• Tartalom

274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet

274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet

az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása céljából nyújtott törlesztési támogatásról

2023.01.01.

A Kormány a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában

a) egyezség: a bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásban kötött megállapodás, a bírósági adósságrendezési egyezség, illetve a bírósági adósságtörlesztési határozat;

b) méltányolható lakásigény: a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény (a továbbiakban: Are. tv.) 5. § 40. pontja szerinti végrehajtási rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő ingatlan;

c) támogatott: az az adós és adóstárs, aki az egyezség és az e rendelet szerinti törlesztési támogatás igénybevételéről szóló szerződés alanya.

(2) Az e rendeletben meg nem határozott fogalmakat az Are. tv.-ben meghatározottak szerint kell értelmezni.

2. A törlesztési támogatás igénylése

2. § (1) Az adós és az adóstárs – az egyezségben megállapított, lakhatási feltételek megtartására szolgáló ingatlanát (a továbbiakban: lakóingatlan) érintő hiteljogviszonnyal vagy pénzügyi lízingszerződéssel összefüggő – adósságrendezési kötelezettségei teljesítéséhez törlesztési támogatást vehet igénybe az alábbi feltételek fennállása esetén:

a) az adós és az adóstárs a lakóingatlanban együttesen legalább 50 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkezik;

b) a lakóingatlant kölcsönszerződés biztosítékául pénzügyi intézmény javára jelzálogjog terheli, vagy olyan lakóingatlan, amelyre vonatkozóan az adós és adóstárs pénzügyi intézménnyel lízingszerződést kötött;

c) az adós, adóstárs vagy az említettek közeli hozzátartozója a lakóingatlanban 2015. május 15-én – 2016. október 1-jét követően kezdeményezett adósságrendezési eljárás esetében az adósságrendezési eljárás kezdeményezését megelőző 180. napon – az adósságrendezési eljárás lezárásáig, folyamatosan

ca) bejelentett lakóhellyel rendelkezik és

cb) életvitelszerűen lakik;

d) a lakóingatlan

da) megfelel a méltányolható lakásigény feltételeinek, és

db) az ingatlan-nyilvántartás szerint lakóház, lakás, lakáscélra használt üdülő, zártkerti épület vagy tanya megnevezéssel nyilvántartott ingatlan;

e) más, lakhatást biztosító tulajdonjoga, haszonélvezeti vagy használati joga (ide nem értve a bérleti jogot)

ea) az adósnak és az adóstársnak,

eb) az adós, adóstárs tulajdonában álló, jelzáloggal terhelt lakóingatlanban vagy a lízingszerződéssel érintett lakóingatlanban lakóhellyel rendelkező közeli hozzátartozónak, vagy

ec) ha a jelzálogjoggal terhelt lakóingatlan nem az adós vagy az adóstárs kizárólagos tulajdonában van, a zálogkötelezettnek

nincs, vagy az nem felel meg a méltányolható lakásigény alsó határára vonatkozó rendelkezéseknek sem;

f) a lakóingatlant érintő, egyezség szerinti fizetési kötelezettség ügyleti kamata megfelel az Are. tv. 41. § (5) bekezdés a) pontjában foglaltaknak azzal, hogy nem haladja meg az egyezségkötés időpontjában érvényes háromhavi BUBOR+ 6,5 százaléknak megfelelő mértéket;

g) az adós és az adóstárs adóazonosító jelét a főhitelező számára bemutatja;

h) az adós és az adóstárs hozzájárul ahhoz, hogy a 14. § (1) bekezdése szerinti adatait, valamint a törlesztési támogatásra vonatkozó információkat a törlesztési támogatás szabályszerű igénybevételének ellenőrzése céljából a főhitelező átadja

ha)1 a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatkörében eljárva a támogatott lakóingatlan fekvése szerint illetékes vármegyei kormányhivatal, Pest vármegye vagy a főváros területén fekvő támogatott lakóingatlan esetében Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban együtt: kormányhivatal),

hb) a Magyar Államkincstár központja (a továbbiakban: kincstár), valamint

hc) bírósági adósságrendezési eljárás esetén a családi vagyonfelügyelő

részére,

i) az adós és az adóstárs nyilatkozik arról, hogy jelen rendelet szerinti törlesztési támogatást még nem vett igénybe.

(2) A törlesztési támogatást az adósnak és adóstársnak együtt kell igényelni.

(3) A törlesztési támogatás a lakóingatlant érintő, kizárólag egy egyezségbe foglalt hiteljogviszonnyal vagy pénzügyi lízingszerződéssel összefüggő, főhitelezővel szemben fennálló adósságrendezési kötelezettségek teljesítéséhez vehető igénybe.

(4) A támogatott kizárólag egy törlesztési támogatás igénybevételéről szóló szerződés alanya lehet.

(5) A törlesztési támogatásra a támogatott az egyezség hatályának fennállása alatt – ideértve az Are. tv. 56. §-a szerinti fizetési haladék időtartamát és az azt követő törlesztési időszakot is – de legfeljebb 5 évig jogosult.

(6) Amennyiben a támogatott az egyezségben foglalt fizetési kötelezettségeinek 60 napot meghaladóan felszólítás ellenére nem tesz eleget, az ezt követő hónap első napjától részére a törlesztési támogatás nem nyújtható. Erről az adóst és az adóstársat a törlesztési támogatás igénybevételéről szóló szerződés megkötésekor igazoltan tájékoztatni kell.

3. § A bírósági adósságrendezési eljárás esetén

a) az adós és az adóstárs a törlesztési támogatás iránti kérelem benyújtásáról,

b) a főhitelező a törlesztési támogatás igénybevételéről szóló szerződés megkötéséről és a törlesztési támogatás megszűnéséről

a családi vagyonfelügyelőt 8 napon belül írásban értesíti.

4. § (1) A támogatott halála esetén a törlesztési támogatásra az elhunyt támogatott olyan természetes személy örököse jogosult, aki

a) a törlesztési támogatással érintett kölcsön fedezetéül szolgáló lakóingatlanát – a pénzügyi lízingszerződés esetét kivéve – megörökölte és

b) a kölcsön visszafizetéséért vagy a lízingszerződésben vállalt fizetési kötelezettségért helytállni köteles.

(2) Ha az elhunyt támogatottnak nem volt túlélő adóstársa, a támogatott halálát követő hónap első napjától az (5) bekezdés szerinti hagyatékátadó végzés, illetve bírósági adósságrendezési eljárásban az örökös jogutódlását megállapító végzés jogerőre emelkedését követő hónap első napjáig törlesztési támogatás nem vehető igénybe.

(3) A (2) bekezdés szerinti időszak nem számít bele a 2. § (5) bekezdése szerinti 5 éves időtartamba.

(4) Az adós halála esetén, ha nincs adóstársa vagy (1) bekezdés szerinti örököse, vagy az nem kéri az Are. tv. 42. § (6) bekezdése alapján jogutódként az adósságrendezési eljárásba történő belépését, a főhitelező az adós halálát követő hónap első napjától kezdődően a törlesztési támogatás folyósítását megszünteti.

(5) Ha az adós (1) bekezdés szerinti örököse kéri az Are. tv. 42. § (6) bekezdése alapján jogutódként az adósságrendezési eljárásba jogutódként történő belépését, a törlesztési támogatással érintett ingatlanon öröklés jogcímén szerzett tulajdonjogát és a kölcsön visszafizetésére vonatkozó kötelezettségét az ezen adatokat tartalmazó jogerős teljes hatályú hagyatékátadó végzéssel (ideértve a rész-hagyatékátadó végzést, valamint a végzés kivonatát is), illetve bírósági adósságrendezési eljárásban az örökös jogutódlását megállapító jogerős végzéssel, a jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a főhitelező részére történő bejelentéssel igazolja.

(6) Az (5) bekezdés szerinti határidő elmulasztása esetén az örökös a törlesztési támogatásra nem jogosult.

5. § (1) A törlesztési támogatás iránti kérelem az adósságrendezés kezdeményezését követően a főhitelezőnél nyújtható be.

(1a)2 Ha az igénylő e rendelet szerinti támogatást kíván igénybe venni, a befogadott kérelmek tekintetében a támogatási feltételek meglétét a főhitelező az összes feltétel vonatkozásában, teljeskörűen köteles ellenőrizni.

(2) A főhitelező a kérelem átvételéről igazolást ad az igénylőnek. A főhitelező a kérelmet annak átvételétől számított 30 napon belül bírálja el. Ha az igénylő a kérelmet hiányosan nyújtotta be, a főhitelező az igénylőt a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül 8 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra szólítja fel. Hiánypótlásra történő felszólítás esetén a kérelem elbírálására irányadó határidő a hiánypótlásra biztosított időtartammal meghosszabbodik. Ha az igénylő a hiánypótlásra történő felszólításban foglaltaknak határidőben nem tesz eleget, a főhitelező a kérelmet elutasítja.

(3) A kérelem benyújtásakor a törlesztési támogatásra való jogosultságot a főhitelező a kérelem benyújtásakor fennálló körülményeket igazoló dokumentumok alapján ellenőrzi.

(4) A főhitelező a törlesztési támogatás éves összegét évente legalább egy alkalommal, az éves kimutatás keretében közli a támogatottal.

6. § A törlesztési támogatásra való jogosultság feltételeinek meglétét az adós és az adóstárs a főhitelező részére a következők szerint igazolja:

a) a bejelentett lakóhelyet a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal,

b) a 2. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontjában és e) pontjában foglaltakat, valamint az üdülő, zártkerti ingatlan, tanya lakáscélra történő használatát teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozattal,

c) a 2. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint d) pont da) és db) alpontjában foglaltakat ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lap 30 napnál nem régebbi hiteles másolatával,

d) az adóazonosító jelet adóigazolvánnyal.

7. § Amennyiben az igénylő jogosult a törlesztési támogatásra, a főhitelező az adóssal és az adóstárssal az egyezség szerinti fizetési kötelezettséghez igénybe vehető törlesztési támogatásról és annak mértékéről törlesztési támogatás igénybevételéről szóló szerződést köt.

8. § (1)3 Ha a főhitelező elutasítja a kérelmet, az igénylőt írásban tájékoztatja a kérelem elutasításának indokáról az e rendelet szerinti nem teljesülő igénybevételi feltételek megjelölésével, továbbá arról, hogy ha az igénylő a kérelem elutasításával nem ért egyet, a törlesztési támogatásra jogosító feltételeknek való megfelelés megállapítását kérheti a kormányhivataltól.

(2)4 A kérelem elutasítása esetén az igénylő a törlesztési támogatásra jogosító feltételeknek való megfelelés megállapítása iránt kérelmet nyújthat be a kormányhivatalhoz az írásbeli elutasítás igénylő általi kézhezvételétől számított 15 napon belül.

(2a)5 Az igénylő támogatásra jogosító feltételeknek való megfelelés megállapítása iránti kérelme esetén igazolja a főhitelező támogatási igény elutasításával kapcsolatos döntését.

(2b)6 A támogatásra jogosító feltételeknek való megfelelés megállapítása iránti hatósági eljárás megindításának feltétele, hogy a főhitelező az igénylést teljeskörűen, a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi feltételt megvizsgálva elbírálja.

(3)7 A kormányhivatalhoz benyújtott kérelem alapján – a kormányhivatal megkeresésére – a főhitelező 8 napon belül csatolni köteles a kérelem elutasítását megalapozó iratok másolatát.

(4)8 Ha a véglegessé vált határozat megállapítja, hogy az igénylő a kérelem főhitelezőhöz történő benyújtásakor az igénybevételi feltételeknek megfelelt, a főhitelező e feltételek fennállásának hiányára hivatkozással a törlesztési támogatás igénybevételéről szóló szerződés megkötését nem tagadhatja meg. Az igénylő a hatósági eljárás során nem pótolhatja a főhitelező által lefolytatott bírálati eljárásban felmerülő mulasztásait.

3. A törlesztési támogatás mértéke

9. § (1) A támogatott az egyezség megkötésének időpontjában fennálló tőketartozás évi 3,8%-os mértékének megfelelő, de havonta legfeljebb 25 000 forint összegű törlesztési támogatásra jogosult.

(2) A törlesztési támogatás a lakóingatlant érintő hiteljogviszonnyal vagy pénzügyi lízingszerződéssel összefüggő adósságrendezési kötelezettség teljesítéseként az egyezségben megállapított törlesztőrészlet összegét csökkenti.

(3) A törlesztési támogatás számításánál az osztószám 12 hónap.

4. A pénzügyi lebonyolítás szabályai

10. § (1) A törlesztési támogatásra való jogosultság megállapítását és folyósítását, valamint a törlesztési támogatásnak a központi költségvetéssel való elszámolását a főhitelező végzi.

(2) Ha a főhitelező a törlesztési támogatás jogosulatlan igénybevételre utaló adat birtokába jut, a támogatottat írásban felszólítja a törlesztési támogatás összegének az igénybevétel napjától számított, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti késedelmi kamattal növelten történő visszatérítése iránt. A visszatérítés iránti felhívást – annak eredménytelensége esetén – a főhitelező legfeljebb egy alkalommal köteles megismételni. A felhívást oly módon kell közölni, hogy annak megtörténte bizonyítható legyen.

(3)9 Ha a támogatott a főhitelező második alkalommal közölt visszafizetési felszólításában foglaltaknak sem tesz eleget, és így a jogosulatlanul igénybe vett támogatást részben vagy egészben nem fizeti vissza, a főhitelező az ügy iratait, valamint az eredménytelen visszafizetési felszólítást igazoló iratokat megküldi a kormányhivatalnak.

(4)10 A (3) bekezdés szerinti esetben a kormányhivatal a 11. § (2) bekezdésében foglaltak szerint intézkedik a jogosulatlanul igénybe vett törlesztési támogatás visszafizetése érdekében.

11. § (1)11 A kormányhivatal a főhitelező 13. § szerinti adatszolgáltatásának megküldését követően a törlesztési támogatás igénybevételének jogszerűségét ellenőrzés keretében vizsgálhatja.

(2)12 Ha a kormányhivatal az ellenőrzés során megállapítja, hogy a törlesztési támogatás igénybevétele jogosulatlanul történt, határozattal kötelezi a támogatottat a törlesztési támogatás – igénybevétel napjától számított, a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelt összegének – visszatérítésére.

(3)13 A közigazgatási hatósági eljárás keretében a kormányhivatal jár el. A kormányhivatal a jogosulatlan igénybevétel tényéről a főhitelezőt írásban tájékoztatja.

(4)14 A törlesztési támogatás (2) bekezdés, valamint a 10. § (2) bekezdése szerinti visszatérítése részletekben történő teljesítését kérelemre a kormányhivatal akkor engedélyezheti, ha a támogatott igazolja, hogy a törlesztési támogatás azonnali és egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire tekintettel aránytalanul súlyos terhet jelentene.

(5) A (4) bekezdés szerinti részletfizetés esetén a törlesztési támogatás (2) bekezdés vagy 10. § (2) bekezdése szerinti összegének visszafizetését a támogatott közvetlenül a kincstár részére teljesíti.

5. Felelősség

12. § (1) A főhitelező felelős az állammal szemben minden olyan kárért, amely az e rendelet alapján őt terhelő kötelezettség megsértésével keletkezett. Mentesül a főhitelező a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

(2) Főhitelező nem felel azért a kárért, amely a támogatott felróható magatartása miatt keletkezett.

(3) Az (1) bekezdés szerinti károkozás esetén a főhitelező a Ptk. szerinti, vállalkozások közötti fizetési késedelem esetére meghatározott késedelmi kamattal növelten köteles megtéríteni a kárt az állam részére.

(4) A főhitelező a neki felróható okból eredő kár esetén a támogatottal szemben köteles helytállni, e kötelezettségét az államra nem háríthatja át.

(5) A törlesztési támogatásra való jogosultság vizsgálatakor az igénylő által benyújtott nyilatkozatok, okiratok valódiságát – ha a főhitelezőtől elvárható gondosság tanúsítása mellett annak hamis vagy hamisított volta nem ismerhető fel – vélelmezni kell.

6. 15 A törlesztési támogatás központi költségvetéssel való elszámolásának szabályai

13. § (1) A törlesztési támogatást az állam nevében a kincstár nyújtja a főhitelező utólagos elszámolása alapján.

(2) A főhitelező az elszámolást a kincstár honlapján található adatszolgáltatási felületen (a továbbiakban: eAdat) található útmutató szerint, a kincstár által meghatározott formában és tartalommal, naptári negyedévre vonatkozóan, egy alkalommal készíti el.

(3) A főhitelező az elszámolást elektronikusan hiteles formában – legalább minősített tanúsítványon alapuló fokozott elektronikus aláírással vagy minősített tanúsítványon alapuló elektronikus bélyegzővel ellátva – az eAdaton megküldi a naptári negyedévet követő hónap 20. napjáig a kincstár részére.

(4) A kincstár a főhitelező által jogszerűen igényelt és utalványozásra befogadott törlesztési támogatás kifizetését – az (5) bekezdésben és a 16. § (5) bekezdésében foglalt esetet kivéve – az elszámolás beérkezésének napját követő 8 munkanapon belül indítja az 10032000-01457106 számú, a „Magánlakás-építéshez nyújtott támogatások” elnevezésű kiadási számla terhére, a főhitelező által az eAdaton történő regisztráció során megjelölt számlája javára. Az elszámolás akkor tekinthető beérkezettnek, amikor az elszámolás az eAdaton beérkezik a kincstárhoz.

(5) Az elszámolás késedelmes, de legkésőbb a tárgynegyedévet követő hónap 22. napjáig történő megküldése esetén az utalási határidő az elkésett elszámolás kincstárhoz történő beérkezésének napjától számított 8 munkanap. A tárgynegyedévet követő hónap 22. napját követően megküldött elszámolás esetén az utalás a következő elszámolás szerinti utalással egyidejűleg történik.

(6) A főhitelező az elszámolás keretében a törlesztési támogatás főhitelező részére történő megfizetését vagy főhitelező által történő visszafizetését jogcímenként, a (2) bekezdés szerinti módon elszámolja, és a visszafizetéssel csökkentett összeg átutalását igényli.

(7) A főhitelező elszámolását a kincstár ellenőrzi. A kincstár a havonta beküldött elszámolás ellenőrzésének eredményéről – így különösen az elszámolás tételeinek befogadásáról, illetve azzal egyidejűleg a fellelt hibákról – a hitelintézetet az eAdaton értesíti. A hibás tételek javítás utáni ismételt beküldésére a következő havi elszámolás keretében kerülhet sor.

(8) Ha a kincstár a főhitelező utólagos ellenőrzése során a főhitelező terhére jogosulatlan támogatáslehívást állapít meg, a főhitelező azt a kincstár megállapításait tartalmazó dokumentum kézhezvételét követően a Ptk. szerinti, vállalkozások közötti fizetési késedelem esetére meghatározott késedelmi kamattal növelt összegben köteles a kincstár által vezetett, 10032000-01034004 számú „Különleges bevételek” számlára megfizetni.

(9) A kincstár a (7) bekezdés szerinti ellenőrzése során a főhitelezőnél helyszíni ellenőrzést végezhet, és a szükséges információk, dokumentumok bekérésére vagy azokba a helyszínen történő betekintésre jogosult.

(10) Ha a kincstár a (7) bekezdés szerinti ellenőrzés során a főhitelező elszámolásában szabálytalanságot tár fel, az elszámolással kapcsolatos követelést a főhitelezővel szemben a polgári jog szabályai szerint érvényesíti.

7. 16 Az adatszolgáltatás szabályai

14. § (1) A főhitelező havi rendszerességgel, elektronikus úton megküldi a kincstárnak ellenőrzési céllal a törlesztési támogatás nyújtásáról szóló szerződések megkötése, módosítása vagy megszűnése adatait, valamint a támogatás új igénybevevőinek következő adatait:

a) természetes személyazonosító adatok,

b) lakcím és

c) adóazonosító jel.

(2)17 Az e rendelet szerinti törlesztési támogatást is magában foglaló, lakáscélú állami támogatásokhoz kapcsolódó szakmai informatikai rendszereket – a szakmai irányítást ellátó lakáscélú állami támogatásokért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) utasítása és felügyelete mellett – a kincstár üzemelteti és fejleszti.

(3) A főhitelező az e § szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét az eAdaton található útmutató szerinti formában teljesíti havonta egy alkalommal, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig.

(4) Legkésőbb az első adatszolgáltatási kötelezettség határidejét 20 nappal megelőzően a főhitelezőnek a kincstártól kérnie kell az adatszolgáltatóként történő nyilvántartásba vételt a kincstár honlapján elérhető igénylőlap beküldésével. A kincstár az igénylőlap beérkezésétől számított 5 munkanapon belül megküldi az adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges azonosítót.

(5) A főhitelező az e § szerinti adatszolgáltatása keretében a lakáscélú nyilvántartások vezetéséhez – a támogatott hozzájárulása alapján – elektronikus úton tájékoztatja a kincstárt a megkötött, a megkötött és meghiúsult, a felmondott és lezárt, valamint a megszüntetett törlesztési támogatás nyújtásáról szóló szerződésekről és a visszafizetett támogatásokról.

15. § (1) A főhitelező a miniszter által vezetett minisztérium honlapján található adatszolgáltatási nyomtatvány szerint negyedévente, a negyedévet követő hónap 20. napjáig személyes adatokat nem tartalmazó adatszolgáltatást teljesít a (2) bekezdés szerint a miniszter részére.

(2) Az e § szerinti adatszolgáltatás kiterjed a főhitelező által megkötött törlesztési támogatás igénybevételéről szóló szerződések számára, összegére, fennálló állományára és a főhitelező által a 13. § szerinti elszámolás keretében lehívott támogatások összegeire.

(3) A főhitelező az e § szerinti adatszolgáltatást elektronikus úton megküldi a miniszter részére.

8. 18 Az elszámolás és az adatszolgáltatás közös szabályai

16. § (1) A főhitelező a törlesztési támogatást az eAdaton elérhető tájékoztató szerinti formában tartja nyilván.

(2) Az elszámolás teljesítéséhez és az (1) bekezdés szerinti tájékoztató eléréséhez, valamint a 14. § szerinti adatszolgáltatás teljesítéséhez az eAdaton történő regisztráció szükséges.

(3) A főhitelező az adatszolgáltatását a 14. § szerinti adatszolgáltatás esetén a kincstár, a 15. § szerinti adatszolgáltatás esetén a miniszter kérésére felülvizsgálja, és szükség esetén a javított adatszolgáltatását ismételten megküldi.

(4) A Kincstár a 14. § szerinti adatszolgáltatás, valamint – a miniszter kezdeményezésére – a 15. § szerinti adatszolgáltatás

a) nem teljesítése esetén a törlesztési támogatás vagy

b) hibás vagy hiányos teljesítése esetén a hibás vagy hiányos adatszolgáltatással érintett támogatás

13. § (4) és (5) bekezdése szerinti, főhitelező részére történő folyósítását felfüggeszti.

(5) A támogatás folyósítása a (4) bekezdés b) pontja szerinti felfüggesztés esetén a hibás vagy hiányos adatszolgáltatást követő negyedévi elszámolás szerinti folyósítással egyidejűleg történik.

(6) A (4) bekezdés b) pontja szerinti felfüggesztés nem érinti a főhitelező adatszolgáltatási hiánnyal nem érintett támogatásra vonatkozó elszámolási jogosultságát.

(7) A miniszter a 15. § szerinti adatszolgáltatást – annak feldolgozását követően – elektronikus úton megküldi a kincstárnak.

17. § (1) Az e rendelet szerinti elszámolást és adatszolgáltatásokat három vagy annál több főhitelező helyett, megbízási szerződés alapján az egy összevont felügyelet alá tartozó másik pénzügyi intézmény (a továbbiakban: összesítő pénzügyi intézmény) összesítve is benyújthatja a kincstár részére.

(2) Az e rendelet szerinti elszámolásra és adatszolgáltatásra vonatkozó szabályokat az összesítő pénzügyi intézményre is alkalmazni kell azzal, hogy

a) az összesített elszámolás és adatszolgáltatás az összesítéssel érintett főhitelezők székhelyét, cégjegyzékszámát és adószámát is tartalmazza,

b) az elszámolás és adatszolgáltatás teljesítésére vonatkozó határidők és határnapok az összesítő pénzügyi intézmény tekintetében irányadóak,

c) az összesítő pénzügyi intézmény felel a főhitelezői elszámolások és adatszolgáltatások adatainak hibásan történő összesítéséből eredő kárért,

d) az összesítő pénzügyi intézményt az összesített elszámolás és adatszolgáltatás teljesítéséért a főhitelezők tárgyhavi elszámolásában lehívott – a kincstár által az elszámolás ellenőrzése alapján jóváhagyott – támogatási összeg 1,5‰-ének megfelelő összegű költségtérítés illeti meg, melyet az összesített tárgyhavi elszámolásban, külön jogcímen feltüntetve igényelhet a kincstártól.

18. §19 Az e rendeletben meghatározott támogatásokat a központi költségvetés „Lakástámogatások” előirányzatából kell finanszírozni.

19. § (1)20 A kormányhivatalnak a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatban e rendelet alapján a hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekkel összefüggésben az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti felügyeleti eljárást folytató felügyeleti szerv a miniszter.

(2)21 A kormányhivatal e rendeletben szabályozott hatósági eljárása során az ügyfelet hiánypótlásra két alkalommal is felhívhatja.

(3)22 A kormányhivatal e rendeletben szabályozott hatósági eljárása során az ügyfél az eljárás szünetelését nem kérheti.

(4)23 A kormányhivatal e rendeletben szabályozott hatósági eljárásaiban az ügyintézési határidő 30 nap.

20. § Az e rendeletből eredő valamennyi polgári jogi jogviszonyban az államot a kincstár képviseli.

21. § (1)24 A kormányhivatalnak a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatban e rendelet alapján ellátott feladatkörei gyakorlásával összefüggésben a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés e)–h) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket a miniszter gyakorolja.

(2)25 A szakmai irányító miniszter szakmai képzéseket, vizsgákat, valamint szakmai (koordinációs) értekezleteket szervez a kormányhivatal lakástámogatásokkal foglalkozó munkatársai részére.

9. Záró rendelkezések

22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 10. napon lép hatályba.

23. §26 (1) Az e rendelet szerinti adatszolgáltatásokat és elszámolásokat a lakáscélú állami támogatások elszámolási rendszerének egyszerűsítéséről szóló 101/2019. (V. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr1.) hatálybalépését27 követően a Módr1. által megállapított 6–8. alcímben foglaltak szerint kell teljesíteni.

(2) A hitelintézet 2020. június 30. napjáig az e rendelet szerinti törlesztési támogatás 2019. évre vonatkozó, a Módr1. hatálybalépésének28 napjáig a központi költségvetés által megtérített összegéről az eAdaton található útmutató szerinti formában adatot szolgáltat a kincstárnak.

24. §29 (1) Ha

b) a 3. §-ban,

foglalt határidő a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) kezdetét követően jár le, akkor az a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig meghosszabbodik.

(2) E § rendelkezéseit a veszélyhelyzet megszűnését megelőzően benyújtott, de még el nem bírált támogatás iránti kérelmekre, megkötött támogatási szerződésekre, folyósított támogatásokra, folyamatban lévő eljárásokra, valamint megkezdett eljárási cselekményekre kell alkalmazni.

1. melléklet a 274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelethez30

1

A 2. § (1) bekezdés h) pont ha) alpontja a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 145. § (1) bekezdésével megállapított, a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 220. §-a szerint módosított szöveg.

2

Az 5. § (1a) bekezdését a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 541. § (1) bekezdése iktatta be, alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

3

A 8. § (1) bekezdése a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 145. § (6) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

4

A 8. § (2) bekezdése a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 145. § (2) bekezdésével megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

5

A 8. § (2a) bekezdését a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 541. § (2) bekezdése iktatta be, alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

6

A 8. § (2b) bekezdését a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 541. § (2) bekezdése iktatta be, alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

7

A 8. § (3) bekezdése a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 145. § (6) bekezdés b) és c) pontja szerint módosított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

8

A 8. § (4) bekezdése a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 542. §-ával megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

9

A 10. § (3) bekezdése a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 145. § (6) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

10

A 10. § (4) bekezdése a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 145. § (6) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

11

A 11. § (1) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 304. § (3) bekezdés f) pontja, a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 145. § (6) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg, alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 203. §-át.

12

A 11. § (2) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 304. § (3) bekezdés g) pontja, a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 145. § (6) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg, alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 203. §-át.

13

A 11. § (3) bekezdése a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 145. § (3) bekezdésével megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

14

A 11. § (4) bekezdése a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 145. § (6) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

15

A 6. alcím (13. §) a 101/2019. (V. 2.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 7. alcím (14–15. §) a 101/2019. (V. 2.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 14. § (2) bekezdése a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 151. §-a szerint módosított szöveg.

18

A 8. alcím (16–21. §) a 101/2019. (V. 2.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 18. § a 686/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. §-a szerint módosított szöveg.

20

A 19. § (1) bekezdése a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 145. § (4) bekezdésével megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

21

A 19. § (2) bekezdése a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 145. § (6) bekezdés f) pontja szerint módosított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

22

A 19. § (3) bekezdése a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 145. § (6) bekezdés g) pontja szerint módosított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

23

A 19. § (4) bekezdése a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 145. § (6) bekezdés f) pontja szerint módosított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

24

A 21. § (1) bekezdése a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 145. § (5) bekezdésével megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

25

A 21. § (2) bekezdése a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 145. § (6) bekezdés f) pontja szerint módosított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

27

A hatálybalépés időpontja 2019. október 1.

28

A hatálybalépés időpontja 2019. október 1.

30

Az 1. mellékletet a 101/2019. (V. 2.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére