• Tartalom

26/2015. (V. 6.) MvM rendelet

26/2015. (V. 6.) MvM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek beszerzéséhez a 2015. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről1

2015.11.03.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) és h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában

1.2 fiatal mezőgazdasági termelő:

a) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 3. § 30. pontjától eltérően az a természetes személy, aki az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet, vagy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet, vagy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet alapján támogatási határozattal rendelkezik és a kötelezően vállalt működtetési időszak a támogatási kérelem beadásakor még fennáll, vagy kizárólag forráshiányon alapuló elutasító határozattal rendelkezik,

b) akinek e minőségét a Vhr. 28/A. § alapján az irányító hatóság (a továbbiakban: IH) határozattal megállapította, vagy

c) aki

ca) a támogatási kérelem benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a 40. életévét még nem töltötte be,

cb) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint (2) és (3) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti végzettséggel rendelkezik,

cc) gazdálkodási tevékenysége fejlesztésére vonatkozó üzleti tervet nyújt be – figyelemmel a Vhr. 28/A. §-ában meghatározottakra és 6. számú mellékletére – a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) részére, és

cd) vállalja, hogy a működtetési időszaktól függetlenül, első alkalommal hoz létre gazdaságot és abban a gazdaság vezetőjeként gazdálkodik,

2. gép tárolási helye: az ügyfél által a támogatási kérelemben megjelölt hely, ahol a támogatott gép üzemszerű használata vagy használaton kívüli tárolása megvalósul,

3. hátrányos helyzetű település: a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet] szerinti település,

4. kertészeti tevékenység: az 1. és 2. mellékletben meghatározott tevékenység,

5. kisértékű gépbeszerzés: az a beruházás, amelyre vonatkozóan a támogatási kérelemben elszámolni kívánt kiadások teljes összege legfeljebb 35 000 000 forint,

6. nagyértékű gépbeszerzés: az a kisértékű gépbeszerzésnek nem minősülő beruházás, amelyre vonatkozóan a támogatási kérelemben elszámolni kívánt kiadások teljes összege legfeljebb 140 000 000 forint,

7. induló vállalkozás: a Vhr. 3. § 19. pontja szerinti vállalkozás.

(2) Az (1) bekezdés 5. és 6. pontja szerinti összegek tekintetében, amennyiben az általános forgalmi adóról szóló törvény értelmében az áfa nem igényelhető vissza, úgy a bruttó ár, míg ha az áfa visszaigényelhető, úgy a nettó ár alkalmazandó.

(3) E rendeletben nem szabályozott fogalmakat a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben (a továbbiakban: Törvény) és a Vhr.-ben foglaltaknak megfelelően kell értelmezni.

(5)3 A Vhr. 15. § (1) bekezdés b) pontjától eltérően támogatásra jogosult az az ügyfél is, aki az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2013. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 62/2013. (VII. 24.) VM rendelet szerint nyújtott támogatás kapcsán áll kizárás hatálya alatt.

2. A támogatás jellege és célterületei

2. § (1) Vissza nem térítendő támogatás a kertészeti ágazat technológiai színvonalának javítása érdekében környezetbarát, energiahatékony,

a) a 7. mellékletben szereplő kódok valamelyike alapján azonosítható gépcsoportokhoz tartozó, valamint a 116/2013. (XII. 12.) VM rendelethez kapcsolódó és a 62/2013. (VII. 24.) VM rendelethez kapcsolódó gépkatalógus hatályba helyezéséről szóló 5/2015. (I. 30.) IH közlemény 3. mellékletében (a továbbiakban: gépkatalógus) megtalálható, vagy

b) a 7. mellékletben szereplő kódok valamelyike alapján azonosítható gépcsoportokhoz tartozó, de a gépkatalógusban nem szereplő, a 3. § (7) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő,

új kertészeti gépek (a továbbiakban: gép) beszerzésére vehető igénybe.

(2) A gépek közül kizárólag azon kertészeti traktorok támogathatók, amelyeknek motorteljesítménye legfeljebb 75 kW.

3. A támogatás igénybevételének feltételei

3. § (1) Támogatás igénybevételére jogosult az a mezőgazdasági termelő (a továbbiakban: ügyfél),

a) aki a Vhr. 3. § 11. pontjában meghatározott mezőgazdasági tevékenységek közül a 01.1, 01.2, 01.3 vagy 01.5 alágazatba tartozó tevékenységet végez, és

b) akinek a 2. mellékletben feltüntetett kertészeti tevékenységet meghatározó standard fedezeti hozzájárulás (a továbbiakban: SFH) kódok alapján számított üzemmérete a támogatási kérelem benyújtási évében számított adatok alapján a 4 EUME kertészeti üzemméretet meghaladja.

(2) Támogatás igénybevételére az (1) bekezdés b) pontjától eltérően az az ügyfél is jogosult,

a) akinek a nyilatkozata alapján az 1. mellékletben szereplő SFH kódok alapján számított 2014. évi 4 EUME kertészeti üzemméretét a 2014. évben benyújtott egységes területalapú támogatási kérelmében (a továbbiakban: TERA kérelem) megjelölt hasznosítási kódok (a továbbiakban: TERA kód) és területnagyság alátámasztják,

b)4 aki a 2014. évben benyújtott TERA kérelemmel rendelkezik, de kizárólag a 2014. évben benyújtott TERA kérelem alapján nem tudja a nyilatkozata szerinti 2014. évi 4 EUME kertészeti üzemméretét alátámasztani, az a 2014. évben benyújtott TERA kérelmében kötelezően fel nem tüntethető kertészeti tevékenységek vonatkozásában a 2014. évi 4 EUME kertészeti üzemméretét a támogatási kérelemhez elektronikusan, szkennelt formában, a gép tárolási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal által földművelésügyi igazgatási jogkörében kiállított, a MVH által rendszeresített formanyomtatványon (a továbbiakban: kormányhivatali igazolás) hitelt érdemlően igazolja,

c) akinek a nyilatkozatát a 2014. évi 4 EUME kertészeti üzemméretről a 2014. évben benyújtott TERA kérelem hiányában a kormányhivatali igazolás alátámasztja,

d) aki a 2015. évben benyújtott TERA kérelemmel rendelkezik, de kizárólag a 2015. évben benyújtott TERA kérelem alapján nem tudja a nyilatkozata szerinti 2015. évi 4 EUME kertészeti üzemméretét alátámasztani, az a 2015. évben benyújtott TERA kérelmében kötelezően fel nem tüntethető kertészeti tevékenységek vonatkozásában a 2015. évi 4 EUME kertészeti üzemméretét a támogatási kérelemhez elektronikusan, szkennelt formában, a gép tárolási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal által kiállított, az MVH által rendszeresített formanyomtatványon hitelt érdemlően igazolja, vagy

e) akinek a nyilatkozatát a 2015. évi 4 EUME kertészeti üzemméretről a 2015. évben benyújtott TERA kérelem hiányában a kormányhivatali igazolás alátámasztja.

(3) Induló vállalkozás nagyértékű gépbeszerzésre támogatási kérelmet nem nyújthat be.

(4) Az (1) bekezdés b) pontjában és a (2) bekezdésben foglaltakat induló vállalkozások esetén nem kell alkalmazni.

(5) Induló vállalkozás támogatás igénybevételére csak akkor jogosult, ha a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg tett nyilatkozatban vállalja, hogy a 2. mellékletben szereplő kertészeti tevékenységhez kapcsolódó SFH kódok alapján számított kertészeti üzemmérete legkésőbb a 4. § (1) bekezdésben meghatározott időpontig eléri a 4 EUME üzemméretet, amelyet köteles a 4. § (3) bekezdésben meghatározott ideig fenntartani. A kertészeti üzemméret a 2015. évi TERA adatok, illetve a kormányhivatali igazolás alapján kerül megállapításra.

(6)5 A műveletet 2015. november 6-ig kell megvalósítani.

(7) Amennyiben a támogatási kérelem alapját képező gép azonosítható a 7. mellékletben szereplő kódokkal ellátott gépcsoportokhoz tartozó gépek valamelyike szerint, de nem szerepel a gépkatalógusban, úgy az ügyfél a támogatási kérelem mellékleteként köteles benyújtani kettő, e rendelet hatálybalépését követően kiállított, 6. melléklet szerinti tartalmi elemekkel rendelkező, egymástól független forgalmazótól származó, azonos típusú, azonos műszaki paraméterekkel rendelkező gépre vonatkozó árajánlatot. Az árajánlatok közül az alacsonyabb árajánlattal rendelkező gépet kell a támogatási kérelemben feltüntetni.

(8) A (7) bekezdés szerinti esetben az ügyfélnek a támogatási kérelemhez mellékelnie kell továbbá a forgalmazó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az árajánlatban szereplő gép

a) a 7. mellékletben szereplő gépcsoportok melyikébe sorolható be, valamint műszaki paramétereit, felszereltségét, és árát tekintve a gépkatalógusban szereplő gépek közül melyiknek feleltethető meg, és

b) kertészeti tevékenység végzésére alkalmas és e célból került értékesítésre.

(9) Amennyiben a kötelezően benyújtandó kettő árajánlat nem szerezhető be, úgy a forgalmazó nyilatkozatának ki kell terjedni arra, hogy az igényelt gép egyedi gyártású, az más forgalmazótól nem szerezhető be.

4. § (1)6 Az ügyfél legkésőbb 2015. november 6-ig köteles a kifizetési kérelmet benyújtani.

(2) Az ügyfél köteles:

a) a támogatott gépet rendeltetésszerűen, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával, a kertészeti tevékenysége keretében művelt területen vagy a gép tárolási helyén üzemeltetni (a továbbiakban: üzemeltetési kötelezettség),

b) a támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári év foglalkoztatotti átlaglétszámát – az önfoglalkoztatást is figyelembe véve – az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt legalább szinten tartani, és

c) az üzemeltetési kötelezettség időtartamának egésze alatt a legalább 4 EUME kertészeti üzemméretet fenntartani.

(3) Az üzemeltetési kötelezettség a támogatási határozat jogerőre emelkedésével kezdődik, és a kifizetési határozat jogerőre emelkedésétől számított öt évig áll fenn.

(4) Nagyértékű gépbeszerzésre irányuló támogatási kérelem esetén kizárólag annak az ügyfélnek nyújtható támogatás, akinek – a 3. § (1) és (2) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés mellett – a támogatási kérelmére az értékelés során adott pontszám a 3. mellékletben meghatározott szempontok alapján megadott összpontszámból legalább a 22 pontot eléri.

(5) A művelet e rendelet hatálybalépésének időpontjától az ügyfél saját felelősségére megkezdhető.

(6)7 Amennyiben a támogatást igénylő olyan szakképesítéssel rendelkezik, amely a 4. vagy 5. mellékletben nem szerepel, úgy köteles a Herman Ottó Intézet, mint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program megvalósulását segítő szakképzés felügyeletét ellátó szervezet állásfoglalását beszerezni arra vonatkozóan, hogy szakképesítése a 4. vagy 5. mellékletben felsorolt szakképesítések közül melyiknek felel meg.

4. A támogatási kérelem benyújtása

5. § (1) Az ügyfél a támogatási kérelem benyújtási időszakban kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be.

(2) A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül 2015. május 18-án 8.00 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2015. június 1-jén 18.00 óráig lehet benyújtani. A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton, szkennelés útján előállított olvasható formában kell csatolni a kérelemhez.

(3) A (2) bekezdés szerinti forráskimerülés esetén az IH vezetője kisértékű és nagyértékű beszerzésekre vonatkozóan külön IH közleményben rendelkezik a támogatási kérelem benyújtási időszak lezárásáról.

(4) Az ügyfél a támogatási kérelem benyújtására szolgáló elektronikus felületre történő első belépést követő ötödik nap végéig szerkesztheti és nyújthatja be támogatási kérelmét. Amennyiben az ügyfél az öt napos időkorlátot túllépi, úgy a megkezdett támogatási kérelem tovább nem szerkeszthető és nem nyújtható be. Az öt nap leteltét követően új támogatási kérelem szerkeszthető és nyújtható be a belépést követő ötödik nap végéig. Ha a támogatási kérelem benyújtási időszak lezárásra kerül, akkor a kérelem legkésőbb az IH közleményben meghatározott időpontig szerkeszthető és nyújtható be. Amennyiben az ügyfél bármely, jogszabály alapján a támogatási kérelméhez csatolandó nem kizárólag pontozást érintő dokumentumot a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nem vagy hiányosan nyújt be, a támogatási kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

(5) A támogatási kérelem MVH általi elektronikus fogadásának tényét a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszerben (a továbbiakban: KR) az ügyfél ügyfélkapus tárhelyére történt feltöltés jelenti, benyújtásának időpontját pedig az ideiglenesen fenntartott értesítési tárhelyére automatikusan kapott KR dokumentum igazolja. Az MVH elektronikus úton értesíti az ügyfelet a beérkezett támogatási kérelem adatairól.

(6) A támogatási kérelemhez elektronikusan kötelezően csatolni kell:

a) nagyértékű gépbeszerzés esetén az értékelési szempontokat alátámasztó, a 3. mellékletben meghatározott dokumentumokat, illetve mindazon nyilatkozatokat, dokumentumokat, amelyet e rendelet a támogatási jogosultság megszerzésének vagy megtartásának feltételéül előír,

b) kisértékű gépbeszerzés esetén – induló vállalkozások kivételével – a 3. melléklet C része szerinti szempontok alapján készített pénzügyi tervet,

c) az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az ügyfél vállalja, hogy a támogatott gépet a kertészeti tevékenység keretében, mezőgazdasági üzemén belül használja,

d) nagyértékű gépbeszerzés esetén a 4. és 5. melléklet szerinti végzettséggel rendelkező alkalmazottat foglalkoztató ügyfél esetén az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az ügyfél vállalja az üzemeltetési kötelezettség időszaka alatt folyamatosan legalább egy, a támogatási kérelemben vállalt, meghatározott mezőgazdasági végzettséggel rendelkező alkalmazott foglalkoztatását,

e) a 3. § (2) bekezdés a)–e) pontok szerinti nyilatkozatok valamelyikét és amennyiben szükséges, kormányhivatali igazolást.

(6a)8 Ha az a benyújtáskor nem állt az ügyfél rendelkezésére, a kormányhivatali igazolást az illetékes kormányhivatal legkésőbb 2015. június 15. napjáig közvetlenül küldi meg az MVH-nak.

(7) A támogatási kérelemben meg kell jelölni a gép tárolásának helyét.

6. § (1) A támogatási kérelem, valamint kifizetési kérelem meghatalmazott általi benyújtásának, illetve a benyújtást követő elektronikus kapcsolattartásnak feltétele a meghatalmazott MVH által vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben való nyilvántartásba vétele és az eljárására vonatkozó meghatalmazás MVH-hoz történő benyújtása.

(2) A meghatalmazottat az eljárásra az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett nyomtatványon kell meghatalmazni, amely tartalmazza:

a) a meghatalmazás típusát,

b) a meghatalmazó és a meghatalmazott adatait,

c) a meghatalmazás érvényességi idejére vonatkozó adatokat,

d) azon eljárási cselekményeket, amelyekre a meghatalmazás kiterjed, továbbá

e) a meghatalmazás érvényességéhez szükséges formai kellékeket.

(3) Amennyiben az ügyfél a támogatási kérelem, valamint kifizetési kérelem benyújtására, illetve az elektronikus kapcsolattartásra meghatalmazottat vesz igénybe, a meghatalmazásnak az 5. § (2) bekezdése, valamint a 9. § szerinti eljárások elektronikus úton történő ügyintézésére ki kell terjednie. Az MVH kizárólag a (2) bekezdés szerinti, hiánytalan adattartalmú meghatalmazást veszi nyilvántartásba, hiányos meghatalmazás eseten az MVH a meghatalmazott eljárására vonatkozó kérelmet elutasítja.

(4) A meghatalmazást, annak elektronikus úton történő benyújtása után postai úton vagy személyesen is be kell nyújtani az MVH-hoz. A postai úton vagy személyesen benyújtott meghatalmazást legkésőbb a meghatalmazásban szereplő eljárási cselekmény elvégzését megelőzően tíz nappal kell benyújtani a meghatalmazó lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes megyei MVH kirendeltségre, amely meghatalmazást az MVH – a képviseleti jogosultság ellenőrzését követően – nyilvántartásba veszi.

(5) A meghatalmazó által saját ügyfélkapuján keresztül benyújtott meghatalmazás a (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően a meghatalmazás elektronikus beérkezésének időpontjában hatályossá válik.

(6) Amennyiben a meghatalmazás MVH-val szembeni hatályosulását követően a képviseleti jogosultság tartalmában vagy a képviseleti jogosultság terjedelmét nem érintő bejelentett adatokban változás következik be, azt a meghatalmazott – a KR útján történt azonosítás után – az MVH honlapján közvetlenül elérhető elektronikus űrlapon, valamint papíralapon is, annak benyújtásakor meglévő valamennyi jogosultságára kiterjedően köteles haladéktalanul bejelenteni.

(7) A meghatalmazott – a képviseleti jogosultságának (2) bekezdés szerinti igazolását követően – saját ügyfélkapuját használja a meghatalmazó ügyfél támogatási kérelmének, valamint kifizetési kérelmének benyújtására, illetve a benyújtást követő elektronikus kapcsolattartásra.

(8) Amennyiben a meghatalmazott mellett az ügyfél is rendelkezik ügyfélkapus hozzáféréssel, akkor a meghatalmazott által ügyfélkapun beadott meghatalmazást a meghatalmazó elektronikusan jóváhagyhatja. A meghatalmazó által jóváhagyott elektronikus meghatalmazást papír alapon nem kell eljuttatni az MVH részére, az a meghatalmazó általi jóváhagyás elektronikus beérkezésének időpontjában válik hatályossá az MVH-val szemben.

(9) Több személy részére adott meghatalmazás esetében az ügyfelet a meghatalmazottak bármelyike képviselheti, egy-egy eljárási vagy ügyintézési cselekménynél azonban csak egyikük járhat el.

(10) Ha az ügyfélnek több meghatalmazottja van, az MVH az iratokat az ügyfél által kijelölt képviselőnek kézbesíti, kijelölés hiányában az irat – az ügyfél egyidejű értesítésével – az MVH által kijelölt meghatalmazott részére kerül kézbesítésre.

(11) A meghatalmazott útján történő támogatási kérelem, valamint kifizetési kérelem benyújtását követően, az előterjesztett dokumentum benyújtásának tényét a KR dokumentum rögzíti, amelyet az MVH felhívására a meghatalmazott vagy az ügyfél köteles bemutatni.

(12) A meghatalmazás megszüntetésére irányuló kérelem az erre a célra rendszeresített elektronikus vagy papír alapú nyomtatványon nyújtható be az MVH-hoz.

(13) A meghatalmazott saját ügyfélkapuján keresztül benyújtott, a meghatalmazás megszüntetésére irányuló kérelmet az elektronikus benyújtást követő öt napon belül postai úton vagy személyesen is el kell juttatni az MVH-hoz. A postai úton vagy személyesen történő benyújtás hiányában a meghatalmazás megszüntetése az MVH irányába nem hatályos.

5. A támogatás forrása, keretösszege, mértéke, elszámolható kiadások

7. § (1) A támogatás forrása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott Darányi Ignác Terv – Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 121. intézkedéséhez rendelt 31 691 703 eurónak megfelelő keretösszeg, amely az Európai Központi Bank 2015. január 1. napján érvényes hivatalos középárfolyamán átszámítva 10 milliárd forint azzal, hogy

a) a jóváhagyott támogatási igény függvényében a mindenkori keretösszeg legalább 50%-a kisértékű gépbeszerzésekre fordítandó, és

b) amennyiben a kisértékű beruházásokra benyújtott kérelmek alapján a támogatási igény nem éri el a keretösszeg 50%-át, úgy a fennmaradó forrás a nagyértékű beruházások támogatására felhasználható, vagy

c) amennyiben a nagyértékű beruházásokra benyújtott kérelmek alapján a támogatási igény nem éri el a keretösszeg 50%-át, úgy a fennmaradó forrás a kisértékű beruházások támogatására felhasználható.

(2) A támogatás mértéke a támogatási kérelem alapján jóváhagyott összes elszámolható kiadás

a) 35%-a,

b)9 45%-a, amennyiben az ügyfél lakóhelye vagy székhelye hátrányos helyzetű településen van,

c) 45%-a, ha az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő.

(3) Amennyiben az igényelt gép besorolható a 7. melléklet szerinti valamely gépcsoportba, és szerepel a gépkatalógusban, úgy a gépkatalógusban feltüntetett árat az elszámolható kiadások nem haladhatják meg.

(4) A benyújtott árajánlatok közül az alacsonyabb árat az e rendelet szerinti támogatáshoz kapcsolódó beszerzés elszámolható kiadásai nem haladhatják meg.

(5) Építési tevékenység és a Vhr. 31. §-ában meghatározottak szerinti egyéb elszámolható kiadások nem támogathatóak.

6. A támogatási kérelem elbírálása

8. § (1) A támogatási kérelmet az MVH bírálja el. A támogatási kérelemre vonatkozó döntést a kisértékű és a nagyértékű beszerzésekre vonatkozó külön – a Törvény 32. § (1) bekezdés b) pontja szerinti – benyújtási sorrend alapján hozza meg.

(2) Nagyértékű gépbeszerzés támogatási kérelmeinek értékelése a 3. mellékletben meghatározott pontozási szempontok szerint történik.

(3) Az (1) bekezdés szerinti benyújtási sorrendbe állított, nagyértékű gépbeszerzés esetében a (2) bekezdés szerint is értékelt, és az értékelést követően jóváhagyható, valamint a jogosultsági szempontoknak megfelelő támogatási kérelmek közül azon kérelmek, amelyek tekintetében a támogatási döntés meghozatalakor a támogatási igény meghaladja az intézkedésre fordítható forrásnak az IH által megállapított összegét, a Törvény 56. § (1) bekezdés b) pontja alapján forráshiány miatt kerülnek elutasításra.

7. A kifizetési kérelem benyújtása

9. § (1) A kifizetési kérelmet a helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozat kézhezvételét követően legkésőbb a 4. § (1) bekezdésben meghatározottak szerint lehet benyújtani az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül. A kérelemhez benyújtandó dokumentumokat szkennelt formában kell csatolni a kérelemhez.

(2) A kifizetési kérelemhez csatolni kell a forgalmi engedély, a járműkísérő lap vagy a megfelelőségi tanúsítvány másolatát, amely egyértelműen igazolja a gép kW-ban kifejezett motorteljesítményét.

(3) A kifizetési kérelem benyújtása és a kifizetési kérelem alapján indult eljárás során az 5. § (5) bekezdésének és a 6. § (2)–(13) bekezdésének, valamint a Vhr. 29. § (8) bekezdésének rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

(4) Egy támogatási határozat alapján egy kifizetési kérelem nyújtható be.

8. Az elektronikus kapcsolattartás szabályai

10. § (1) Az ügyfél az MVH részére teljesítendő, e rendeletben meghatározott intézkedésben való részvétele megalapozottságának vizsgálatához, megállapításához szükséges bejelentési, adatszolgáltatási, valamint nyilatkozattételre vonatkozó kötelezettségét kizárólag elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül köteles teljesíteni.

(2) Az MVH az adott eljárási cselekményhez kapcsolódó döntéseit postai, vagy – amennyiben annak feltételei fennállnak – elektronikus úton közli az ügyféllel.

(3) Az MVH az (1) és (2) bekezdésben meghatározott eljárási cselekmények elektronikus ügyintézése céljából a KR-en keresztül hozzáférhető informatikai rendszert működtet.

(4) Az elektronikus úton benyújtott dokumentumok MVH általi fogadásának tényét a KR-ben az ügyfél értesítési tárhelyére történt feltöltés jelenti, benyújtásának időpontját pedig az értesítési tárhelyre automatikusan kapott KR dokumentum igazolja.

9. Jogkövetkezmények

11. § (1) Amennyiben az ügyfél a műveletet a 3. § (6) bekezdésében foglalt megvalósítási határidőig nem valósítja meg, vagy a 4. § (1) bekezdésében foglalt határidőig nem nyújt be kifizetési kérelmet, abban az esetben az MVH

a) a kifizetési kérelmet határozattal

b) elkésetten benyújtott kifizetési kérelmet érdemi vizsgálat nélkül, végzéssel

elutasítja, külön határozatban a támogatási határozatát visszavonja, ezzel egyidejűleg megállapítja, hogy az ügyfél támogatáshoz való jogosultsága az intézkedésben való jogosulatlan részvétel miatt megszűnik.

(2) Amennyiben a 3. §-ban foglalt szempontok ellenőrzése során kiderül, hogy az ügyfél nem valós adatot szolgáltatott, úgy az MVH a támogatási határozatot visszavonja.

(3) Amennyiben nagyértékű gépbeszerzés esetén a 3. mellékletben szereplő értékelési táblázatban nyilatkozattal alátámasztott pontozási szempontok ellenőrzése során kiderül, hogy az ügyfél nem valós adatot szolgáltatott, úgy az MVH a támogatási határozatot visszavonja.

(4) Amennyiben az ellenőrzés során kiderül, hogy az ügyfél az üzemeltetési kötelezettségének nem tesz eleget, akkor az igénybe vett támogatási összeget az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint kell visszafizetni.

(5) Amennyiben az ügyfél a 4. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, akkor az igénybe vett támogatási összeget az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint kell visszafizetni.

(6) Amennyiben az ügyfél a 4. § (5) bekezdésében foglaltakat megszegi, és a támogatási kérelem alapján indult eljárás során kerül megállapításra, hogy a művelet e rendelet hatálybalépését megelőzően megkezdődött, akkor az a támogatási kérelem érintett tételeinek elutasítását vonja maga után. Amennyiben ez a kifizetési kérelem alapján indult eljárás során kerül megállapításra, úgy az érintett tétel elutasításra kerül.

(7) Amennyiben az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt átlagos foglalkoztatotti létszámnál kevesebb főt foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség harmadik évétől kezdődően, akkor – hiányzó foglalkoztatottanként egyszer – a kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén köteles visszafizetni.

10. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 16 órakor lép hatályba.

12/A. §10 A Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megállapított 1. § (1) bekezdés 1. pontját, 5. § (6a) bekezdést, 7. § (2) bekezdés b) pontját, 2. mellékletet, és 7. mellékletet a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor11 folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

12/B. §12 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeleteknek a Herman Ottó Intézet megalapításával összefüggő módosításáról szóló 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet] megállapított 1. § (5) bekezdést, a 2. mellékletet és a 7. mellékletet a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet hatálybalépésekor13 folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

12/C. §14 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet] megállapított 3. § (6) bekezdést és 4. § (1) bekezdést a 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet hatálybalépésekor15 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

13. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 26. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

14. §16

1. melléklet a 26/2015. (V. 6.) MvM rendelethez

Kertészeti tevékenységhez kapcsolódó SFH kódok
(2014. évi TERA kódok alapján)

A

B

C

SFH Kód

Megnevezés

TERA kód

1.

D14A

Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca – szabadföldi és alacsony takarás alatt, szántóföldi vetésforgóban

ZOL01; ZOL02; ZOL03; ZOL04; ZOL05; ZOL06; ZOL07; ZOL08; ZOL09; ZOL10; ZOL11; ZOL12; ZOL13; ZOL14; ZOL15; ZOL16; ZOL17; ZOL18; ZOL19; ZOL20; ZOL21; ZOL22; ZOL23; ZOL24; ZOL25; ZOL26; ZOL27; ZOL28; ZOL29; ZOL30; ZOL31; ZOL32; ZOL33; ZOL34; ZOL35; ZOL36; ZOL37; ZOL38; ZOL39; ZOL41; ZOL42; ZOL43; ZOL44; ZOL45; ZOL46; ZOL47; GYU01; GYU02; GYU03;

2.

D14B

Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca – szabadföldi és alacsony takarás alatt, kertészeti vetésforgóban

3.

D15

Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca – járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatt

FOL01;

4.

D16

Virágok – szabadföldi és alacsony takarás (síkfólia, fóliaalagút, hollandiágy)

VIR01;

5.

D17

Virágok – járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatt

6.

D34

Illóolaj-, gyógy- és fűszernövények

AGF01; AGF02; AGF03; AGF04; AGF05; AGF06; AGF07; AGF08; AGF09; AGF10; AGF11; AGF12; AGF13; AGF14; AGF15; AGF17; AGF18; AGF19; AGF20; AGF21; AGF22; AGF23; AGF24; AGF25; AGF26; AGF27; AGF28; AGF29; AGF30; AGF31; AGF32;

7.

G01A

Gyümölcsültetvények, mérsékelt égövi friss

GYU04; GYU05; GYU06; GYU07; GYU08; GYU09; GYU10; GYU11; GYU12; GYU13; GYU14; HAG01; HAG03; HAG04; HAG06; HAG07; HAG12; HAG15; HAG16; HAG17; HAG18; ULT01; ULT03; ULT04; ULT06; ULT07; ULT12; ULT14; ULT15; ULT16; ULT17; ULT18; ULT21;

8.

G01C

Gyümölcsültetvények, héjasok

HAG08; HAG09; HAG10; HAG11; ULT08; ULT09; ULT10; ULT11;

9.

G04A

Minőségi borszőlő ültetvények

ULT19;

10.

G04B

Egyéb borszőlő ültetvények

11.

G04C

Csemegeszőlő ültetvények

ULT20;

12.

G05

Faiskolák

FAT01; FAT02; FAT03;

13.

G07

Járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatti ültetvények

14.

I02

Gomba

15.

D10

Burgonya

BUR01;

16.

D23

Dohány

DV102; DBU01

2. melléklet a 26/2015. (V. 6.) MvM rendelethez17

Kertészeti tevékenységhez kapcsolódó SFH kódok
(2015. évi TERA kódok alapján)

A

B

C

SFH Kód

Megnevezés

TERA kód

1.

D14A

Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca – szabadföldi és alacsony takarás alatt, szántóföldi vetésforgóban

VEG01; VEG02; VEG03; VEG04; VEG06; VEG07;VEG05; VEG08; VEG09; VEG10; VEG11; VEG18; VEG19; VEG20; VEG21; VEG22; VEG23; VEG24; VEG26; VEG27; VEG28; VEG29; VEG30; VEG31; VEG25; VEG32; VEG22; VEG34; VEG35; VEG36; VEG37; VEG38; VEG39; VEG40; VEG41; VEG42; VEG43; VEG44; VEG46; VEG12; VEG13; VEG14; VEG15; VEG16; VEG17; VEG46; VEG47; VEG18; IND15; VEG48;
PIL07; PIL01; PIL11; PIL13; KAL22; KAL23; VEG52; VEG49; VEG50; VEG51; FRU01; FRU02; VEG 33; VEG45 GFRU04; FRU02; VEG45

2.

D14B

Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca – szabadföldi és alacsony takarás alatt, kertészeti vetésforgóban

3.

D15

Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca – járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatt

4.

D16

Virágok – szabadföldi és alacsony takarás (síkfólia, fóliaalagút, hollandiágy)

FLO01; FLO02;

5.

D17

Virágok – járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatt

6.

D34

Illóolaj-, gyógy- és fűszernövények

VEG44; AGF02; AGF03; AGF05; AGF06; AGF07; AGF08; AGF09; AGF10; AGF11; AGF12; AGF13; AGF14; AGF15; AGF17; AGF18; AGF19; AGF20; AGF21; AGF22; AGF23; AGF24; AGF25; AGF26; AGF33; AGF34; AGF28; AGF29; AGF30; AGF31; AGF32;

7.

G01A

Gyümölcsültetvények, mérsékelt égövi friss

FRU08; FRU09; FRU11; FRU13; FRU15, FRU16; FRU05; FRU06; FRU14; FRU07; FRU10; FRU12; HAG01; HAG03; HAG04; HAG06; HAG07; HAG12; HAG15; HAG16; HAG17; HAG18; ULT01; ULT03; ULT04; ULT05; ULT06; ULT07; ULT12; ULT26; ULT27; ULT28; ULT15; ULT16; ULT17; ULT18; ULT21;

8.

G01C

Gyümölcsültetvények, héjasok

HAG08; HAG09; HAG10; HAG11; ULT08; ULT09; ULT10; ULT11;

9.

G04A

Minőségi borszőlő ültetvények

ULT19;

10.

G04B

Egyéb borszőlő ültetvények

11.

G04C

Csemegeszőlő ültetvények

ULT20;

12.

G05

Faiskolák

FAT01; FAT02; FAT03;

13.

G07

Járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatti ültetvények

14.

I02

Gomba

15.

D10

Burgonya

BUR01;

16.

D23

Dohány

DBU01; DVI02.

3. melléklet a 26/2015. (V. 6.) MvM rendelethez

Nagyértékű gépbeszerzések értékelése

 

A

B

C

D

1.

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés/Ellenőrzés módja

Pontszám

2.

A RÉSZ
Szakmai szempontok

3.

Természetes személy ügyfél vagy alkalmazottja; nem természetes személy ügyfél esetén vezető tisztségviselője, tagja vagy alkalmazottja; családi gazdálkodó ügyfél esetén a családi gazdaság vezetőjének vagy tagjának végzettsége

5. melléklet szerinti végzettség

végzettséget igazoló okirat
és
nem természetes személy ügyfél esetén (vezető tisztségviselő kivételével) munkaszerződés (vagy az alkalmazást igazoló egyéb dokumentum) vagy családi gazdaság esetén a családi gazdasági vezetőséget/tagságot igazoló okirat

5

4. melléklet szerinti végzettség

3

4.

Természetes személy ügyfél, vagy nem természetes személy ügyfél esetén a gazdaság vezető tisztségviselője, családi gazdálkodó ügyfél esetén a családi gazdaság vezetője

5 évnél kevesebb mezőgazdasági szakmai gyakorlattal rendelkezik

Őstermelői igazolvány és az értékesítési betétlapja(i) (aktív őstermelő), egyéni vállalkozói igazolvány, vagy ezek hiányában a területileg illetékes kormányhivatal igazolása.

4

5 vagy annál több éves mezőgazdasági szakmai gyakorlattal rendelkezik

Őstermelői igazolvány és az értékesítési betétlapja(i) (aktív őstermelő), egyéni vállalkozói igazolvány, ezek hiányában a területileg illetékes kormányhivatal igazolása. Nem természetes személy ügyfél gazdaság vezető tisztségviselője esetén ezen túlmenően a megbízási szerződése(i)/ munkaszerződése(i).

6

5.

Az ügyfél elismert
zöldség-gyümölcs termelői
csoportnak, termelői
szervezetnek vagy hegyközségi tanácsnak a tagja illetve a támogatható kertészeti tevékenység termékének megfelelő termelői csoport tagja

A termelői csoport, termelői szervezet,
vagy hegybíró igazolása arról,
hogy az ügyfél a csoport/szervezet/tanács
tagja.

3

 

 

 

 

 

6.

Az ügyfél gazdaságának 2014. évi adatok alapján jelen rendeletben foglaltak szerint számított kertészeti EUME mérték szerinti nagysága4-25 EUME


26-100 EUME

100 EUME felett

MVH adatbázis, kormányhivatal igazolása

6


3

1

7.

Összesen:

Max:20

8.

B RÉSZ
Horizontális szempontok

9.a

A támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári év átlaglétszámának megtartása az önfoglalkoztatást is figyelembe véve a beruházás megvalósítását követő első teljes naptári évben

 

Nyilatkozat

2

9.b

A támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári év átlaglétszámához képest a foglalkoztatottak számának bővítése a fejlesztés hatására a beruházás megvalósítását követő első teljes naptári évbenlegalább 1 új munkahely

nyilatkozat

4

10.

Az ügyfél lakóhelye/székhelye

hátrányos helyzetű településen van.

105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján

4

11.

A nem természetes személy ügyfél esetében

A foglalkoztatott nők száma 1 fő.

Munkaszerződés

1

A foglalkoztatott nők száma legalább 2 fő.

Munkaszerződés

2

Megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása

Nyilatkozat

2

12.

Természetes személy ügyfél esetében

Az ügyfél nő

Támogatási kérelem

2

Az ügyfél megváltozott munkaképességű

Nyilatkozat

2

13.

Összesen:

max: 12

14.

C RÉSZ
Pénzügyi terv

15.

A nem természetes személy ügyfél esetében

16.

2013. évi adósságállomány aránya
(hosszú lejáratú+hátrasorolt kötelezettségek)/(saját tőke+ hosszú lejáratú+hátrasorolt kötelezettségek)

Amennyiben az érték 50 % alatti akkor

Meghatározása a 2013. évi beszámolóban, üzleti évet záró főkönyvi kivonat alapján történik.

5

Amennyiben az érték 50-60% közötti

3

Amennyiben az érték több mint 60%

0

17.

2013. évi likviditási ráta(forgóeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek)

Amennyiben az érték 2 vagy a feletti

Meghatározása a 2013. évi beszámolóban, üzleti évet záró főkönyvi kivonat alapján történik.

5

Amennyiben az érték 1- 2 közötti

3

Amennyiben az érték 1 alatti

0

18.

Természetes személy ügyfél esetében

19.

A személyi jövedelemadó alap 2013. évi értékének a 2012. évihez viszonyított arányának %-ban meghatározott értéke

Nem történt változás valamint növekedés tapasztalható

Meghatározása a 2012. valamint 2013. évi személyi jövedelemadó bevallás alapján történik.

5

10%- vagy annál kisebb a csökkenés mértéke

3

10 %-nál nagyobb csökkenés mértéke

0

20.

A bevétel 2013. évi értékének a 2012. évihez viszonyított arányának %-ban meghatározott értéke

Nem történt változás valamint növekedés tapasztalható

Meghatározása a 2012. valamint 2013. évi személyi jövedelemadó bevallás alapján történik.

5

25%- vagy annál kisebb a csökkenés mértéke

3

25 %-nál nagyobb csökkenés mértéke

0

21.

Összesen:

max: 10

22.

Mindösszesen:

42

4. melléklet a 26/2015. (V. 6.) MvM rendelethez

Mezőgazdasági termeléssel összefüggő szakképesítések
1. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet alapján

A

B

C

1.

Szakképesítés azonosító
száma

Megnevezése

A képzés szintje

2.

26 2 8299 02 2 2 01

Állattartó-telepi gépész

Szakmunkás

3.

22 2 6131 06 1 0 01

Állattenyésztő

Szakmunkás

4.

23 5 3124 16 6 3 01

Állattenyésztő és állategészségügyi technikus

Technikus

5.

20 2 6140 05 9 0 01

Aranykalászos gazda

Szakmunkás

6.

22 2 6139 06 1 0 02

Baromfi- és kisállattenyésztő

Szakmunkás

7.

22 5 3124 16 6 3 02

Baromfi- és kisállattenyésztő szaktechnikus

Szaktechnikus

8.

23 2 6112 05 9 0 02

Biotermesztő

Szakmunkás

9

15 5 3113 16 6 4 01

Bor- és üdítőitalipari technikus

Technikus

10.

15 2 7222 01 9 0 01

Borász

Szakmunkás

11.

21 2 6129 05 4 0 01

Dísznövény- és zöldségtermesztő

Szakmunkás

12.

21 2 6116 05 3 0 01

Dísznövénykertész

Szakmunkás

13.

21 5 3124 16 6 2 01

Dísznövénytermesztő szaktechnikus

Szaktechnikus

14.

26 5 3117 16 2 0 06

Erdészeti gépésztechnikus

Technikus

15.

29 5 3125 16 6 1 01

Erdészeti környezetvédő szaktechnikus

Szaktechnikus

16.

55 4 3910 09 8 0 03

Erdészeti menedzserasszisztens

Felsőfokú szakképesítés

17.

29 2 6219 05 1 0 01

Erdészeti szakmunkás

Szakmunkás

18.

29 5 3125 16 6 1 02

Erdésztechnikus

Technikus

19.

21 2 6212 05 1 0 03

Faiskolai szaporítóanyag-előállító

Szakmunkás

20.

20 2 6140 05 9 0 04

Gazda (mezőgazdasági szakmunkás)

Szakmunkás

21.

21 2 6121 05 5 0 02

Gyógynövénytermesztő és -feldolgozó

Szakmunkás

22.

21 5 3124 16 6 2 02

Gyümölcstermesztő és -feldolgozó szaktechnikus

Szaktechnikus

23.

22 2 6135 06 1 0 03

Juhtenyésztő

Szakmunkás

24.

22 5 3124 16 6 3 04

Juhtenyésztő szaktechnikus

Szaktechnikus

25.

20 4 6140 05 9 0 06

Képesített gazda

Technikus

26.

20 4 6140 08 2 0 04

Képesített mezőgazdasági gazdaasszony

Technikus

27.

24 2 6129 05 3 0 04

Kertész

Szakmunkás

28.

24 5 3124 16 6 2 03

Kertész- és növényvédelmi technikus

Technikus

29.

26 2 8293 02 2 2 13

Kertészeti gépész

Szakmunkás

30.

55 4 3910 09 8 0 08

Kertészeti menedzserasszisztens

Felsőfokú szakképesítés

31.

22 2 6134 06 1 0 04

Lótenyésztő

Szakmunkás

32.

22 5 3124 16 6 3 05

Lótenyésztő szaktechnikus

Szaktechnikus

33.

22 2 6139 06 2 0 02

Méhész

Szakmunkás

34.

26 1 8293 04 7 0 01

Meliorációs és parképítő gépkezelő

Szakmunkás

35.

26 1 8293 04 6 1 04

Mező- és erdőgazdasági rakodógépkezelő

Szakmunkás

36.

20 2 6140 09 9 0 03

Mezőgazdasági (agrár)vállalkozó

Szakmunkás

37.

41 5 3129 16 9 0 22

Mezőgazdasági áruforgalmazó technikus

Technikus

38.

20 2 6140 08 2 0 06

Mezőgazdasági gazdaasszony

Szakmunkás

39.

26 2 8293 02 2 2 16

Mezőgazdasági gépész

Szakmunkás

40.

26 5 3117 16 2 0 21

Mezőgazdasági gépésztechnikus

Technikus

41.

26 2 7433 02 2 2 17

Mezőgazdasági gépjavító

Szakmunkás

42.

26 5 3117 16 2 0 22

Mezőgazdasági gépjavító szaktechnikus

Szaktechnikus

43.

26 5 3117 16 2 0 23

Mezőgazdasági gépüzemeltető szaktechnikus

Szaktechnikus

44.

52 5 3126 16 7 0 12

Mezőgazdasági környezetvédő szaktechnikus

Szaktechnikus

45.

52 5 3126 16 7 0 13

Mezőgazdasági környezetvédő technikus

Technikus

46.

26 5 3117 16 2 0 24

Mezőgazdasági szervizüzemi szaktechnikus

Szaktechnikus

47.

20 5 3124 16 6 2 04

Mezőgazdasági technikus

Technikus

48.

21 5 3124 16 6 2 05

Növénytermesztő és növényvédelmi technikus

Technikus

49.

26 2 8293 02 2 2 21

Növénytermesztő gépész

Szakmunkás

50.

52 5 3125 16 6 2 06

Növényvédelmi és talajerő-gazdálkodási szaktechnikus

Szaktechnikus

51.

52 2 6140 05 6 0 02

Növényvédő és méregraktárkezelő

Szakmunkás

52.

26 2 8313 02 2 2 22

Növényvédő és öntöző gépész

Szakmunkás

53.

26 1 8312 04 9 0 11

Önjárómunkagép-kezelő

Szakmunkás

54.

22 2 6133 06 1 0 05

Sertéstenyésztő

Szakmunkás

55.

22 5 3124 16 6 3 06

Sertéstenyésztő szaktechnikus

Szaktechnikus

56.

22 2 6132 06 1 0 06

Szarvasmarhatenyésztő

Szakmunkás

57.

22 5 3124 16 6 3 07

Szarvasmarhatenyésztő szaktechnikus

Szaktechnikus

58.

21 5 3124 16 6 2 08

Szőlész-borász szaktechnikus

Szaktechnikus

59.

21 2 6129 05 3 0 07

Szőlő- és gyümölcstermesztő

Szakmunkás

60.

22 5 3124 16 6 3 08

Takarmányozási szaktechnikus

Szaktechnikus

61.

26 1 8311 04 9 0 12

Traktorvezető (mezőgazdasági gépkezelő)

Szakmunkás

62.

22 2 6229 06 2 0 03

Vadász, vadtenyésztő

Szakmunkás

63.

22 5 3129 16 6 3 10

Vadgazdálkodási technikus

Technikus

64.

20 2 6129 05 9 0 10

Vetőmagtermesztő és -minősítő

Szakmunkás

65.

21 2 7222 01 9 0 07

Vincellér

Technikus

66.

21 5 3124 16 6 2 09

Zöldségtermesztő és -feldolgozó szaktechnikus

Szaktechnikus

2. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet módosításáról szóló 3/1995. (V. 4.) MüM rendelet alapján

A

B

C

1.

Szakképesítés azonosító száma

Megnevezése

A képzés szintje

2.

52 5 3126 16 7 0 12

Agrárgazdasági környezetvédelmi szaktechnikus (alágazat megjelölésével)

Szaktechnikus

3.

55 4 3910 09 8 0 13

Agrárgazdasági menedzserasszisztens (alágazat megjelölésével)

Felsőfokú szakképesítés

4.

21 5 3129 16 6 4 09

Mezőgazdasági termékminősítő szaktechnikus

Szaktechnikus

3. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet módosításáról szóló 12/1996. (XII. 29.) MüM rendelet alapján

A

B

C

1.

Szakképesítés azonosító száma

Megnevezése

A képzés szintje

2.

31 6203 02

Állattenyésztő

Szakmunkás

3.

31 6203 03

Baromfi- és kisállattenyésztő

Szakmunkás

4.

52 6222 01

Bor- és üdítőital-ipari technikus

Technikus

5.

52 6262 01

Erdésztechnikus

Technikus

6.

32 6207 01

Faiskolai szaporítóanyag-előállító

Szakmunkás

7.

33 6201 01

Gazda (mezőgazdasági szakmunkás)

Szakmunkás

8.

31 6203 04

Juhtenyésztő

Szakmunkás

9.

51 6201 01

Képesített gazda

Technikus

10.

51 6201 02

Képesített mezőgazdasági gazdaasszony

Technikus

11.

34 7872 01

Lovastúra-vezető

Szakmunkás

12.

31 6280 04

Meliorációs és parképítő földmunkagép-kezelő

Szakmunkás

13.

31 6280 05

Mező- és erdőgazdasági rakodógép-kezelő

Szakmunkás

14.

52 3439 03

Mezőgazdasági áruforgalmazó technikus

Technikus

15.

31 6201 01

Mezőgazdasági gazdaasszony

Szakmunkás

16.

34 5235 02

Mezőgazdasági gépjavító

Szakmunkás

17.

32 6201 02

Mezőgazdasági vállalkozó

Szakmunkás

18.

53 6206 01

Növényvédelmi és talajerő-gazdálkodási szaktechnikus

Szaktechnikus

19.

31 6280 08

Önjáróbetakarítógép-kezelő

Szakmunkás

20.

31 6203 07

Sertéstenyésztő

Szakmunkás

21.

31 6203 08

Szarvasmarha-tenyésztő

Szakmunkás

22.

31 6280 09

Traktorvezető (mezőgazdasági gépkezelő)

Szakmunkás

4. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet módosításáról szóló 2/2000. (I. 31.) OM rendelet alapján

A

B

C

1.

Szakképesítés
azonosító száma

Megnevezése

A képzés szintje

2.

33 6201 01

Gazda (mezőgazdasági szakmunkás)

Szakmunkás

3.

55 6249 01

Mezőgazdasági menedzserasszisztens

Felsőfokú szakképesítés

4.

33 6207 04

Vincellér

Szakmunkás

5. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet alapján

A

B

C

1.

Szakképesítés azonosító száma

Megnevezése

A képzés szintje

2.

55 3434 01

Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens

Felsőfokú szakképesítés

3.

52 6201 02

Agrárkörnyezet-gazda

Technikus

4.

52 3439 03

Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó technikus

Technikus

5.

34 6280 01

Állattartó-telepi gépész

Szakmunkás

6.

31 6203 02

Állattenyésztő (az állatfaj megjelölésével)

Szakmunkás

7.

52 6203 01

Állattenyésztő és állategészségügyi technikus

Technikus

8.

31 6203 10

Általános állattenyésztő

Szakmunkás

9.

32 6201 01

Aranykalászos gazda

Szakmunkás

10.

53 6203 01

Baromfi- és kisállattenyésztő szaktechnikus

Szaktechnikus

11.

55 6203 01

Baromfitenyésztő és -termék-előállító technológus

Felsőfokú szakképesítés

12.

32 6206 01

Biotermesztő

Szakmunkás

13.

33 5212 01

Borász

Szakmunkás

14.

31 6207 01

Dísznövény- és zöldségtermesztő

Szakmunkás

15.

33 6207 01

Dísznövénykertész

Szakmunkás

16.

53 6207 01

Dísznövénytermesztő szaktechnikus

Szaktechnikus

17.

31 6206 03

Dohánykertész

Szakmunkás

18.

52 6222 13

Élelmiszer-ipari technikus (Bor- és üdítőital-ipar)

Technikus

19.

52 5452 01

Erdészeti gépésztechnikus

Technikus

20.

33 6262 01

Erdészeti szakmunkás

Szakmunkás

21.

54 6262 01

Erdésztechnikus

Technikus

22.

31 6207 03

Faiskolaiszaporítóanyag-előállító

Szakmunkás

23.

51 6201 01

Gazda I.

Technikus

24.

33 6201 01

Gazda II.

Szakmunkás

25.

31 6206 01

Gyógynövénytermesztő és -feldolgozó

Szakmunkás

26.

53 6207 02

Gyümölcstermesztő és -feldolgozó szaktechnikus

Szaktechnikus

27.

53 6203 02

Juhtenyésztő szaktechnikus

Szaktechnikus

28.

33 6207 03

Kertész

Szakmunkás

29.

52 6207 01

Kertész- és növényvédelmi technikus

Technikus

30.

34 6280 03

Kertészeti gépész

Szakmunkás

31.

52 5470 04

Környezetvédelmi technikus (mezőgazdasági szakirány)

Technikus

32.

31 6203 05

Lótenyésztő

Szakmunkás

33.

53 6203 03

Lótenyésztő szaktechnikus

Szaktechnikus

34.

31 6203 06

Méhész

Szakmunkás

35.

51 6201 01

Mezőgazdasági gazdaasszony I.

Technikus

36.

31 6201 01

Mezőgazdasági gazdaasszony II.

Szakmunkás

37.

33 6280 01

Mezőgazdasági gépész

Szakmunkás

38.

52 5452 02

Mezőgazdasági gépésztechnikus

Technikus

39.

34 6280 04

Mezőgazdasági gépjavító (a tevékenység megjelölésével)

Szakmunkás

40.

53 5452 01

Mezőgazdasági gépjavító szaktechnikus

Szaktechnikus

41.

31 6280 10

Mezőgazdasági gépkezelő
(a gép megjelölésével)

Szakmunkás

42.

53 5452 02

Mezőgazdasági gépüzemeltető szaktechnikus

Szaktechnikus

43.

55 6249 01

Mezőgazdasági menedzserasszisztens
(a szakirány megjelölésével)

Felsőfokú szakképesítés

44.

55 5452 01

Mezőgazdasági műszaki menedzserasszisztens (a szakirány megjelölésével)

Felsőfokú szakképesítés

45.

53 5452 03

Mezőgazdasági szervizüzemi szaktechnikus

Szaktechnikus

46.

52 6201 01

Mezőgazdasági technikus

Technikus

47.

31 6206 04

Mikroszaporító

Szakmunkás

48.

52 6206 01

Növénytermesztő és növényvédelmi technikus

Technikus

49.

31 6280 07

Növénytermesztő gépész

Szakmunkás

50.

31 6206 02

Növényvédő és méregraktár-kezelő

Szakmunkás

51.

55 6203 02

Sertéstenyésztő és -termék-előállító technológus

Felsőfokú szakképesítés

52.

53 6203 04

Sertéstenyésztő szaktechnikus

Szaktechnikus

53.

53 6203 05

Szarvasmarha-tenyésztő szaktechnikus

Szaktechnikus

54.

53 6207 03

Szőlész-borász szaktechnikus

Szaktechnikus

55.

31 6207 02

Szőlő- és gyümölcstermesztő

Szakmunkás

56.

53 6208 01

Takarmányozási szaktechnikus

Szaktechnikus

57.

33 6203 02

Vadász, vadtenyésztő

Szakmunkás

58.

52 6203 02

Vadgazdálkodási technikus

Technikus

59.

55 6203 03

Vadgazdálkodási technológus

Felsőfokú szakképesítés

60.

32 6206 03

Vetőmagtermesztő és -minősítő

Szakmunkás

61.

51 6207 02

Vincellér

Technikus

62.

53 6207 05

Zöldségtermesztő és -feldolgozó szaktechnikus

Szaktechnikus

6. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet módosításáról szóló 28/2004. (IX. 30.) OM rendelet alapján

A

B

C

1.

Szakképesítés azonosító száma

Megnevezése

A képzés szintje

2.

34 6206 01

Biotermesztő

Szakmunkás

3.

32 6207 01

Faiskolaiszaporítóanyag-előállító

Szakmunkás

4.

33 6201 01

Gazda

Szakmunkás

5.

55 6206 01

Gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és -feldolgozó

Felsőfokú szakképesítés

6.

55 6203 04

Ménesgazda

Felsőfokú szakképesítés

7.

55 6206 02

Növénytermesztő és növényvédő technológus

Felsőfokú szakképesítés

8.

34 6206 02

Vetőmagtermesztő és -minősítő

Szakmunkás


7. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján

1.

Szakképesítés azonosító száma

Megnevezése

A képzés szintje

2.

55 621 01 0010 55 07

Szőlész, borász szaktechnikus

Felsőfokú szakképesítés

3.

55 621 04 0000 00 00

Méhészeti technológus

Technikus

8. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet alapján

A

B

C

1.

Szakképesítés azonosító száma

Megnevezése

A képzés szintje

2.

55 621 01 0010 55 01

Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens

Felsőfokú szakképesítés

3.

52 621 01 1000 00 00

Agrárkörnyezetgazda

Technikus

4.

54 621 01 0000 00 00

Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó technikus

Technikus

5.

54 621 02 0010 54 01

Agrárrendész

Technikus

6.

54 621 03 0010 54 01

Állategészségügyi technikus

Technikus

7.

31 521 20 0010 31 01

Állattenyésztési gépüzemeltető, gépkarbantartó

Szakmunkás

8.

31 621 03 0010 31 01

Állattenyésztő (baromfi és kisállat)

Szakmunkás

9.

31 621 03 0010 31 02

Állattenyésztő (juh és kecske)

Szakmunkás

10.

31 621 03 0010 31 03

Állattenyésztő (sertés)

Szakmunkás

11.

31 621 03 0010 31 04

Állattenyésztő (szarvasmarha)

Szakmunkás

12.

54 621 03 0010 54 02

Állattenyésztő technikus

Technikus

13.

33 621 02 0100 31 01

Aranykalászos gazda

Szakmunkás

14.

55 621 02 0010 55 01

Baromfitenyésztő és baromfitermék-előállító technológus

Felsőfokú szakképesítés

15.

52 621 01 0100 31 01

Bioállat-tartó és tenyésztő

Szakmunkás

16.

52 621 01 0100 31 02

Biomasszaelőállító

Szakmunkás

17.

52 621 01 0100 31 03

Bionövény-termesztő

Szakmunkás

18.

54 541 01 0010 54 01

Bor- és pezsgőgyártó technikus

Technikus

19.

33 621 01 0000 00 00

Borász

Szakmunkás

20.

55 621 01 0010 55 02

Bortechnológus

Felsőfokú szakképesítés

21.

33 622 01 1000 00 00

Dísznövénykertész

Szakmunkás

22.

31 622 01 0010 31 01

Dohánykertész

Szakmunkás

23.

31 623 01 0100 31 01

Erdészeti növényvédő

Szakmunkás

24.

31 623 01 1000 00 00

Erdészeti szakmunkás

Szakmunkás

25.

54 623 01 0000 00 00

Erdésztechnikus

Technikus

26.

55 623 01 0000 00 00

Erdőgazda

Felsőfokú szakképesítés

27.

54 525 02 0010 54 01

Erdőgazdasági gépésztechnikus

Technikus

28.

33 622 01 0100 31 01

Faiskolai termesztő

Szakmunkás

29.

33 621 02 1000 00 00

Gazda

Szakmunkás

30.

55 621 02 0010 55 02

Gyógynövény- és fűszernövénytermesztő
és -feldolgozó

Felsőfokú szakképesítés

31.

31 622 01 0010 31 02

Gyümölcstermesztő

Szakmunkás

32.

31 621 01 0010 31 03

Haszonállat-gondozó

Szakmunkás

33.

54 621 04 0010 54 01

Kertész és növényvédelmi technikus

Technikus

34.

31 521 19 0010 31 03

Kertészeti gépkezelő

Szakmunkás

35.

31 521 01 0010 31 02

Kertészeti gépszerelő, gépjavító

Szakmunkás

36.

31 521 20 0010 31 03

Kertészeti gépüzemeltető, gépkarbantartó

Szakmunkás

37.

31 621 04 0100 31 01

Lóápoló és gondozó

Szakmunkás

38.

31 621 04 0000 00 00

Lótartó és -tenyésztő

Szakmunkás

39.

31 521 19 0010 31 04

Majorgép-kezelő

Szakmunkás

40.

31 621 05 0000 00 00

Méhész

Szakmunkás

41.

31 521 19 0010 31 05

Meliorációs, kert- és parképítőgép kezelő

Szakmunkás

42.

55 621 01 0010 55 04

Ménesgazda

Felsőfokú szakképesítés

43.

31 521 19 0010 31 06

Mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő

Szakmunkás

44.

54 525 02 0010 54 02

Mezőgazdasági gépésztechnikus

Technikus

45.

31 521 01 0010 31 03

Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító

Szakmunkás

46.

55 621 01 0010 55 05

Mezőgazdasági menedzserasszisztens

Felsőfokú szakképesítés

47.

55 621 01 0010 55 06

Mezőgazdasági műszaki menedzserasszisztens

Felsőfokú szakképesítés

48.

31 521 19 0010 31 07

Mezőgazdasági rakodógépkezelő

Szakmunkás

49.

54 621 02 0010 54 02

Mezőgazdasági technikus

Technikus

50.

54 621 02 0100 31 01

Mezőgazdasági vállalkozó

Szakmunkás

51.

33 622 01 0100 31 02

Mikroszaporító

Szakmunkás

52.

33 622 01 0100 31 03

Növényházi dísznövénytermesztő

Szakmunkás

53.

31 521 20 0010 31 04

Növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó

Szakmunkás

54.

54 621 04 0100 31 01

Növénytermesztő

Szakmunkás

55.

54 621 04 0010 54 02

Növénytermesztő és növényvédelmi technikus

Technikus

56.

55 621 02 0010 55 05

Növénytermesztő és növényvédő technológus

Felsőfokú szakképesítés

57.

31 521 19 0010 31 09

Növényvédelmi gépkezelő

Szakmunkás

58.

54 621 04 0100 31 02

Növényvédő és méregraktárkezelő

Szakmunkás

59.

52 621 01 0100 33 01

Ökogazda

Szakmunkás

60.

55 621 02 0010 55 06

Ökológiai gazdálkodó

Felsőfokú szakképesítés

61.

31 521 19 0010 31 10

Önjáró betakarítógép kezelője

Szakmunkás

62.

55 621 02 0010 55 07

Sertéstenyésztő és sertéstermék-előállító technológus

Felsőfokú szakképesítés

63.

33 622 01 0100 31 04

Szabadföldi dísznövénytermesztő

Szakmunkás

64.

31 622 01 0010 31 03

Szőlőtermesztő

Szakmunkás

65.

54 625 01 0100 31 01

Vadász, vadtenyésztő

Szakmunkás

66.

54 625 01 0000 00 00

Vadgazdálkodási technikus

Technikus

67.

55 621 02 0010 55 08

Vadgazdálkodási technológus

Felsőfokú szakképesítés

68.

54 621 04 0100 31 03

Vetőmagtermesztő

Szakmunkás

69.

54 621 02 0010 54 03

Vidékfejlesztési technikus

Technikus

70.

33 621 01 0001 51 01

Vincellér

Technikus

71.

31 622 01 0010 31 04

Zöldségtermesztő

Szakmunkás


9. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet alapján

1.

Szakképesítés azonosító száma

Megnevezése

A képzés szintje

2.

55 621 01

Agrár áruforgalmazó szaktechnikus

Szaktechnikus

3.

35 621 01

Állattartó szakmunkás

Szakmunkás

4.

54 621 01

Állattenyésztő és állategészségügyi technikus

Technikus

5.

35 621 02

Biogazdálkodó

Szakmunkás

6.

55 541 01

Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus

Szaktechnikus

7.

34 622 01

Dísznövénykertész

Szakmunkás

8.

54 623 01

Erdészeti és vadgazdálkodási technikus

Technikus

9.

54 521 02

Erdészeti gépésztechnikus

Technikus

10.

34 623 01

Erdészeti szakmunkás

Szakmunkás

11.

34 621 01

Gazda

Szakmunkás

12.

35 622 01

Gyógy- és fűszernövénytermesztő

Szakmunkás

13.

34 622 02

Kertész

Szakmunkás

14.

55 622 01

Kertészeti szaktechnikus

Szaktechnikus

15.

34 621 02

Lovász

Szakmunkás

16.

34 811 02

Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó

Szakmunkás

17.

34 521 08

Mezőgazdasági gépész

Szakmunkás

18.

54 521 05

Mezőgazdasági gépésztechnikus

Technikus

19.

35 521 02

Mezőgazdasági gépjavító

Szakmunkás

20.

54 621 02

Mezőgazdasági technikus

Technikus

21.

32 621 02

Méhész

Szakmunkás

22.

55 621 02

Növényvédelmi szaktechnikus

Szaktechnikus

23.

34 541 06

Szőlész-borász

Szakmunkás

24.

55 581 04

Vidékfejlesztési szaktechnikus

Szaktechnikus

25.

35 622 02

Zöldség- és gyümölcstermesztő

Szakmunkás

26.

31 621 02

Aranykalászos gazda

Szakmunkás

27.

31 621 01

Állatgondozó

Szakmunkás

28.

31 541 02

Borász

Szakmunkás

29.

31 811 01

Falusi vendéglátó

Szakmunkás

30.

31 541 11

Vincellér

Szakmunkás

10. Elfogadható szakképesítések a szakközépiskolákban és a szakmunkásképző iskolákban oktatható szakokról, illetőleg szakmákról szóló 18/1986. (VIII. 26.) MM rendelet alapján

A

B

C

D

1.

Szakképesítés azonosító száma

Megnevezése

A képzés szintje

2.

1801-1

Juhtenyésztő

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

3.

1801-2

Lótenyésztő

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

4.

1801-3

Sertéstenyésztő

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

5.

1801-4

Szarvasmarha-tenyésztő

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

6.

1804

Méhész

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

7.

1805

Vadász-vadtenyésztő

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

8.

1806

Baromfitenyésztő

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

9.

1807

Állategészségőr

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

10.

1809

Általános állattenyésztő

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

11.

1810

Kisállattenyésztő

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

12.

1701

Dísznövénykertész

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

13.

1705

Kertész

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

14.

1705-1

Szőlő- és gyümölcstermesztő

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

15.

1705-2

Zöldségtermesztő

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

16.

1707

Általános kertész

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

17.

1706

Mezőgazdasági gépész

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

18.

1706-1

Állattartótelepi gépész

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

19.

1706-2

Kertészeti gépész

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

20.

1706-3

Növénytermesztő gépész

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

21.

1913-1

Borász

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

22.

313

Gépszerelő
és -karbantartó

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

23.

313-4

Mezőgazdasági gépszerelő, -karbantartó

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

24.

31-100

Növényvédelmi (technikus)

Technikus

25.

31-300

Mezőgazdasági áruforgalmi (technikus)

Technikus

26.

32-101

Erdészeti (technikus)

Technikus

11. Elfogadható szakképesítések az egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló

A

B

C

D

1.

Szakképesítés azonosító száma

Megnevezése

A képzés szintje

2.

313-4

Gépszerelő és karbantartó (mezőgazdasági gépszerelő)

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

3.

1809

Általános tenyésztő

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

4.

1913-1

Erjedésipari termékgyártó (borász)

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

5.

31-100

Növényvédelmi (technikus)

Technikus

6.

31-300

Mezőgazdasági áruforgalmi (technikus)

Technikus

7.

51-0100

Állattenyésztő és állategészségügyi (technikus)

Technikus

8.

51-0200

Erdész (technikus)

Technikus

9.

51-0300

Kertész (technikus)

Technikus

10.

51-0400

Növénytermesztő és növényvédelmi (technikus)

Technikus

11.

61-0102

Borászati és üdítőipari ágazat (technikus)

Technikus

12.

71-0200

Mezőgazdasági gépész (technikus)

Technikus

5. melléklet a 26/2015. (V. 6.) MvM rendelethez

Mezőgazdasági termeléssel összefüggő felsőfokú képzések

A

B

1.

Végzettségi szint

Agrár képzési területen, az oklevélhez jutás érdekében elvégzett képzés neve

2.

alapfokozat
(baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)

állattenyésztő mérnöki alapképzési szak

 

élelmiszermérnöki alapképzési szak (borászati szakirány)

erdőmérnöki alapképzési szak

gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szak

informatikus és szakigazgatási agrármérnöki alapképzési szak

kertészmérnöki alapképzési szak

környezetgazdálkodási agrármérnöki alapképzési szak

mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki alapképzési szak

mezőgazdasági mérnöki alapképzési szak

mezőgazdasági szakoktató alapképzési szak

növénytermesztő mérnöki alapképzési szak

szőlész-borász mérnöki alapképzési szak

természetvédelmi mérnöki alapképzési szak

vadgazda mérnöki alapképzési szak

3.

mesterfokozat
(magister, master; rövidítve: MSc)

agrármérnöki mesterképzési szak

állatorvosi mesterképzési szak osztatlan, egységes képzés

állattenyésztő mérnöki mesterképzési szak

birtokrendező mérnöki mesterképzési szak

díszkertészeti mérnöki mesterképzési szak

erdőmérnöki mesterképzési szak

erdőmérnöki mesterképzési szak egységes, osztatlan képzés

élelmiszerbiztonsági és -minőségi mesterképzési szak

élelmiszermérnöki mesterképzési szak

gazdasági agrármérnöki mesterképzési szak

kertészmérnöki mesterképzési szak

környezetgazdálkodási agrármérnöki mesterképzési szak

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki mesterképzési szak

növényorvosi mesterképzési szak

növénytermesztő mérnöki mesterképzési szak

takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki mesterképzési szak

tájépítész mérnöki mesterképzési szak

természetvédelmi mérnöki mesterképzési szak

vadgazda mérnöki mesterképzési szak

vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzési szak

4.

Főiskolai

agrármérnök

agrármenedzser főiskolai szintű szak

agrár-szakoktató főiskolai szintű szak

állattenyésztő mérnöki, vagy állattenyésztési, vagy állattenyésztési üzemszervezési, vagy állattenyésztő üzemmérnöki, vagy általános állattenyésztési, vagy baromfi- és egyéb kisállattenyésztő főiskolai szintű szak

élelmiszer-technológus mérnöki, vagy élelmiszer-ipari üzemmérnöki, vagy élelmiszer-technológus üzemmérnöki főiskolai szintű szak (borászati szakirány)

élelmiszeripari mérnök főiskolai szintű szak (borászati szakirány)

gazdasági mérnöki főiskolai szintű szak

kertészmérnöki vagy kertész üzemmérnöki főiskolai szintű szak

környezetgazdálkodási agrármérnöki vagy környezetgazdálkodási agrár üzemmérnöki főiskolai szintű szak

meliorációs mérnöki, vagy meliorációs üzemmérnöki, vagy öntözéses üzemmérnöki főiskolai szintű szak

mezőgazdasági gépészmérnöki vagy mezőgazdasági gépész üzemmérnöki főiskolai szintű szak

mezőgazdasági mérnöki vagy mezőgazdasági üzemmérnöki főiskolai szintű szak

mezőgazdasági szakigazgatási szervező mérnöki főiskolai szintű szak

növénytermesztési mérnöki vagy növénytermesztési üzemmérnöki főiskolai szintű szak

szakoktató (agrár) főiskolai szintű szak

szőlész-borász főiskolai szintű szak

tájgazdálkodási főiskolai szintű szak

tájgazdálkodási mérnök főiskolai szintű szak

természetvédelmi mérnöki főiskolai szintű szak

vadgazda vagy vadgazda mérnöki főiskolai szintű szak

vállalkozó menedzser vagy vállalkozó-menedzser mérnök vagy élelmiszer vállalkozó menedzser főiskolai szintű szak

vidékfejlesztési agrármérnöki főiskolai szintű szak

5.

Egyetemi

agrárkémikus agrármérnöki egyetemi szintű szak

agrármérnöki, vagy mezőgazdasági agrármérnöki, üzemszervező agrármérnöki, vagy vállalatgazdasági agrármérnöki egyetemi szintű szak

alkalmazott zoológus szak

állatorvosi vagy állatorvos-doktori egyetemi szintű szak

élelmiszer minőségbiztosító agrármérnöki egyetemi szintű szak

élelmiszeripari mérnök egyetemi szintű szak (borászati szakirány)

élelmiszermérnöki egyetemi szintű szak (borászati szakirány)

erdőmérnöki egyetemi szintű szak

gazdasági agrármérnöki egyetemi szintű szak

informatikus agrármérnök

kertészmérnöki egyetemi szintű szak

környezetgazdálkodási agrármérnöki vagy környezet- és tájgazdálkodási egyetemi szintű szak

mezőgazdasági gépészmérnöki egyetemi szintű szak

növényorvosi egyetemi szintű szak

vidékfejlesztési agrármérnöki egyetemi szintű szak

6.

Szakirányú továbbképzési szak

agrárközgazdasági

agrár- és vidékfejlesztési szakmérnök

agrárágazati gépüzemeltető szakmérnök

agrármenedzsment

alapszintű nemzetközi mezőgazdasági

baromfi-egészségügy

európai uniós agrárszakértő

gombatermesztési szakmérnök

gombatermesztési szaktanácsadó

gyógynövénytermesztő

gyógynövénytermesztő szakember

gyümölcstermesztési (integrált termesztési)

gyümölcstermesztő

gyümölcstermesztő szakmérnök

integrált gyümölcstermesztési szakmérnök

integrált növénytermesztő

integrált növénytermesztő szakember

juh- és kecskeágazati szakmérnök

kertészeti marketing és logisztikai

környezet- és tájgazdálkodási

környezet- és tájgazdálkodási szakember

környezetgazdálkodási

környezetgazdálkodási-környezetvédelmi

környezetgazdálkodási-környezetvédelmi szaktanácsadó

lótenyésztő

mesterszintű nemzetközi mezőgazdasági

mezőgazdasági környezetgazdálkodási

mezőgazdasági környezetgazdálkodási szakmérnök

mezőgazdasági szaktanácsadó

mezőgazdasági szaktanácsadó szakmérnök

mezőgazdasági vízgazdálkodási

nemzetközi agrárágazati

növénygenetika és növénynemesítés

növénygenetikai és növénynemesítési

növényvédelmi szakmérnök

ökológiai gazdálkodó

ökológiai gazdálkodó szakmérnök

ökológiai növénytermesztő

ökológiai növénytermesztő szakember

sertés-egészségügyi

sertéstenyésztő szakmérnök

szarvasmarha-tenyésztési és tejgazdasági

szarvasmarhatenyésztő szakmérnök

szőlész-borász

szőlő- és borgazdasági szakmérnök

szőlő- és borgazdasági szaktanácsadó

szőlőtermesztő és borász menedzser

szőlőtermesztő és borász szakmérnök

takarmánykeverék-gyártási

takarmányozási és takarmánygazdálkodási

takarmányozási és takarmánygazdálkodási

talajerőgazdálkodás

talajerőgazdálkodás szakmérnök

talajtani

talajtani szakmérnöki

tápanyag-gazdálkodási

vadászati és vadgazdálkodási

vadászati és vadgazdálkodási szaktanácsadó

vadgazdálkodási

vadgazdálkodási szakember

vetőmag-gazdálkodási

vetőmag-gazdálkodási szakmérnöki

vidékfejlesztési

vidékfejlesztési menedzsment és marketing

vidékfejlesztési menedzsment és marketing szakmérnök

vidékfejlesztő menedzser

vidékfejlesztő menedzser szakmérnök

zöldség-gyümölcs termesztési és feldolgozási

zöldséghajtatási

zöldséghajtató és gombatermesztő szakmérnök

6. melléklet a 26/2015. (V. 6.) MvM rendelethez

Kötelezően benyújtandó árajánlat minimális tartalmi elemei:
I. Árajánlat kérő:
1. neve
2. lakhelye vagy székhelye
3. adószáma vagy adóazonosító jele
4. MVH ügyfél-azonosító száma
II. Árajánlat tevő:
1. megnevezése
2. lakhelye vagy székhelye
3. adószáma vagy adóazonosító jele
4. kiadási tétel műszaki adatai
5. kiadási tétel mennyisége
6. kiadási tétel mértékegysége
7. kiadási tétel nettó összege, felszámított általános forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) és a kiadási tétel bruttó összege, vagy
8. ha az árajánlatból megállapítható az áfa, akkor áfa tartalom vagy áfa kulcsa
9. a kiadási tétel pénzneme, amennyiben az forinttól eltérő
10. motorteljesítmény
11. korszerűségi mutató
12. a forgalmazó 3. § (8) – (9) bekezdések szerinti nyilatkozata
13. árajánlat érvényességi ideje
III. az árajánlattevő aláírása
IV. az árajánlat kiállításának dátuma

7. melléklet a 26/2015. (V. 6.) MvM rendelethez18

A rendelet alapján támogatható gépcsoportok
(A felsorolás a gépkatalógusban található gépcsoport azonosító számát és megnevezését tartalmazza)

 

Gépcsoport kód:

Gépcsoport megnevezése:

1.

1111

Kerekes traktorok közül a legfeljebb 75Kw teljesítményű

2.

1122

Hidastraktorok közül a legfeljebb 75Kw teljesítményű

3.

1129

Egyéb különleges traktorok közül a kertészeti célra alkalmas

4.

1212

Kukoricabetakarítók közül a csemegekukorica-betakarítók

5.

1216

Paradicsombetakarítók

6.

1217

Zöldborsó- és zöldbab-betakarítók

7.

1218

Egyéb zöldségbetakarítók

8.

1219

Egyéb szántóföldi betakarítók közül csak a dohánybetakarítók

9.

1291

Gyümölcsbetakarítók

10.

1292

Szőlőbetakarítók

11.

1299

Egyéb betakarítók, kivéve: nád és gyep betakarítók

12.

1912

Forgó rakodók

13.

1914

Targoncák, tereptargoncák

14.

1992

Permetezők

15.

1999

Egyéb magajáró gépek, kivéve: takarmánykeverők, kiosztók

16.

2152

Sorközművel kultivátorok

17.

2153

Ültetvénykultivátorok

18.

2159

Egyéb kultivátorok

19.

2161

Magágykészítők

20.

2171

Középmélylazítók

21.

2172

Mélylazítók

22.

2179

Egyéb kombinált talajlazítók

23.

2181

Simítók

24.

2183

Talajmarók

25.

2184

Ásógépek

26.

2185

Bakhátkészítők, ágyáskészítők, burgonyatöltögetők

27.

2193

Gödörfúrók

28.

2194

Árokásók és - karbantartók

29.

2214

Zöldség- és aprómagvető gépek

30.

2221

Burgonyaültető gépek

31.

2222

Palántázógépek

32.

2223

Csemeteültető gépek

33.

2229

Egyéb ültetőgépek

34.

2293

Fóliafektetők, fólia alagútkészítők, fólia begyűjtők

35.

2311

Permetező-, porozó- és folyékony műtrágya juttató gépek

36.

2321

Műtrágyaszóró gépek

37.

2331

Szilárd szervestrágya-szórók

38.

2441

Burgonyakiszedők

39.

2442

Burgonyafelszedők, kocsirakók

40.

2443

Egymenetes burgonyabetakarítók

41.

2449

Egyéb burgonyabetakarító gépek

42.

2462

Borsó adapterek, vágóasztal-toldatok

43.

2464

Zöldbab- és szárazbab-betakarító gépek, adapterek

44.

2465

Hagymabetakarító gépek

45.

2466

Gyökérzöldség-betakarító gépek

46.

2467

Paradicsom- és egyéb zöldségbetakarító gépek

47.

2469

Mák, tök és egyéb szántóföldi növények speciális betakarítógépei

48.

2491

Gyümölcsbetakarító gépek, rázógépek, gyűjtőernyők

49.

2492

Szőlőbetakarító gépek

50.

2499

Egyéb betakarítógépek

51.

2511

Vontatott és rászerelt rakodógépek

52.

2512

Rakodógépek adapterei, munkaeszközei közül csak a kertészetben használt homlokrakodók, 3 pont villák

53.

2513

Szállítóládák, szállítótartályok, konténerek

54.

2531

Törzstisztítók

55.

2532

Metszők, szőlőcsonkázók, -levéltépők, -kötözők

56.

2533

Mulcsozók, zúzók, sorkaszák

57.

2539

Oszlopnyomók és egyéb szőlő-, gyümölcsápolási gépek

58.

2591

Permetlékeverők, keverőfeltöltők

59.

2611

Két- és többtengelyes fixplatós vontatott járművek, legfeljebb 5 t teherbírásig

60.

2612

Két- és többtengelyes billenő szekrényes vontatott járművek, 5 t teherbírásig

61.

2613

Két- és többtengelyes speciális felépítményű vontatott járművek

62.

2623

Egytengelyes és tandemrendszerű speciális felépítményű vontatott járművek

63.

2699

Egyéb egy- és többtengelyes szállító járművek

64.

3111

Öntözőcsövek, csőhálózatok

65.

3114

Öntözőkonzolok

66.

3115

Csepegtető öntözőberendezések

67.

3121

Csévélhető öntözőgépek és tömlős öntöző-berendezések

68.

3122

Lineár és körforgó öntözőberendezések

69.

3123

Öntöző szivattyúk

70.

3191

Szűrők, víztisztítók

71.

3192

Műtrágya, növényvédőszer- stb. adagolók

72.

3211

Szállítószalagok

73.

3321

Burgonyatisztító, osztályozó és feldolgozó gépek

74.

3322

Zöldség tisztító, osztályozó, feldolgozó és csomagológépek

75.

3323

Gyümölcs tisztító, osztályozó, feldolgozó és csomagológépek

76.

3333

Burgonya, zöldség- és gyümölcsszárítók

77.

3334

Dohányszárítók

78.

3335

Fűszer- és gyógynövényszárítók

79.

3913

Burgonya-, zöldség- és gyümölcstárolók speciális gépei, berendezései

80.

3993

Ködképző gépek

81.

3999

Növénytermesztés egyéb stabil- és kézi gépei, berendezései

82.

5111

Vízszivattyúk, vízellátó rendszerek (hidrofor stb.)

83.

5113

Vízszivattyúk, vízellátó rendszerek (hidrofor stb.) II

84.

5131

Ventilátorok

85.

5132

Zsaluk, kürtők, légbeejtők

86.

5139

Egyéb lég-szabályozó berendezések

87.

2141

Tárcsás boronák

88.

2151

Szántóföldi kultivátorok

89.

1913

Teleszkópos rakodók

8. melléklet a 26/2015. (V. 6.) MvM rendelethez19

1

A rendeletet a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 33. § 73. pontja hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdés 1. pontja a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 99. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § (5) bekezdését a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet 17. § (1) bekezdése iktatta be.

4

A 3. § (2) bekezdés b) pontja a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 100. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

5

A 3. § (6) bekezdése a 35/2015. (VII. 22.) MvM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított, a 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 33. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 4. § (1) bekezdése a 35/2015. (VII. 22.) MvM rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított, a 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 33. § b) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 4. § (6) bekezdése a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet 18. § a) pontja szerint módosított szöveg.

8

Az 5. § (6a) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 99. § (2) bekezdése iktatta be.

9

A 7. § (2) bekezdés b) pontja a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 99. § (3) bekezdésével megállapított, a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet 19. §-a szerint módosított szöveg.

11

A hatálybalépés időpontja 2015. június 10.

13

A hatálybalépés időpontja 2015. július 14.

14

A 12/C. §-t a 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 32. §-a iktatta be.

15

A hatálybalépés időpontja 2015. november 3.

16

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 8. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére