• Tartalom

26/2015. (VI. 15.) BM rendelet

26/2015. (VI. 15.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség hivatásos állományú tagjai esetében a technikai ellenőrzés szabályairól

2019.09.07.

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével – a következőket rendelem el:

1. A technikai eszköz és a helymeghatározó eszköz alkalmazásának általános feltételei

1. § (1) Az Országgyűlési Őrség parancsnoka rendelheti el az Országgyűlési Őrség hivatásos állományú (a továbbiakban: hivatásos állomány) a tagja vonatkozásában

a) a szolgálatteljesítésre kijelölt helyiségben vagy a közterületen az ott tartózkodók számára nyilvánvalóan észlelhető módon elhelyezett képrögzítő, hangrögzítő, valamint kép- és hangrögzítő eszköz (a továbbiakban: technikai eszköz) vagy

b) a szolgálati gépjárműben, illetve a rendvédelmi szerv által rendelkezésre bocsátott telekommunikációs eszközben működő, a tartózkodási hely megállapítására és nyomon követésére alkalmas technikai berendezés (a továbbiakban: helymeghatározó eszköz)

alkalmazását állandó vagy eseti jelleggel.

(2) Technikai eszköz állandó jellegű alkalmazása a közterületen szolgálatot teljesítők esetében rendelhető el.

(3) Technikai eszköz vagy helymeghatározó eszköz eseti alkalmazása legfeljebb harminc napra rendelhető el. Az eseti alkalmazás kezdőnapjáról a hivatásos állomány tagját előzetesen írásban tájékoztatni kell.

2. § (1) A technikai ellenőrzést úgy kell végrehajtani, hogy az alkalmas legyen a szolgálatteljesítésre vonatkozó szabályok megsértésének dokumentált rögzítésére, az adatok bizonyítási eszközként való felhasználására.

(2) A technikai ellenőrzés végrehajtása során a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 104. § (2) bekezdésében meghatározott követelményeket különösen úgy kell teljesíteni, hogy a technikai ellenőrzés ne terjedjen ki a hivatásos állomány technikai ellenőrzéssel érintett tagja (a továbbiakban: érintett) szolgálaton kívüli tevékenységére, az e tevékenységgel érintett helyre, illetve sor kerülhessen a technikai ellenőrzés keretében végzett adatrögzítés megszakítására.

2. Az érintettek tájékoztatása

3. § (1) A technikai eszköz vagy a helymeghatározó eszköz eseti alkalmazásának lehetőségéről, illetve a technikai eszköz vagy a helymeghatározó eszköz állandó alkalmazásáról az érintettet a munkaköri leírásában, illetve annak kiegészítésében előzetesen, írásban tájékoztatni kell. Az adatkezelést érintő változásról az érintettet tájékoztatni kell.

(2) A tájékoztatásnak ki kell terjednie minden olyan technikai eszközre és helymeghatározó eszközre, ezek alkalmazásának részletes szabályaira, amelynek használatára a hivatásos állomány tagja esetén feladat- és hatáskörének ellátásával összefüggésben sor kerülhet.

(3) A tájékoztatásnak ki kell terjednie:

a) az adatkezelő megnevezésére és elérhetőségére,

b) az adatkezelés jogalapjára, céljára és a kezelhető adatok fajtáira,

c) az adatkezelés időtartamára,

d)1 az érintettnek a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogaira, illetve azok gyakorlásának módjára,

e) az információs önrendelkezési jog megsértése esetén a jogérvényesítési lehetőségekre,

f) az alkalmazott adatbiztonsági intézkedésekre,

g) az adatok megismerésére jogosult személyek és szervek körére, illetve az adattovábbítás jogalapjára.

4. § (1) Technikai eszköz alkalmazása esetén a kamerák pontos elhelyezésére, valamint az általuk megfigyelt területre vonatkozó kiegészítő tájékoztatás az érintett munkaköri leírásában foglaltakon kívül más módon, például figyelemfelhívó felirat elhelyezésével, belső hálózaton elérhető információk rendelkezésre bocsátásával is megadható.

(2) Technikai eszköz alkalmazása esetén az annak működtetésére vonatkozó figyelemfelhívó feliratot a hivatásos állomány tagja szolgálatteljesítésével érintett helyiség bejáratánál kell elhelyezni.

(3)2 Ha a technikai eszköz alkalmazása a hivatásos állomány tagjain kívül más személyek személyes adatainak a kezelésével is járhat, akkor a tájékoztatásáról erre figyelemmel is gondoskodni kell.

3. A technikai ellenőrzés során rögzített adatok megőrzése

5. § A technikai eszköz és a helymeghatározó eszköz alkalmazási rendjét és a rögzített adatok kezelésének folyamatát olyan módon kell kialakítani, hogy az érintett személyes adatainak kezelésére csak az adatkezelés céljának megvalósulása érdekében szükséges ideig kerüljön sor, és az adatok megőrzési idejének lejártát követő törlés dokumentált módon történjen.

6. § A technikai eszköz és a helymeghatározó eszköz által rögzített személyes adatok letöltése, feldolgozása, továbbítása, szükséges esetben kiértékelése, megőrzése, tárolása, törlése, a szükséges tárolókapacitás rendelkezésre állásának figyelemmel kísérése az Országgyűlési Őrség parancsnoka által kijelölt személy feladata. A kijelölt személy feladatait, jogait és kötelezettségeit a munkaköri leírásában kell rögzíteni.

4. A technikai ellenőrzés során rögzített adatok felhasználása

7. § Az Országgyűlési Őrség parancsnoka köteles meghatározni a technikai ellenőrzés során rögzített személyes adatok megismerésére jogosultak, illetve az adattovábbítási kérelmek elbírálására feladat- és hatáskörrel rendelkező személyek körét.

8. §3 Az adattovábbítási nyilvántartás adatait az Országgyűlési Őrség a rögzítést követő öt évig köteles megőrizni.

5. Adatbiztonsági intézkedések

9. § Az Országgyűlési Őrség parancsnoka köteles megtenni minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos és sérülésmentes kezelését, gondoskodik továbbá arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa.

6. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet 2015. július 1-jén lép hatályba.

11. § Az Országgyűlési Őrség parancsnoka a már alkalmazott technikai eszköz és helymeghatározó eszköz tekintetében a munkaköri leírások kiegészítésére e rendelet hatálybalépését követő 60 napon belül köteles intézkedni.

1

A 3. § (3) bekezdés d) pontja a 33/2019. (VIII. 30.) BM rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 4. § (3) bekezdése a 33/2019. (VIII. 30.) BM rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 8. § a 33/2019. (VIII. 30.) BM rendelet 10. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére