• Tartalom

27/2015. (XII. 12.) ORFK utasítás

27/2015. (XII. 12.) ORFK utasítás

az európai uniós döntéshozatalban való részvétellel kapcsolatos rendőrségi szakértői tevékenységről

2023.01.01.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az európai uniós döntéshozatalban a Belügyminisztériumnak az Európai Unió intézményei és ügynökségei tagállami kormányzati részvétellel működő döntéshozó és döntés-előkészítő szerveiben a kormányzati álláspont kialakításával és az ezen intézmények és ügynökségek munkájában való részvétellel kapcsolatos eljárásra vonatkozó szabályzata kiadásáról szóló 10/2015. (VI. 8.) BM utasítás szerinti rendőrségi szakértői részvétel és a hatékony érdekérvényesítés biztosítása érdekében kiadom az alábbi utasítást:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1 Ezen utasítás hatálya
a) az Országos Rendőr-főkapitányságra (a továbbiakban: ORFK);
b) a Készenléti Rendőrségre;
c) a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra (a továbbiakban: NEBEK);
d) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra;
e)2
f) a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra;
g) a Nemzetközi Oktatási Központra (a továbbiakban: NOK) és
h)3 a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra
terjed ki.

2. Ezen utasítás célja, hogy az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: Rendőrség) részéről biztosított legyen az Európai Unió intézményei és ügynökségei tagállami kormányzati részvétellel működő döntéshozó és döntés-előkészítő szerveinek eljárásaiban való megfelelő szakértői részvétel és a Rendőrség szakmai érdekeinek megjelenítése, továbbá a szakminisztérium és a Rendőrség közötti, az Európai Unióban való tagállami működéshez és a belügyi szakpolitika aktuális kérdéseihez kapcsolódó tevékenység vonatkozásában rendelkezésre álló információk cseréje annak érdekében, hogy a kapcsolódó feladatok ellátására koordináltan és egységesen, a határidők betartása mellett, számon kérhető módon kerüljön sor.

3. Ezen utasítás alkalmazásában:
a) alcsoportfelelős szervezeti egység: a Rendőrségnek a Belügyminisztériumnak az Európai Unió intézményei és ügynökségei tagállami kormányzati részvétellel működő döntéshozó és döntés-előkészítő szerveiben a kormányzati álláspont kialakításával és az ezen intézmények és ügynökségek munkájában való részvétellel kapcsolatos eljárásra vonatkozó szabályzata kiadásáról szóló 10/2015. (VI. 8.) BM utasítás (a továbbiakban: BM utasítás) 1. melléklet 1. függelékében nevesített alcsoportok által végzett tevékenység rendőrségi szakértői támogatására kijelölt szervezeti egysége vagy eleme;
b) szakértő: az alcsoportfelelős szervezeti egység állományából a szakértői feladatok ellátására kijelölt személy.

II. FEJEZET
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

1. A döntéshozatali mechanizmusban történő rendőrségi szakértői részvétel

4. A BM utasítás 1. melléklet 1. függelékében szereplő alcsoportok által végzett szakmai munka elektronikus alapú rendőrségi szakértői támogatása érdekében a NEBEK-nél központi koordinációs egység működik, továbbá szakértői hálózatot kell fenntartani.

5. A döntéshozatali mechanizmusban történő rendőrségi szakértői részvétel központi koordinációjáért a NEBEK Nemzetközi Bűnügyi Igazgatóság Nemzetközi Stratégiai Osztály (Europol Nemzeti Iroda) EU Koordinációs Alosztály (a továbbiakban: EU Koordinációs Alosztály) felelős, amely a következő feladatokat látja el:
a) a BM utasítás függelékében szereplő alcsoportok munkáját koordináló szervezeti egységektől a 2. pontban meghatározott feladatokhoz kapcsolódóan érkező megkereséseket, tervezeteket elektronikus levelezés útján fogadja;
b) a beérkező megkereséseket és tervezeteket feldolgozza, és továbbítja a szakterület szerint kijelölt alcsoportfelelős szervezeti egységekhez, a szakértőkhöz és azok helyetteseihez (a továbbiakban együtt: szakértői hálózat tagjai), majd a válaszokat elektronikus levelezés útján fogadja, és továbbítja az alcsoportok munkáját koordináló szervezeti egység részére;
c) amennyiben a beérkező megkeresés tárgyát képező dokumentumok felsővezetői szintű fórumokon kerülnek tárgyalásra, vagy horizontális témájúak, illetve a speciális rendőrszakmai témák megvitatására összehívott tanácsi formációkhoz kapcsolódnak, azokat a szakterület szerint illetékes szervezeti egység számára továbbítja; ezt követően a megfelelő szintű vezetői jóváhagyással ellátott részanyagokat összesíti, szükség szerint az országos rendőrfőkapitány jóváhagyása érdekében a választ felterjeszti, majd megküldi a megkereső szervnek;
d) összeállítja és vezeti a szakértők és helyetteseik nevét, beosztását, elérhetőségeit, valamint az alcsoportfelelős szervezeti egységek (titkársági) elérhetőségeit tartalmazó nyilvántartást, azt tájékoztatásul megküldi a Belügyminisztérium Európai Együttműködési Főosztálya (a továbbiakban: BM EUEFO) részére;
e) összesíti az alcsoportfelelős szervezeti egységek által a szakértői tevékenységre vonatkozóan összeállított havi adatszolgáltatásokat;
f) ezen utasítás hatálya alá tartozó szerveknek az Európai Unióban való tagállami működéshez, a belügyi szakpolitika aktuális kérdéseihez kapcsolódó tevékenységről szóló – bűnügyi, rendészeti és gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettesi jóváhagyással ellátott – havi részjelentéseit összesíti, az országos rendőrfőkapitány jóváhagyása érdekében felterjeszti, majd továbbítja a Belügyminisztérium európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkára részére, illetve azt a rendészeti államtitkárnak – a Rendészeti Információs Iroda útján – is köteles felterjeszteni;
g) begyűjti a képviseleti tevékenység önálló ellátása esetén a fórumokon történő részvételről készített beszámolókat, és továbbítja a BM EUEFO részére;
h) részt vesz a kijelölt szakértők és helyetteseik BM utasítás szerinti tevékenységének értékelésében.

6. A BM utasítás 1. melléklet 1. függelékében szereplő alcsoportok munkáját koordináló szervezeti egységektől vagy a Belügyminisztériumtól a 2. pontban meghatározott feladatokhoz kapcsolódóan érkező, felsővezetői szintű jóváhagyást igénylő vagy horizontális kérdéseket tartalmazó, illetve a speciális rendőrszakmai témák megvitatására összehívott tanácsi formációkat érintő megkeresések esetében az EU Koordinációs Alosztály eseti jellegű megkeresésben fordul a szakterületi érintettséggel rendelkező szervezeti egységekhez. Az érintett szervezeti egységek a megkeresésben meghatározott szintű vezetői jóváhagyással és határidőig kötelesek a szakterületük vonatkozásában válaszukat elkészíteni és azt az EU Koordinációs Alosztály részére továbbítani.

7.4 A BM utasítás 1. melléklet 1. függelékében szereplő kijelölés alapján az „Europol Igazgatótanács alcsoport”, „CEPOL Vezetőtestülete alcsoport” és a „Frontex Igazgatótanács alcsoport” keretében folytatott koordinációs és együttműködési tevékenység ellátása a kijelölt Nemzeti Kapcsolattartási Pontok feladata. A Nemzeti Kapcsolattartási Pontok e tevékenységük ellátásához önálló, funkcionális elektronikus levélcímeket használnak.

8. Az „Europol Igazgatótanács alcsoportban” a Nemzeti Kapcsolattartási Pont a NEBEK.

9. A „Frontex Igazgatótanács alcsoportban” a Nemzeti Kapcsolattartási Pont az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Határrendészeti Főosztálya.

9/A.5 A „CEPOL Vezetőtestülete alcsoportban” a Nemzeti Kapcsolattartási Pont a NOK.
10.6 A vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok kivételével ezen utasítás hatálya alá tartozó szervek vezetői kötelesek minden hónap 5. napjáig az Európai Unióban való tagállami működéshez, a belügyi szakpolitika aktuális kérdéseihez kapcsolódó előző havi, elsősorban stratégiai jellegű tevékenységről szóló jelentésüket az abban foglaltak szakterületi vonatkozása szerint az ORFK Bűnügyi, Rendészeti vagy Gazdasági Főigazgatósága számára elektronikus úton felterjeszteni. A jelentésnek nem kell kiterjednie a szerv hatáskörébe tartozó egyedi ügyekben más európai uniós tagállammal vagy uniós intézménnyel, ügynökséggel folytatott együttműködésre. A főigazgatói jóváhagyással ellátott részanyagokat minden hónap 15. napjáig kell megküldeni az EU Koordinációs Alosztálynak. Ez a jelentési kötelezettség csak a 27. pontban előírt adatszolgáltatás körét meghaladó tevékenységre terjed ki.
11.7 A vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok vezetői csak akkor kötelesek a 10. pont szerinti jelentést megtenni, ha az Európai Unióban való tagállami működéshez, a belügyi szakpolitika aktuális kérdéseihez kapcsolódó tevékenységet láttak el. A jelentési kötelezettséget eltérő rendelkezés hiányában legkésőbb az azt kiváltó eseménytől számított 8 munkanapon belül kell teljesíteni.

2. A Rendőrség feladatkörét érintő alcsoportokban történő szakértői részvétel biztosítására kötelezett szakterületek

12. A Belügyi Együttműködés szakértői csoporton belül működő alcsoportokban folyó munka rendőrszakmai oldalról történő támogatásában az alábbi szervezeti egységek és elemek szakértői vesznek részt:
a) HLWG-alcsoport (High Level Working Group on Migration and Asylum, Menekültügyért és Migrációért felelős Magas Szintű Munkacsoport): ORFK Rendészeti Főigazgatóság Határrendészeti Főosztály;
b) SCIFA-alcsoport (Strategic Committee on Immigration, Frontiers and Asylum, Bevándorlásért, a Határokért és a Menekültügyért Felelős Stratégiai Bizottság): ORFK Rendészeti Főigazgatóság Határrendészeti Főosztály, Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda;
c) Menekültügyi alcsoport: ORFK Rendészeti Főigazgatóság Határrendészeti Főosztály;
d) EASO Igazgatótanács alcsoport (European Asylum Support Office, Európai Menekültügyi Támogató Hivatal): ORFK Rendészeti Főigazgatóság Határrendészeti Főosztály;
e) Illegális migráció alcsoport: ORFK Rendészeti Főigazgatóság Határrendészeti Főosztály;
f) Legális migráció alcsoport: ORFK Rendészeti Főigazgatóság Határrendészeti Főosztály;
g)8 Rendészeti információcsere alcsoport információcsere formációja: NEBEK, Rendészeti Információcsere alcsoport adatvédelmi formációja: ORFK Hivatal;
h) PNR-alcsoport (Passenger Name Record, Utasnyilvántartási Adatállomány): Repülőtéri Rendőr Igazgatóság;
i) Határok alcsoport: ORFK Rendészeti Főigazgatóság Határrendészeti Főosztály;
j) Elismert okmányok és hamis okmányok alcsoport: ORFK Rendészeti Főigazgatóság Határrendészeti Főosztály, Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda;
k) Schengeni Acquis alcsoport: ORFK Rendészeti Főigazgatóság Határrendészeti Főosztály;
l) Schengeni értékelési alcsoport: ORFK Rendészeti Főigazgatóság Határrendészeti Főosztály, NEBEK;
m)9 SISVIS alcsoport: ORFK Gazdasági Főigazgatóság Informatikai Főosztály, NEBEK;
n) SIS-SIRENE alcsoport: NEBEK;
o)10 IT Ügynökség Igazgatótanácsa alcsoport: ORFK Gazdasági Főigazgatóság Informatikai Főosztály;
p) Polgári védelmi, nukleáris biztonsági és kritikus infrastruktúra-védelmi alcsoport: ORFK Rendészeti Főigazgatóság Közrendvédelmi Főosztály, ORFK Rendészeti Főigazgatóság Védelmi Igazgatási Osztály, ORFK Rendészeti Főigazgatóság Igazgatásrendészeti Főosztály;
q) Egységes vízumformátum alcsoport: ORFK Rendészeti Főigazgatóság Határrendészeti Főosztály;
r) Belügyi Alapok alcsoport: Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda, ORFK Gazdasági Főigazgatóság Európai Támogatások Osztálya, ORFK Rendészeti Főigazgatóság Határrendészeti Főosztály;
s) Lőfegyver és Pirotechnikai alcsoport: ORFK Rendészeti Főigazgatóság Igazgatásrendészeti Főosztály;
t) Rendvédelmi Együttműködési Munkacsoport: NEBEK.

13. A Belügyi Együttműködés szakértői csoport „Rendőri együttműködési alcsoportján” belüli egyes témakörökben folyó munka rendőrszakmai oldalról történő támogatásában az alábbi szervezeti egységek és elemek szakértői vesznek részt:
a) ENPPF (European Network for Protection of Public Figures, Közéleti Személyiségek Védelmére Szolgáló Európai Hálózat Alcsoport): Készenléti Rendőrség;
b)11 RCEG (Radio Communication Experts Group, Rádiókommunikációs Szakértői Alcsoport): ORFK Gazdasági Főigazgatóság Informatikai Főosztály;
c) EMSE (Experts for major sports events, Nagyobb Sportesemények Szakértői Alcsoport): ORFK Rendészeti Főigazgatóság Közrendvédelmi Főosztály;
d) EnviCrimeNet (Informal network for countering environmental crime, Környezeti bűncselekmények elleni küzdelem informális hálózata): Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda;
e)12 ENLETS (European Network of Law Enforcement Technology Services, Rendvédelmi Technológiai Szolgáltatások Európai Hálózata Alcsoport): ORFK Gazdasági Főigazgatóság Műszaki Főosztály, ORFK Gazdasági Főigazgatóság Informatikai Főosztály;
f) CARPOL (EU Contact Points for Tackling Cross-border Vehicle Crime, Határon Átnyúló Gépjármű-bűnözés Elleni Szakértői Alcsoport): ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály;
g) ENFAST (European Network on Fugitive Active Search Teams, Célkörözési Egységek Európai Hálózat Alcsoport): Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda;
h) KYNOPOL (Network of police dog professionals in Europe, Európai Rendvédelmi Kutyakiképzők Rendőrségi Hálózat Alcsoport): Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ;
i)13 EMPEN (European Medical and Psychological Experts' Network for Law Enforcement, Rendvédelmi Orvosi és Pszichológiai Szakértők Európai Hálózata Alcsoport): ORFK Személyügyi Főigazgatóság;
j) EFE (European Firearms Experts, Fegyverszakértői Alcsoport): Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda;
k) LOs (Liaison Officers' Management Services, Összekötőtiszti Hálózatok Szolgálata): NEBEK;
l) AIRPOL (European network of airport law enforcement services, Repülőtéri Bűnüldözési Szolgálatok Európai Hálózata): Repülőtéri Rendőr Igazgatóság;
m) CULTNET (Law Enforcement authorities and expertise competent in the field of cultural goods, A kulturális javak területén illetékes bűnüldözési hatóságok és szakértők informális hálózata): Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda;
n) TISPOL (European Traffic Police Network, Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata): ORFK Rendészeti Főigazgatóság Közlekedésrendészeti Főosztály;
o) AQUAPOL (European partnership of water police forces and inland navigation inspectorates, A vízi rendészet szerveinek és a belvízi hajózás felügyeleti szerveinek hálózata): Budapesti Rendőr-főkapitányság Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság;
p) RAILPOL (European network of railway police forces, Vasútrendészeti szervek hálózata): ORFK Rendészeti Főigazgatóság Közrendvédelmi Főosztály;
q) e-MOBIDIG (Electronic mobile identification interoperability group, Mobil eszközök biztosítása rendvédelmi és migrációs erők részére): ORFK Rendészeti Főigazgatóság Határrendészeti Főosztály.

14. A Belügyi Együttműködés szakértői csoporton belüli, más tárca főfelelősségébe tartozó alcsoportokban folyó munka rendőrszakmai oldalról történő támogatásában az alábbi szervezeti egységek és elemek szakértői vesznek részt:
a) Vízum alcsoport: ORFK Rendészeti Főigazgatóság Határrendészeti Főosztály, Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda;
b) Kábítószerügyi alcsoport: ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály, ORFK Rendészeti Főigazgatóság Igazgatásrendészeti Főosztály, Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda.

15. Az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság további szakértői csoportjaiban való belügyi részvétel rendőrszakmai oldalról történő támogatásában az alábbi szervezeti egységek és elemek szakértői vesznek részt:
a) igazságügyi együttműködés büntető ügyekben: NEBEK;
b) közlekedéspolitika: ORFK Rendészeti Főigazgatóság Közlekedésrendészeti Főosztály;
c) adatvédelem: ORFK Hivatal;
d) nukleáris kérdések: Készenléti Rendőrség;
e) OLAF szakértői csoport: NEBEK.

16. A BM utasítás 1. melléklet 1. függelékében szereplő alcsoportok munkáját koordináló szervezeti egységektől vagy a Belügyminisztériumtól érkező, a Belügyi Együttműködés szakértői csoporton belül működő alcsoportok között nem nevesített tanácsi formációkat érintő megkeresések esetében az EU Koordinációs Alosztály eseti jellegű megkereséssel fordul a szakterületi érintettséggel rendelkező szervezeti egységekhez vagy elemhez.

3. A szakértői hálózat tagjainak kijelölése, nyilvántartása és értékelése

17. A 23–26. pontban rögzített feladatok ellátása érdekében a szakértői hálózat tagjait az alcsoportfelelős szervezeti egységek vezetői jelölik ki a 12–16. pontban meghatározott felelősségi rend figyelembevételével.

18. A szakértői hálózat tagjainak megfelelő szintű szakmai angol nyelvtudással, a területhez kapcsolódó rendőrszakmai ismeretekkel és tapasztalatokkal kell rendelkezniük, szükség esetén képesnek kell lenniük magasabb szintű vezetői jóváhagyás nélküli, önálló szakmai állásfoglalásra.

19. Az alcsoportfelelős szervezeti egységek vezetői kötelesek figyelemmel kísérni a személyi változásokat, és szükség esetén gondoskodnak a szakértői hálózat tagjainak a 18. pontban meghatározott szakmai feltételeknek megfelelő, azonnali utánpótlásáról.

20. A kijelölt szakértői hálózat tagjainak nevéről, beosztásáról, a hivatali elérhetőségeikről (az alcsoportfelelős szervezeti egység titkárságának, a szakértőnek és helyettesének elektronikus levélcímei és telefonszámai), valamint az azokban bekövetkezett változásaikról az EU Koordinációs Alosztályt haladéktalanul tájékoztatni kell.

21. A 23–26. pontokban rögzített feladatokat az érintett szakértői hálózat tagjainak munkaköri leírásában szerepeltetni kell.

22. A szakértői hálózat tagjainak vonatkozó tevékenységét a BM EUEFO, az EU Koordinációs Alosztály és az alcsoportfelelős szervezeti egységek vezetői közösen meghatározott szempontrendszer alapján, szükség szerinti időközönként közösen értékelik. Az értékelési tevékenység koordinációs feladatait az EU Koordinációs Alosztály látja el. A BM EUEFO és az EU Koordinációs Alosztály vezetője az értékelések közötti időszakban is kezdeményezheti új szakértő vagy helyettes kijelölését.

4. A szakértői hálózat tagjainak feladatai

23. A szakértői hálózat tagjainak feladatai a döntéshozatali mechanizmusban történő rendőrségi szakértői részvétel keretében, a BM utasítás 1. melléklet 1. függelékében szereplő alcsoportok munkáját koordináló szervezeti egységek megkeresésének tartalma alapján a következők:
a) az adott szakértői alcsoporthoz kapcsolódó tanácsi munkacsoportok napirendjén szereplő tervezetekkel, dokumentumokkal kapcsolatos magyar rendőrségi szakmai álláspont kialakítása;
b) uniós jogszabálytervezetekhez kapcsolódó szövegjavaslatok kidolgozása;
c) az adott szakértői alcsoporthoz kapcsolódó tanácsi munkacsoportokban kiadott kérdőívek kitöltése, a vonatkozó notifikációk előkészítése és egyéb adatszolgáltatás biztosítása;
d) felkérés esetén részvétel és képviseleti tevékenység ellátása az adott szakértői alcsoport tevékenységéhez kapcsolódó fórumok ülésein és az arról készült jelentések rendőrszakmai tartalmú egyeztetése;
e) a képviseleti tevékenység önálló ellátása esetén a fórumokon történő részvételről készített beszámoló megküldése az EU Koordinációs Alosztály részére.

24. Amennyiben a szakértői hálózat tagjaihoz beérkezett megkeresés vagy tervezet az ORFK más szervezeti egységét vagy elemét, illetve más rendőri szerv tevékenységét is érinti, köteles azt megküldeni az érintett szervezeti egység vagy elem, illetve rendőri szerv részére, amelyek a szakértői hálózat tagjai által megadott határidő figyelembevételével kötelesek együttműködni.

25. A szakértői hálózat tagjai által a megkeresésben megadott nyelven elkészített válasznak tartalmaznia kell a pontosan megfogalmazott álláspontot és annak indoklását, továbbá uniós tervezet véleményezése esetén az álláspont indokolását, hatásait, valamint az abból következő esetleges jogalkotási és intézményfejlesztési feladatok áttekintését. Ezen túlmenően az állásfoglalás tervezetének tartalmaznia kell a tárgyalások során érvényesíteni kívánt rendőrszakmai célokat és érdekeket.

26. A szakértői hálózat tagjai az első megkereséstől az elfogadásig kötelesek folyamatosan figyelemmel kísérni az általuk kezelt uniós dokumentumokat. Amennyiben vezetői igény merül fel az egyeztetés alatt álló uniós dokumentum előkészítésével, elfogadásával kapcsolatos információk megismerésére, úgy a szakértői hálózat tagjainak feladatkörébe tartozik a jelentéstétel, illetve ilyen feladatmeghatározás esetén írásos jelentés készítése és szolgálati úton történő felterjesztése.

27. Az alcsoportfelelős szervezeti egységek vezetői kötelesek minden hónap 10. napjáig jelen utasítás melléklete szerinti táblázat kitöltésével elektronikus levelezés útján tájékoztatni az EU Koordinációs Alosztályt a szakértői hálózat adott szervnél kijelölt tagjai által – a döntéshozatali mechanizmusban történő rendőrségi szakértői részvétel keretében – kifejtett tevékenységéről.

5. A megkeresések kezelése és nyilvántartása

28. A BM utasítás 1. melléklet 1. függelékében szereplő alcsoportok munkáját koordináló szervezeti egységektől érkező, nem minősített adattartalmú megkereséseket, tervezeteket elektronikus levelezés útján az EU Koordinációs Alosztály központi, funkcionális, elektronikus levélcímén fogadja, majd a válaszadási határidő és nyelv megjelölésével az utasítás 12–16. pontjában meghatározott felelősségi rend figyelembevételével a szakértői hálózat tagja és az alcsoportfelelős szervezeti egység (titkársági) elektronikus levélcímére továbbítja.

29. A minősített adattartalmú megkeresések, tervezetek fogadása és a válasz továbbítása az adattartalomtól függően a szakértői hálózat érintett tagja és az alcsoportfelelős szervezeti egység (titkársági) székhelye szerint illetékes nyilvántartó útján történik.

30. Az EU Koordinációs Alosztálytól érkező megkeresések, tervezetek fogadásáról az adott alcsoportfelelős szervezeti egység vezetője köteles gondoskodni. Biztosítani kell, hogy a szakértői hálózat tagja a közreműködési kötelezettségének a megadott határidőn belül eleget tehessen, ezért amennyiben szükséges, egyéb szolgálati feladataiknak átütemezéséről vagy azok ellátása érdekében más személy kijelöléséről intézkedni köteles.

31. A szakértői hálózat tagjai számára a sürgős határidejű megkeresések vonatkozásában biztosítani kell a döntésre jogosult szakmai vezetővel történő soron kívüli egyeztetés vagy jóváhagyás lehetőségét, ennek hiányában a vezető tájékoztatása melletti, önálló állásfoglalás kialakítására szóló felhatalmazást. A felhatalmazást az érintett szakértői hálózat tagjainak munkaköri leírásában szerepeltetni kell, megjelölve az esetleges kiadmányozási jogosultság feltételeit és kereteit.

32. A szakértői hálózat tagjai kötelesek válaszaikat, részanyagaikat, jelentéseiket az EU Koordinációs Alosztály által megadott határidőn belül elektronikus úton az EU Koordinációs Alosztály központi, funkcionális elektronikus levélcímére megküldeni.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

33. A koordinációs működési mechanizmus alkalmazásának tapasztalatait ezen utasítás hatálybalépésétől számított 6. hónapot követően az EU Koordinációs Alosztály összegzi és értékeli, amely alapján megteszi az esetlegesen szükséges intézkedéseket.

34. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

35.14

1. melléklet a 27/2015. (XII. 12.) ORFK utasításhoz


Alcsoportfelelős szervezeti egység megnevezése:

Havi adatszolgáltatás az EU döntéshozatali mechanizmusban történő rendőrségi szakértői részvételről

Sor-
szám

Ügyszám
EU Koordinációs Alosztály

Ügyszám Alcsoportfelelős szervezeti egység

Ügy rövid leírása

Feladat megnevezése

Szakértő neve, rendfokozata

24. pont szerinti közreműködő megnevezése

Válaszadási határidő

1

Az 1. pont a 25/2016. (X. 6.) ORFK utasítás 84. pontjával megállapított szöveg.

2

Az 1. pont e) alpontját a 38/2016. (XII. 29.) ORFK utasítás 50. pont a) alpontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1. pont h) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 117. pont a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 7. pont a 25/2016. (X. 6.) ORFK utasítás 85. pontjával megállapított szöveg.

5

A 9/A. pontot a 25/2016. (X. 6.) ORFK utasítás 86. pontja iktatta be.

6

A 10. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 117. pont a) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 11. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 117. pont a) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 12. pont g) alpontja a 38/2016. (XII. 29.) ORFK utasítás 50. pont b) alpontja szerint módosított szöveg.

9

A 12. pont m) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 117. pont b) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 12. pont o) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 117. pont b) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 13. pont b) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 117. pont b) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 13. pont e) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 117. pont b) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 13. pont i) alpontja a 25/2016. (X. 6.) ORFK utasítás 87. pontja szerint módosított szöveg.

14

A 35. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére