• Tartalom

25/2015. (IX. 28.) NGM rendelet

25/2015. (IX. 28.) NGM rendelet

a kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek minősítési eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról és a díj megfizetésének részletes szabályairól

2018.09.21.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 228. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az 5–7. § tekintetében a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 228. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 15. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény szerinti minősítési eljárásért a kérelmező kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) fizet.

(2) A díj mértéke

a) kamarai tag könyvvizsgáló esetén 25 ezer forint,

b) könyvvizsgáló cég esetén 50 ezer forint.

(3)1 A díjat a Pénzügyminisztérium 10032000-01460658-00000000 számú számlájára kell teljesíteni készpénzbefizetési megbízással vagy fizetési számlák közötti átutalással.

(4)2

2. § (1)3 A díj a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatok ellátását szolgálja és a Pénzügyminisztérium működési bevételét képezi.

(2) A díj nyilvántartására, kezelésére és elszámolására az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.

(3) A díjfizetés vonatkozásában az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2) és (3) bekezdésében, 31. § (1) bekezdésében, valamint 73/A. §-ában foglaltakat, a díj visszafizetésére az Itv. 32. §-ában foglaltakat, a mulasztási bírságra az Itv. 82. §-ában foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az illetéken díjat kell érteni.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § és 2. § e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

4–7. §4

1

Az 1. § (3) bekezdése a 8/2018. (IX. 20.) PM rendelet 6. §-a szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § (4) bekezdését az 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 30. §-a hatályon kívül helyezte.

3

A 2. § (1) bekezdése a 8/2018. (IX. 20.) PM rendelet 6. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 4–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére