• Tartalom

265/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet

a költségvetési szervek villamosenergia költségének csökkentése érdekében napelemes erőmű létrehozására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról1

2018.01.01.

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), valamint d)–f) pontjában,

a 4. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 24. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az MVM Hungarowind Szélerőmű Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaságnak a költségvetési szervek villamosenergia költségének csökkentése érdekében napelemes erőmű létrehozására irányuló, az ingatlan-nyilvántartás szerint Pécs 23430 helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló beruházásával összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági eljárásokat, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek.

2. § (1)2

(2)3 Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban – ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg – az ügyintézési határidő tizenöt nap.

(3)4 Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban – ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg – a szakhatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő nyolc nap.

(4)–(5)5

3. § A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Baranya Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

4. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben

a) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,

b) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni, és

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 265/2015. (IX. 14.) Korm. rendelethez

Az 1. § (1) bekezdése szerinti nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőségű beruházással összefüggésben kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított hatósági eljárások
1. villamosenergia-ipari tevékenységek végzéséhez szükséges engedélyezési eljárások,
2. környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági engedélyezési, valamint előzetes vizsgálati eljárások,
3. vízügyi és vízvédelmi engedélyezési eljárások,
4. élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági eljárások,
5. közegészségügyi hatósági eljárások,
6. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
7. építésügyi, valamint villamosenergia-ipari építésügyi hatósági eljárások,
8. műszaki biztonsági és mérésügyi hatósági eljárások,
9. talajvédelmi hatósági eljárások,
10. ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárások,
11. földmérési hatósági eljárások,
12. útügyi hatósági eljárások,
13. területrendezési hatósági eljárások,
14. tűzvédelmi hatósági eljárások,
15. az 1–14. pontban nem szereplő, az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházás megvalósításához és használatbavételéhez (üzemeltetéséhez, működéséhez) közvetlenül szükséges további hatósági eljárások,
16. az 1–15. pontban felsorolt eljárások során kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
1

A rendeletet a 428/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet 19. § 17. pontja hatályon kívül helyezte 2020. szeptember 11. napjával.

2

A 2. § (1) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 206. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 2. § (2) bekezdése a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 260. §-ával megállapított, a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 206. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (3) bekezdése a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 260. §-ával megállapított, a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 206. § c) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 2. § (4)–(5) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 206. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére