• Tartalom
Oldalmenü

25/2015. (IV. 30.) MvM rendelet

a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról

2021.06.01.

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (3) bekezdésében,
a 9. § és az 1. melléklet tekintetében a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 68. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában

a) ágazat: a Miniszterelnökség és az ágazathoz tartozó szervezetek,

b) ágazathoz tartozó szervezetek: a Miniszterelnökséget vezető miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása, felügyelete, alapítói joggyakorlása vagy tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó szervek,

c)1 KMR: különleges működési rend, amely a rendkívüli állapot, a szükségállapot, a megelőző védelmi helyzet, a terrorveszélyhelyzet vagy a váratlan támadás időszakában az ágazat működése érdekében bevezetett különleges működési rendszabályok rendszere,

d) Védett Külügyi Hálózat: a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium által működtetett, minősített adatok kezelésére szolgáló rendszer Miniszterelnökségen üzemeltetett végpontja.

2. § (1) A miniszter az ágazati honvédelmi feladatok ellátása, a feladatok végrehajtásának megszervezése és irányítása érdekében gondoskodik

a) a feladatok végrehajtását koordináló munkacsoport (a továbbiakban: ágazati honvédelmi munkacsoport) létrehozásáról és működési feltételeinek megteremtéséről,

b) KMR esetén a Miniszterelnökség működőképességének fenntartására vonatkozó tervek elkészítéséről, a honvédelmi felkészítéshez szükséges anyagi, eszköz- és szállítókapacitási igények felméréséről.

(2)2 A miniszter

a) gondoskodik az ágazat védelmi igazgatási tervrendszerének kialakításáról, működtetéséről, valamint a meghagyással kapcsolatos feladatok ellátásáról,

b) kiadja a Miniszterelnökség honvédelmi intézkedési tervét.

3. §3 A miniszter az általa kijelölt politikai felsővezető, közigazgatási államtitkár és helyettes államtitkár útján az ágazat honvédelmi feladatainak végrehajtása érdekében gondoskodik

a) az ágazati honvédelmi munkacsoport működtetéséről,

b) az ágazathoz tartozó szervezetek vezetőinek javaslatai alapján a szükséges mértékű személyi- és eszközállomány átcsoportosításáról az ágazatban,

c) a Miniszterelnökség által használt épületekben kialakított nyilvántartók, és a nyilvántartókban kiépített Védett Külügyi Hálózat működtetéséhez szükséges feltételek biztosításáról,

d) a vagyon- és személyvédelemhez, valamint a dokumentációk biztonságba helyezéséhez szükséges feltételek biztosításáról,

e) a Miniszterelnökségen belüli értesítési-riasztási rendszer, az ügyeleti szolgálat váltásos rendszerben történő működtetéséről,

f) az ágazat részére a Nemzeti Intézkedések Gyűjteményében meghatározott feladatok végrehajtására történő felkészüléséről,

g)4 a Miniszterelnökség és az ágazathoz tartozó szervezetek által vezetett nyilvántartások védelméről és azok rendelkezésre állásáról,

h) a közigazgatási informatikai rendszer KMR idején történő működtetésének biztosítása érdekében végrehajtandó időszaki feladatok ellátásáról, és

i) a Miniszterelnökség honvédelmi intézkedési tervének elkészítéséről,

j) az ágazat védelemszervezését érintő informatikai feladatok ellátásáról.

k)5 az ágazatra háruló, a polgári felkészültség követelményei alapján meghatározott feladatok ellátásáról.

4. § (1)6 A Miniszterelnökségen a miniszter, az ágazathoz tartozó szervezeteknél – az ágazathoz tartozó szervezetek vezetőinek javaslatára – a 3. § szerinti vezetők kijelölik a honvédelmi feladatok végrehajtásáért felelős szervezeti elemeket, személyeket.

(2) A Miniszterelnökségen az (1) bekezdés alapján kijelölt személy

a) figyelemmel kíséri a honvédelmi intézkedési terv összeállítását, az ágazat honvédelmi feladatainak teljesítését, a honvédelmi intézkedési terv időszakos felülvizsgálatát, módosítását, az ágazathoz tartozó szervezetek NATO válságkezelési gyakorlatokon, valamint az egyéb honvédelmi gyakorlatokon való részvételét,

b) közreműködik az ágazatot érintő védelmi feladatok tervezési rendszerének kialakításában, működtetésében,

c)7 figyelemmel kíséri az ágazat befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos feladatainak ellátását,

d) közreműködik a honvédelmi felkészítés kormányzati feladattervében meghatározott feladatok végrehajtásában és az e célra jóváhagyott költségvetési források felhasználásáról szóló beszámoló tervezetének, valamint a honvédelmi felkészítés következő évi feladattervéhez szükséges javaslatok és költségvetési igények tervezetének összeállításában,

e)8 gondoskodik arról, hogy a Miniszterelnökségen a honvédelmi intézkedési terv végrehajtásában részt vevő személyi állomány a honvédelmi intézkedési tervet megismerje, valamint begyakorolja, és

f)9 gondoskodik arról, hogy a Miniszterelnökségen a honvédelmi intézkedési terv végrehajtását biztosító erők és eszközök rendelkezésre álljanak.

(3)10 Az ágazathoz tartozó szervezetekben az (1) bekezdés alapján kijelölt személy gondoskodik arról, hogy

a) az ágazathoz tartozó szervezetekben a honvédelmi intézkedési terv végrehajtásában részt vevő személyi állomány a honvédelmi intézkedési tervet megismerje, valamint begyakorolja, és

b)11 az ágazathoz tartozó szervezetekben a honvédelmi intézkedési terv végrehajtását biztosító erők és eszközök rendelkezésre álljanak.

(4) Az ágazati honvédelmi munkacsoport

a) figyelemmel kíséri az ágazat befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos feladatainak a végrehajtását, és

b) együttműködik a védelmi igazgatás szerveivel a honvédelmi feladatok ellátásában.

5. § (1)12 A Miniszterelnökségen és az ágazathoz tartozó szervezetekben a 4. § (1) bekezdése alapján kijelölt személyek készítik elő a honvédelmi intézkedési terveket, továbbá gondoskodnak azok rendszeres felülvizsgálatáról és szükség szerinti módosításuk előkészítéséről.

(2)13 Az ágazathoz tartozó szervezetek honvédelmi intézkedési terveit, valamint azok módosításait az ágazathoz tartozó szervezet vezetője adja ki, amelyről tájékoztatja a Miniszterelnökség honvédelmi tárgyú feladatainak ellátásáért felelős szervezeti egységének vezetőjét.

6. § A honvédelmi intézkedési tervek tartalmazzák a KMR bevezetésének időszakára vonatkozó, a honvédelmi feladatok ellátását rendkívüli körülmények között is biztosító, személyi és anyagi erőforrásokra is kiterjedő működési szabályokat.

7. §14

8. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatalokat vezető kormánymegbízottak a kormányhivatalok honvédelmi feladatainak megszervezése és végrehajtása érdekében gondoskodnak:

a) a honvédelmi feladatok végrehajtásában részt vevő szervezeti egységek kijelöléséről, a feladatok végrehajtásához szükséges feltételek megteremtéséről;

b) a fővárosi és megyei kormányhivatalokon belüli riasztási-értesítési rendszer megszervezéséről és az ügyeleti szolgálat biztosításáról;

c)15 a fővárosi és megyei kormányhivatalok KMR-ben való működőképességének fenntartására vonatkozó, valamint a honvédelmi feladatok ellátásával kapcsolatos egyéb védelmi igazgatási tervek elkészítéséről és kiadásáról;

d) a c) pont szerinti egyéb védelmi igazgatási tervek időszakos felülvizsgálatáról és a szükséges módosítások elvégzéséről;

e) a fővárosi és megyei kormányhivatalok számára a KMR idején szükséges anyagi-, eszköz-, elhelyezési- és szállítókapacitási igények felméréséről;

f) KMR idején a vagyon- és személyvédelemhez, valamint a dokumentációk biztonságba helyezéséhez szükséges feltételek biztosításáról;

g) a Nemzeti Intézkedések Gyűjteményében meghatározott feladatok teljesítéséről;

h) a befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos feladatok végrehajtásáról, és

i) a fővárosi és megyei kormányhivatalok személyi állományának a honvédelmi feladatokra való felkészítéséről.

(2) A fővárosi és megyei kormányhivatalok közreműködnek

a) az ország fegyveres védelmével kapcsolatos feladatok végrehajtásában;

b) a honvédelmi célból létfontosságú infrastruktúra védelmében;

c) a lakosság honvédelmi célú tájékoztatásában, szükség esetén a riasztásában, és

d) a honvédelmi célú felkészítések végrehajtásában.

9. §16 (1) A meghagyásba bevont szervezeteket az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az ágazathoz tartozó, meghagyásba be nem vont más szervezet is kezdeményezheti a miniszternél – megfelelő indokolással – a meghagyásba történő bevonását.

(3) Az ágazathoz tartozó, az e rendelet és más jogszabály által meghagyásba bevont szervezet vezetője köteles tájékoztatni a minisztert minden olyan változásról, ami jelentős kihatással van a szervezet honvédelmi vonatkozású különleges jogrendi időszak idején elvégzendő feladatainak végrehajtására, a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 25/2015. (IV. 30.) MvM rendelethez17

A meghagyásba bevont ágazathoz tartozó szervezetek

1.18 Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1

Az 1. § c) pontja a 4/2017. (II. 3.) MvM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (2) bekezdése a 4/2017. (II. 3.) MvM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § nyitó szövegrésze a 8/2021. (V. 31.) MvM rendelet 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 3. § g) pontja a 4/2017. (II. 3.) MvM rendelet 6. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 3. § k) pontját a 8/2021. (V. 31.) MvM rendelet 1. §-a iktatta be.

6

A 4. § (1) bekezdése a 4/2017. (II. 3.) MvM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított, a 8/2021. (V. 31.) MvM rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 4. § (2) bekezdés c) pontja a 4/2017. (II. 3.) MvM rendelet 6. § b) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 4. § (2) bekezdés e) pontját a 4/2017. (II. 3.) MvM rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be.

9

A 4. § (2) bekezdés f) pontját a 4/2017. (II. 3.) MvM rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be.

10

A 4. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a 8/2021. (V. 31.) MvM rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 4. § (3) bekezdés b) pontja a 4/2017. (II. 3.) MvM rendelet 6. § c) pontja szerint módosított szöveg.

12

Az 5. § (1) bekezdése a 4/2017. (II. 3.) MvM rendelet 6. § d) pontja, a 8/2021. (V. 31.) MvM rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

13

Az 5. § (2) bekezdése a 4/2017. (II. 3.) MvM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

14

A 7. §-t a 8/2021. (V. 31.) MvM rendelet 3. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 8. § (1) bekezdés c) pontja a 8/2019. (V. 13.) MvM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

16

A 9. § a 4/2017. (II. 3.) MvM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

17

Az 1. melléklet a 8/2019. (V. 13.) MvM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

18

Az 1. melléklet 1. pontja a 8/2021. (V. 31.) MvM rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.