• Tartalom

278/2015. (IX. 22.) Korm. rendelet

278/2015. (IX. 22.) Korm. rendelet

a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról1

2015.10.02.

A Kormány

a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 28. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

1. §2

2. A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdés 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„9. hasznos alapterület: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) fogalom-meghatározásának keretein belül a következő helyiségek alapterületének összege, amelyek a lakáson mint önálló rendeltetési egységen belül tálalhatók:
a) előszoba, közlekedő,
b) nappali,
c) hálószoba,
d) étkező,
e) konyha, étkezőkonyha,
f) fürdőszoba,
g) WC,
h) kamra, tároló,
i) gardrób,
j) mosókonyha,
k) kazánhelyiség és
l) egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget;”

(2) Az R. 1. § (1) bekezdés 14. és 15. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E rendelet alkalmazásában:)

„14. komfortos lakás: az a lakás, amely legalább
a) egy 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával,
b) az OTÉK 8. § (2) bekezdése szerinti teljes vagy részleges közművesítettséggel,
c) közüzemi vagy közcélú szolgáltatással igénybe vehető ivóvízellátással,
d) melegvíz-ellátással, és
e) egyedi fűtési móddal
rendelkezik;
15. összkomfortos lakás: az a lakás, amely legalább
a) egy 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával,
b) az OTÉK 8. § (2) bekezdése szerinti teljes közművesítettséggel,
c) közüzemi vagy közcélú szolgáltatással igénybe vehető ivóvízellátással,
d) melegvíz-ellátással, és
e) központi fűtési móddal
rendelkezik.”

(3) Az R. 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Amennyiben a lakás elhelyezkedése szerinti településen vagy településrészen a szennyvízelvezetés közüzemi vagy közcélú szolgáltatással történik, a lakás e szolgáltatás igénybevétele esetén minősülhet legalább komfortosnak.”

3. § Az R. 3. § (1) bekezdés a) pontja a következő ad) alponttal egészül ki:

[A családok otthonteremtési kedvezménye akkor igényelhető, ha

a) az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik arról, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában saját magának, házastársának, élettársának és gyermekének, valamint a vele együtt költöző családtagjainak]

ad) önkormányzati tulajdonban lévő lakás vagy szolgálati jogviszonyhoz vagy munkakörhöz kötött lakás bérlője esetén az általa bérelt és megvásárolni kívánt lakás”

(kivételével lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga nincs vagy e jogok ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére irányuló kérelme nincs folyamatban, továbbá önkormányzati tulajdonban lévő vagy szolgálati jogviszonyhoz vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonya vagy lízingbe vett lakása nincs;)

4. § Az R. 4. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az (1) bekezdés szerinti lakás hasznos alapterülete legkisebb mértékének számításánál az igénylő által eltartott valamennyi gyermeket figyelembe kell venni, ideértve azon gyermekeket is, akik után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást már igénybe vették. Az e bekezdés szerint megállapított hasznos alapterületet az (1) bekezdés szerint megállapított családok otthonteremtési kedvezménye összegének számításánál nem kell figyelembe venni.
(1b) Nem jogosult a családok otthonteremtési kedvezménye igénybevételére a támogatott személy, ha az (1a) bekezdés szerint számított gyermekei száma alapján a támogatással érintett ingatlan alapterülete nem éri el az (1a) bekezdés szerinti gyermekek együttes száma alapján figyelembe veendő hasznos alapterület legkisebb mértékét.”

5. § Az R. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidőt új lakás építésénél, vagy építési engedély köteles bővítésnél a használatbavételi engedély kiadásának vagy a használatbavétel tudomásulvételének napjától, nem építési engedély köteles bővítés esetén a munkálatok befejezéséről szóló teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat hitelintézet részére történő bemutatásától, lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötésének időpontjától kell számítani. A használatbavételi engedélyt, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványt vagy az e bekezdés szerinti nyilatkozatot a fiatal házaspár annak kiadását követő 30 napon belül, de legkésőbb a használatbavétel tudomásulvételét követő 45 napon belül köteles a hitelintézet részére bemutatni. Amennyiben a fiatal házaspár az e bekezdés szerinti dokumentumokra vonatkozó bemutatási kötelezettségének a hitelintézet felszólítását követően sem tesz eleget, úgy a családok otthonteremtési kedvezménye összegét az igénybevétel napjától számított, a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten a hitelintézeten keresztül a Kincstár részére vissza kell fizetnie. A gyermekvállalásra vonatkozó határidő a terhesség időszakára egyszer meghosszabbodik, ha a fiatal házaspár a terhességet orvosi bizonyítvánnyal a vállalási határidő lejártáig a hitelintézetnek igazolja.”

6. § Az R. 17. § (8) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A hitelintézet havi rendszerességgel, elektronikus úton megküldi a Kincstárnak ellenőrzési céllal a családok otthonteremtési kedvezménye igénybevételéről szóló szerződések, azok módosítása vagy megszűnése, valamint az új támogatott személyek és azok családok otthonteremtési kedvezménye alapjául szolgáló gyermekeinek alábbi adatait:)

h) személyi azonosító és”

7. § Az R. 17/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

17/A. § Ha az igénylő a lakáscélját a saját erőn és a családok otthonteremtési kedvezményén felül hitelintézeti kölcsön igénybevételével valósítja meg és a családok otthonteremtési kedvezményét és a hitelintézeti kölcsönt két különböző hitelintézettől igényli, úgy az igénylő a családok otthonteremtési kedvezményét nyújtó hitelintézetnek bemutatja a kölcsönt nyújtó hitelintézet által kiadott hitelígérvényt. A kölcsön folyósítása a családok otthonteremtési kedvezménye folyósítását megelőzően történik.”

8. § Az R.

a) 3. § (1) bekezdés c) pontjában az „a családok otthonteremtési kedvezménye igénybevételéről szóló szerződés megkötését” szövegrész helyébe az „a családok otthonteremtési kedvezménye igénylését” szöveg lép,

b) 3. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában az „és” szövegrész helyébe az „és az e pont szerinti eladási árból” szöveg lép,

c) 3. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontjában a „kölcsön” szövegrész helyébe a „kölcsön e pont szerinti eladási árból” szöveg lép,

d) 3. § (1) bekezdés i) pont ia) alpontjában az „átadja” szövegrész helyébe a „felhasználja és továbbítsa” szöveg lép,

e) 3. § (1) bekezdés i) pont id) alpontjában az „a saját erőnek legfeljebb a telekárat is tartalmazó vételár 10%-ával csökkentett részét” szövegrész helyébe az „a telekárat is tartalmazó vételár legfeljebb 10%-át készpénzben, a fennmaradó vételárrészt” szöveg lép,

f) 3. § (5) bekezdésében az „az új tulajdonost a családok otthonteremtési kedvezménye nem illeti meg” szövegrész helyébe a „2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, használt lakásra vonatkozó családok otthonteremtési kedvezménye igényelhető” szöveg lép,

g) 4. § (5) bekezdésében az „osztály nem éri el a „B” (követelménynél jobb) vagy annál kedvezőbb” szövegrész helyébe az „osztálya nem éri el a „B” (követelménynél jobb)” szöveg lép,

h) 7/A. § (1) bekezdés a) pontjában a „szerinti maximális alkalommal emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásban (a továbbiakban: reprodukciós eljárás)” szövegrész helyébe a „2. § (1) bekezdés c) pont ca)–cf) alpontja szerinti emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásban (a továbbiakban: reprodukciós eljárás) a kötelező egészségbiztosítás keretében vagy azon kívül összességében legalább öt alkalommal” szöveg lép,

i) 8. § (5) bekezdésében az „építés” szövegrész helyébe az „építés vagy bővítés” szöveg lép,

j) 11. § (1) bekezdés c) pontjában a „lakóhelyet, lakcímet” szövegrész helyébe a „lakóhelyet és a személyi azonosítót, lakcímet és személyi azonosítót” szöveg lép,

k) 11. § (1) bekezdés l) pontjában az „és a gyermek születését anyakönyvi kivonattal” szövegrész helyébe az „anyakönyvi kivonattal és a gyermek születését anyakönyvi kivonattal, lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvánnyal és adóigazolvánnyal” szöveg lép,

l) 17. § (8a) bekezdésében a „lakásépítési támogatást” szövegrész helyébe a „családok otthonteremtési kedvezményét” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2–8. § az e rendelet kihirdetését követő 10. napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. október 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére