• Tartalom

26/2015. (XII. 9.) ORFK utasítás

26/2015. (XII. 9.) ORFK utasítás

a körzeti megbízotti szabályzatról

2023.05.01.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a körzeti megbízotti szolgálat tervezése, szervezése, ellátása, irányítása, ellenőrzése során követendő szabályok meghatározása, a multikulturális környezetben végrehajtott rendőri feladatokkal, továbbá a kisebbségi önkormányzatokkal történő kapcsolattartási feladatokkal összefüggésben keletkező preventív rendészeti tárgyú tevékenységek megtétele, a közrend és a közbiztonság védelme, a lakosság szubjektív biztonságérzetének alakulása terén végzett munka hatékonyabb végrehajtása érdekében kiadom az alábbi utasítást:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Ezen utasítás hatálya kiterjed:
a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: Rendőrség) központi szervére;
b) a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra (a továbbiakban: ROKK);
c)1 a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra;
d) a rendőrkapitányságokra.

2.2 A körzeti megbízotti szolgálat a Rendőrség közrendvédelmi szolgálati ágának egyik szolgálati formája, amelynek alapvető célja
a) a körzeti megbízotti működési körzetben található településeken a Rendőrség állandó, közvetlen kapcsolatának kialakítása és fenntartása a lakossággal, a települési önkormányzatokkal, a helyi lakossági, civil és gazdálkodó szervezetekkel;
b) a rendőrkapitányság illetékességi – Budapest tekintetében annak – területén a rendőri jelenlét biztosítása;
c) a rendőrkapitányság illetékességi – Budapest tekintetében annak – területén a Rendőrség hatáskörébe tartozó – jogszabályban, valamint közjogi szervezetszabályozó eszközben meghatározott – helyi bűnmegelőzési, bűnüldözési és rendészeti feladatok folyamatos ellátása, a jogsértések megelőzése, felderítése és az azokra történő reagálás.

3. Ezen utasítás alkalmazásában:
a) körzeti megbízotti besorolt település: önálló székhellyel nem rendelkező, körzeti megbízotti működési körzetbe besorolt település;
b) körzeti megbízotti csoport vezetője: az a főtiszti vagy tiszti (csoportvezető), valamint zászlósi (csoportparancsnok) rendfokozati állománycsoportba tartozó rendőr, aki személyi adottságai és kimagasló szakmai tapasztalatai alapján alkalmas a 15. pontban szabályozott körzeti megbízotti csoport, valamint az abba tartozó körzeti megbízottak tevékenységének irányítására;
c) körzeti megbízotti iroda: az a helyiség, ahol a körzeti megbízott ügyfélfogadási és egyéb ügyfeldolgozó tevékenységet folytat, és amely az adott körzeti megbízotti működési körzethez tartozó bármely településen létrehozható;
d) körzeti megbízotti működési körzet: a körzeti megbízottnak a körzeti megbízotti székhely szerinti, valamint a körzeti megbízotti besorolt települések közigazgatási területének, illetve részterületeinek együttese;
e) körzeti megbízotti székhely: a rendőrkapitányság elhelyezési körletének vagy a kihelyezett rendőri szervezeti elem elhelyezési körlete szerinti település közigazgatási területe, továbbá az önálló körzeti megbízotti státusszal rendelkező település, ahonnan a körzeti megbízott szolgálatba indul;
f) körzeti megbízotti tevékenység összehangolásért felelős parancsnok: a körzeti megbízotti tevékenység tervezéséért, szervezéséért, irányításáért, ellenőrzéséért felelős, legalább alosztályvezető-helyettes vagy azzal azonos jogállású vezető;
g) közrendvédelmi szakterületért felelős vezető: a rendőrkapitányságon a közrendvédelmi tevékenység összehangolásáért felelős személy [közrendvédelmi (rendészeti) osztályvezető, osztály jogállású rendőrőrs parancsnoka].

II. FEJEZET
A KINEVEZÉSHEZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI FELTÉTELEK

4. A körzeti megbízott szolgálata a személyes felelősség elvén, magas fokú szakértelmen és helytálláson alapul. A körzeti megbízottal szembeni elvárás a példamutató emberi magatartás, a rendezett magánélet, továbbá az állampolgárokban a Rendőrség iránti bizalom erősítésének, megőrzése elősegítésének képessége, valamint hogy önállóan képes legyen a szakmai munkavégzésre, a közösségi kapcsolattartásra és a hatékony kommunikációra.

5. Körzeti megbízottnak az a rendőr nevezhető ki, aki középiskolai végzettséggel és rendőr-tiszthelyettesi szakképzettséggel, valamint körzeti megbízotti szakképesítéssel rendelkezik, továbbá a rendőri munkában legalább 2 éves tényleges közterületi szakmai gyakorlatot szerzett.

6. A körzeti megbízottként történő kinevezés előtt a jelöltet a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) alapján 6 hónapra átmenetileg meg kell bízni a betöltetlen körzeti megbízotti szolgálati beosztás ellátásával, amelynek során meg kell győződni arról, hogy a jelölt alkalmas a körzeti megbízotti feladatok ellátására.

7. Nem bízható meg körzeti megbízotti feladatokra, valamint nem nevezhető ki körzeti megbízottnak, akivel szemben büntetőeljárás van folyamatban, vagy aki egy fizetési fokozattal való visszavetés, a fizetési fokozatban való előlépés várakozási idejének meghosszabbítása, eggyel alacsonyabb rendfokozatba visszavetés vagy alacsonyabb szolgálati beosztásba helyezés fenyítés hatálya alatt áll.

8. A közrendvédelmi szakterületért felelős vezető a kapitányságvezető jelenlétében a megbízással egy időben átadja a körzeti megbízott szolgálati okmányait, és ismerteti a körzeti megbízotti működési körzet:
a) közbiztonsági helyzetét és az ehhez igazodó rendőri szolgálat sajátosságait;
b) szociális, nemzetiségi, multikulturális összetételét és gazdasági viszonyait;
c) fontosabb létesítményeit;
d) szomszédos településeinek általános helyzetét, a polgárőr egyesületek és az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyt munkáltató szerv működésének jellemzőit tartalmazó okmányokat.

9. A körzeti megbízottat megbízását követően a közrendvédelmi szakterületért felelős vezető a körzeti megbízotti működési körzetéhez tartozó településen bemutatja:
a) az önkormányzat képviselő-testületének;
b) a polgármesternek, a jegyzőnek;
c) a polgárőr egyesületek vezetőinek;
d) az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyt munkáltató szerv vezetőinek.

10. A megbízás eredményes teljesítése és a jogszabályi feltételek fennállása esetén a jelöltet a körzeti megbízotti szolgálati beosztásba ki kell nevezni. Amennyiben a jelölt a megbízása során alkalmatlannak bizonyul a körzeti megbízotti feladatok ellátására, úgy intézkedni kell új jelölt megbízására.

11. A közbiztonság helyi feladatainak eredményes megvalósítása érdekében a körzeti megbízotti működési körzethez tartozó települések önkormányzata képviselő-testületének véleményét előzetesen ki kell kérni a körzeti megbízott kinevezéséről, felmentéséről. Nem kell kikérni a véleményt a fegyelmi eljárás eredményeként alacsonyabb beosztásba helyezés vagy a szolgálati viszony megszüntetése esetén, viszont a felmentés tényéről a körzeti megbízotti működési körzethez tartozó települések önkormányzatának polgármesterét tájékoztatni kell.

12. A körzeti megbízott és a körzeti megbízotti csoport vezetője kinevezésére, felmentésére, áthelyezésére a munkáltatói jogkör gyakorlójának a közrendvédelmi szakterületért felelős vezető terjeszt elő javaslatot.

III. FEJEZET
A SZOLGÁLAT ELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
13.3 A körzeti megbízotti szolgálatot úgy kell szervezni, hogy a körzeti megbízotti működési körzetek lefedjék az érintett vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság illetékességi területén lévő valamennyi települést, Budapest valamennyi kerületét, valamint a Margitszigetet. A közbiztonsági helyzet és a helyi sajátosságok figyelembevételével körzeti megbízotti szolgálat szervezhető a vízirendészeti rendőrkapitányságok, valamint a vasúti rendőrőrsök illetékességi területén is.
14.4 A vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány-helyettese – a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság illetékességi területén található önkormányzatok segítségét is igénybe véve – intézkedik arra, hogy a körzeti megbízotti működési körzetért felelős körzeti megbízott elérhetősége (szolgálati mobiltelefonszám, körzeti megbízotti iroda címe, telefonszáma, e-mail címe, körzeti megbízotti működési körzete, fogadóóra időpontja) folyamatosan naprakész állapotban, valamint a településeken megtartásra kerülő fogadóóra időpontja, helyszíne a lakosság részére megismerhetővé váljon az önkormányzatok hirdetőtábláin, illetve a Rendőrség (www.police.hu) és az önkormányzat honlapján.

15.5 A 2. pont a) alpontjában meghatározott körzeti megbízotti feladatok összehangolása, a szolgálat ellátásának hatékonysága érdekében az egymással határos körzeti megbízotti működési körzetekben szolgálatot teljesítő körzeti megbízottak 4–10 fős szolgálati csoportokba szervezhetők (a továbbiakban: körzeti megbízotti csoport). A maximális létszámot úgy kell meghatározni, hogy ezen utasításban meghatározott feladatok végrehajthatóak legyenek. A körzeti megbízotti csoport tevékenységét – akár több körzeti megbízott közös szolgálatellátásával – úgy kell szervezni, hogy a működési körzetében a rendőri lefedettség az egyes körzeti megbízotti csoportba beosztott körzeti megbízott távolléte esetén is biztosított legyen.

16. A körzeti megbízotti tevékenység összehangolásáért felelős parancsnok:
a) köteles:
aa) folyamatosan értékelni a váratlan, a megszokottól eltérő vagy a közbiztonsági szempontból figyelemre méltó esemény(eke)t, ezek vonatkozásában a szükséges intézkedéseket azonnal megtenni,
ab) a körzeti megbízotti működési körzetre vonatkozó bűnügyi, közrendvédelmi, határrendészeti, elemző-értékelő tevékenységet havonta elvégezni a körzeti megbízottak leterheltségének, intézkedési mutatóinak figyelembevételével,
ac) a körzeti megbízottak (csoportok) tevékenységét összehangolni,
ad) a körzeti megbízottak (csoportok) szolgálatát tervezni, szervezni,
ae) a körzeti megbízottak (csoportok) munkájának értékelésénél jelen lenni,
af) az elemzések eredményét az eligazítások alkalmával ismertetni;
ag)6 a rendőrkapitányság illetékességi területén a közterületi jelenlét folyamatos biztosítása érdekében a körzeti megbízotti szolgálatot a járőrszolgálattal összehangoltan szervezni;
b) felelős:
ba) az előírt szolgálati okmányvezetés elektronikus felületen történő naprakész vezetésének ellenőrzéséért,
bb) a távol lévő körzeti megbízott helyettesítésének megszervezéséért,
bc) a körzeti megbízottak összehangolt munkájának megszervezéséért,
bd) a felszerelések meglétének, karbantartottságának, azok rendeltetésszerű használatának ellenőrzéséért,
be) a körzeti megbízottak által igénybe vett szolgálati állatokkal kapcsolatos teendők ellenőrzéséért.
17.7 A betöltetlen körzeti megbízotti státuszok feltöltését és a betöltetlen beosztásnak a Magyar Rendőrségi Intranetes Portálon (http://intra.police.hu) történő meghirdetését a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány-helyettese az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) Kommunikációs Szolgálatánál kezdeményezi. Az állományilletékes parancsnok a körzeti megbízotti státuszok teljes feltöltöttsége érdekében köteles megtenni a szükséges intézkedéseket.

18. Amíg a be nem töltött státusz feltöltésére nincs lehetőség, a rendőrkapitányság körzeti megbízotti állományából kijelölt körzeti megbízott eredeti beosztása mellett megbízással látja el a feladatokat azokban a körzeti megbízotti működési körzetekben, ahol nem teljesít körzeti megbízott szolgálatot. Erre a feladatra a 6. pont szerinti jelölt nem bízható meg.
19.8 A kapitányságvezető javaslata alapján körzeti megbízotti működési körzet területének meghatározására, a körzeti megbízotti székhely kijelölésére, valamint a körzeti megbízotti csoport létrehozásának és megszüntetésének kezdeményezésére a vármegyei (fővárosi) rendőrfőkapitány jogosult. A körzeti megbízotti működési körzet és a körzeti megbízotti székhely kijelöléséről, annak megszüntetéséről, áthelyezéséről, valamint ezeknek a Rendőrség honlapjára és az ORFK elektronikus nyilvántartó felületén történő felvezetésére a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány-helyettese intézkedik.
20.9 A vármegyei (fővárosi) rendőrfőkapitányok intézkedésben jelölik ki illetékességi területükön a körzeti megbízotti működési körzeteket és a körzeti megbízotti székhelyeket.

21.10 A körzeti megbízott a rendőrkapitányság illetékességi területéről eseti jelleggel:
a) a személyi állomány értesítése (riadó elrendelése) esetén;
b) fokozott ellenőrzés elrendelése esetén;
c) különleges jogrend alkalmával;
d) különösen indokolt, késedelmet nem tűrő rendőri intézkedés (az élet, testi épség, vagyonbiztonság veszélyeztetése) esetén;
e) csapatszolgálati tevékenység végrehajtása esetén
f)11 kísérőőri feladat ellátása esetén;
g)12 szolgálatparancsnoki feladat ellátása esetén
vonható el.

22.13

23. A körzeti megbízott a körzeti megbízotti működési körzetében szervezett, a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó vagy választással összefüggő rendezvényre rendbiztosként nem jelölhető ki.

24.14 A körzeti megbízott szolgálatba járőrrel együtt is beosztható, mely során a parancsnokként kijelölt rendőr a körzeti megbízott.

25. A körzeti megbízott olyan feladattal nem bízható meg, amely az eredeti alaptevékenység ellátásától elvonja, így nem osztható be, illetve nem vehető igénybe:
a)15 fogdaőri szolgálatba;
b) objektumőri szolgálatba;
c) ügyeleti szolgálati formában történő szolgálatteljesítésre;
d)16
e) balesethelyszínelői feladatokra;
f) igazgatásrendészeti feladatokra;
g) ideiglenes megelőző távoltartást elrendelő határozat, bűnügyi, szabálysértési őrizetbe vételi határozat elkészítésére, kihirdetésére, kézbesítésére;
h)17 a lakáshoz, egyéb helyiséghez, intézményhez vagy ahhoz tartozó bekerített helyhez kötött bűnügyi felügyelet (a továbbiakban: lakáshoz kötött bűnügyi felügyelet) alatt álló terhelt őrzésére;
i) futár-, egyéb szállítási, beszerzési feladatokra.

26. A körzeti megbízott ideiglenes csapatszolgálati századba beosztható, illetve bűnügyi vizsgálói tevékenységre történő szolgálatteljesítésre ideiglenesen átrendelhető.

27. A körzeti megbízott távolléte esetén a körzeti megbízotti működési körzetében lévő településen a rendőri jelenlétet a rendőrkapitányság körzeti megbízotti állományából elsősorban azonos körzeti megbízotti csoportból kijelölt körzeti megbízottal vagy járőrszolgálattal kell biztosítani, amelynek összehangolása a közrendvédelmi szakterületért felelős vezető feladata.

28. A szolgálat megkezdésekor a körzeti megbízott – a körzeti megbízotti székhelytől függően – személyesen vagy távbeszélőn köteles jelentkezni a szolgálatirányító tisztnél vagy a szolgálatparancsnoknál, aki az előre meghatározott feladatokon kívül a körzeti megbízottat tájékoztatja az aktuális eseményekről.
29.18 A körzeti megbízotti tevékenység összehangolásáért felelős parancsnok a Robotzsaru Neo integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszerbe (a továbbiakban: Robotzsaru Neo rendszer) az előre meghatározott feladatokat felvezeti, amelyet a körzeti megbízott tudomásul vesz.
30.19 A körzeti megbízott a szolgálata megkezdésekor a Robotzsaru Neo rendszer „Körzeti Megbízotti” modul „Szolgálati Napló” menüpontjában rögzíteni köteles az adott napra tervezett feladatait. A körzeti megbízott az adott napra tervezett feladatok egy nyomtatott vagy elektronikus példányát köteles magánál tartani és az ellenőrzésre jogosult részére átadni vagy bemutatni.
31.20 A szolgálat befejezésekor a körzeti megbízott – személyesen vagy távbeszélőn – jelenti a szolgálatirányító tisztnek vagy a szolgálatparancsnoknak a részére meghatározott tevékenységek végrehajtását, majd a szolgálata alatt történt eseményekről és a végrehajtott feladatokról a Robotzsaru Neo rendszerben beszámol, amit a közrendvédelmi szakterületért felelős vezető vagy a körzeti megbízotti tevékenység összehangolásáért felelős parancsnok legkésőbb a következő munkanapján hitelesít.
32.21 A körzeti megbízott szolgálatának és végzett munkájának nyilvántartása érdekében a Robotzsaru Neo rendszerben szolgálatonként az alábbiakban meghatározott adatokat tölti fel:
a) a szolgálati idejét, helyét;
b) a közös szolgálatellátást kivel folytatta (név, rendfokozat, beosztási hely);
c) a végzett munkát, tevékenységet, a végzett munka rövid leírását;
d) a szolgálatban igénybe vett gépjármű hatósági jelzését, a kilométeróra állását, a teljesített kilométert;
e) a közterületen töltött idejét;
f) a szolgálatellátása során az önállóan kezdeményezett vagy hatáskörébe utalt, valamint a támogatásával végrehajtott feladatokat;
g) a szolgálati állat adatait, annak alkalmazását;
h) a közterületi ellenőrzést;
i) a bűnügyi feldolgozó munkát;
j)22 a 21. pontban szereplő elvonás idejét, okát, az engedélyt/utasítást adó parancsnok nevét, rendfokozatát, beosztását;
k) az értekezletet;
l) a fogadóórát, a megjelent személyek létszámát és az általuk felvetett problémákat;
m) az oktatást;
n) a szolgálati ideje alatt az ellenőrzését végrehajtó személy nevét, rendfokozatát, beosztását, nyílt parancsának számát, az ellenőrzés helyét, idejét és megállapításait.
33.23 A Robotzsaru Neo rendszer tartós üzemképtelensége esetén a 29–32. pontban foglaltakat a Robotzsaru Neo rendszer üzemképességének helyreállását követően, legkésőbb a következő szolgálati napon kell végrehajtani, amely esetben a következő szolgálati napon történő végrehajtás tényét is rögzíteni kell .

34. A körzeti megbízott közösen láthat el szolgálatot a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjaival, a rendőrkapitányság illetékességi területén székhellyel rendelkező polgárőr egyesületek tagjaival, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyekkel.

35. A körzeti megbízott éjszakai szolgálatteljesítésre egyedül nem osztható be.

IV. FEJEZET
A KÖRZETI MEGBÍZOTTI SZOLGÁLAT TERVEZÉSE, SZERVEZÉSE

36. A körzeti megbízott szolgálatát a körzeti megbízotti tevékenység összehangolásáért felelős parancsnok tervezi és szervezi meg a Robotzsaru Neo rendszer Szolgálatvezénylésében (Jelenléti ív).

37. A körzeti megbízotti tevékenység összehangolásáért felelős parancsnok a körzeti megbízott szolgálatát úgy tervezi, hogy a körzeti megbízott a szolgálatteljesítési idejének legalább 70%-ában közterületi tevékenységet lásson el. A körzeti megbízotti szolgálati forma közterületi tevékenység idejébe be kell számítani:
a) a határrendészeti, igazgatásrendészeti, idegenrendészeti, közrendvédelmi és közlekedésrendészeti egységes rendészeti statisztikai rendszer által kalkulált ténylegesen közterületi szolgálatban teljesített időt;
b) a tényleges közterületi szolgálat fogalomkörébe nem tartozó közterületen töltött időt (így különösen helyszínbiztosítás, csapatszolgálati tevékenység, rendezvény-, szállás-, útvonal-, programhely biztosítás, elővezetés);
c) a lakcímkutatások és -megállapítások, a nyílt rendőri információk, a rendészeti feladatainak ellátásával kapcsolatos környezettanulmányok, valamint a nyomozások és a bűnügyi megkeresések feldolgozásával kapcsolatos helyszíni ellenőrzések és intézkedések idejét;
d)24 a lakáshoz kötött bűnügyi felügyelet kényszerintézkedéssel érintett terhelt ellenőrzésének idejét;
e) a helyszíni társadalmi kapcsolattartásra felhasznált időt;
f) a bűn- és baleset-megelőzési előadások megtartásának idejét.
38.25 A körzeti megbízott szolgálatát – a mindenkori bűnügyi, köz- és közlekedésbiztonsági, valamint határrendészeti helyzet figyelembevételével – vezényléses, vagy ha a szolgálati feladatok jellege indokolja, tömbösített szolgálati időrendszerben kell előtervezni.

39. A körzeti megbízott szolgálati idejébe be kell számítani:
a) az önkormányzatok, a civil szervezetek ülésein, értekezletein, konzultációs fórumon hivatali minőségben történő részvételt;
b) az irányító rendőri szerv által elrendelt oktatáson, lövészeten, továbbképzésen, vizsgán, szemlén töltött időt;
c) a szolgálati járműve, illetve szolgálati célra szerződés alapján igénybe vett saját járműve karbantartására szolgálatonként naponta 30 percet;
d) a szolgálat ellátásával összefüggésben a bíróság vagy más hatóság előtti megjelenést, amennyiben a rendőrt idézték;
e) a bűnmegelőzést szolgáló információk ismertetésére vagy más hasonló tartalommal megrendezésre kerülő rendezvényen szolgálati érdekből eltöltött időt;
f) a szolgálati állat gondozására, képzésére fordított időt.

40. A szolgálat tervezésénél az előzőeken túlmenően figyelemmel kell lenni:
a) az előre tervezhető lövészetek, oktatások, értekezletek, bűnmegelőzési és közbiztonsági bizottság üléseinek időpontjaira, valamint
b) az előre tervezhető rendezvényekre.

41. A körzeti megbízott havonta egy alkalommal fogadóórát tart, amit elsősorban a körzeti megbízotti irodában kell megtartani.

42. A körzeti megbízott akadályoztatása esetén a fogadóórát – még ugyanazon hónapban – új időpontban kell megtartani. Ügyfél hiányában a körzeti megbízott ügyfeldolgozó feladatait végezheti.

43. A fogadóóra időpontját lehetőség szerint a körzeti megbízotti besorolt település polgármesterének fogadónapjához kell igazítani. Több körzeti megbízotti besorolt település esetén a körzeti megbízott dönt arról, hogy melyik település polgármesterének fogadónapjához igazítja a fogadóórát.

V. FEJEZET
A KÖRZETI MEGBÍZOTT FELADATAI

1. Általános feladatok

44.26 A körzeti megbízott a 2. pont a) alpontjában meghatározott feladatait elsősorban a részére meghatározott működési körzetben látja el. A körzeti megbízott a 2. pont b)–c) alpontjában meghatározott feladatokat – a 25. pont rendelkezéseire tekintettel – a rendőrkapitányság illetékességi – Budapest tekintetében annak – területén hajtja végre a Járőr- és Őrszolgálati Szabályzatról szóló ORFK utasítás alapján.

45. A körzeti megbízott köteles megismerni a körzeti megbízotti működési körzetében:
a) a lakosság hagyományait, a lakosság tagjainak egymáshoz való viszonyát, a lakosság életviszonyait befolyásoló tényezőket;
b) a környezeti és természeti sajátosságokat;
c) a gazdasági helyzetet, a jelentősebb értéket képviselő létesítményeket, intézményeket, idegenforgalmi sajátosságokat, különösen az ipar, a mezőgazdaság, a sport, a kultúra, a közlekedés és a pénzpiac területén;
d) a kommunális, egészségügyi és szociális ellátottság helyzetét, a fejlesztésekre vonatkozó elképzeléseket, lehetőségeket;
e) a jellemző bűncselekmények elkövetési magatartásait, az elkövetést elősegítő okok alapján az áldozattá, sértetté válás megelőzésének lehetőségeit;
f) az új, korszerű vagyon- és személyvédelmi eszközöket, azok alkalmazási lehetőségeit;
g) a jellemző szabálysértéseket és a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegéseket, továbbá az ezekre jellemzően kiszabott jogkövetkezményeket;
h) a közúti (vasúti, vízi) közlekedés helyzetét, a bekövetkezett balesetek leggyakoribb okait, a megelőzés lehetőségeit;
i) a gyermekek, fiatalkorúak és időskorúak védelmének feladatait;
j) a vizek veszélyeit;
k) a környezet és természet megóvásának aktuális feladatait.

46. A körzeti megbízott elemző-értékelő tevékenysége során, az éves beszámolójához igazítva évente írásban értékeli a körzeti megbízotti működési körzetének:
a) a közbiztonsági helyzetét;
b) az ismertté vált bűncselekmények számának, jellegének alakulását (elkövetési hely, idő, módszer, gyakoriság, elősegítő okok, megelőzhetőség);
c) a közlekedésbiztonság helyzetét, a balesetek számának alakulását;
d) a szabálysértések alakulásának jellemzőit, intézkedéseinek hatékonyságát;
e) a gyermek- és ifjúságvédelmi helyzet, valamint az „Iskola Rendőre” programok alakulását;
f) a schengeni külső határon a határ- és idegenrendészeti helyzetét;
g) a polgárőr egyesületekkel és az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyekkel való együttműködés helyzetét;
h) az állampolgári bejelentések alapján tudomására jutott információkat.

47. A körzeti megbízott az életre, testi épségre, egészségre, környezetre, természetre veszélyt jelentő körülmény észlelése vagy tudomására jutása esetén – a szolgálati út betartásával – a hatáskörrel rendelkező szervnél, személynél intézkedést kezdeményez, valamint írásban észrevételt tesz a bűncselekményeket kiváltó körülményekről.

48. A körzeti megbízott köteles a részére szignált megkeresések teljesítésére és az általa végrehajtott nyomozati cselekmények végrehajtására.

49. A körzeti megbízott meghívás esetén egyenruhában vesz részt minden olyan rendezvényen (falugyűlés, képviselő-testületi ülés, lakossági fórum), amely a lakossághoz, az önkormányzathoz fűződő törvényes kapcsolatát erősítheti, azonban ha a meghívást nem szolgálati úton kapta, azt köteles előzetesen – engedélyezés céljából – jelenteni a közrendvédelmi szakterületért felelős vezető felé.

2. Rendészeti feladatok

50.27 Amennyiben ez a működési körzetének közbiztonsági helyzetére nem jár hátránnyal, és a 2. pont a) alpontjában foglalt feladatok ellátását nem veszélyezteti, a körzeti megbízott rendszeresen ellenőrzi a rendőrkapitányság illetékességi területén található, bűnügyi és rendészeti szempontból releváns helyeket, területeket.

51. A körzeti megbízott figyelemmel kíséri a kulturális, sport- és egyéb rendezvényeket, felügyeleti szolgálat ellátásával biztosítja azokat, jelentősebb rendezvények esetén részt vesz a biztosítási feladatokban.

52. A körzeti megbízott az utasításban meghatározott feladatainak ellátása során különös figyelmet köteles fordítani az adott településen lakó vagy rendszeresen ott tartózkodó, multikulturális környezetben élő közösségekre. A körzeti megbízott figyelemmel kíséri a multikulturális környezetben élő közösségek életviszonyait, valamint az azt befolyásoló tényezők, illetve a multikulturális környezetben élő közösségek egymáshoz, illetve a többségi társadalomhoz való viszonyának alakulását.

53. A kulturális eltérésekből fakadó feszültségek hatékony és rugalmas kezelése érdekében a körzeti megbízottak törekednek az olyan személyekkel való kapcsolatfelvételre és segítségük igénybevételére, akik a multikulturális környezetben élő közösség vagy annak döntő többsége általi elfogadottságuk, valamint életvitelük, ismertségük, ismereteik és tapasztalataik alapján alkalmasak lehetnek a közösség képviseletére. Ezen személyek elérhetőségét a körzeti megbízottak továbbítják a helyi kisebbségi összekötő részére.

54. A körzeti megbízott kiemelt közlekedésbiztonsági feladata a közlekedésre vonatkozó szabályok betartatása, a közlekedők ellenőrzése és tájékoztatása.

55. A körzeti megbízott a közúti közlekedéssel összefüggésben:
a) figyelemmel kíséri a közlekedést segítő létesítmények, jelzések, jelzőberendezések, jelzőtáblák és útburkolati jelek állapotát, a közúti közlekedést hátrányosan befolyásoló, egymásnak ellentmondó jelzőtáblák észlelése esetén kezdeményezi a szükséges intézkedéseket;
b) a közúti közlekedési baleset résztvevőinek segítséget nyújt, szükség szerint orvost, mentőt hív, szemlebizottság helyszínre történő irányítására a tevékenységirányítási központ ügyeletesénél intézkedést kezdeményez, elősegíti a jármű mentését, hatáskörébe nem tartozó baleset helyszínén gondoskodik a helyszín biztosításáról;
c)28 amennyiben a közlekedés biztonsága megkívánja, az iskolák előtt az érkezési és a távozási időszakban elősegíti a gyalogosok, különösen a gyerekek úttesten történő balesetmentes átkelését;
d) a közúti forgalom akadályoztatása, torlódása esetén intézkedik a közlekedés folyamatosságának biztosítására.

56.29 A körzeti megbízott a rendőrkapitányság illetékességi területének jellegétől függően ellátja az alábbi speciális közlekedésrendészeti feladatokat:
a) a vasútbiztonsági feladatok:
aa) a vasúti közlekedésre vonatkozó rendelkezések, biztonsági előírások, az ebből adódó rendőri feladatok megismerése,
ab) szoros együttműködés kialakítása a körzeti megbízotti működési körzetben levő vasúti létesítmények dolgozóival, a munkájuk segítése, tőlük segítség kérése,
ac) a közforgalom számára nyitva álló vasúti létesítmények területén az általános bűnmegelőzési és közrendvédelmi feladatok ellátása,
ad) a közúti-vasúti kereszteződések biztonságának fenntartása és fokozott felügyelete;
b) a vízirendészeti feladatok:
ba)30 a folyók, tavak és egyéb szabad vizek sajátosságainak, az azokon történő vízi közlekedésre, halászatra, horgászatra, fürdőzésre, jégen tartózkodásra vonatkozó szabályok megismerése, a szabályok betartásának folyamatos ellenőrzése,
bb) a szabad vizekkel kapcsolatos természetvédelmi vonatkozású szabályok megismerése és azok betartásának ellenőrzése,
bc) a vízi rendezvények biztosításában történő részvétel.

57.31 A körzeti megbízott a schengeni külső és schengeni belső határon, valamint a mélységi ellenőrzések során ellátja az alábbi határrendészeti feladatokat:
a) az illegális migráció szempontjából gyanús személyeket, csoportokat igazoltatja, a gyanús gépjárműveket ellenőrzi;
b) részt vesz a tiltott határátlépéssel vagy annak kísérletével, embercsempészettel vagy más, államhatárhoz kapcsolódó szabálysértésekkel és bűncselekményekkel gyanúsítható személyek felkutatásában;
c) információt gyűjt az illegális migrációval kapcsolatos jogsértésekre vonatkozóan.

58. A körzeti megbízott közreműködik a külföldiek ellenőrzésében, felderíti a tartózkodásra jogosító engedéllyel nem rendelkező – különösen az engedély nélküli munkavállalást és jövedelemszerző tevékenységet folytató – külföldieket, és szükség esetén jelzéssel él a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság felé.

59. A körzeti megbízottnak ismernie kell a külföldiek magyarországi tartózkodásával kapcsolatos legfontosabb – a lakosságot is közvetlenül érintő – szabályokat.

60.32 A körzeti megbízott figyelemmel kíséri – és külön utasításra ellenőrzi – a körzeti megbízotti működési körzetében lakó, tartózkodó pártfogó felügyelet alatt, illetve területhez, lakáshoz kötött bűnügyi felügyelet alatt álló és a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazott ideiglenes megelőző és megelőző távoltartásra kötelezett személyek részére meghatározott korlátozások betartását.

61. A körzeti megbízott ellátja a családon belüli erőszak kezelésével és a kiskorúak védelmével kapcsolatos közjogi szervezetszabályozó eszköz rendelkezései alapján rá háruló feladatait.

62. A körzeti megbízott a körzeti megbízotti működési körzetében:
a) elvégzi a lakcímkutatásokat és lakcím-megállapításokat;
b) elkészíti a nyílt rendőri információkat tartalmazó jelentést;
c) elkészíti a rendészeti feladatainak ellátásával kapcsolatos környezettanulmányokat;
d) foganatosítja az elővezetéseket;
e) elvégzi a részére szignált egyéb eljárási cselekmények végrehajtását célzó tevékenységeket, valamint ellátja az azok teljesítésével összefüggő jelentéskészítési és egyéb adminisztrációs feladatokat.

63. A körzeti megbízott részt vehet a szabálysértési előkészítő eljárásban. Ennek keretében a kapitányságvezető megbízásából az ismeretlen személy által elkövetett, elzárással is büntethető szabálysértési ügyekben eljárási cselekményeket végezhet.

3. Bűnügyi feladatok

64. A közrendvédelmi szakterületért felelős vezető és a körzeti megbízotti tevékenység összehangolásért felelős parancsnok legalább heti egy alkalommal részt vesz a bűnügyi szolgálati ág tagjai részére tartott eligazításon. A bűnügyi szolgálati ág tagjai és a körzeti megbízott információátadással, illetve a közös munkában való részvétellel segítik egymás munkáját.

65. A körzeti megbízott intézkedik a bűncselekményeket kiváltó okok és körülmények felderítésére, azok megszüntetésére, a nyugodt és kiegyensúlyozott közösségi viszonyok fenntartására.

66. A körzeti megbízott a körzeti megbízotti működési körzetében elkövetett bűncselekmény felderítése és bizonyítása érdekében a bűnügyi szolgálat ág felügyelete és szakirányítása mellett:
a) a nyomozó hatóság tagjaként – a kapitányságvezető kijelölése alapján – önállóan nyomozati tevékenységet végezhet a rendőrkapitányság hatáskörébe tartozó olyan bűncselekmények esetében, amelyekre a Büntető Törvénykönyv (a továbbiakban: Btk.) három évet meg nem haladó szabadságvesztés büntetés kiszabását rendeli, és a bűncselekménnyel okozott kár értéke nem haladja meg a Btk. szerinti kisebb érték összegét;
b) a három évet meg nem haladó szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekmények esetében bűnügyi megkereséseket teljesíthet;
c) a hatáskörébe nem tartozó bűncselekmények esetén – a kapitányságvezető utasítására – halaszthatatlan nyomozati cselekményeket foganatosíthat, adatgyűjtést végezhet;
d)33 eseti adatközlőtől származó információk továbbításával segíti a bűncselekmény, valamint az elkövető felderítését.

67. A körzeti megbízott a nyomozó hatóság tagjaként nem folytathat nyomozást:
a) ha a bűncselekmény nem a körzeti megbízotti működési körzetében történt, kivéve ha helyettesítésre kerül sor, a helyettesítés végéig;
b) olyan esetben, amikor a büntetőeljárásról szóló törvény értelmében az eljárás során védő vagy tolmács részvétele kötelező;
c)34 a gyanúsított kihallgatását követően.

68. A körzeti megbízott a körözési munka szabályai szerint:
a) a Hermon Körözési Nyilvántartási Rendszer, valamint a Robotzsaru Neo rendszer használatával figyelemmel kíséri a személy- és dologkörözések, valamint az ismeretlen holttest és holttestrészek körözésének nyilvántartásait;
b) a körzeti megbízotti működési körzetében a körözési előadóval szorosan együttműködve megszervezi a körözött személyek és dolgok felkutatását, a szükséges intézkedéseket megteszi.

69. A körzeti megbízott a körzeti megbízotti működési körzetében bűnmegelőzési tevékenységet végez, amely során folyamatos munkakapcsolatot tart a rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadójával vagy koordinátorával, valamint a társadalmi bűnmegelőzés helyi szereplőivel.

70. A körzeti megbízott a bűnmegelőzési feladatai keretében a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi területen:
a) részt vesz a gyermek- és fiatalkorúak védelmére vonatkozó jogszabályok végrehajtásában – figyelemmel a hozzátartozók közötti erőszak során elrendelhető távoltartás, valamint családon belüli erőszak alakulására –, valamint együttműködik a szülőkkel, a gyámhatósággal, a gyermekjóléti szolgálattal, a nevelőintézetekkel, a lakásotthon hálózattal, az iskolákkal és a kollégiumokkal, a családsegítő központokkal;
b) segít felkutatni a veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúakat, az eltűnt vagy intézetből megszökött vagy szülői felügyelet alól magukat kivont gyermekeket;
c) figyelemmel kíséri a fiatalok deviáns csoportjait, intézkedéseket tesz a jogsértések megelőzésére;
d) közreműködik a bűnmegelőzést szolgáló információk terjesztésében, részt vesz a Rendőrség ifjúságvédelmi iskolai programjainak, így különösen az „Iskola Rendőre”, a DADA, az ELLEN-SZER és az „Ovizsaru” bűnmegelőzési program megismertetésében.

VI. FEJEZET
NYILVÁNTARTÁSOK, ÜGYVITEL

71. A körzeti megbízott teljesített szolgálatának és végzett munkájának nyilvántartását a Robotzsaru Neo rendszerben minden szolgálati napján a körzeti megbízott köteles vezetni.

72. A körzeti megbízottnak az alábbi okmányokat együtt kell kezelni, és szolgálata ellátása során magánál kell tartania:
a) a körzeti megbízott működési körzetének a Robotzsaru Neo rendszerben elkészített leírását;
b)35 a szolgálat megkezdésekor a Robotzsaru Neo rendszer „Körzeti Megbízotti” modul „Szolgálati Napló” menüpontban elkészített és hitelesített, az adott szolgálatra tervezett feladatait tartalmazó irat nyomtatott vagy elektronikus példányát;
c) körzeti megbízotti csoport létrehozása esetén, a csoport körzeti megbízotti működési körzetének leírását a csoportba besorolt körzeti megbízotti működési körzetek elkülönítésével.

73. A 72. pont a) és c) alpontjában felsorolt okmányokat a közrendvédelmi szakterületért felelős vezető szükség esetén, de legalább évente dokumentált módon felülvizsgálja és aktualizálja. A közrendvédelmi szakterületért felelős vezető a felülvizsgálat tényét a Robotzsaru Neo rendszerben rögzíti.

74. A körzeti megbízotti működési körzet leírásnak tartalmaznia kell:
a) a körzeti megbízotti működési körzet területének nagyságát (négyzetkilométerben, folyamkilométerben);
b) a körzeti megbízotti működési körzet határait;
c) a települések számát, lélekszámát;
d) a közút-, víziút- és vasúthálózat hosszát, minőségét, forgalmi viszonyait, a közlekedési csomópontokat;
e) az állam működése, a lakosság ellátása szempontjából kiemelt jelentőségű objektumokat;
f) a veszélyes anyagok tárolásának, szállításának helyeit, főbb útvonalait, egyéb veszélyforrásokat;
g) az idegenforgalom szempontjából érintett területeket;
h) a közbiztonsági (a közrend, a közlekedés biztonsága), a bűnügyi és – a schengeni külső határral rendelkező körzeti megbízotti működési körzet esetében – a határbiztonsági helyzet általános értékelését;
i) a közrend, közbiztonság szempontjából legjelentősebb területeket, helyeket, objektumokat;
j) a közbiztonság védelme, fenntartása érdekében működő más rendvédelmi és egyéb szervezeteket, azok székhelyét, fő tevékenységét;
k) mellékletként a körzeti megbízott működési körzetének térképét.

75. A körzeti megbízotti működési körzet térképe tartalmazza:
a) a körzeti megbízotti székhelyét, a körzeti megbízotti működési körzetének határát, illetőleg az ahhoz tartozó település térképét-vázlatát, a turisztikai szempontból vagy egyébként kiemelt területeken a településhez tartozó területek Robotzsaru Neo rendszerben elkészített térképét;
b) a körzeti megbízotti működési körzetén belüli közigazgatási határokat;
c) amennyiben a körzeti megbízotti működési körzetén megtalálható, a gépkocsizó és a gyalogos járőrkörzeteket, a mozgóőr körzeteket;
d) a rendőr által, illetőleg fegyveres szolgálattal őrzött objektumokat;
e) a körzeti megbízotti működési körzet egészének vagy egy részének zárására előre kijelölt záró szolgálati helyeket (EÁP pontokat).

VII. FEJEZET
FEGYVERZET, FELSZERELÉS

76. A körzeti megbízottat el kell látni a szolgálat ellátásához szükséges fegyverzeti és felszerelési tárgyakkal, technikai és kommunikációs eszközökkel, amelyeket az 1. mellékletben szereplő teljességi jegyzék tartalmaz. A szakmai indokok megállapíthatósága esetén a jegyzékben nem szerepeltetett eszköz is kiadható.
77.36 Valamennyi körzeti megbízottat, körzeti megbízotti csoport esetén a körzeti megbízotti csoportot el kell látni a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság által biztosított szolgálati mobiltelefonnal és szolgálati gépjárművel.

78. A körzeti megbízott (csoport) feladatainak ellátásához motorkerékpár, segéd-motorkerékpár, kerékpár és önkéntes vállalás alapján szolgálati állat (kutya, ló) biztosítható, amelyek tartására és alkalmazására külön szabályok vonatkoznak.

VIII. FEJEZET
A KÖRZETI MEGBÍZOTTI TEVÉKENYSÉG SZAKIRÁNYÍTÁSA, ELLENŐRZÉSE

4. Szakirányítási feladatok

79. A körzeti megbízotti szolgálat országos szintű szakmai irányítását, felügyeletét a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes az ORFK Rendészeti Főigazgatóság (a továbbiakban: ORFK RFI) Közrendvédelmi Főosztály (a továbbiakban: ORFK RFI KVFO) útján gyakorolja.

80. Az ORFK RFI KVFO vezetője évente egy alkalommal országos körzeti megbízotti konferenciát szervez.
81.37 A területi szintű szakirányítás feladatait a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány-helyettese a vármegyei közrendvédelmi osztályvezető, a Budapesti Rendőr-főkapitányság vonatkozásában a Rendészeti Szervek Rendészeti Koordinációs Osztály vezetője útján látja el.

82. A 81. pontban megjelölt osztályvezetők negyedévente kötelesek koordinációs értekezletet tartani, amelyen beszámoltatják a közrendvédelmi szakterületért felelős vezetőket a feladatok teljesítéséről, valamint értékelik a körzeti megbízotti tevékenységet, a létszámviszonyok alakulását, és meghatározzák a következő negyedévre előre tervezhető tevékenységek végrehajtásának legfontosabb jellemzőit. Az értekezletről emlékeztetőt kell készíteni.

83. A körzeti megbízotti tevékenység közvetlen szakmai irányítását a kapitányságvezető a közrendvédelmi szakterületért felelős vezető útján végzi.

84. A körzeti megbízott legalább havonta egy alkalommal személyesen köteles jelentkezni a közrendvédelmi szakterületért felelős vezetőnél vagy a körzeti megbízotti tevékenység összehangolásért felelős parancsnoknál, ahol szóban – erre vonatkozó külön utasítás alapján írásban – beszámol az elmúlt időszakban végzett tevékenységéről, illetve javaslatokat tehet a feladatellátását hatékonyabbá tevő elgondolásai alapján.

5. Ellenőrzési tevékenység

85.38 A közrendvédelmi szakterületért felelős vezető és a körzeti megbízotti tevékenység összehangolásáért felelős parancsnok havonta legalább egy-egy alkalommal ellenőrzi a körzeti megbízotti tevékenységet. Az ellenőrzéseket úgy kell ütemezni, hogy azok félévente valamennyi körzeti megbízottat érintsék.

86. A körzeti megbízotti tevékenység összehangolásért felelős parancsnok köteles az ellenőrzéseinek felét a hivatali munkaidőn túl végrehajtani.

87. A kapitányságvezető és a közrendvédelmi szakterületért felelős vezető két évre előre elkészített ellenőrzési terv alapján (együtt vagy megosztva) – ha van, akkor a körzeti megbízotti csoport vezetője bevonásával – kétévente köteles átfogó ellenőrzéseket tartani úgy, hogy a két év alatt minden körzeti megbízott legalább egyszer ellenőrzés alá kerüljön. Az átfogó ellenőrzésről, annak időpontja előtt legalább 10 munkanappal a közrendvédelmi szakterületért felelős vezető köteles a körzeti megbízottat a felkészülés érdekében írásban értesíteni. Átfogó ellenőrzést a 6 hónapos ideiglenes megbízást, valamint a kinevezést követően 6 hónapon belül nem lehet kezdeményezni.
88.39 Az átfogó ellenőrzés ütemezéséről tervet kell készíteni, amelyet a kapitányságvezető jóváhagyása után tárgyév január 31-ig fel kell terjeszteni a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány-helyettesének.

89. Az átfogó ellenőrzés kiterjed:
a) a fegyverzet, a felszerelés, a gépjármű, az irodai és híradástechnikai eszközök meglétére, alkalmazhatóságára, karbantartottságára;
b) a szolgálati állatok tartásával kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére;
c) a szolgálattervezés, -szervezés, -ellátás módjára;
d) a szolgálati okmányok vezetésének szakszerűségére;
e) az ügyiratok feldolgozásának rendjére;
f) az intézkedési tevékenységre, annak jogszerűségére, szakszerűségére (így különösen a személyes szabadságot korlátozó intézkedések, szabálysértési feljelentés, helyszíni bírság, közigazgatási hatósági bírság);
g) a körzet bűnügyi, közbiztonsági, közlekedési viszonyaira, a körzeti megbízott ezekkel kapcsolatos tevékenységére;
h) a megelőző, tájékoztató jellegű tevékenység végrehajtására;
i) az önkormányzatokkal, lakossági és civil szervezetekkel, a társszervekkel és honvédelmi szervekkel való együttműködésre, kapcsolattartásra;
j) a polgárőr egyesületekkel, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek munkáltatóival való együttműködés értékelésére;
k) a multikulturális környezetben végrehajtott megelőző-védelmi intézkedések alakulására;
l) a kisebbségi önkormányzatokkal való együttműködéssel kapcsolatos feladatokat tartalmazó közjogi szervezetszabályozó eszközben meghatározott tevékenységekre;
m) a feltárt hiányosságok megszüntetésére, feladatmeghatározásra.

90. Az átfogó ellenőrzés eredményéről a 2. mellékletben szereplő minta alapján kell jegyzőkönyvet készíteni. A feltárt hiányosságok megszüntetését az átfogó ellenőrzést követő két hónap múlva utóellenőrzés keretében kell felülvizsgálni.

91.40

92.41

93.42

94.43
95.44 A vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány-helyettese évente egy alkalommal gondoskodik a szakirányítása alá tartozó rendőrkapitányságok körzeti megbízotti tevékenységének, a szolgálatellátás, valamint az ezzel összefüggő parancsnoki tevékenység ellenőrzéséről és annak értékeléséről. Az előző év értékeléséről készített jelentést az ORFK RFI KVFO vezetőjének január 31-ig kell megküldeni.

96. Az ellenőrzést végző elöljáró a megállapításait köteles a Robotzsaru Neo rendszer „Vezetői Tevékenységek” modul „Ellenőrzési Tevékenységek” menüpontjában rögzíteni.

97.45 Az ellenőrzések végrehajtásáról a Robotzsaru Neo rendszerben készített ellenőrzési lap(ok) nyomtatott példányán fel kell tüntetni az ellenőrzési terv ügyiratszámát.

IX. FEJEZET
AZ „ÉV KÖRZETI MEGBÍZOTTJA” ELISMERÉSSEL JÁRÓ JUTALOM

98. A körzeti megbízotti tevékenységben kiemelkedő és huzamosabb időn át magas színvonalon nyújtott teljesítmény elismerésére az „Év Körzeti Megbízottja” elismerés és az ahhoz tartozó tárgyjutalom adományozható a körzeti megbízotti beosztást betöltő rendőrnek.

99. Évente egy elismerés adományozható, melynek átadására minden évben az „Év Rendőre” cím átadásának időpontjában kerül sor. A tárgyjutalmat az országos rendőrfőkapitány adja át ünnepélyes keretek között.

100. A tárgyjutalom leírását a 4. melléklet tartalmazza.

101. Az „Év Körzeti Megbízottja” elismerés odaítélésének kritériumai:
a) a Rendőrség hivatásos állományában eltöltött, legalább 10 év tényleges szolgálati idő;
b) a körzeti megbízotti beosztásban eltöltött legalább 5 év szolgálati idő;
c) kiemelkedő szakmai munka;
d) magas szintű területi és személyi ismeret;
e) példamutató magatartás a munkában és a magánéletben;
f) a magas szintű bűnmegelőző, család- és ifjúságvédelmi, illetve baleset-megelőzési tevékenység;
g) a helyi lakosság véleményét tükröző, az önkormányzat által megfogalmazott támogató vélemény.
102.46 Az elismerésre a vármegyei (fővárosi) rendőrfőkapitányok megyénként 1-1 fő, Budapest vonatkozásában 2 fő körzeti megbízottat terjeszthetnek fel az ORFK RFI-re, minden év február 15-ig.

103. Az elismerés odaítéléséről a Bíráló Bizottság javaslata alapján az országos rendőrfőkapitány dönt.

104.47 A Bíráló Bizottság elnöke a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes, tagjai a személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes, az ORFK RFI KVFO vezetője, valamint az ORFK RFI KVFO Közterületi és Őrszolgálati Osztályának vezetője.

105. A Bíráló Bizottság köteles a jelöltek személyére vonatkozó indokolt javaslatát minden év március 14-ig az országos rendőrfőkapitánynak felterjeszteni.

106. A javaslattétel részletszabályait és elveit – az utasításban foglaltak figyelembevételével – a Bíráló Bizottság maga állapítja meg.

107. Az elismerésben részesült nevét a Rendőrség hivatalos honlapján közzé kell tenni.

X. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

108. A ROKK igazgatója gondoskodik ezen utasításnak a rendészeti oktatási intézetek tantervébe történő beépítéséről.

109–111.48

112. Ez az utasítás 2016. január 1-jén lép hatályba.

113.49

114.50

1. melléklet a 26/2015. (XII. 9.) ORFK utasításhoz

TELJESSÉGI JEGYZÉK A RENDŐRSÉG KÖRZETI MEGBÍZOTTI SZOLGÁLATÁT ELLÁTÓK FEGYVERZETÉRE ÉS FELSZERELÉSÉRE

1.51 A körzeti megbízottat a békeidőszaki fegyverzeti és vegyivédelmi szakanyagellátás biztosításáról és a tartalékkészletek meghatározásáról szóló 48/2018. (XII. 19.) ORFK utasításban meghatározott felszerelési tárgyakon túl az alábbi kötelező felszerelési tárgyakkal kell ellátni:

a) AIDS-fertőzés megelőzésére egységcsomag;

b) elektromos alkoholszonda vagy kézi alkohol-teszter;

c) elemlámpa;

d) helyszíni bírság tömb;

e) higiénés kézfertőtlenítő zselé (víz nélkül használható);

f) hullalepel, hullazsák;

g) íróeszköz, jegyzettömb;

h) számítógép;

i) kézi rádiókészülék;

j) kordon szalag;

k) mobiltelefon, személygépkocsi (csoportonként legalább egy darab);

l) okmány bevonására szolgáló tömb;

m) orvosi gumi- vagy latexkesztyű;

n) orvosi orr-, szájmaszk.

2. A körzeti megbízott ellátható az alábbi felszerelési tárgyakkal:

a) fényképezőgép, videokamera;

b) informatikai eszközök;

c) járőrtáska;

d) kerékpár;

e) közlekedési baleseti helyszíneléshez szükséges eszközök;

f) motorkerékpár;

g) segéd-motorkerékpár;

h) telefax készülék;

i) tűzoltó készülék (a szolgálati feladathoz igazodó méretben);

j) várostérkép, utcai névmutató;

k) vízi jármű.

3. A körzeti megbízott részére az alábbi szolgálati állatok biztosíthatók:

a) szolgálati kutya;

b) szolgálati ló.

2. melléklet a 26/2015. (XII. 9.) ORFK utasításhoz52

(a rendőrkapitányság fejléce)
(Iktatószám)
Jegyzőkönyv
átfogó ellenőrzés végrehajtásáról
Készült a ………………………………… Rendőr-főkapitányság …………………………………… Rendőrkapitányság ……………………. számú hivatali helyiségben, 201…………………… napján ………… órai kezdettel …………………………… (név) …………………………. (rendfokozat) körzeti megbízottnak a körzeti megbízotti szabályzatról szóló 26/2015. (XII. 9.) ORFK utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 87. pontjában szereplő átfogó ellenőrzés alkalmával.
Jelen vannak:
………………………………………………………………
………………………………………………………………
a kapitányságvezető és/vagy a körzeti megbízott
a rendőrkapitányság közrendvédelmi szakterületért felelős vezető
Az Utasítás 89. pontjában meghatározott alábbi szempontok alapján az átfogó ellenőrzés kiterjedt:
a) a fegyverzet, a felszerelés, a gépjármű, az irodai és híradástechnikai eszközök meglétére, alkalmazhatóságára, karbantartottságára;
b) a szolgálati állatok tartásával kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére;
c) a szolgálattervezés, -szervezés, -ellátás módjára;
d) a szolgálati okmányok vezetésének szakszerűségére;
e) az ügyiratok feldolgozásának rendjére;
f) az intézkedési tevékenységre, annak jogszerűségére, szakszerűségére (így különösen a személyes szabadságot korlátozó intézkedések, szabálysértési feljelentés, helyszíni bírság, közigazgatási hatósági bírság);
g) a körzet bűnügyi, közbiztonsági, közlekedési viszonyaira, a körzeti megbízott ezekkel kapcsolatos tevékenységére;
h) a megelőző, tájékoztató jellegű tevékenység végrehajtására;
i) az önkormányzatokkal, lakossági és civil szervezetekkel, a társszervekkel és honvédelmi szervekkel való együttműködésre, kapcsolattartásra;
j) a polgárőr egyesületekkel, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek munkáltatóival való együttműködés értékelésére;
k) a multikulturális környezetben végrehajtott megelőző-védelmi intézkedések alakulására,
l) a kisebbségi önkormányzatokkal való együttműködéssel kapcsolatos feladatokat tartalmazó közjogi szervezetszabályozó eszközben meghatározott tevékenységekre,
m) a feltárt hiányosságok megszüntetésére, feladatmeghatározásra.
Az átfogó ellenőrzés során a ………………… és a ………………… közötti időszak tekintetében az alábbiakat állapítottuk meg.
A fegyverzet, a felszerelés, a gépjármű, az irodai és híradástechnikai eszközök megléte alkalmazhatósága, karbantartottsága

Teljességi jegyzék alapján

Rendelkezik
(igen/nem)

Az ellenőrzés megállapításai

pisztoly, norma szerinti lőszerrel

rendőrbot

kézbilincs és a hozzá tartozó kulcs

vegyi eszköz(ök)

AIDS-fertőzés megelőzésére egységcsomag

elektromos alkoholszonda vagy kézi alkohol-teszter

elemlámpa

helyszíni bírság tömb

higiénés kézfertőtlenítő zselé
(víz nélkül használható)

hullalepel, hullazsák

íróeszköz, jegyzettömb

számítógép

kézi rádiókészülék

kordon szalag

mobiltelefon

nyomtatványok

okmány bevonására szolgáló tömb

orvosi gumi- vagy latexkesztyű

orvosi orr-, szájmaszk

személygépkocsi

Az ügyiratok feldolgozásának rendje

Az ügyiratok feldolgozásának a rendje, az ellenőrzés során folyamatban lévő ügyiratok tételes kimutatása

Ügyirat(ok) iktató száma

Határidő(k) vizsgálata

Megjegyzés (pl. a feldolgozás szakszerűsége)

A vizsgált időszakban feldolgozott ügyiratok száma (db)

Általános iktatású
irat

Ismeretlen személy által elkövetett tulajdon elleni szabálysértés elkövetőjének felderítése érdekében történő előkészítő eljárások

A három évet meg nem haladó szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekmények
önálló nyomozása

A három évet meg nem haladó szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekmények esetében bűnügyi
megkeresések

Lakcímkutatás

Nyílt rendőri információ

Értesítő mellékbüntetésről

Az intézkedési tevékenység, így a személyi szabadságot korlátozó intézkedések, szabálysértési feljelentések, helyszíni bírság kiszabása, objektív felelősség megállapítása, közigazgatási hatósági bírság kiszabása, annak jogszerűsége, szakszerűsége

Intézkedések

jellege

száma

jog- és szakszerűségével kapcsolatos megállapítások

Elfogás

Előállítás

Biztonsági intézkedés

Büntető feljelentés

Szabálysértési feljelentés

Közigazgatási eljárás kezdeményezése

Bírságolási tevékenység

Helyszíni bírság
(fő/összeg)

Közigazgatási bírság
(fő/összeg)

A feltárt hiányosságok tekintetében az utóellenőrzés időpontja:
Az ellenőrzés kezdete: vége:
Ellenőrzést végző: Ellenőrzött:

3. melléklet a 26/2015. (XII. 9.) ORFK utasításhoz53

4. melléklet a 26/2015. (XII. 9.) ORFK utasításhoz

Tárgyjutalom leírása

Egy darab 14 karátos arany pecsétgyűrű, amelynek pajzs részén a Rendőrség címere helyezkedik el, a gyűrű peremének belső oldalán gravírozott felirat: „Év Körzeti Megbízottja 20..”. Az emléktárgy díszdobozának külső felén az adományozó országos rendőrfőkapitány, míg belső oldalán a kitüntetett neve kerül elhelyezésre.
1

Az 1. pont c) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 116. pont a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 2. pont a 25/2022. (VIII. 11.) ORFK utasítás 1. pontjával megállapított szöveg.

3

A 13. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 116. pont a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 15. pont a 25/2022. (VIII. 11.) ORFK utasítás 2. pontjával megállapított szöveg.

6

A 16. pont a) alpont ag) alpontját a 25/2022. (VIII. 11.) ORFK utasítás 3. pontja iktatta be.

7

A 17. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 116. pont a) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 19. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 116. pont b) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 20. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 116. pont a) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 21. pont nyitó szövegrésze a 25/2022. (VIII. 11.) ORFK utasítás 4. pontjával megállapított szöveg.

11

A 21. pont f) alpontját a 25/2022. (VIII. 11.) ORFK utasítás 5. pontja iktatta be.

12

A 21. pont g) alpontját a 25/2022. (VIII. 11.) ORFK utasítás 5. pontja iktatta be.

13

A 22. pontot a 25/2022. (VIII. 11.) ORFK utasítás 10. pont a) alpontja hatályon kívül helyezte.

14

A 24. pont a 25/2022. (VIII. 11.) ORFK utasítás 6. pontjával megállapított szöveg.

15

A 25. pont a) alpontja a 25/2022. (VIII. 11.) ORFK utasítás 10. pont b) alpontja szerint módosított szöveg.

16

A 25. pont d) alpontját a 25/2022. (VIII. 11.) ORFK utasítás 10. pont c) alpontja hatályon kívül helyezte.

17

A 25. pont h) alpontja a 14/2018. (V. 10.) ORFK utasítás 19. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

18

A 29. pont a 2/2023. (II. 15.) ORFK utasítás 14. pont a) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 30. pont a 2/2023. (II. 15.) ORFK utasítás 14. pont b) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 31. pont a 2/2023. (II. 15.) ORFK utasítás 14. pont c) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 32. pont nyitó szövegrésze a 2/2023. (II. 15.) ORFK utasítás 15. pont a) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 32. pont j) alpontja a 25/2022. (VIII. 11.) ORFK utasítás 9. pont b) alpontja szerint módosított szöveg.

23

A 33. pont a 2/2023. (II. 15.) ORFK utasítás 15. pont a) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 37. pont d) alpontja a 14/2018. (V. 10.) ORFK utasítás 19. pont b) alpontja szerint módosított szöveg.

25

A 38. pont a 11/2023. (IV. 14.) ORFK utasítás 4. pontjával megállapított szöveg.

26

A 44. pont a 25/2022. (VIII. 11.) ORFK utasítás 7. pontjával megállapított szöveg.

27

Az 50. pont a 25/2022. (VIII. 11.) ORFK utasítás 8. pontjával megállapított szöveg.

28

Az 55. pont c) alpontja a 25/2022. (VIII. 11.) ORFK utasítás 9. pont c) alpontja szerint módosított szöveg.

29

Az 56. pont nyitó szövegrésze a 25/2022. (VIII. 11.) ORFK utasítás 9. pont d) alpontja szerint módosított szöveg.

30

Az 56. pont b) alpont ba) pontja a 25/2022. (VIII. 11.) ORFK utasítás 10. pont d) alpontja szerint módosított szöveg.

31

Az 57. pont nyitó szövegrésze a 25/2022. (VIII. 11.) ORFK utasítás 9. pont e) alpontja szerint módosított szöveg.

32

A 60. pont a 14/2018. (V. 10.) ORFK utasítás 19. pont c) alpontja szerint módosított szöveg.

33

A 66. pont d) alpontja a 14/2018. (V. 10.) ORFK utasítás 17. pontjával megállapított szöveg.

34

A 67. pont c) alpontja a 14/2018. (V. 10.) ORFK utasítás 18. pontjával megállapított szöveg.

35

A 72. pont b) alpontja a 2/2023. (II. 15.) ORFK utasítás 14. pont d) pontja szerint módosított szöveg.

36

A 77. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 116. pont a) pontja szerint módosított szöveg.

37

A 81. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 116. pont b) pontja szerint módosított szöveg.

38

A 85. pont a 9/2021. (IV. 16.) ORFK utasítás 32. pontjával megállapított szöveg.

39

A 88. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 116. pont a) pontja szerint módosított szöveg.

40

A 91. pontot a 9/2021. (IV. 16.) ORFK utasítás 35. pontja hatályon kívül helyezte.

41

A 92. pontot a 9/2021. (IV. 16.) ORFK utasítás 35. pontja hatályon kívül helyezte.

42

A 93. pontot a 9/2021. (IV. 16.) ORFK utasítás 35. pontja hatályon kívül helyezte.

43

A 94. pontot a 9/2021. (IV. 16.) ORFK utasítás 35. pontja hatályon kívül helyezte.

44

A 95. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 116. pont a) pontja szerint módosított szöveg.

45

A 97. pont a 9/2021. (IV. 16.) ORFK utasítás 33. pontjával megállapított szöveg.

46

A 102. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 116. pont a) pontja szerint módosított szöveg.

47

A 104. pont a 25/2016. (X. 6.) ORFK utasítás 83. pontja szerint módosított szöveg.

48

A 109–111. pontot a 114. pont b) alpontja hatályon kívül helyezte.

49

A 113. pontot a 114. pont a) alpontja hatályon kívül helyezte.

50

A 114. pont ugyanezen pont b) alpontja alapján hatályát vesztette.

51

Az 1. melléklet 1. pont nyitó szövegrésze a 9/2021. (IV. 16.) ORFK utasítás 34. pontja szerint módosított szöveg.

52

A 2. melléklet a 2/2023. (II. 15.) ORFK utasítás 15. pont b) pontja szerint módosított szöveg.

53

A 3. mellékletet a 9/2021. (IV. 16.) ORFK utasítás 35. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére