
tulajdonban lévő
gazdasági
társaság

2. költségvetési
szerv

1. egy összegben,
2. Részle-
tekben
történő kifizetéssel
vagy
3. Tőkeemelés
jogcímén

6.

377017

3_Nemzeti
Agrárkuta-
tási és
Innovációs
Központ
tulajdonosi
joggyakorlá-
sába tartozó
kiadások

Nemzeti
Agrárkutatási
és Innovációs
Központ
tulajdonosi
joggyakorlá-
sába tartozó
társaságok
tőkeemelése

1. A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ tulajdonosi
joggyakorlásába tartozó állami tulajdonú társaságok részére tulajdonosi
jogok gyakorlása keretében történő
1.1. tőkeemelés,
1.2. részesedésvásárlás és
1.3. pótbefizetés
finanszírozása

a Nemzeti
Agrárkutatási
és Innovációs
Központ
tulajdonosi
joggyakorlásába
tartozó állami
tulajdonú
társaságok

1. egy összegben,
2. részle-
tekben
történő
kifizetéssel
vagy
3. tőkeemelés
jogcímén

Nemzeti
Agrár-
kutatási és
Innovációs
Központ

7.

388751

 

 

4_az Agrárminisztérium
tulajdonosi joggyakorlása
alá tartozó társaságok
tőkeemelése

Az Agrárminisztérium tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok javára történő tőkeemelés pénzügyi fedezetének biztosítása.

az Agrárminisz-
térium
tulajdonosi
joggyakorlása alá
tartozó gazdasági
társaságok

tőkeemelés
jogcímén

1

A rendeletet a 14/2021. (III. 25.) AM rendelet 11. §-a hatályon kívül helyezte 2021. március 26. napjával.

3

Az 1/A. §-t a 46/2016. (VII. 13.) FM rendelet 2. §-a iktatta be, nyitó szövegrésze a 36/2019. (VII. 26.) AM rendelet 2. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1/A. § e) pontja a 86/2016. (XII. 20.) FM rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

5

Az 1/A. § f) pontja a 86/2016. (XII. 20.) FM rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

Az 1/A. § g) pontját a 86/2016. (XII. 20.) FM rendelet 1. §-a iktatta be.

8

Az 1/B. § a) pontja a 25/2018. (X. 1.) AM rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

9

Az 1/C. §-t az 54/2020. (XI. 2.) AM rendelet 1. §-a iktatta be.

10

A 2. § a 62/2017. (XII. 21.) FM rendelet 1. §-ával megállapított, a 36/2019. (VII. 26.) AM rendelet 2. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

11

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

Az 5. § a 36/2019. (VII. 26.) AM rendelet 2. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

14

A 2. melléklet az 54/2020. (XI. 2.) AM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére