• Tartalom

27/2015. (X. 16.) IM rendelet

27/2015. (X. 16.) IM rendelet

a központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről szóló 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet módosításáról1

2015.10.24.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a következőket rendelem el:

1. § A központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről szóló 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet (a továbbiakban: R.) 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Az NVI
a) az országgyűlési képviselők általános választását – az Országgyűlés feloszlása vagy feloszlatása miatti választás kivételével – megelőző év októberében, valamint
b) az országos népszavazási kezdeményezés aláírásai ellenőrzésének eredményét megállapító határozat jogerőre emelkedését követő tizenöt napon belül, ha az érvényes aláírások száma a kétszázezret eléri
– a (2a) bekezdésben foglalt kivétellel – tájékoztatja a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárokat a központi névjegyzékbe vétel iránti kérelem, illetve az adatmódosítási, törlési kérelem benyújtásával kapcsolatos tudnivalókról.
(2a) A (2) bekezdés szerinti tájékoztatást, valamint
a) a 3. melléklet szerinti kérelemnyomtatványt a központi névjegyzékben nem, de az SZL-ben szereplő választópolgár részére az SZL-ben nyilvántartott címre,
b) a 4. melléklet szerinti kérelemnyomtatványt a központi névjegyzékben szereplő választópolgár részére a Ve. 92. § (2) bekezdése szerinti postacímre, e-mail címre vagy telefax számra
kell – kettős állampolgárságot tiltó államokban lévő postacímek kivételével – megküldeni.
(2b) A (2) és a (2a) bekezdés rendelkezéseit csak abban az esetben kell alkalmazni, ha azok alkalmazására a (2) bekezdésben megjelölt hónap első napját megelőző egy éven belül nem került sor.”

2. § Az R. a következő 24. §-sal egészül ki:

24. § Az NVI a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárokat a központi névjegyzékbe vétel iránti kérelem, illetve az adatmódosítási, törlési kérelem benyújtásával kapcsolatos tudnivalókról – a 6. § (2a) bekezdésében meghatározott módon – első alkalommal 2015 októberében tájékoztatja.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. október 25. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére