• Tartalom
Oldalmenü

25/2015. (VII. 30.) MNB rendelet

a hitelintézetek eszközei és forrásai közötti általános denominációs összhang szabályozásáról

2020.09.17.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (7) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a részvénytársasági formában működő hitelintézetre, a külföldi hitelintézet magyarországi fióktelepére, valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény és a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény szerint összevont alapú felügyelet alá tartozó, hitelintézetet is tartalmazó csoport hitelintézet tagjára (a továbbiakban együtt: hitelintézet) terjed ki.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki

a) a lakás-takarékpénztárra,

b) a Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-re,

c) a Magyar Export-Import Bank Zrt.-re és

d) a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt.-re.

2. § (1) A devizaegyensúly mutató az 1. melléklet szerint számított mutatószám.

(2)1 A hitelintézet devizaegyensúly mutatójának abszolút értéke nem haladhatja meg a 0,15-os szintet. A devizaegyensúly mutató szintjére vonatkozó követelménynek a hitelintézet mindenkor köteles megfelelni.

(3) A (2) bekezdés szerinti követelménynek az összevont alapú felügyelet alá tartozó, több hitelintézetet is tartalmazó csoport esetében a magyarországi székhelyű hitelintézet csoporttagoknak együttesen, konszolidáltan kell megfelelniük.

(4) A devizaegyensúly mutatót a hitelintézet Magyar Nemzeti Bank számára teljesített havi gyakoriságú adatszolgáltatása alapján kell kiszámítani.

3. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

4. § E rendelet tervezetének a nemzeti hatóságoknak az Európai Központi Bankkal a jogszabálytervezetekről folytatott konzultációjáról szóló, 1998. június 29-i 98/415/EK tanácsi határozat 2. cikk (1) bekezdés hatodik francia bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 25/2015. (VII. 30.) MNB rendelethez

A devizaegyensúly mutató számításának módja

1. A devizaegyensúly mutató a deviza eszközök és deviza források abszolút értéken kifejezett különbségének, valamint a mérlegfőösszegnek a hányadosa.

2. A devizaegyensúly mutató számítása során a deviza eszközöket, a deviza forrásokat és a mérlegfőösszeget könyv szerinti értéken kell figyelembe venni.

1

A 2. § (2) bekezdése a 30/2020. (IX. 16.) MNB rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.