• Tartalom

27/2015. (XII. 30.) NGM utasítás

27/2015. (XII. 30.) NGM utasítás

a Nemzeti Akkreditáló Hatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról

2021.01.15.

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 73. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörben eljárva – figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjára – a következő utasítást adom ki:

1. § A Nemzeti Akkreditáló Hatóság Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) az 1. melléklet tartalmazza.

2. § Ez az utasítás 2016. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 27/2015. (XII. 30.) NGM utasításhoz

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság Szervezeti és Működési Szabályzata
I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A Nemzeti Akkreditáló Hatóság jogállása és alapfeladatai

1. §1 A Nemzeti Akkreditáló Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) önálló jogi személyiséggel rendelkező, az iparügyekért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alatt álló, központi kormányzati igazgatási szervként működő, központi költségvetési szerv.

2. § A Hatóság alapadatai a következők:

a) megnevezése: Nemzeti Akkreditáló Hatóság

b) angol nyelven: National Accreditation Authority

c) német nyelven: Nationale Akkreditierungsstelle

d) francia nyelven: Autorité Nationale d'Accréditation

e) rövidítése: NAH

f) székhelye: 1119 Budapest, Tétényi út 82.

g) postacíme: H–1464 Budapest, Pf. 1581

h) adószáma: 15833820-2-43

i) KSH statisztikai számjele: 15833820-8413-312-01

j) ÁHTI azonosító: 358362

k) törzsszám: 833822

l) alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: 041170 Műszaki vizsgálat, elemzés

m)2 az alaptevékenységek államháztartási szakágazati besorolása: 749000 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

n) előirányzat-felhasználási keretszáma: 10032000-00335962-00000000

o) számlavezetője: Magyar Államkincstár

p) alapító szerve: Magyarország Kormánya

q) alapításának dátuma: 2016. január 1.

r) létrehozásáról rendelkező jogszabály: a Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási eljárásról szóló 424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

s)3 alapító okirat kelte: 2020. május 21.

t)4 alapító okirat száma: KVFO/92082/2019-ITM

u)5 a Hatóság az általános forgalmi adó alanya, kisegítő, kiegészítő és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés c) pontja szerinti vállalkozási tevékenységet folytat.

2. A Hatóság szervezete

3. § (1)6 A Hatóságot az elnök vezeti, akinek a munkáját az elnökhelyettes segíti.

(2)7 A Hatóság szervezeti egységei: az elnöknek közvetlenül alárendelt Titkárság és Jogorvoslati Iroda, továbbá az elnökhelyettesnek alárendelt két szakmai főosztály.

(3)8 Nem önálló szervezeti egység az osztály, a főosztályok szervezetén belül az egyes osztályokhoz tartozó akkreditálási területek és az osztályok feladatainak meghatározása az elnök hatáskörébe tartozik.

(4) A Hatóság szervezeti ábráját az 1. függelék tartalmazza.

(5) A Hatóság létszámkeretét a 2. függelék tartalmazza.

(6) A munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét a 3. függelék tartalmazza.

II. Fejezet

A HATÓSÁG VEZETÉSE

3.9 Az elnök

4. §10 Az elnök:

a) a Hatóság egyszemélyi felelős vezetője;

b) képviseli a Hatóságot;

c) irányítja a Hatóság szervezetének működését;

d) gyakorolja, illetve átruházza a 3. függelék szerinti munkáltatói jogokat;

e) irányítja a Hatóság gazdálkodását;

f) javaslatot tesz a miniszternek a Hatóság költségvetési tervére;

g) meghatározza a Hatóság éves munkatervét;

h)11 felügyeli az elnökhelyettes tevékenységét;

i)12 kiadja az elnöki utasításokat;

j) a Hatóság szervezeti egységeinek javaslatai alapján megállapítja a szervezeti egységek ügyrendjét;

k) ellátja Hatóság munkahelyi kormánytisztviselői érdekegyeztetési kötelezettségét;

l) közvetlenül irányítja a Hatóság munkájához, ügyviteléhez kapcsolódó adminisztratív és koordinációs feladatok előkészítését és folyamatos ellátását biztosító titkárságot (a továbbiakban: Titkárság);

m)13 gondoskodik az opponensek mint szakértők nevének és szakértelmének a Hatóság honlapján történő közzétételéről;

n)14 dönt a határozatok, az önállóan fellebbezhető végzések ellen benyújtott kereseti kérelmek megalapozottságáról;

o)15 aláírja a kereseti ellenkérelmet az érdemi határozat és az önállóan fellebbezhető végzések ellen benyújtott kereseti kérelem esetén.

4.16 Az elnökhelyettes

5. § (1)17 Az elnökhelyettes

a)18 az elnök távollétében, az elnök akadályoztatása esetén – vagy ha az elnöki tisztség átmenetileg betöltetlen, az elnök kinevezéséig – ellátja az általános helyettesítéssel kapcsolatos feladatokat a (2) bekezdésben foglalt utasítási jogkör kivételével;

b) irányítja és felügyeli a Hatóság szakmai főosztályainak szakmai tevékenységét, az akkreditálási tevékenységet;

c)19 kiadmányozza a Hatóság szakmai főosztályai által előkészített határozatokat;

d) kinevezi az akkreditálási eljárásban értékelési szakaszában eljáró minősítőket és szakértőket;

e)20

f)21 kirendeli az akkreditálási eljárások döntési szakaszában eljáró opponenst vagy opponenseket.

(2)22 Az elnökhelyettes az elnöki feladat- és hatáskör gyakorlása esetén sem utasíthatja a Jogorvoslati Iroda munkatársait.

5. A Hatóság szervezeti egységeinek vezetői

6. § (1)23 A Hatóság főosztályvezetője a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően – az elnökhelyettestől kapott utasítás és iránymutatás alapján – vezeti a főosztály munkáját, és felelős a főosztály feladatainak ellátásáért.

(2) A Hatóság főosztályvezetője – az (1) bekezdésben meghatározottakkal összefüggésben – javaslatot tesz a főosztály ügyrendjére, szervezi és ellenőrzi a főosztályhoz tartozó feladatok végrehajtását.

(3) A Hatóság főosztályvezetője gyakorolja az utasítási és ellenőrzési jogot a főosztály kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői, valamint munkavállalói felett a 3. függelék szerint.

7. § (1) A Hatóság főosztályvezetőjének helyettese a szervezeti egységének ügyrendjében meghatározottak, valamint a főosztályvezető utasítása szerint helyettesíti a főosztályvezetőt.

(2) A Hatóság osztályvezetője a főosztály ügyrendje, valamint a főosztály vezetőjének utasítása szerint vezeti és ellenőrzi a vezetése alatt álló osztály munkáját. Az osztályvezető felelős az osztály feladatainak teljesítéséért.

(3) A Hatóság osztályvezetőjét akadályoztatása esetén a főosztály ügyrendjében meghatározottak szerint a főosztály másik osztályának vezetője vagy az osztály munkatársai közül az általa kijelölt kormánytisztviselő helyettesíti.

6. A főosztályvezető

8. § (1)24 A főosztályvezető felelős a vezetése alatt álló főosztály jogszabályok és elnöki utasítások szerinti működéséért, a főosztályok tevékenységéért.

(2) A főosztályvezető:

a)25 a jogszabályok, a szabályzat, valamint a tevékenységét irányító elnökhelyettestől kapott utasítások figyelembevételével szervezi és irányítja, illetve ellenőrzi a vezetése alatt álló szervezeti egység tevékenységét, felelős annak szakmai tevékenységéért, irányítja és ellenőrzi a főosztályvezető-helyettes és az osztályvezetők tevékenységét;

b) biztosítja az ügyintézés egységes gyakorlatát, minőségének fejlesztését,

c)26 képviseli a Hatóság álláspontját a feladatkörébe tartozó, illetve az elnök vagy az elnökhelyettes jóváhagyásával a Hatóságot érintő ügyekben;

d) kidolgozza a főosztály munkatervét és ügyrendjét;

e) ellátja mindazon feladatokat, amelyeket belső utasítás a főosztályvezető feladataként határoz meg;

f)27 kiadmányozza az irányítása alá tartozó szakmai főosztály által előkészített végzéseket;

g)28 kirendeli az értékelő csoportot.

(3) A főosztályvezetőt – távollétében vagy akadályoztatása esetén – a főosztályvezető-helyettes helyettesíti.

7. A titkárságvezető

9. § (1)29 A titkárságvezető felelős a Titkárság a jogszabályok és elnöki utasítások szerinti működéséért, valamint az elnök rendelkezései alapján irányítja a Titkárság dolgozóinak tevékenységét.

(2)30 A titkárságvezető az elnök munkáját segíti, és ellátja mindazon ügyeket, amelyeket az elnök állandó vagy eseti jelleggel a feladat- és hatáskörébe utal.

(3)31 A titkárságvezető elkészíti a Titkárság ügyrendjét, és annak mellékleteként szervezi és ellenőrzi az elnök hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtását.

(4) A titkárságvezetőt a feladat- és hatáskörébe utalt ügyekben – akadályoztatása esetén – a Titkárságnak eseti jelleggel vagy a Titkárság ügyrendjében állandó jelleggel kijelölt kormánytisztviselője helyettesíti.

7/A.32 A minőségirányítási vezető

9/A. § (1) A minőségirányítási vezető:

a) biztosítja az MSZ EN ISO/IEC 17011:2018 szabvány szerint fenntartott minőségirányítási rendszerhez szükséges politikák és folyamatok kialakítását, megvalósítását, folyamatos fejlesztését és fenntartását;

b) jelentést tesz az elnök részére a minőségirányítási rendszer teljesítményéről és a fejlesztés szükségességéről; és

c) minőségirányítási feladatok tekintetében utasítási és ellenőrzési jogkörrel rendelkezik a Hatóság munkatársai felett.

(2) A minőségirányítási vezető feladata:

a) minőségirányítási rendszer kiépítése, működtetése és folyamatos fejlesztése, karbantartása és felügyelete;

b) nem-megfelelőségek és javító, valamint a megelőző intézkedések kezelése, azok hatékonyságának mérése;

c) belső audit, vezetőségi átvizsgálás elrendelése, lefolytatása, a szükséges intézkedések kezdeményezése; és

d) kapcsolattartás minőségirányítási szempontból belföldi és nemzetközi szervezetekkel.

(3) A minőségirányítási vezetőt – távollétében, vagy akadályoztatása esetén – az elnök helyettesíti.

8. Az osztályvezető

10. § (1)33 Az osztályvezető felelős a vezetése alatt álló osztálynak a jogszabályok és az elnöki utasítások szerinti működéséért, valamint az elnökhelyettes és főosztályvezető rendelkezései alapján irányítja az osztályok tevékenységét.

(2) Az osztályvezető

a) meghatározza az osztályon dolgozó kormánytisztviselők részletes feladatait, közvetlenül irányítja és ellenőrzi a feladatok végrehajtását,

b) a főosztályvezető által meghatározott munkamegosztás szerint részt vesz a feladatok elvégzésének irányításában, ellenőrzésében,

c)34 ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekre az elnök, a tevékenységét irányító elnökhelyettes vagy a főosztályvezető utasítja.

8/A.35 Gazdasági szervezet

10/A. § A Nemzeti Akkreditáló Hatóság (a továbbiakban: NAH) gazdasági feladatait az irányító szerven belül – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 10. § (4a) bekezdés a) pontjára és a (4b) bekezdésére tekintettel – az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM) gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkára és az irányítása alá tartozó szervezeti egység látja el.

8/B.36 Belső ellenőrzés

10/B. § Az Áht. 70. §-a, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 15. § (4) bekezdése, illetve az ITM és a NAH Munkamegosztási Megállapodása alapján a NAH szervezetét érintő belső ellenőrzési feladatokat az ITM Ellenőrzési Főosztálya látja el.

8/C.37 Integritás tanácsadó

10/C. §38 Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet, illetve az ITM és a NAH Munkamegosztási Megállapodása alapján a NAH szervezetét érintő integritás tanácsadói feladatokat az ITM Jogi és Igazgatási Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkársága látja el.

III. Fejezet

A HATÓSÁG SZERVEZETI EGYSÉGEI

9. Titkárság

11. § (1)39 A Titkárság közvetlenül az elnöknek alárendelt szervezeti egység.

(2) A Titkárság feladata:

a) az iratérkeztetéssel, irattározással és postázással,

b) a Hatóság recepciós szolgálatának működtetésével,

c) a Hatóság épülete karbantartásának megszervezésével,

d) a Hatóság szoftver- és hardverbázisának, valamint a Hatóság honlapjának karbantartásával

kapcsolatos feladatok ellátása.

(3) A Titkárság feladata a nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény 12. §-ában meghatározott nyilvántartással kapcsolatban:

a) adatbázis létrehozása, a nyilvántartás vezetése,

b) a nyilvántartás folyamatos karbantartása,

c) a nyilvántartásból kérésre adatszolgáltatás,

d) a nyilvántartás Hatóság honlapján való közzététele.

(4) A Titkárság feladata a Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási eljárásról szóló 424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdésben meghatározott szakértői nyilvántartással kapcsolatban:

a) adatbázis létrehozása, a nyilvántartás vezetése,

b) a nyilvántartás folyamatos karbantartása,

c) a nyilvántartásból kérésre adatszolgáltatás,

d) a nyilvántartás Hatóság honlapján való közzététele.

(5) A Titkárság az európai és nemzetközi akkreditálási szervezetekben való képviselettel és részvétellel kapcsolatos feladatkörében megszervezi az éves költségvetés figyelembevételével az európai és nemzetközi akkreditálási szervezetek, bizottságaik magyarországi üléseit.

(6) A Titkárság az akkreditálással kapcsolatos iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzésekkel kapcsolatos feladatkörében megszervezi az akkreditálással kapcsolatos iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzések tartalmi követelményeinek kidolgozását és véleményezését.

(7) Az akkreditálási ismeretekkel kapcsolatban képzéseket, továbbképzéseket szervez a minősítőknek és szakértőknek, szervezi a Hatóság munkatársainak továbbképzését.

(8) A Titkárság részt vesz az akkreditálásra vonatkozó szabványosítással kapcsolatos feladatok ellátásában.

(9) A Titkárság a megfelelőségértékelési szervezetek kijelöléséhez kapcsolódóan

a) karbantartja a kijelöléshez kapcsolódó szakértői tevékenység lefolytatásához szükséges formanyomtatványokat és egyéb dokumentumokat,

b) koordinálja és nyilvántartja az eljárásba bevont szakértők tevékenységét,

c) szervezi az eljárásokba közreműködő szakértők képzését.

10. Jogorvoslati Iroda

12. § (1)40 A Jogorvoslati Iroda közvetlenül az elnök alá rendelt, főosztályként működő szervezeti egység, melyet főosztályvezető irányít.

(2) A Jogorvoslati Iroda feladata:

a)41 az akkreditálási eljárással kapcsolatos keresetek kezelése, véleményezése, javaslattétel az akkreditálási eljárás során hozott döntés visszavonására, módosítására;

b) intézkedés a beérkezett kereseti kérelmek bíróságra történő megküldéséről;

c) a Hatóság képviselete peres és nemperes eljárásokban;

d)42 az akkreditált szervezetek elleni panaszok kivizsgálása, elbírálása;

e) a Hatóság belső működését meghatározó utasítások jogi véleményezése;

f) az iratminták véleményezése.

(3)43 Az elnök akadályoztatása esetén – vagy ha az elnöki tisztség átmenetileg betöltetlen, az elnök kinevezéséig – a Jogorvoslati Irodát vezető főosztályvezető az elnök általános helyettese a Jogorvoslati Iroda tevékenysége vonatkozásában.

11.44 A Hatóság főosztályai

13. § A Hatóság két főosztálya

a) az Innovációs Főosztály, valamint

b) a Laboratóriumi Főosztály.

12.45 Az Innovációs Főosztály feladatai

14. § A Főosztály feladatai: a terméktanúsító, adatvédelmi tanúsító, ellenőrző, jártassági vizsgálatot szervező, irányítási rendszereket tanúsító, személytanúsító, EU ETS hitelesítő szervezetek és környezetvédelmi rendszert hitelesítő természetes személyek és szervezetek akkreditálási, akkreditált státusz bővítési, szűkítési, változáskezelési, tervezett felügyeleti, rendkívüli felügyeleti vizsgálatok, külföldi akkreditált státusz elismerési eljárások lefolytatása, és új megfelelőségértékelési alrendszerek bevezetése a működésük követelményeiről szóló szabványok, továbbá uniós jogi normák előírásainak megfelelően.

13.46 A Laboratóriumi Főosztály feladatai

15. § A Főosztály feladatai: a vizsgálólaboratóriumok (beleértve az orvosi vizsgálólaboratóriumokat is), kalibrálólaboratóriumok, mintavevő szervezetek, referenciaanyag-gyártó szervezetek akkreditálási, akkreditált státusz bővítési, szűkítési, változáskezelési, tervezett felügyeleti, rendkívüli felügyeleti vizsgálatok és külföldi akkreditált státusz elismerési eljárások lefolytatása a működésük követelményeiről szóló szabványok, továbbá uniós jogi normák előírásainak megfelelően.

IV. Fejezet

A HATÓSÁG MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

14. A Hatóság képviselete

16. § (1)47 A minisztériumi és tárcaközi fórumokon, a hatóságokkal, az önkormányzatokkal és a társadalmi szervezetekkel való kapcsolatokban a Hatóságot az elnök és az elnökhelyettes, illetve meghatalmazás alapján kormánytisztviselő képviseli.

(2)48 A Hatóság a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerinti jogi képviseletét a Jogorvoslati Iroda kormánytisztviselői látják el. Jogi képviseletre az elnök az ügy sajátosságára tekintettel, kivételesen a jogi képviselet ellátására jogszabály szerint alkalmas, más szervezeti egységnél dolgozó kormánytisztviselőt is kijelölhet, vagy a képviselet ellátására ügyvéd vagy ügyvédi iroda számára megbízást adhat.

(3)49 Az Európai Unió által társfinanszírozott projektek előkészítése során a Hatóság képviseletét az elnök írásos meghatalmazása alapján kijelölt vezető látja el. E projektek megvalósítása során az elnök a projektalapító dokumentumban is rendelkezik a képviseletről.

15. A munkavégzés általános szabályai

17. § A kormánytisztviselők, kormányzati ügykezelők és munkavállalók feletti utasítási jog gyakorlására a vonatkozó jogszabályok rendelkezései, valamint a 3. függelék szabályai az irányadók.

18. §50 Az elnök a kiadmányozás rendjét, annak részletes szabályait a Hatóság kiadmányozási és aláírási utasításban határozza meg.

19. §51 A Hatóság valamennyi vezetője és munkatársa köteles a hivatali feladatok végrehajtásában együttműködni. A szervezeti egységek közötti együttműködés kialakításáért a szervezeti egységek vezetői a felelősek. Az egyeztetésért, illetve azért, hogy a feladat ellátásában a többi érintett szervezeti egység álláspontja összehangoltan érvényesüljön, az a szervezeti egység felelős, amelynek az ügy intézése a feladatkörébe tartozik, vagy akit erre az elnök kijelölt.

16. Ügyintézési határidő

20. § (1) Az ügyek intézése a vonatkozó jogszabályok és a felettes vezető által előírt határidőben történik.

(2) Az ügyintézési határidő az adott ügyekre vonatkozó anyagi és eljárási szabályokban meghatározott határidő.

(3) Jogszabályban előírt ügyintézési határidő hiányában a vezető által a feladatok kiadása során megállapított egyedi ügyintézési határidő az irányadó.

(4) A határidőket – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – naptári napban kell meghatározni. A határidő számításának kezdő napja a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő nap.

(5) Az ügyintéző feladatainak ütemezése során úgy jár el, hogy a vezetői jóváhagyás a határidő lejárta előtt, ésszerű időben beszerezhető legyen.

17. A sajtó tájékoztatásával kapcsolatos eljárás

21. § (1)52 A sajtó részére tájékoztatást, interjút az elnök és az elnökhelyettes adhat.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni a szakmai folyóiratok számára készített, csak közérdekű adatot tartalmazó szakmai, jellemzően a hatályos előírásokat ismertető vagy egyébként ismeretterjesztési, tudományos célból készült írásos anyagok, felmérések, statisztikai jellegű tájékoztató anyagok, helyzetjelentések és elemzések tekintetében.

(3) A sajtó útján nyilvánosságra hozandó közlemény vagy a Hatóságra vonatkozó javaslatokra és bírálatokra adandó sajtónyilvános válasz kiadásáról a feladat- és hatáskörében érintett szervezeti egység vezetőjének előterjesztése alapján a Titkárság gondoskodik.

1. függelék53


2. függelék54

A HATÓSÁG ALAPLÉTSZÁMA ÉS SZERVEZETI KÓDJAI

 

A

B

C

1.

Szervezeti Egység

Létszám

Kód

2.

Elnök

 

I.6/4.

3.

Titkárság

 

I.6/4.0.0.1.

4.

Jogorvoslati Iroda

 

I.6/4.0.0.2.

5.

Minőségirányítási vezető

 

I.6/4.0.0.3.

6.

Elnökhelyettes

 

I.6/4.1.

7.1.

Innovációs Főosztály

 

I.6/4.1.0.1.

7.1.1.

Kijelölt szervezetek Osztálya

 

I.6/4.1.0.1.1.

7.1.2.

Tanúsító szervezetek Osztálya

 

I.6/4.1.0.1.2.

8.2.

Laboratóriumi Főosztály

 

I.6/4.1.0.2.

8.2.1.

Vizsgálólaboratóriumok Osztálya

 

I.6/4.1.0.2.1.

8.2.2.

Kalibrálólaboratóriumok Osztálya

 

I.6/4.1.0.2.2.

Összesen:

 

32

 

3. függelék

A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE

1.55 Az elnök – a jogszabályokban meghatározott kivételekkel – teljes körűen gyakorolja a Hatóság kormány-tisztviselői, kormányzati ügykezelői és munkavállalói felett a munkáltatói jogokat, amelyeket meghatározott jogszabályi feltételekkel vezetői munkakörbe kinevezett kormánytisztviselőre írásban átruházhat, illetve az átruházott jogkört visszavonhatja.

2.56 A munkáltatói jogok felsorolásának, átruházásának és gyakorlásának részletes szabályait az elnök utasításként megjelenő Személyügyi Szabályzat tartalmazza.

3.57 Az elnök kizárólagos munkáltatói jogkörébe tartozó döntések:

a) kinevezés (beleértve a vezetői munkakört is), illetve jogviszony létesítése,

b) jogviszony megszüntetése,

c) kinevezésmódosítás,

d)58 közvetlenül az elnök alá rendelt munkakört betöltők munkaköri leírásai, teljesítményértékelése, minősítése,

e) üres álláshelyek betöltése,

f) előresorolás,

g) címadományozás,

h) illetményelőleg jóváhagyása,

i) eltérítés és pótlékok meghatározása,

j) helyettesítési, illetve megbízási díjazás, célfeladat kitűzése és díjazása,

k) szociális, jóléti és egészségügyi juttatások nyújtása,

l) lakáskölcsön jóváhagyása,

m)59 képzéssel, továbbképzéssel, tanulmányi szerződéssel kapcsolatos döntés,

n)60 fegyelmi, illetve kártérítési eljárással kapcsolatos döntés,

o)61 fizetés nélküli szabadsággal kapcsolatos döntés,

p)62 a kormánytisztviselő áthelyezésével kapcsolatos döntés.

4. Vezető munkakört betöltő kormány-tisztviselőire átruházható jogkörök a közvetlen irányításuk alá tartozók vonatkozásában:

a) szabadság engedélyezése, szabadságolási terv jóváhagyása,

b) munkaidő-beosztás meghatározása, rendkívüli munkavégzés elrendelése,

c) teljesítménycélok kitűzése és teljesítményértékelés, minősítés,

d) kiküldetés és kirendelés elrendelése,

e) helyettesítés elrendelése,

f) munkaköri leírások elkészítése.

5. Az utasítási jog

5.1. Utasítási joggal kizárólag vezető munkakört betöltő kormánytisztviselő rendelkezik az alábbiak szerint:

5.2.63 Az elnök és az elnökhelyettes a Hatóság állományába tartozók részére közvetlenül adhat utasítást, kivéve a hatósági feladatellátást, melynek tekintetében kizárólag a hatósági feladatot ellátó szervezeti egység vezetőjét utasíthatja. Ebben az esetben a nem közvetlen irányítás alá tartozó vezetői munkakört betöltők az utasítás végrehajtását közvetlenül teljesítik, a közvetlen felettes vezető egyidejű értesítése mellett. A nem közvetlen irányítás alá tartozó nem vezető munkatársak az utasítás végrehajtását a szolgálati út megtartásával teljesítik.

5.3. Vezető munkakört betöltő kormánytisztviselő utasítást adhat az irányítása alá tartozó szervezeti egység munkatársai részére. Ebben az esetben a nem közvetlen irányítás alá tartozó munkatársak az utasítás végrehajtását közvetlenül teljesítik, a közvetlen felettes vezető egyidejű értesítése mellett.

5.4.64 Vezető munkakört betöltő kormánytisztviselő utasítást adhat a feladatkörének ellátásával kapcsolatban közvetlen irányítása alá nem tartozó vezetői munkakört betöltők részére, ide nem értve a hatósági feladatellátást. Ebben az esetben a nem közvetlen irányítás alá tartozó vezetői munkakört betöltők az utasítás végrehajtását közvetlenül teljesítik, a közvetlen felettes vezető egyidejű értesítése mellett, ide nem értve, ha mind az utasítást adó, mind az utasított vezető munkakört betöltő az elnök irányítása alá tartozik.

5.5. Vezető munkakört betöltő kormánytisztviselő az irányítása alá nem tartozó szervezeti egység nem vezető munkatársa részére utasítást nem adhat.

5.6.65 A Jogorvoslati Iroda munkatársai részére kizárólag az elnök adhat utasítást.

1

Az 1. melléklet 1. §-a a 26/2019. (VII. 18.) ITM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. melléklet 2. § m) pontja a 26/2019. (VII. 18.) ITM utasítás 1. §-ával megállapított, a 3/2021. (I. 14.) ITM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

3

Az 1. melléklet 2. § s) pontja a 26/2019. (VII. 18.) ITM utasítás 1. §-ával megállapított, a 3/2021. (I. 14.) ITM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

4

Az 1. melléklet 2. § t) pontja a 26/2019. (VII. 18.) ITM utasítás 1. §-ával megállapított, a 3/2021. (I. 14.) ITM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

5

Az 1. melléklet 2. § u) pontja a 3/2021. (I. 14.) ITM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 1. melléklet 3. § (1) bekezdése a 26/2019. (VII. 18.) ITM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

7

Az 1. melléklet 3. § (2) bekezdése a 26/2019. (VII. 18.) ITM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

8

Az 1. melléklet 3. § (3) bekezdése a 26/2019. (VII. 18.) ITM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

9

Az 1. melléklet 3. alcíme a 26/2019. (VII. 18.) ITM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

10

Az 1. melléklet 4. § nyitó szövegrésze a 26/2019. (VII. 18.) ITM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

11

Az 1. melléklet 4. § h) pontja a 26/2019. (VII. 18.) ITM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

12

Az 1. melléklet 4. § i) pontja a 26/2019. (VII. 18.) ITM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

13

Az 1. melléklet 4. § m) pontja a 3/2021. (I. 14.) ITM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

14

Az 1. melléklet 4. § n) pontját a 19/2016. (X. 17.) NGM utasítás 1. §-a iktatta be.

15

Az 1. melléklet 4. § o) pontját a 19/2016. (X. 17.) NGM utasítás 1. §-a iktatta be.

16

Az 1. melléklet 4. alcím címe a 26/2019. (VII. 18.) ITM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

17

Az 1. melléklet 5. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 26/2019. (VII. 18.) ITM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

18

Az 1. melléklet 5. § (1) bekezdés a) pontja a 26/2019. (VII. 18.) ITM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

19

Az 1. melléklet 5. § (1) bekezdés c) pontja a 19/2016. (X. 17.) NGM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

20

Az 1. melléklet 5. § (1) bekezdés e) pontját a 26/2019. (VII. 18.) ITM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

21

Az 1. melléklet 5. § f) pontja a 3/2021. (I. 14.) ITM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

22

Az 1. melléklet 5. § (2) bekezdése a 26/2019. (VII. 18.) ITM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

23

Az 1. melléklet 6. § (1) bekezdése a 26/2019. (VII. 18.) ITM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

24

Az 1. melléklet 8. § (1) bekezdése a 26/2019. (VII. 18.) ITM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

25

Az 1. melléklet 8. § (2) bekezdés a) pontja a 26/2019. (VII. 18.) ITM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

26

A 8. § (2) bekezdés c) pontja a 26/2019. (VII. 18.) ITM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

27

Az 1. melléklet 8. § (2) bekezdés f) pontját a 19/2016. (X. 17.) NGM utasítás 1. §-a iktatta be.

28

Az 1. melléklet 8. § (2) bekezdés g) pontját a 26/2019. (VII. 18.) ITM utasítás 1. §-a iktatta be.

29

Az 1. melléklet 9. § (1) bekezdése a 26/2019. (VII. 18.) ITM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

30

Az 1. melléklet 9. § (2) bekezdése a 26/2019. (VII. 18.) ITM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

31

Az 1. melléklet 9. § (3) bekezdése a 26/2019. (VII. 18.) ITM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

32

Az 1. melléklet 7/A. alcímét (9/A. §) a 26/2019. (VII. 18.) ITM utasítás 1. §-a iktatta be.

33

Az 1. melléklet 10. § (1) bekezdése a 26/2019. (VII. 18.) ITM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

34

Az 1. melléklet 10. § (2) bekezdés c) pontja a 26/2019. (VII. 18.) ITM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

35

Az 1. melléklet 8/A. alcímét (10/A. §) a 26/2019. (VII. 18.) ITM utasítás 1. §-a iktatta be.

36

Az 1. melléklet 8/B. alcímét (10/B. §) a 26/2019. (VII. 18.) ITM utasítás 1. §-a iktatta be.

37

Az 1. melléklet 8/C. alcímét (10/C. §) a 26/2019. (VII. 18.) ITM utasítás 1. §-a iktatta be.

38

Az 1. melléklet 10/C. § a 3/2021. (I. 14.) ITM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

39

Az 1. melléklet 11. § (1) bekezdése a 26/2019. (VII. 18.) ITM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

40

Az 1. melléklet 12. § (1) bekezdése a 26/2019. (VII. 18.) ITM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

41

Az 1. melléklet 12. § (2) bekezdés a) pontja a 19/2016. (X. 17.) NGM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

42

Az 1. melléklet 12. § (2) bekezdés d) pontja a 19/2016. (X. 17.) NGM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

43

Az 1. melléklet 12. § (3) bekezdése a 26/2019. (VII. 18.) ITM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

44

Az 1. melléklet 11. alcíme (13. §) a 26/2019. (VII. 18.) ITM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

45

Az 1. melléklet 12. alcíme (14. §) a 26/2019. (VII. 18.) ITM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

46

Az 1. melléklet 13. alcíme (15. §) a 26/2019. (VII. 18.) ITM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

47

Az 1. melléklet 16. § (1) bekezdése a 26/2019. (VII. 18.) ITM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

48

Az 1. melléklet 16. § (2) bekezdése a 26/2019. (VII. 18.) ITM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

49

Az 1. melléklet 16. § (3) bekezdése a 26/2019. (VII. 18.) ITM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

50

Az 1. melléklet 18. §-a a 26/2019. (VII. 18.) ITM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

51

Az 1. melléklet 19. §-a a 26/2019. (VII. 18.) ITM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

52

Az 1. melléklet 21. § (1) bekezdése a 26/2019. (VII. 18.) ITM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

53

Az 1. melléklet 1. függeléke a 26/2019. (VII. 18.) ITM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

54

Az 1. melléklet 2. függeléke a 3/2021. (I. 14.) ITM utasítás 2. §-ával megállapított szöveg.

55

Az 1. melléklet 3. függelék 1. pontja a 26/2019. (VII. 18.) ITM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

56

Az 1. melléklet 3. függelék 2. pontja a 26/2019. (VII. 18.) ITM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

57

Az 1. melléklet 3. függelék 3. pont nyitó szövegrésze a 26/2019. (VII. 18.) ITM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

58

Az 1. melléklet 3. függelék 3. pont d) alpontja a 26/2019. (VII. 18.) ITM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

59

Az 1. melléklet 3. függelék 3. pont m) alpontja a 26/2019. (VII. 18.) ITM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

60

Az 1. melléklet 3. függelék 3. pont n) alpontja a 26/2019. (VII. 18.) ITM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

61

Az 1. melléklet 3. függelék 3. pont o) alpontja a 26/2019. (VII. 18.) ITM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

62

Az 1. melléklet 3. függelék 3. pont p) alpontját a 26/2019. (VII. 18.) ITM utasítás 1. §-a iktatta be.

63

Az 1. melléklet 3. függelék 5.2. pontja a 26/2019. (VII. 18.) ITM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

64

Az 1. melléklet 3. függelék 5.4. pontja a 26/2019. (VII. 18.) ITM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

65

Az 1. melléklet 3. függelék 5.6. pontja a 26/2019. (VII. 18.) ITM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére