• Tartalom

25/2015. (V. 26.) NFM rendelet

25/2015. (V. 26.) NFM rendelet

az energiahatékonyság növelését elősegítő tájékoztatásról

2015.06.08.

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 45. § a)–b) pontjában,
a 8. § tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 10. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet alapján a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: tájékoztatásért felelős szerv) az energiahatékonyság növelését elősegítő információkról az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 20. §-ában meghatározott energiahatékonysági tájékoztató honlap (a továbbiakban: honlap) keretében a lehető legszélesebb körű tájékoztatást köteles nyújtani.

2. Az energiahatékonysági tájékoztató honlap működtetése

2. § (1) A honlap felelős kiadója a tájékoztatásért felelős szerv vezetője, aki egyben a honlaptevékenység irányítója.

(2) A honlap kapcsán a tájékoztatásért felelős szerv gondoskodik

a) a közzétett információk átlátható módon történő közzétételéről;

b) a folyamatos működtetésről és az ezzel összefüggő teendők elvégzéséről;

c) az információk folyamatos frissítéséről;

d) a honlapon megvalósuló tájékoztatás nyilvánossághoz való eljuttatásáról elektronikus hírlevelek formájában;

e) a honlapot népszerűsítő online (elsősorban közösségi oldalakat érintő) menedzsment folyamatos biztosításáról.

(3) A tájékoztatásért felelős szerv a honlapon történő széleskörű tájékoztatás céljából

a) a 3. §-ban foglalt információkkal kapcsolatban közfeladatot ellátó szervekkel;

b) energiahatékonysági szolgáltatókkal;

c) kiskereskedelmi energia-értékesítő vállalatokkal és

d) egyéb érintett szervekkel

együttműködik, ezektől tájékoztatást kérhet.

3. A tájékoztatás témakörei

3. § (1) A tájékoztatásért felelős szerv a honlapon különösen az alábbi energiahatékonyságot érintő témakörökben nyújt tájékoztatást:

a) az energiahatékonysággal kapcsolatos jogi szabályozás;

b) az energiahatékonysági szolgáltatások, beruházások finanszírozására, támogatására rendelkezésre álló pénzügyi eszközök;

c) az energiahatékonyságot javító tájékoztató, szemléletformáló, képzési kezdeményezések;

d) energiahatékonysággal kapcsolatos gyakorlati módszerek, energiahatékonysági magatartásminták;

e) energiahatékonysági szolgáltatási szerződésminták és azoknak a végső fogyasztó jogait szavatoló záradékai;

f) az energiahatékonyság-alapú szerződések alkalmazása;

g) energiahatékonysági szolgáltatókra vonatkozó tanúsítási, minősítési rendszerek kialakításának lehetősége, a vonatkozó legjobb gyakorlatok nemzetközi példák alapján;

h) pénzügyi intézmények számára az energiahatékonysági szolgáltatások, beruházások finanszírozásában való részvételi lehetőség;

i) energiaszolgáltatókra, termékekre vonatkozó energiacímkézési rendszerek.

(2) Az (1) bekezdés szerinti témakörök tekintetében – amennyiben az a könnyebb tájékozódás biztosítása érdekében indokolt – a tájékoztatást az alábbi címzetti csoportok szerint csoportosítva kell megvalósítani:

a) lakosság;

b) vállalkozások;

c) építőipari szakemberek, mérnökök, tervezők, energetikai szakemberek;

d) pénzügyi intézmények;

e) energiahatékonysági szolgáltatók;

f) közintézmények.

(3) A honlap tájékoztatást valósít meg a kis- és középvállalkozások számára az energetikai auditálásról, az energiagazdálkodási rendszerekről és az energetikai auditálás lefolytatásával, valamint az energiagazdálkodási rendszerek alkalmazásával járó előnyökről. Az előnyök bemutatásának konkrét példák bemutatása útján is meg kell történnie.

(4) A honlap tájékoztatást valósít meg a lakosság számára az energetikai auditálásról, valamint az energetikai auditálás lefolytatásával járó előnyökről.

4. § (1) Az energiahatékonysági szolgáltató – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvényben foglalt rendelkezések figyelembevételével – jogosult az energiahatékonysági honlapon közzétenni

a) nevét, cégnevét;

b) elérhetőségét;

c) a végzett energiahatékonysági szolgáltatás ismertetését;

d) az alkalmazott energiahatékonysági szolgáltatási szerződésmintáját;

e) képesítését; valamint

f) a saját honlapjára vezető hivatkozást.

(2) A pénzügyi szolgáltatók jogosultak – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvényben foglalt rendelkezések figyelembevételével – célzottan energiahatékonysági szolgáltatások és energiahatékonysági támogatási programok igénybevételének elősegítéséhez kínált pénzügyi termékeikről szóló tájékoztatást a honlapon közzétenni.

5. § (1) A honlap tájékoztatást nyújt a közintézmények számára

a) az energia-megtakarítási és energiahatékonysági célkitűzéseket és intézkedéseket tartalmazó intézményi energiahatékonysági tervek kialakításával és elfogadásával elérhető energia-megtakarítási lehetőségekről; a honlapon az energiahatékonysági terv kialakításához minta-dokumentum kerül közzétételre;

b) az a) pontban meghatározott intézményi energiahatékonysági terv végrehajtásának részeként energetikai auditot tartalmazó energiagazdálkodási rendszer létrehozásának energiahatékonysági előnyeiről;

c) a felújítások finanszírozását és az energiahatékonyság hosszú távú fenntartását és javítását szolgáló tervek végrehajtása céljából energiahatékonysági szolgáltatók igénybevételének és energiahatékonyság-alapú szerződések alkalmazásának előnyeiről, valamint az energiahatékonyság-alapú szerződésekkel kapcsolatos legjobb gyakorlati módszerekről, amennyiben lehetséges, az életciklus-megközelítésre épülő költség-haszon elemzéseket is beleértve.

(2) A honlapon közzé kell tenni az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott tartalmi elemekkel rendelkező energiahatékonyság-alapú szerződésmintát.

4. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2015. június 7-én lép hatályba.

7. § Ez a rendelet az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

8. §1

1

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére